Popis poljoprivrede 2020.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

  

Cilj i pravna osnova istraživanja

 

Provedbom ovog istraživanja svrha je dobiti što preciznije podatke o stanju u hrvatskoj poljoprivredi s obzirom na važnost te grane za hrvatsko gospodarstvo.

 

Popis poljoprivrede pripada osnovnim statističkim istraživanja u području poljoprivrede. Rezultati istraživanjima usporedivi su na međunarodnoj razini.

 

Svakih deset godina istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava obvezatno se provode kao popisi, dok se u godinama između popisa provode kao istraživanja na bazi uzorka. U Republici Hrvatskoj navedeno istraživanje dosad je provedeno u 2003. kao Popis poljoprivrede te u 2007., 2010., 2013. i 2016. kao istraživanje na bazi uzorka.

 

Cilj je istraživanja prikupiti sljedeće podatke:

 

-    o radnoj snazi na poljoprivrednom gospodarstvu

-    o upravitelju koji upravlja poljoprivrednim gospodarstvom

-    o načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci)

-    o mehanizaciji i potrošnji goriva

-    o broju stoke

-    o ekološkoj poljoprivredi

-    o objektima za smještaj životinja

-    o gospodarenju stajskim gnojem.

 

Pravna osnova:

 

-    Zakon o Popisu poljoprivrede 2020. (NN, br. 63/19.)

-    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (NN, br. 64/20.)

-    Uredba (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici
     na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011

-   provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti
    za 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici
    na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011
    u pogledu popisa varijabli i njihova opisa

 

 

Obuhvat

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Poljoprivredna gospodarstva izabrana su iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava Državnog zavoda za statistiku. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,40 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih jedinica.

 

U 2020. izabrano je 173 776 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 421 poslovni subjekt te njihovi dijelovi koji obuhvaćaju 98% korištene poljoprivredne površine i 98% stočnih jedinica.

 

 

Izbor jedinica promatranja

 

Poljoprivredna gospodarstava koja su uključena u Popis poljoprivrede 2020. jesu ona koja imaju fizičku proizvodnju iznad određenih kriterija:

 

a)  najmanje 0,4 ha korištene poljoprivredne površine ili

b)  0,5 stočnih jedinica (SJ) ili

c)  manje od 0,4 ha korištene poljoprivredne površine, ali:

 

-    najmanje 0,1 ha vinograda, maslinika i/ili voćnjaka ili

-    bilo koja površina rasadnika

-    proizvođači su na tržištu povrća, ljekovitog bilja, jagoda, gljiva, cvijeća ili ukrasnog bilja

-    bilo koji broj pčelinjih zajednica.

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Za potrebe Popisa poljoprivrede 2020. podaci se prikupljaju neposredno od popisnih jedinica i iz administrativnih izvora podataka. Popisne jedinice jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva te poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

 

Podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva prikupljaju popisivači metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala, dok se podaci od poslovnih subjekata prikupljaju izvještajnom metodom putem interneta, unosom podataka u popisni obrazac u elektroničkom obliku.

 

 

Definicije

 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te se zajednički koristi radnom snagom i sredstvima za proizvodnju (strojevima, objektima, zemljištem itd.).

 

Referentni datum za strukturu poljoprivrednih gospodarstava jest 1. lipnja u godini provedbe istraživanja. Neki podaci odnose se na razdoblje od godinu dana prije istraživanja, uglavnom od 2. lipnja prethodne godine do 1. lipnja tekuće godine (radna snaga, navodnjavanje i oprema za proizvodnju obnovljive energije).

 

Poljoprivredna proizvodnja uključuje:

 

-    uzgoj jednogodišnjih usjeva

-    uzgoj višegodišnjih usjeva

-    uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

-    uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

-    mješovitu poljoprivrednu proizvodnju (uzgoj usjeva i stoke, peradi i ostalih životinja zajedno)

-    pomoćne aktivnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema
     zemljišta, sadnja, njega usjeva, žetva/berba, čišćenje, ljuštenje, dorada sjemenja za sjemenski materijal).
     Obuhvaćene su i djelatnosti povezane s uzgojem životinja, npr. hranidba i čišćenje objekata.

 

Poljoprivredna proizvodnja ne uključuje:

 

-    preradu poljoprivrednih proizvoda

-    šumarstvo (uzgoj i iskorištavanje šuma)

-    ribarstvo (uzgoj i ulov ribe).

 

Radna snaga

 

Upravitelj je osoba odgovorna za uobičajene dnevne financijske i proizvodne poslove vođenja gospodarstva.

 

Nositelj gospodarstva jest osoba koja je pravno i ekonomski odgovorna za rad gospodarstva; na čije ime gospodarstvo funkcionira, tj. onaj tko preuzima ekonomske rizike poslovanja. Vlasnik/korisnik može imanje posjedovati izravno, unajmiti ga, zakupiti na dulje vrijeme ili ga dobiti na uživanje ili povjerenje.

