Sadržaj:
  Nacionalni računi

Nacionalni računi daju usustavljen sažetak nacionalnih gospodarskih aktivnosti i nezamjenjiv su alat za ekonomsko nadgledanje. Prikazuju cjelovitu kvantitativnu sliku ekonomskog razvoja. Mjera gospodarskog rasta kojom se nacionalni računi najčešće koriste jest bruto domaći proizvod (BDP). Podaci nacionalnih računa temelje se na metodološkim smjernicama Europskog sustava nacionalnih računa (ESA 2010).
 
Osim podataka o BDP-u i nacionalnim računima, također možete pronaći podatke o računima nefinancijskog sektora, statistici javnih financija, državnom deficitu i dugu, input-output tablicama, regionalnim računima, bruto investicijama i cijenama.
 
Publikacije iz područja nacionalnih računa potražite na stranici "Publikacije prema statističkim područjima".

Revizijska politika za područje statistike nacionalnih računa i državnih financija / statistike prekomjernoga proračunskog manjka