Robna razmjena s inozemstvom


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA 2014.

 

Pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013., statistički podaci o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom dobivaju se iz dva različita izvora: Intrastatova obrasca za statistiku robne razmjene između zemalja članica EU-a (Intrastat) i Jedinstvene carinske deklaracije za statistiku robne razmjene sa zemljama nečlanicama EU-a (Extrastat).

 

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između zemalja članica EU-a (Uredba br. 638/2004. i dopune navedene Uredbe br. 222/2009. i 659/2014. Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004. i dopune Uredbe Komisije br. 1915/2005., 91/2010., 96/2010. i 1093/2013.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 21/14.), Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 69/13.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13. i 30/14.).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ-a) br. 471/2009. Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU-a) br. 92/2010. i Uredba Komisije (EU-a) br. 113/2010.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. - pročišćeni tekst), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 21/14.), Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 69/13.), Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN, br. 54/13.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13. i 30/14.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 77/13.).

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene sa zemljama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju primitke i/ili otpreme na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene sa zemljama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenog za izvještajnu godinu. Za 2014. određena je vrijednost praga uključivanja za oba tijeka izvještavanja (primici i otpreme) od 1,2 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a, u konačne podatke za 2014. uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u zemlje članice/iz zemalja članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno zemljama nečlanicama EU-a jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

 

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Kod poslova unutarnje i vanjske proizvodnje prati se ukupna vrijednost robe u izvozu i u uvozu. Tako se, npr. kod aktivnog prometa prati vrijednost robe koja se uvozi na unutarnju proizvodnju, odnosno puna vrijednost robe koja se izvozi/otprema nakon unutarnje proizvodnje (uključujući vrijednost uvezene robe, vrijednost domaćeg materijala i vrijednost domaćih usluga).

Osim komercijalnih transakcija (uz naplatu), obuhvaćena je i roba čiji se promet, tj. izvoz i uvoz, obavlja bez plaćanja protuvrijednosti. Ovom statistikom nisu obuhvaćeni privremeni izvoz i uvoz (kraći od dvije godine) robe koja se poslije vraća vlasniku u nepromijenjenu stanju, usluge, monetarno zlato, opskrba gorivom domaćih motornih vozila u inozemstvu i stranih motornih vozila u zemlji, opskrba hrvatskih diplomatskih predstavništava u inozemstvu, privremeni izvoz i uvoz radi popravaka, osobna prtljaga putnika i turističke pokretne stvari i reeksport.

Svi podaci o izvozu i uvozu izraženi su u vrijednostima i količinama. Vrijednost robe određena je na temelju izvornih dokumenata poslovnih subjekata (ugovori, računi). Podaci o količini uključuju neto masu i dodatnu jedinicu mjere ukoliko postoji za određenu šifru Kombinirane nomenklature.

Iskazuju se stvarno postignute vrijednosti u vrijeme kad su poslovi zaključeni (fakturne vrijednosti) i preračunavaju se na osnovi isporuke na hrvatskoj granici.

Izvozne vrijednosti obračunane su prema paritetu fob. To znači da se fakturna vrijednost umanjuje za troškove prijevoza i druge troškove od hrvatske granice do mjesta isporuke u inozemstvu ako je ugovoreno da se roba isporučuje u inozemstvu. Ako je ugovoreno da se isporuka obavi u Republici Hrvatskoj, fakturna vrijednost uvećava se za troškove nastale od mjesta isporuke u Republici Hrvatskoj do hrvatske granice.

Uvozne vrijednosti obračunane su prema paritetu cif. To znači da se fakturna vrijednost uvećava za troškove prijevoza i druge troškove od mjesta isporuke u inozemstvu do hrvatske granice ako je ugovoreno da se roba isporučuje u inozemstvu. Ako je ugovoreno da se roba isporučuje u Republici Hrvatskoj, fakturna vrijednost umanjuje se za troškove nastale od hrvatske granice do mjesta isporuke u Republici Hrvatskoj.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

Od 1. siječnja 2002. u prikupljanju podataka primjenjuje se, osmomjesna šifra Kombinirane nomenklature, carinske i statističke klasifikacije proizvoda Europske unije, koja je usklađena do razine šestomjesne šifre proizvoda s Harmoniziranim sustavom. 

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

 

Ekonomske grupacije zemalja jesu:

-       Europska unija – EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina)

-       Europsko udruženje za slobodnu trgovinu – EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska)

-       Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja – CEFTA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija)

-       Organizacija zemalja izvoznica nafte – OPEC (Alžir, Angola, Ekvador, Irak, Katar, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Venezuela i Iran, Islamska Republika).

 

Kratice

cif                    cijena s osiguranjem i vozarinom

Eurostat           Statistički ured Europske unije

fob                  franko brod

NN                   Narodne novine

UN                   Ujedinjeni narodi

 

 

Pripremili:

Vesna Polančec

Snježana Šala

Dubravka Drempetić

Zrinka Lokas

Boro Žderić