1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Zagrebačka županija 24 40 600 102 8 - 91 276
Bedenica 1 - 5 - - - 3 9
Bistra - - 18 2 - - - 6
Brckovljani - 7 6 3 - - 3 -
Brdovec - 2 9 1 - - 1 11
Dubrava - 2 - 2 - - - 10
Dubravica - - 4 - - - - 6
Dugo Selo 2 - 10 3 - - 2 4
Farkaševac 1 1 1 1 - - - 4
Gradec - 3 2 2 - - 1 15
Ivanić-Grad 1 - 15 1 - - 3 7
Jakovlje 1 4 11 8 - - 4 3
Jastrebarsko 3 - 122 - 1 - 7 11
Klinča Sela 2 - 91 1 - - 2 58
Kloštar Ivanić 1 1 4 3 - - 7 7
Krašić - 1 51 3 - - 2 6
Kravarsko - - 1 1 - - - 1
Križ - 1 4 2 - - 4 10
Luka - 2 6 - - - - 5
Marija Gorica - - - - - - 1 1
Orle 2 - 11 2 2 - 2 3
Pisarovina 1 2 15 8 - - 1 9
Pokupsko - 1 12 27 - - 2 3
Preseka - - - - - - - 1
Pušća - - 2 - - - - -
Rakovec - - 3 1 - - 2 12
Rugvica - - 26 - - - 4 2
Samobor 2 - 46 4 1 - 15 11
Stupnik - - 1 - - - 1 2
Sveta Nedjelja - 2 17 1 - - - 4
Sveti Ivan Zelina 4 3 40 3 3 - 2 17
Velika Gorica 1 5 23 15 1 - 7 26
Vrbovec 2 2 10 6 - - 15 9
Zaprešić - 1 12 2 - - - 3
Žumberak - - 22 - - - - -

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Krapinsko-zagorska županija 10 27 210 32 8 1 31 228
Bedekovčina 1 1 9 1 - 1 - 10
Budinščina - - - - - - - 6
Desinić 1 - 5 - - - 2 1
Donja Stubica - 1 10 2 - - 1 3
Đurmanec - 1 5 1 - - - 14
Gornja Stubica - 2 6 - - - 2 6
Hrašćina - 1 - 1 - - - 2
Hum na Sutli 2 - 4 - 2 - 2 -
Jesenje - 1 - 1 - - - -
Klanjec - - 15 - - - 1 2
Konjščina - - 1 - - - 1 2
Kraljevec na Sutli 1 - 6 - 1 - - 4
Krapina - 1 9 16 - - - 13
Krapinske Toplice - 2 8 1 2 - 1 5
Kumrovec - - 9 - - - 4 2
Lobor - 1 - - - - 1 6
Mače - 1 1 1 - - - 7
Marija Bistrica 1 3 6 2 1 - 2 23
Mihovljan - - - - - - - -
Novi Golubovec - 4 - - - - - -
Oroslavje - - 21 - - - 2 4
Petrovsko - - 9 1 - - 3 13
Pregrada - - 17 - - - - 7
Radoboj - 1 8 - - - - 3
Stubičke Toplice 2 - 6 2 - - 2 9
Sveti Križ Začretje - - 6 - - - 2 43
Tuhelj - - 6 - - - 2 3
Veliko Trgovišće - - 15 - 1 - 2 14
Zabok - 2 9 - - - - 11
Zagorska Sela 1 - 11 1 - - - -
Zlatar 1 5 7 2 1 - 1 12
Zlatar-Bistrica - - 1 - - - - 3

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Sisačko-moslavačka županija 14 24 72 40 3 2 79 298
Donji Kukuruzari - 8 2 1 - - - 6
Dvor - - 7 1 - - 9 12
Glina - 2 2 4 - - 7 9
Gvozd - - 1 1 - - - 4
Hrvatska Dubica - - 2 3 - - 3 2
Hrvatska Kostajnica - 1 - - - - 2 4
Jasenovac - - - 1 - - 1 7
Kutina 7 2 5 7 2 2 12 19
Lekenik - 1 3 1 - - 3 5
Lipovljani - - 2 1 - - 3 6
Majur - - 4 1 - - 1 -
Martinska Ves - - - - - - - 19
Novska - - 11 3 - - 5 37
Petrinja 1 3 13 2 - - 8 52
Popovača 2 - 8 5 - - 12 38
Sisak 3 4 4 6 1 - 6 31
Sunja - 1 3 1 - - 2 39
Topusko 1 1 4 1 - - 2 3
Velika Ludina - 1 1 1 - - 3 5

