Ekološka poljoprivreda

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

IZVOR I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA

Izvor podataka je administrativni Popis ekoloških proizvođača pri Ministarstvu poljoprivrede. Državni zavod za statistiku prikuplja i obrađuje podatke koje su poslala kontrolna tijela.

JEDINICE PROMATRANJA

Poljoprivredna gospodarstva u skladu s načelima ekološkoga gospodarenja uključena u kontrole i označavanja definiranih u Pravilniku o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN, br. 11/2020).

OBUHVAT

Potpun obuhvat svih subjekata evidentiranih u Popisu ekoloških proizvođača pri Ministarstvu poljoprivrede.

DEFINICIJE

Ekološka poljoprivredna gospodarstva jesu poljoprivredna gospodarstva s ekološkom oznakom kako je definirano u Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te Pravilniku o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN, br. 11/2020).

Poljoprivredna gospodarstva u prijelaznom razdoblju jesu poljoprivredna gospodarstva tijekom određenog razdoblja prije stjecanja naljepnice ekološkoga.

Korištena poljoprivredna površina obuhvaća oranice, vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, maslinike, vinograde i površine pod ostalim trajnim usjevima.

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju te se nalaze u sustavu plodoreda najmanje posljednjih pet godina i zasađena su ili zasijana oraničnim usjevima, povrćem, cvijećem i ukrasnim biljem.

Livade i pašnjaci jesu površine korištene za ispašu te spremanje sijena i silaže.

Voćnjaci u ekološkom uzgoju uključuju intenzivne i ekstenzivne voćnjake.

Intenzivni voćnjaci jesu veći gusti nasadi voćnih stabala (0,1 ha ili više) uglavnom za tržište. Plantaže su uređene tako da se može koristiti moderna poljoprivredna tehnologija i mehanizirana obrada.

Ekstenzivni voćnjaci uglavnom su travnjački voćnjaci pretežno starih sorti voćnih stabala.

Vinogradi su površine na kojima se vinova loza uzgaja u gustim nasadima (plantažama). Vinova loza na kućnim vrtovima nije uključena u površine vinograda.

Maslinici su površine gdje masline rastu s razmakom od najviše 20 metara i s najviše 10 metara pojasa pomoćnog zemljišta.

Rasadnici su površine zemljišta na kojima se uzgajaju mlade drvenaste biljke namijenjene za kasnije presađivanje, a obuhvaćaju:

- rasadnike vinove loze i podmladaka

- rasadnike voćnih stabala i grmova bobičastog voća

- komercijalne rasadnike šumskih stabala (isključujući ona za vlastite potrebe gospodarstva koja se uzgajaju na šumskom zemljištu)

- rasadnike ukrasnih biljaka – odnose se na sadnice stabala i grmlje za sadnju u vrtovima, parkovima, duž putova i nasipa (npr. žive ograde, ruže i ostalo ukrasno grmlje, ukrasno crnogorično drvo).

Ekološki proizvodi biljnog podrijetla obuhvaćaju podatke o korištenoj poljoprivrednoj površini s ekološkim statusom, bez obzira na daljnju upotrebu ili prodaju. Uključene su gljive iz uzgoja u ekološkoj proizvodnji.

Ekološki proizvodi životinjskog podrijetla uključuju meso, mlijeko, med i jaja za ishranu ljudi. Meso uključuje samo težinu (očišćenoga i ocijeđenog trupa) životinja zaklanih u ekološkim klaonicama. Proizvodnja mlijeka uključuje sve mlijeko proizvedeno na poljoprivrednim gospodarstvima od ekološki uzgojene stoke, bez obzira na daljnju upotrebu ili prodaju.

Ekološka akvakultura jest tov ili uzgoj vodenih organizama korištenjem tehnika čija je svrha povećati proizvodnju organizama preko nacionalnoga kapaciteta okoliša.

 

KRATICE

 

EZ          Europska zajednica

d.n.        drugdje nespomenuto

ha          hektar

m           metar

NN         Narodne novine

šifra        šifra iz New Cronos code

t             tona

z            podatak radi povjerljivosti nije objavljen

 

 

ZNAKOVI

 

-   nema pojave