Putničke agencije

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja.

 

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje putovanja domaćih i stranih turista u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija. Podaci omogućuju uvid u djelatnost putničkih (turističkih) agencija koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja). Osnovni pokazatelji jesu broj domaćih turista i noćenja prema zemlji posjeta, stranih turista i noćenja prema zemlji prebivališta, broj domaćih i stranih turista i njihovih noćenja prema vrsti smještaja te broj jednodnevnih putovanja ostvarenih u organizaciji putničkih agencija.

 

Pravna osnova

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.

 

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Izvještajne jedinice

Izvještajne jedinice u ovom istraživanju jesu putničke (turističke) agencije, odnosno svi poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji prema evidencijama Državnog zavoda za statistiku i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. obavljaju djelatnost putničkih agencija i djelatnost organizatora putovanja (turoperatora). Kao izvještajne jedinice uključene su i putničke (turističke) agencije iz Upisnika turističkih agencija, koji je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni internetom upotrebom mrežnog upitnika uz podršku računala. Izvještajne jedinice neposredno su ispunjavale godišnje podatke za cijelu putničku agenciju, bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice, na e-obrascu TU-14 (Izvještaj o putničkim agencijama), dostupnu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Obuhvat

Istraživanjem su obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja) sa sjedištem (poslovnim nastanom) i registriranom djelatnošću pružanja usluge putničke (turističke) agencije u Republici Hrvatskoj.

 

Istraživanjem se obuhvaćaju i mrežne platforme koje pružaju usluge putničke (turističke) agencije (organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana i izleta, posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza) uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a svrha im je povezivanje pružatelja i korisnika usluga uređenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

 

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju samo usluge prodaje, posredovanja i rezervacije ulaznica za sve vrste priredaba, posjeta muzejima, povijesnim ili kulturnim znamenitostima, prodaje avionskih karata, usluge u vezi s poslovanjem karticama i mjenjačke usluge u skladu s posebnim propisima, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga iznajmljivanja vozila, letjelica i plovnih objekata, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara, usluge turističkih informacija posjetiteljima ili usluge turističke promocije.

 

Također, ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje se bave čarter-djelatnošću koja je definirana u Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

 

Definicije

Putnička (turistička) agencija jest trgovačko društvo, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge povezane s putovanjem ili boravkom turista. Putnička (turistička) agencija posluje u prostoru poslovne namjene, a iznimno može poslovati tako da svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem mrežnih stranica ili sličnoga mrežnog sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem putnička (turistička) agencija obavlja svoju djelatnost. Također, putnička (turistička) agencija može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

 

Usluga putovanja podrazumijeva prijevoz putnika, smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije za svrhu stanovanja, iznajmljivanje automobila ili drugoga motornog vozila te bilo koju drugu turističku uslugu koja nije neodvojivi dio usluge putovanja.

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Jednodnevni posjetitelj jest osoba koja odlazi na jednodnevno putovanje izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

 

Jednodnevno putovanje ili izlet jest kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

 

Višednevno putovanje jest putovanje na kojem je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

 

Kružno putovanje jest turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja, uključujući vodiča i pratitelja.

 

Čarter-djelatnost jest iznajmljivanje plovila sa ili bez posade ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

 

U tablici 4. iskazani su podaci o jednodnevnim putovanjima (izletima) koje putničke agencije organiziraju ili kod kojih posreduju pri organizaciji za turiste koji borave u nekome turističkome mjestu. Na taj način turistima se pruža jedan oblik razonode tijekom njihova boravka u nekome turističkome mjestu. Broj polazaka odnosi se na ostvaren broj jednodnevnih putovanja tijekom godine.

 

U tablici 5. prikazani su podaci samo za glavno prijevozno sredstvo kojim su domaći turisti putovali u Hrvatskoj odnosno iz Hrvatske (ne odnosi se na jednodnevna putovanja). Prijevoz može organizirati putnička agencija bilo kojim prijevoznim sredstvom ili to može biti osobno organiziran prijevoz.

 

U tablici 6. prikazani su podaci o broju domaćih i stranih turista i njihovih noćenja prema vrstama turističkih smještajnih objekata u Hrvatskoj: hoteli, kampovi, sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor te ostali smještaj.

Hoteli obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: hotele, hotele baštine, aparthotele, integralne hotele, lječilišne hotele i hotele posebnog standarda.

Kampovi obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: kampove, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

Sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Ostali smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hostele, lovački i planinarski domovi te smještaj na brodu za kružna putovanja (krstarenje).

 

Kratice

EU       Europska unija

NN       Narodne novine

SAD     Sjedinjene Američke Države

 

Znakovi

-           nema pojave