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Karlovačka županija 44 20 214 55 6 - 34 335
Barilovići - 1 3 - - - - 5
Bosiljevo - - - - - - - 1
Cetingrad - - 1 - 1 - - 86
Draganić - 1 13 - - - 2 2
Duga Resa - - 15 2 - - 1 23
Generalski Stol - 4 3 - - - - 5
Josipdol 1 1 10 1 1 - 2 12
Karlovac 4 4 54 10 - - 7 35
Krnjak 4 1 7 7 - - - 1
Lasinja - - - - 1 - - -
Netretić - - 2 - - - 1 22
Ogulin 2 1 54 21 1 - 2 10
Ozalj - 3 32 5 - - 2 19
Plaški - - 1 - - - - 1
Rakovica 22 - 2 - - - 6 17
Ribnik - - 3 - - - - -
Saborsko 1 1 - - - - - 4
Slunj 9 - 2 6 2 - 5 66
Tounj - - 11 1 - - 3 7
Vojnić - 2 - 1 - - - 12
Žakanje 1 1 1 1 - - 3 7

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Varaždinska županija 8 58 306 65 3 - 81 487
Bednja - 2 - - - - - -
Beretinec - 1 2 3 - - - 4
Breznica - - 2 3 - - 6 9
Breznički Hum - - - - - - - 10
Cestica - 1 18 2 1 - 2 25
Donja Voća - 1 7 1 - - 1 3
Donji Martijanec - 4 2 - - - 7 56
Gornji Kneginec - - 28 - - - - 4
Ivanec 1 3 32 1 - - 1 14
Jalžabet 1 - 12 - - - 2 18
Klenovnik - 4 1 41 - - - 30
Lepoglava - 1 7 1 - - 3 2
Ludbreg 1 1 24 2 - - 8 40
Ljubešćica - 2 - - - - - 1
Mali Bukovec - 2 1 - - - 4 12
Maruševec - 5 28 5 - - 2 42
Novi Marof 1 2 5 2 - - 2 7
Petrijanec - - 18 1 1 - 6 49
Sračinec - - 3 - - - 1 15
Sveti Đurđ - 3 5 1 - - 8 12
Sveti Ilija 1 2 3 - - - 1 7
Trnovec Bartolovečki - 15 11 - - - 6 34
Varaždin 1 - 22 1 - - 5 35
Varaždinske Toplice 1 3 6 - 1 - 1 8
Veliki Bukovec - 1 4 - - - - 4
Vidovec 1 5 26 1 - - 14 10
Vinica - - 36 - - - 1 32
Visoko - - 3 - - - - 4

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Koprivničko-križevačka županija 9 54 284 49 3 1 84 604
Drnje - - - - - - 1 5
Đelekovec - 1 4 - - - 2 9
Đurđevac 2 3 5 2 - - 13 22
Ferdinandovac - 3 - 1 - - - 11
Gola - - - - - - - 15
Gornja Rijeka - - 2 1 - - - 10
Hlebine - 1 - 1 - - - 7
Kalinovac - - - - - - 1 9
Kalnik - - 12 2 - - 3 9
Kloštar Podravski 1 1 1 1 - - 4 46
Koprivnica - 4 12 2 - - 7 68
Koprivnički Bregi - 1 2 2 - - 3 9
Koprivnički Ivanec 1 2 - 1 - - - 8
Križevci 1 2 145 21 2 1 19 57
Legrad - 25 5 - - - 5 31
Molve 2 2 1 1 - - 4 44
Novigrad Podravski - 2 3 1 - - - 16
Novo Virje - - - - - - - 2
Peteranec 1 1 3 1 1 - 4 66
Podravske Sesvete - 1 - - - - 1 9
Rasinja - - 2 2 - - 2 15
Sokolovac - - 1 5 - - 2 16
Sveti Ivan Žabno - 3 16 2 - - 7 53
Sveti Petar Orehovec - 1 68 1 - - 3 49
Virje 1 1 2 2 - - 3 18

