Robna razmjena s inozemstvom


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA 2010. - 2012.

Izvor i metode prikupljanja podataka 

Izvori podataka za statistiku robne razmjene s inozemstvom jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva elektroničkom poštom od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova te ih dalje statistički obrađuje i objavljuje poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a (International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010; Series M, No. 52, Rev. 3, UN Statistics Division, New York, 2011) i Eurostata (Extrastat Basic Regulation No. 471/2009 i drugi prateći propisi).           

Obuhvat i usporedivost          

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su, uz redovan izvoz i uvoz, i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Kod poslova unutarnje i vanjske proizvodnje prati se ukupna vrijednost robe u izvozu i u uvozu. Tako se, npr. kod aktivnog prometa prati vrijednost robe koja se uvozi na unutarnju proizvodnju, odnosno puna vrijednost robe koja se izvozi nakon unutarnje proizvodnje (uključujući vrijednost uvezene robe, vrijednost domaćeg materijala i vrijednost domaćih usluga).

Osim komercijalnih transakcija (uz naplatu), obuhvaćena je i roba čiji se promet, tj. izvoz i uvoz, obavlja bez plaćanja protuvrijednosti. Ovom statistikom nisu obuhvaćeni privremeni izvoz i uvoz robe koja se poslije vraća vlasniku u nepromijenjenu stanju, opskrba gorivom domaćih motornih vozila u inozemstvu i stranih motornih vozila u zemlji, opskrba hrvatskih diplomatskih predstavništava u inozemstvu, privremeni izvoz i uvoz radi popravaka, osobna prtljaga putnika i turističke pokretne stvari, reeksport (osim reeksporta radi oplemenjivanja) i komercijalni uzorci male vrijednosti.

Svi podaci o izvozu i uvozu izraženi su u vrijednostima i količinama. Vrijednost robe određena je na temelju izvornih dokumenata poslovnih subjekata (ugovori, računi). Podaci o količini prikupljaju se kao neto masa.

Iskazuju se stvarno postignute vrijednosti u vrijeme kad su poslovi zaključeni (fakturne vrijednosti) i preračunavaju se na osnovi isporuke na hrvatskoj granici.   

Izvozne vrijednosti obračunane su prema paritetu fob. To znači da se fakturna vrijednost umanjuje za troškove prijevoza i druge troškove od hrvatske granice do mjesta isporuke u inozemstvu ako je ugovoreno da se roba isporučuje u inozemstvu. Ako je ugovoreno da se isporuka obavi u Republici Hrvatskoj, fakturna vrijednost uvećava se za troškove nastale od mjesta isporuke u Republici Hrvatskoj do hrvatske granice.

Uvozne vrijednosti obračunane su prema paritetu cif. To znači da se fakturna vrijednost uvećava za troškove prijevoza i druge troškove od mjesta isporuke u inozemstvu do hrvatske granice ako je ugovoreno da se roba isporučuje u inozemstvu. Ako je ugovoreno da se roba isporučuje u Republici Hrvatskoj, fakturna vrijednost umanjuje se za troškove nastale od hrvatske granice do mjesta isporuke u Republici Hrvatskoj.

Iznosi u stranim valutama preračunavaju se u kune, eure i američke dolare primjenom tekućih dnevnih tečajnih lista koje vrijede na dan carinjenja robe i određuje ih Hrvatska narodna banka. Primjenjuje se srednji valutni tečaj.                     

Od 1. siječnja 2002. u prikupljanju podataka primjenjuje se Nomenklatura Carinske tarife Republike Hrvatske (NN, br. 113/01., 142/02., 184/03., 165/04., 145/05., 134/06., 124/07., 140/08., 145/09., 138/10. i 143/11.). Usklađena je do razine šestomjesne šifre proizvoda s Harmoniziranim sustavom, do osmomjesne šifre s Kombiniranom nomenklaturom (carinska i statistička klasifikacija proizvoda Europske unije), dok je desetomjesna šifra proizvoda nacionalna razrada.         

Podaci o izvozu i uvozu iskazuju se prema zemljama namjene robe u izvozu i prema zemljama podrijetla robe u uvozu.

Ekonomske grupacije zemalja jesu:

-       Europska unija – EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina)

-       Europsko udruženje za slobodnu trgovinu – EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska)

-       Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja – CEFTA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija)

-       Organizacija zemalja izvoznica nafte – OPEC (Alžir, Angola, Ekvador, Irak, Katar, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Venezuela i Iran, Islamska Republika).

Kratice                        

cif                    cijena s osiguranjem i vozarinom

Eurostat           Statistički ured Europske unije

fob                  franko brod

NN                   Narodne novine

UN                   Ujedinjeni narodi

                       

 

Pripremile:

Vesna Polančec

Dubravka Drempetić

Darinka Grgurić

Maja Perša

Ines Zekić