 

Radnici stalno zaposleni na poljoprivrednom gospodarstvu jesu osobe koje su posljednjih 12 mjeseci radile na poljoprivrednom gospodarstvu svaki tjedan, bez obzira na to koliko su sati na tjedan radile, i one koje su zbog određenih razloga radile redovito samo dio tog razdoblja, npr. radi školovanja, bolesti, nesreće ili smrti, početka ili prestanka radnog odnosa u posljednjih 12 mjeseci ili prestanka rada zbog prirodnih nesreća (poplava, požara i dr.). Zaposlenim osobama ne pripadaju sezonski radnici koji nemaju pogodbe o zaposlenju.

 

Radna snaga neizravno zaposlena njome se smatraju osobe koje su povremeno radile na poljoprivrednom gospodarstvu u promatranom razdoblju od godinu dana.

 

Godišnja jedinica rada (GJR) jest referentna jedinica koja izražava opseg rada u godišnjim jedinicama rada (engl. Annual Work Unit – AWU). Jedna godišnja jedinica rada odgovara jednoj osobi koja radi puno radno vrijeme na gospodarstvu i iznosi 1 800 sati.

 

 

Poljoprivredno zemljište

 

Ukupna površina zemljišta sastoji se od korištene poljoprivredne površine i nepoljoprivredne površine zemljišta.

 

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća oranice i vrtove, povrtnjake, voćnjake, maslinike, vinograde, livade i pašnjake, rasadnike, površine pod košaračkom vrbom i ostalim trajnim usjevima (božićna drvca).

 

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju i nalaze se pod sustavom plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, svježe povrće i jagode, cvijeće i ukrasno bilje, sjemenski usjevi i presadnice i ugari.

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Korjenasti i gomoljasti usjevi obuhvaćaju krumpir (rani, kasni i sjemenski krumpir), šećernu repu (isključuje sjemensku) i krmno korjenasto bilje (stočna repa, stočni kelj, krmna repica i ostalo korjenasto krmno bilje).

 

Industrijski usjevi obuhvaćaju uljarice (soju, suncokret, uljanu repicu, tikvu uljanicu i konoplju za ulje), duhan i ostalo industrijsko bilje (aromatsko, začinsko i ljekovito bilje te ostalo industrijsko bilje).

 

Krmni usjevi u zelenom stanju obuhvaćaju kukuruz za zelenu krmu, ostale krmne usjeve u zelenom stanju, djeteline i mješavine, lucernu, leguminoze i privremene travnjake.

 

Ostali krmni usjevi u zelenom stanju obuhvaćaju žitarice za zelenu krmu, ostale jednogodišnje trave, krmni sirak i sudansku travu.

 

Leguminoze obuhvaćaju stočni grašak za zelenu krmu, ostale mahunarke u zelenom stanju i višegodišnje djetelinsko-travne smjese.

 

Privremeni travnjaci obuhvaćaju višegodišnje travno-djetelinske smjese i višegodišnje trave i mješavine trava.

 

Povrće obuhvaća površine namijenjene  za uzgoj usjeva pretežno za prodaju u svježem stanju i industrijsku preradu te obuhvaća cvjetaču i brokulu; kupus, bijeli; ostale kupusnjače (kelj, crveni kupus i korabica); salate (sve vrste); poriluk; ostalo lisnato povrće (blitva, špinat, celer, radič i dr.); rajčice; krastavce i kornišone; dinje; lubenice; paprike; ostalo plodovito povrće (patlidžan, tikvice, tikve i dr.); jagode; luk, crveni i bijeli (češnjak); mrkve; cikle; ostalo korjenasto povrće (hren, rotkvica, pastrnjak, koraba i dr.); grah, svježe zrno ili mahune; grašak, svježe zrno ili mahune i ostalo (nespomenuto) povrće (kukuruz šećerac i dr.).

 

Trajni nasadi obuhvaćaju površine pod voćnjacima, maslinicima, vinogradima, rasadnicima te ostalim trajnim usjevima (košaračkom vrbom i božićnim drvcima) koji se ne uzgajaju u plodoredu, nisu trajni travnjaci i zauzimaju tlo u duljem razdoblju i daju prinose više godina. 

 

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sijena i sjenaže (livade, intenzivni i ekstenzivni pašnjaci). Isključeni su:

-    travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

-    travnjaci zarasli šumskim drvećem, uključeni u šume

-    djelomično zarasli travnjaci uključeni u šumsko zemljište

-    površine zasijane djetelinom i lucernom uključene u usjeve na oranicama i vrtovima

-    površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim
 
   smjesama uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

 

 

Ostalo zemljište

 

Neobrađeno ili nekorišteno poljoprivredno zemljište je poljoprivredno zemljište koje se više ne obrađuje zbog ekonomskih, socijalnih i drugih razloga, te se više ne koristi u plodoredu.