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Bjelovarsko-bilogorska županija 2 18 54 51 4 - 75 332
Berek - 2 1 - - - - 3
Bjelovar 1 2 20 6 - - 14 48
Čazma - 1 8 8 - - 4 4
Daruvar - - 4 8 - - 4 24
Dežanovac - 1 4 2 1 - 4 20
Đulovac - - 2 1 - - 5 12
Garešnica - 1 2 2 - - 4 9
Grubišno Polje - - - - - - 4 5
Hercegovac - - - - - - 4 29
Ivanska - 1 3 4 - - 5 3
Kapela - - 1 1 2 - - 32
Končanica 1 - 3 6 - - 5 21
Nova Rača - 1 - 1 - - 3 19
Rovišće - 3 2 - - - - 18
Severin - - - 1 - - 1 6
Sirač - 4 - 1 - - 6 3
Šandrovac - - - - - - 2 51
Štefanje - - - 2 - - 3 1
Velika Pisanica - - 2 - - - 2 8
Velika Trnovitica - - 1 1 - - 1 5
Veliki Grđevac - - - 2 - - 3 8
Veliko Trojstvo - 2 1 4 1 - 1 2
Zrinski Topolovac - - - 1 - - - 1

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Primorsko-goranska županija 867 16 190 61 2 1 10 267
Bakar - - 6 1 - - - -
Baška 49 - 11 - - - - 42
Brod Moravice 1 - 2 1 - - 2 2
Cres 16 - 8 - - - - 2
Crikvenica 3 - - - - - - -
Čabar - - 1 2 - - - 2
Čavle - - 2 - - - - 1
Delnice 1 - 2 - - - - 10
Dobrinj 43 5 81 - - - 2 14
Fužine 2 - 2 - - - - 1
Jelenje - - 3 1 - - - -
Kastav - - 2 - - - - -
Klana - - - 1 - - - -
Kostrena - - 1 - - - - -
Kraljevica - - - - - - - -
Krk 14 - 10 6 - - - 9
Lokve 2 - - - - - - -
Lovran 4 - - 2 - - - 1
Mali Lošinj 36 1 1 1 - 1 - -
Malinska-Dubašnica 11 - - - - - - 7
Matulji 1 3 1 28 - - - 4
Mošćenička Draga 13 - - - - - - -
Mrkopalj - - - 1 - - - 2
Novi Vinodolski 11 - - - - - - -
Omišalj 1 - 2 - - - - -
Opatija 11 - 1 6 - - - 2
Punat 58 1 2 - - - - 22
Rab 565 4 7 2 - - - 6
Ravna Gora 2 - 2 1 - - 3 3
Rijeka 3 - 12 - - - - 9
Skrad 2 - 2 1 - - 2 5
Vinodolska općina - 1 2 1 - - - -
Viškovo - - 14 - - - - 1
Vrbnik 16 - 11 - - - - 112
Vrbovsko 2 1 2 6 2 - 1 10

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Ličko-senjska županija 273 6 328 22 - - 26 36
Brinje - - 2 1 - - 2 11
Donji Lapac - - - - - - - -
Gospić 2 2 - 6 - - 10 6
Karlobag 6 - - - - - - -
Lovinac 1 - 1 - - - - -
Novalja 177 1 297 - - - - 1
Otočac 13 1 6 9 - - 9 16
Perušić 4 1 1 2 - - 3 1
Plitvička Jezera 68 - 13 1 - - - -
Senj 1 1 6 2 - - 1 1
Udbina - - - - - - 1 -
Vrhovine 1 - 2 1 - - - -

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Virovitičko-podravska županija 7 30 102 36 5 - 65 786
Crnac 1 - - 1 - - 2 8
Čačinci - - 3 2 - - 2 13
Čađavica - - 1 1 - - 7 5
Gradina - 1 2 - - - 6 58
Lukač - 2 - 2 1 - 8 94
Mikleuš - - 23 - - - - 1
Nova Bukovica - - - - - - - 2
Orahovica 3 1 14 8 1 - 2 21
Pitomača - 7 8 2 - - 9 75
Slatina 2 5 7 1 1 - 6 63
Sopje - 2 24 1 - - 1 13
Suhopolje - 5 2 8 - - 5 177
Špišić Bukovica 1 3 1 - 2 - 3 109
Virovitica - 4 17 9 - - 4 114
Voćin - - - 1 - - 1 3
Zdenci - - - - - - 9 30

