Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, kada i kamo odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja u tijeku godine. Istraživanje se kontinuirano provodi od 2007. te obuhvaća privatna, poslovna, višednevna i jednodnevna putovanja, kao i putovanja u Hrvatskoj i u inozemstvo.

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

 

Povjerljivost

 

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EZ) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe.

 

Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku (https://podaci.dzs.hr/hr/).

 

 

Jedinice promatranja i obuhvat

 

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

 

Ovim istraživanjem obuhvaćena su putovanja izvan uobičajene sredine s obzirom na glavni razlog putovanja (privatno i poslovno), glavno odredište putovanja (u Hrvatskoj i u inozemstvu) i trajanje putovanja (jednodnevna i višednevna) te koja su završila u izvještajnom razdoblju. Mjesec odlaska na višednevno putovanje može biti izvan izvještajnog razdoblja.

 

U području Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske (tablica 1.) objavljeni su podaci o broju putovanja, noćenjima i izdacima na višednevnim putovanjima od 2014. do 2019. na razini županija prebivališta osoba koje su bile na putovanju. Od 2020. podaci o broju putovanja, noćenjima i izdacima na višednevnim putovanjima objavljuju se u tablici 12. na razini statističkih regija prebivališta osoba koje su bile na putovanju (2. razina), odnosno objavljuju se na razini četiriju neadministrativnih jedinica nastalih grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021. (HR NUTS 2021.) (NN, br. 125/19.).Izvori i metode prikupljanja podataka

 

U 2014. okvir za izbor uzorka bila je baza svih fiksnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. U istraživanju se primjenjivao stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju, veličinu naselja te spol i dob ispitanika. Stratifikacija je provedena na osnovi podataka iz Popisa stanovništva 2011.

 

Od 2015. okvir za izbor uzorka jest imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. U istraživanju je primijenjen stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna).

 

Ciljana populacija u istraživanju jesu stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima. Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa.

 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske prikupljeni su telefonskim intervjuom uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Podaci su prikupljeni provođenjem četiriju valova istraživanja CATI. Izvještajno razdoblje jest tromjesečje. Putovanje mora završiti u izvještajnom razdoblju, a može početi do 365 dana prije.

 

Obilježja putovanja prate se na razini najviše četiri višednevnih i najviše četiri jednodnevnih putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), zemlja odredišta za putovanja u inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredovanjem agencije), glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, izdaci na putovanju.

 

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

 

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika anketiranih u posljednjemu (četvrtom) valu anketiranja.

 

 

Definicije

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta.

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svoga uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

 

Uobičajenu sredinu (okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja, kao i ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanja. Uobičajenom sredinom može se, npr. u Hrvatskoj, smatrati područje općine.

 

Jednodnevni posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svojega uobičajenog okružja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta. Trajanje jednodnevnih putovanja mjeri se u satima. Osoba koja svakodnevno putuje na rad ili školovanje u drugo mjesto ne smatra se posjetiteljem.

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu (ali kraće od 12 mjeseci neprekidno) radi odmora, rekreacije, zabave, posjeta rodbini ili prijateljima, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga, a nije obavljanje aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta. Svi su turisti putnici, ali nije svaki putnik turist. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Svrha putovanja jest temeljni razlog zbog kojeg se odlazi na putovanje, odnosno bez koje se dano odredište ne bi posjećivalo. Turistička putovanja, ovisno o svrsi putovanja, mogu biti: privatna (odmor, rekreacija ili zabava, uključujući posjete rodbini i prijateljima) i poslovna (putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja).

 

Privatno putovanje jest turističko putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu: tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

 

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ulaze putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

 

Trajanje turističkog putovanja jest vrijeme provedeno na putovanju i može trajati najviše 365 dana neprekidno. Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna. Jednodnevna putovanja jesu putovanja na kojima se u odredištu provede minimalno tri sata. Višednevna putovanja jesu putovanja na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

 

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja. Kraća putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 1 – 3 noćenja. Dulja putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 4 i više noćenja.

 

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i na njegov trošak.

 

Prema članku 74. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2022., od 1. siječnja 2023. statistički podaci iskazuju se u eurima. Podaci koji se odnose na razdoblje prije 1. siječnja 2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju
(1 euro = 7,53450 kuna).

U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja.

 

 

Kratice

 

EU       Europska unija

EZ        Europska zajednica

NN       Narodne novine

 

 

Znakovi

 

-           nema pojave