Popis poljoprivrede 2003.

TERITORIJALNI USTROJ

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 90/92.), po kojem je formirana 21 županija uključujući Grad Zagreb, 70 gradova i 419 općina.

Od 1992. broj županija, gradova i općina se mijenjao, stoga upućujemo korisnike podataka na Narodne novine u kojima su te promjene objavljivane (NN, br. 69/95., 10/97., 124/97., 68/98., 22/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 83/02. i 25/03.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina ((NN, br. 10/97.) Grad Zagreb se kao glavni grad Republike Hrvatske definira kao posebna i jedinstvena teritorijalna i upravna jedinica.

Na temelju čl. 78. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik, br. 19/99.) u Gradu Zagrebu osnovano je 17 gradskih četvrti u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju svoje pravo na mjesnu samoupravu.

Imenovanje te određivanje područja županija, gradova i općina ovlast su Hrvatskoga sabora, a imenovanje i odluke o područjima naselja ovlast su gradova i općina.

Promjene u imenima i područjima županija, gradova i općina objavljuju se u Narodnim novinama, dok se promjene u imenima i područjima naselja objavljuju u službenim glasilima županija odnosno gradova i općina.

Svi podaci iskazani na ovome mediju odnose se na teritorijalni ustroj Republike Hrvatske prema stanju na dan 1. lipnja 2003., kada je bilo 20 županija, Grad Zagreb s posebnim položajem te 122 grada i 426 općina.

Podaci za novoosnovanu općinu Kolan navedeni su s podacima grada Paga zbog nejasno definiranih granica (NN, br. 25/03.).