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Požeško-slavonska županija 2 15 524 37 4 - 74 559
Brestovac - 1 196 2 1 - 8 98
Čaglin - - 9 5 1 - 22 67
Jakšić - 1 2 - - - - 15
Kaptol 2 1 44 4 - - 9 65
Kutjevo - - 13 - 1 - 1 30
Lipik - 7 16 4 1 - 10 16
Pakrac - 1 55 1 - - 3 29
Pleternica - - 36 8 - - 8 60
Požega - 4 48 7 - - 9 98
Velika - - 105 6 - - 4 81

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Brodsko-posavska županija 1 49 119 28 1 - 78 355
Bebrina - 2 3 - - - 2 2
Brodski Stupnik - - 28 - - - 1 10
Bukovlje - 1 2 - - - 4 10
Cernik - 1 1 1 - - 2 20
Davor - - - 2 - - 6 22
Donji Andrijevci - - 1 - - - 4 2
Dragalić - - 3 1 - - - 14
Garčin - 1 9 - - - 1 4
Gornja Vrba - - - - - - 1 2
Gornji Bogićevci - - - 2 - - 1 7
Gundinci - 3 - 2 1 - 1 16
Klakar - 2 24 1 - - 3 14
Nova Gradiška - 2 2 1 - - 1 7
Nova Kapela - 4 1 3 - - 18 35
Okučani - 2 1 2 - - 3 6
Oprisavci - 2 - 1 - - 5 5
Oriovac - - 3 - - - 2 16
Podcrkavlje - 6 16 7 - - - 10
Rešetari - 2 2 1 - - 8 10
Sibinj - 1 8 - - - 1 24
Sikirevci - 2 - 1 - - 1 5
Slavonski Brod - - 9 - - - 2 7
Slavonski Šamac - 2 1 - - - 1 3
Stara Gradiška - 1 1 - - - 1 3
Staro Petrovo Selo 1 11 3 1 - - 2 55
Velika Kopanica - 1 - - - - 2 9
Vrbje - 1 1 1 - - 4 27
Vrpolje - 2 - 1 - - 1 10

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Zadarska županija 466 19 542 8 1 1 21 247
Benkovac 1 1 61 - - - 2 24
Bibinje 11 - 1 - - - 1 1
Biograd na Moru 27 2 2 1 - - 1 3
Galovac - 2 1 - - - - 34
Gračac - 1 10 1 - 1 1 3
Jasenice - - - - - - - -
Kali 10 - 2 - - - - -
Kukljica 1 - - - - - - -
Lišane Ostrovičke - - 2 - - - 1 26
Nin 30 2 136 1 - - 3 -
Novigrad - 1 7 - - - - 18
Obrovac - 2 - - - - 2 1
Pag 51 - 70 - - - - 9
Pakoštane 43 1 2 - 1 - 3 3
Pašman 43 - 22 1 - - - -
Polača - - 1 - - - 1 19
Poličnik - - - - - - 1 -
Posedarje 15 - 1 - - - - 8
Povljana - - 9 - - - 1 1
Preko 24 - 1 - - - - 1
Privlaka 7 - 8 1 - - - 3
Ražanac 5 - 3 - - - 2 2
Sali 41 - 1 - - - - 21
Stankovci 2 - 39 - - - - -
Starigrad 32 - - - - - - 16
Sukošan 32 1 128 - - - 1 14
Sveti Filip i Jakov 34 - 10 1 - - - 3
Škabrnje - - - - - - - -
Tkon 21 4 - 1 - - - -
Vir 5 - 1 - - - 1 5
Zadar 31 2 20 1 - - - 27
Zemunik Donji - - 4 - - - - 5

