Računi fizičkog toka energije (PEFA)

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Računi fizičkog toka energije (PEFA) jest jedan od modula Europskih ekonomskih računa okoliša – Prilog VI. Uredbe (EU) 691/2011.

PEFA bilježi tokove energije (u teradžulima)

·  iz okoliša prema gospodarstvu (prirodni inputi),

·  u gospodarstvu (proizvodi) te

·  iz gospodarstva natrag prema okolišu (ostaci),

uporabom okvira za izračun tablica fizičke opskrbe i uporabe.

PEFA pruža informacije o tokovima energije koje su potpuno usklađene s konceptima, načelima i klasifikacijama nacionalnih računa – omogućujući tako cjelovite analize pitanja vezanih za okoliš, energiju i gospodarstvo, npr. modeliranjem okoliša i gospodarstva. PEFA dopunjuje tradicionalnu energetsku statistiku, bilance i dobivene pokazatelje koji su glavni referentni izvori podataka za energetske politike EU-a.

Ovi metapodaci odnose se na tri PEFA skupova podataka koji se temelje na istom prikupljanju podataka:

·  opskrba i uporaba energije po djelatnostima NKD-a 2007. (env_ac_pefasu), koji sadrže podatke o opskrbi (Tablica A), uporabi (Tablica B), transformacijskoj uporabi (Tablica B1), krajnjoj uporabi (Tablica B2) i uporabi važnih za emisije (Tablica C)

·  najvažniji pokazatelji računa fizičkog toka energije po djelatnostima NKD-a 2007. (env_ac_pefa04)

·  ukupni računi fizičkog toka energije vezana za ukupnu bilancu energije (env_ac_pefa05).

 

Koncepti računa fizičkog toka energije (PEFA) temelje se na Sustavu ekonomskih računa okoliša (SEEA) koji je međunarodni statistički standard. U Središnjem okviru SEEA se nalaze standardni koncepti, definicije, klasifikacije, pravila za obračun i tablice za prikazivanje statističkih podataka o okolišu i njegovom odnosu s gospodarstvom.

PEFA čini satelitske račune za nacionalne račune. Stoga su statistički koncepti i definicije PEFA-e izvedeni iz pojmova nacionalnih računa.

Kad je to moguće, PEFA je također usklađena s međunarodno uspostavljenim statističkim konceptima i definicijama za energetsku statistiku: Međunarodne preporuke za energetsku statistiku (IRES).

Tri najvažnija PEFA-ina koncepta jesu:

·  koncept triju generičkih vrsta tokova energije prema SEEA, a to su:

o prirodni inputi energije: tokovi od prirodnog okoliša u gospodarstvo, kao što su nosači fosilne energije u čvrstom, tekućem i plinovitom obliku, biomasa, sunčevo zračenje, kinetička enerija u obliku hidroelektrana i vjetroelektrana, geotermalna toplina itd.;

o energenti: tokovi outputa iz proizvodnih procesa prema definicijama nacionalnih računa (ESA); pretežito proizvodi proizvedeni u djelatnostima rudarstva i vađenja, rafinerijama, elektranama itd.;

o ostaci energije: uglavnom energija u obliku rasipane topline koja proizlazi iz krajnje uporabe energenata, koja teče iz gospodarstva u prirodni okoliš.

·  okvir obračuna (fizičkih) tablica opskrbe i uporabe po uzoru na nacionalne račune i SEEA;

·  načelo rezidentnosti po uzoru na nacionalne račune i SEEA, tj. PEFA bilježi tokove energije koji se odnose na aktivnosti rezidentne jedinice, bez obzira na to gdje se one obavljaju u zemljopisnom smislu.

Priručnik PEFA sadržava više detalja o konceptualnim temeljima PEFA-e te uključuje sve relevantne definicije.

 

Podaci se odnose na djelatnosti rezidentnih gospodarskih jedinica u smislu Središnjeg okvira SEEA iz 2012. i nacionalnih računa (ESA), uključujući kućanstva.