 

Šumsko zemljište jest površina obrasla drvećem i grmljem uključujući plantaže topole unutar i izvan šume, rasadnici šumskog drveća koji rastu unutar šume za vlastite potrebe i šumski objekti (šumske ceste, skladište za drva i slično).

 

 

Životinje

 

Stočna jedinica (engl. Livestock units ‒ LSU) jest standardna mjerna jedinica koja omogućuje agregiranje različitih kategorija stoke kako bi im se omogućilo da se mogu uspoređivati između godina ili između različitih zemalja. Početna točka za izračunavanje koeficijenata jest 500 kg žive mase životinja. Mi smo se koristili Eurostatovim koeficijentima stočnih jedinica (tablica 1.).

 

 

Perad

 

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

 

Tablica 1. Popis koeficijenata stočnih jedinica (LSU) korištenih u Popisu poljoprivrede 2020.

 

2020.

 

 

Konjolike životinje

0,8

 

Goveda

 

   Mlada goveda do 1 godine

 

      Telad za klanje

0,4

      Muška telad za tov (mladi bikovi)

0,4

      Ženska telad za tov (mlade junice)

0,4

   Mlada goveda od 1 do 2 godine

 

      Junice za klanje

0,7

      Ostale junice za tov

0,7

      Muška (bikovi, volovi)

0,7

   Goveda starija od 2 godine

 

      Junice za klanje

0,7

      Ostale junice za tov

0,7

      Muzne krave

1,0

      Krave dojilje

0,8

      Muška (bikovi za tov, volovi)

1,0

 

 

Svinje

 

   Odojci do 20 kg

0,027

   Mlade svinje od 20 do 50 kg

0,3

   Svinje za tov od 50 do 80 kg

0,3

   Svinje za tov od 80 do 110 kg

0,3

   Svinje za tov, više od 110 kg

0,3

   Svinje za rasplod (50 kg ili više)

 

      Nerasti

0,5

      Nazimice

0,5

      Suprasne nazimice

0,5

      Suprasne krmače

0,5

      Krmače

0,5

 

 

Perad

 

   Nesilice

0,014

   Tovni pilići (brojleri)

0,007

   Pure

0,030

   Guske

0,030

   Patke

0,030

   Ostala perad

0,030

 

 

Kunići

 

   Rasplodne ženke

0,020

 

 

Ovce

 

   Janjad i mlade ovce do 1 godine

0,1

   Prvi puta pripuštene ovce, muzne

0,1

   Prvi puta pripuštene ovce, ostale

0,1

   Janjene ovce, muzne

0,1

   Janjene ovce, ostale

0,1

   Ovnovi

0,1

   Jalove ovce

0,1

 

 

Koze

 

   Jarad i mlade koze do 1 godine

0,1

   Prvi puta pripuštene koze

0,1

   Već jarene koze

0,1

   Jarci

0,1

   Jalove koze

0,1

 

 

Pčelinje zajednice

-

 

 

Ostalo

 

Obujam proizvodnje jest novčana vrijednost poljoprivredne bruto proizvodnje, cijena na vratima gospodarstva.

 

Tipologija jest ujednačena klasifikacija poljoprivrednih gospodarstava među državama članicama EU-a za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u smislu ekonomske veličine (izražene u 1 000 eura) i prema vrsti poljoprivredne proizvodnje.

 

Klasifikacije

 

U objavljenim podacima o strukturi poljoprivrednih gospodarstva koristila se klasifikacija HR_NUTS 2021.

 

Ostala metodološka objašnjenja

 

·       Popisni obrazac − poslovni subjekti

·       Popisni obrazac − OPG

·       Upute za poslovne subjekte

·       Upute za popisivače

 

Obrazac (samo na hrvatskom jeziku):

 

Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje

 

Izvještaj o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (obrazac PO-22/STR)

 

Tema: Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje

http://www.dzs.hr/Hrv/international/Quality_Report/Quality Report_Results/Izvjestaj_kvalitete_POLJ_2013.pdf

 

https://www.dzs.hr/Hrv/international/Quality_Report/Quality_Report_Results/Izvje%C5%A1taj%20o%20kvaliteti%20PO-22STR%20za%202016.pdf

 

 

U tablicama zbog zaokruživanja dolazi do razlika između ukupnog zbroja i podzbrojeva razreda veličine.

 

 

Kratice

 

EU                   Europska unija

Eurostat           Statistički ured Europske unije

EZ                   Europska zajednica

GJR                 godišnja jedinica rada

ha                    hektar

HR_NUTS 21    Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.

kg                    kilogram

NN                   Narodne novine

NKD 2007.        Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

SJ                    stočna jedinica

tis.                   tisuća

 

 

Znakovi

 

-       nema pojave