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Osječko-baranjska županija 6 33 437 35 1 - 155 667
Antunovac - - 2 - - - 1 2
Beli Manastir - - 6 - - - - 9
Belišće - - 9 1 - - 4 20
Bilje 1 1 33 1 - - 1 17
Bizovac 2 - 3 - - - 2 4
Čeminac - - 11 - - - 1 18
Čepin - 1 15 - - - 1 8
Darda - 1 3 - 1 - - 6
Donja Motičina - - 31 2 - - 1 2
Donji Miholjac - - 5 2 - - 12 25
Draž 1 1 2 1 - - - 11
Drenje - 1 22 1 - - 7 26
Đakovo 1 2 21 1 - - 20 62
Đurđenovac 1 1 4 1 - - 7 22
Erdut - 2 17 3 - - 2 17
Ernestinovo - 1 4 - - - 4 2
Feričanci - 1 6 1 - - - 30
Gorjani - 4 7 1 - - 1 2
Jagodnjak - - 3 1 - - 2 23
Kneževi Vinogradi - - 16 - - - 5 9
Koška - 1 6 - - - 14 40
Levanjska Varoš - 1 2 - - - - 1
Magadenovac - 1 2 - - - 5 15
Marijanci - 2 1 - - - 1 13
Našice - - 17 3 - - 4 34
Osijek - 1 90 1 - - 6 44
Petlovac - - - - - - 1 2
Petrijevci - - - - - - 2 12
Podgorač - 2 28 1 - - 5 27
Podravska Moslavina - - - - - - - 7
Popovac - - 2 1 - - 4 28
Punitovci - 1 1 1 - - 5 10
Satnica Đakovačka - - 4 - - - 8 2
Semeljci - 2 3 2 - - 8 34
Strizivojna - - 3 2 - - 1 4
Šodolovci - - 6 - - - 3 1
Trnava - - 39 1 - - 6 4
Valpovo - 5 8 5 - - 8 44
Viljevo - - 1 - - - - 9
Viškovci - 1 - 2 - - - 12
Vladislavci - - 2 - - - 3 3
Vuka - - 2 - - - - 6

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Šibensko-kninska županija 463 8 1.211 5 - - 14 99
Bilice - - 12 - - - - 5
Biskupija - 1 223 - - - - 2
Civljane - - - - - - - -
Drniš - - 38 - - - 1 6
Ervenik - - 88 - - - - -
Kijevo - - - - - - - -
Kistanje - - 42 1 - - - 8
Knin - 5 47 2 - - 5 3
Murter 134 - 11 - - - - 1
Pirovac 27 - 40 - - - - 24
Primošten 107 - 26 1 - - - 3
Promina - - 14 - - - 2 11
Rogoznica 12 - 58 - - - - 1
Ružić - - 25 - - - 1 -
Skradin 8 - 141 1 - - 2 1
Šibenik 52 1 297 - - - 2 16
Tisno 113 - 74 - - - - 10
Unešić - - 24 - - - - 2
Vodice 10 1 51 - - - 1 6

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Vukovarsko-srijemska županija 2 35 55 58 1 - 120 220
Andrijaševci - 1 - - - - 1 6
Babina Greda - 3 1 2 - - 5 11
Bogdanovci - - - - - - 3 2
Borovo - 1 1 1 - - 1 7
Bošnjaci - 2 - 8 - - 5 14
Cerna - 2 2 2 - - 2 1
Drenovci - 8 2 7 - - 16 6
Gradište - 3 - 2 - - 3 -
Gunja - 1 1 2 - - 20 13
Ilok 1 1 5 2 - - 11 6
Ivankovo - 1 5 - - - 10 6
Jarmina - - - - - - 1 3
Lovas - - - - - - - -
Markušica - - - - - - 4 -
Negoslavci - - - - - - - 4
Nijemci - 4 1 8 - - 6 30
Nuštar - - 1 2 - - 2 -
Otok (Vinkovci) - 3 - 8 - - - 11
Privlaka - - 7 2 - - - 16
Stari Jankovci - 1 6 1 - - 4 6
Stari Mikanovci - - 1 4 - - - 1
Tompojevci - - 1 - - - 2 3
Tordinci - 1 - - - - 2 -
Tovarnik - 1 1 1 - - 2 3
Trpinja 1 1 15 - - - 5 54
Vinkovci - 1 2 1 1 - 3 8
Vođinci - - 1 - - - - 1
Vrbanja - - - 3 - - 2 -
Vukovar - - 2 - - - 3 6
Županja - - - 2 - - 7 2

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Splitsko-dalmatinska županija 1.538 18 912 23 6 - 26 624
Baška Voda 93 - - - - - - 1
Bol 60 - 9 - - - - -
Brela 98 - 3 - - - 1 7
Cista Provo - - - - - - - 1
Dicmo - 1 1 - - - - 3
Dugi Rat 2 - 1 - - - - -
Dugopolje - - 3 - - - 1 8
Gradac 94 - 3 - - - - -
Hrvace - 3 4 1 - - 1 1
Hvar 97 1 38 - - - - 26
Imotski - - 8 - - - 3 5
Jelsa 196 3 27 3 3 - - 70
Kaštela 11 - 3 2 - - - 7
Klis - - 1 - - - - -
Komiža 13 - 22 - - - - 74
Lećevica - - - - - - - -
Lokvičići - - - - - - - -
Lovreć - 1 - - - - 3 -
Makarska 37 - - - - - - -
Marina 13 - 9 - - - - 6
Milna 8 - 3 - - - - 3
Muć - - - - - - 1 50
Nerežišća - 1 25 - - - - -
Okrug - - - - - - - 1
Omiš 20 1 2 - - - - 7
Otok - - 3 - - - 1 1
Podbablje 1 - 102 1 - - 3 1
Podgora 216 - 19 - - - - -
Podstrana 26 1 5 3 - - - 1
Postira 37 1 47 2 - - - -
Prgomet - - - - - - - -
Primorski Dolac - - - - - - - -
Proložac - 1 63 1 - - 3 11
Pučišća 4 - 7 2 - - - 3
Runovići - - 1 - - - - -
Seget 2 - 7 - - - - 1
Selca 25 - 7 - - - - 1
Sinj - - 10 - 1 - - 36
Solin - - 2 - - - - -
Split 11 - 27 1 - - - 36
Stari Grad 77 - 171 - - - - 60
Sućuraj 21 - 3 - - - - -
Supetar 80 - 30 - - - - 3
Sutivan 10 - 10 - - - - -
Šestanovac 1 1 2 - - - - 2
Šolta 30 - 121 6 1 - 2 -
Trilj 1 - 1 - 1 - 1 5
Trogir 26 1 33 - - - - 1
Tučepi 186 - - - - - - -
Vis 42 - 27 - - - - 170
Vrgorac - - 17 - - - - 6
Vrlika - 2 1 - - - - 2
Zadvarje - - - 1 - - - 2
Zagvozd - - - - - - - 8
Zmijavci - - 34 - - - 6 4

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Istarska županija 168 11 911 35 - - 28 212
Bale 2 - 25 3 - - - -
Barban 6 - 1 - - - 1 5
Brtonigla 4 - 26 - - - - 4
Buje 1 - 25 - - - - 9
Buzet 2 1 4 1 - - - 2
Cerovlje 2 - 4 - - - - 12
Fažana 5 - 32 - - - - -
Gračišće 1 - 3 - - - - 2
Grožnjan - - 2 - - - - 1
Kanfanar 10 - 9 2 - - - 2
Karojba 2 - 21 - - - - 1
Kaštelir - Labinci 4 - 23 - - - - 22
Kršan - - 2 - - - - 2
Labin - - 1 - - - - -
Lanišće 1 1 - 10 - - 1 1
Ližnjan 5 - 1 - - - 1 2
Lupoglav 1 - - 1 - - - 11
Marčana 3 2 4 1 - - 2 16
Medulin 22 2 5 2 - - - 3
Motovun 3 - 29 - - - - -
Novigrad - - 8 - - - - 26
Oprtalj 2 - 2 - - - - -
Pazin 3 - 22 3 - - 4 5
Pićan - - 9 - - - - 3
Poreč 22 - 132 1 - - 3 17
Pula 4 - 21 - - - - 4
Raša 2 - - 1 - - 2 -
Rovinj 13 - 31 - - - 2 15
Sveta Nedelja 3 1 49 2 - - - 3
Sveti Lovreč 6 - 12 - - - 3 1
Sveti Petar u Šumi 2 - 1 - - - 1 2
Svetvinčenat 4 2 50 - - - - 3
Tinjan 2 - 9 1 - - 2 1
Umag 19 - 31 - - - 3 18
Višnjan 4 - 83 5 - - - 6
Vižinada 3 2 171 1 - - - -
Vodnjan 1 - 60 - - - 1 7
Vrsar 1 - 2 - - - - -
Žminj 3 - 1 1 - - 2 6

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Dubrovačko-neretvanska županija 584 25 288 6 24 - 4 180
Blato 10 - 1 - - - - -
Dubrovačko primorje 15 - - - - - - 3
Dubrovnik 24 1 1 - - - - 22
Janjina 32 - 2 - - - - -
Konavle 24 2 14 2 - - 1 8
Korčula 93 4 8 - - - - 7
Kula Norinska 3 8 12 - - - - 8
Lastovo 23 - 17 2 - - - -
Lumbarda 58 - 1 - - - - 1
Metković 2 - 6 - - - - 7
Mljet 54 3 32 - 1 - - 1
Opuzen 2 3 - - - - 1 4
Orebić 100 - 9 - - - - 2
Ploče 2 2 75 - - - - 90
Pojezerje - - 1 - - - - -
Slivno 8 - - - - - - -
Smokvica 22 2 46 - - - - 15
Ston 53 - 37 - 23 - - 5
Trpanj 27 - 3 1 - - 1 -
Vela Luka 24 - 21 1 - - - 1
Zažablje - - 2 - - - 1 -
Župa dubrovačka 8 - - - - - - 6

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Međimurska županija 3 105 651 13 1 - 64 563
Belica - - 1 - - - 3 14
Čakovec - 2 15 3 - - 7 67
Dekanovec - - 1 - - - - -
Domašinec - - - - - - 1 7
Donja Dubrava - 7 2 - - - 2 2
Donji Kraljevec - 1 - - - - 1 38
Donji Vidovec - 44 - - - - 3 2
Goričan - - 1 - - - 2 4
Gornji Mihaljevec - 2 34 1 - - 1 44
Kotoriba - 18 21 - - - 5 27
Mala Subotica - - 1 - - - 4 68
Mursko Središće 1 - 38 1 - - 1 5
Nedelišće - 13 51 - - - 5 79
Orehovica - 1 3 - - - 4 25
Podturen - - 8 - - - 3 10
Prelog - 2 7 1 - - 5 34
Pribislavec - - 1 - - - 3 3
Selnica - - 8 2 - - 4 8
Strahoninec - - 1 - - - - 5
Sveta Marija - 14 - 1 - - 4 37
Sveti Juraj na Bregu - 1 55 1 - - 1 32
Sveti Martin na Muri 1 - 11 - - - 1 13
Šenkovec - - 4 - - - - 8
Štrigova 1 - 384 3 1 - 3 27
Vratišinec - - 4 - - - 1 4

 


 
 
1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S OSTALIMA DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA POSJEDU (1. lipnja 2002. - 31. svibnja
2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava
turizam, smještaj
i druge aktivnosti
vezane uz slobodno
vrijeme
ručni rad (obrt) prerada poljoprivrednih
proizvoda
obrada drva (npr.
piljenje itd.)
uzgoj riba i ostalih
slatkovodnih i morskih
organizama
proizvodnja obnovljive
energije (energija
vjetra, bioplin...)
ugovoreni rad s
vlastitom mehanizacijom
ostalo
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Grad Zagreb 15 18 553 37 5 6 14 129
Brezovica - - 263 20 - - 2 49
Črnomerec 1 1 22 - - - - 2
Donja Dubrava 3 3 3 3 3 3 2 3
Donji Grad - - 1 - - - 1 -
Gornja Dubrava 2 - 3 - - - 1 6
Gornji Grad- Medvešćak 1 - 1 - - - 1 -
Maksimir 2 - 1 - - 1 - 5
Novi Zagreb-istok - 1 5 1 - 1 - 31
Novi Zagreb-zapad 1 9 16 2 - 1 3 12
Pešćenica-Žitnjak - - 1 1 - - - 1
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec ) 1 1 9 - - - - 2
Podsused-Vrapče 1 2 61 1 - - - 5
Sesvete 3 1 129 7 2 - 4 8
Stenjevec - - 3 - - - - 1
Trešnjevka-jug - - 3 - - - - 2
Trešnjevka-sjever - - 24 2 - - - -
Trnje - - 8 - - - - 2