1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Zagrebačka županija 631 16 201 462 98 1.252 858 5.967 4.798 301 549 631
Bedenica 1 - 25 5 2 3 1 215 162 8 7 16
Bistra 1 1 1 4 2 4 1 12 2 - 3 2
Brckovljani 16 - 5 14 4 7 19 93 112 25 20 13
Brdovec 13 - 1 8 4 7 2 6 21 1 8 7
Dubrava 12 - 7 11 2 5 3 411 306 17 5 26
Dubravica 4 - 11 4 2 13 12 93 69 2 5 9
Dugo Selo 12 2 1 11 3 7 15 79 69 10 16 7
Farkaševac 17 - - 6 - - 3 216 170 4 2 4
Gradec 11 - 2 5 - 6 5 265 200 3 8 14
Ivanić-Grad 92 6 2 14 4 9 22 287 253 34 31 20
Jakovlje 1 - - 4 - 8 13 9 7 - 5 3
Jastrebarsko 57 - 43 16 26 424 132 334 196 20 22 131
Klinča Sela 5 1 1 5 2 42 79 245 93 6 7 13
Kloštar Ivanić 59 - 2 17 3 9 12 214 309 41 17 23
Krašić 5 - 5 3 - 220 44 186 45 17 3 20
Kravarsko - - - 1 1 - 13 30 14 1 1 2
Križ 16 - - 12 - 10 8 118 109 9 9 7
Luka - - - - 1 - 4 71 35 1 6 9
Marija Gorica 1 - 1 7 - 3 32 24 26 3 14 3
Orle 6 - - 3 - 1 5 108 98 5 9 6
Pisarovina - - 2 - - 1 33 460 137 11 6 21
Pokupsko 2 - - - 1 - 24 201 53 3 3 19
Preseka 10 1 17 8 - 11 3 224 200 3 6 1
Pušća 1 - - 1 1 1 - 11 4 - 1 3
Rakovec 38 - 2 4 1 - 1 173 136 1 5 16
Rugvica 156 2 1 9 3 4 25 208 229 8 97 8
Samobor 7 2 32 50 2 76 59 89 99 13 32 76
Stupnik 4 - 1 14 4 2 20 32 52 - 1 4
Sveta Nedjelja 11 - 3 14 3 12 26 19 59 5 18 14
Sveti Ivan Zelina 11 1 17 116 8 325 165 710 526 11 106 55
Velika Gorica 32 - 3 44 9 25 30 202 238 14 40 30
Vrbovec 27 - 14 47 8 12 22 550 749 19 30 46
Zaprešić 3 - 2 4 1 2 3 24 18 2 6 3
Žumberak - - - 1 1 3 22 48 2 4 - -

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Krapinsko-zagorska županija 59 9 69 53 40 259 284 2.717 758 73 99 178
Bedekovčina 3 - 1 1 1 2 10 47 14 2 2 3
Budinščina - - - - - 2 2 55 34 1 5 1
Desinić 5 8 4 8 4 23 13 201 30 11 7 10
Donja Stubica 1 - - 2 3 5 16 36 14 3 7 2
Đurmanec - - - - 2 3 5 19 2 - - 3
Gornja Stubica - - 1 2 3 13 9 24 13 3 2 7
Hrašćina - - - - 1 2 1 113 23 3 3 1
Hum na Sutli - - 3 1 - 2 3 151 5 1 1 2
Jesenje - - - - - - 1 20 - 1 - 2
Klanjec - - 1 7 3 49 16 61 38 1 8 7
Konjščina - - - - - - 2 89 26 2 1 1
Kraljevec na Sutli 5 - 9 - - 10 9 151 105 4 1 6
Krapina 1 - 1 2 - 5 9 57 15 - - 14
Krapinske Toplice 1 - - 1 - 1 7 66 18 3 1 13
Kumrovec 1 - 1 1 - 6 13 67 17 2 - 7
Lobor - - - 1 - 3 3 65 17 3 1 2
Mače 2 - - 1 2 2 5 55 23 1 - 3
Marija Bistrica 2 - - 8 4 7 10 96 43 1 3 11
Mihovljan - - - - - 1 1 48 13 1 2 3
Novi Golubovec - - - - - - - 6 1 - 1 1
Oroslavje 5 - - 1 6 3 6 24 20 3 2 3
Petrovsko - - 2 - - 13 4 83 5 - 1 8
Pregrada 1 - 7 - - 75 25 434 56 6 3 7
Radoboj 1 - - 2 1 1 3 78 19 - 1 2
Stubičke Toplice 1 - - - - 6 6 5 13 1 5 16
Sveti Križ Začretje 2 - 2 2 1 3 14 102 35 3 6 3
Tuhelj 2 - 2 3 1 2 9 75 26 1 1 5
Veliko Trgovišće 2 - 3 5 1 5 24 145 49 - 18 5
Zabok 13 - 8 2 1 2 17 13 7 - - 4
Zagorska Sela 1 1 - - - 1 11 130 19 5 9 1
Zlatar 7 - 23 3 4 10 27 160 51 5 4 19
Zlatar-Bistrica 3 - 1 - 2 2 3 41 7 6 4 6

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Sisačko-moslavačka županija 943 46 36 235 52 222 735 3.627 4.515 812 637 624
Donji Kukuruzari 3 3 1 6 - - 1 63 47 8 3 16
Dvor 29 - - 7 - 1 138 261 148 66 28 29
Glina 4 1 2 3 - 1 13 247 112 35 6 15
Gvozd 9 2 - 1 1 2 23 93 81 17 4 10
Hrvatska Dubica 26 - - 6 1 6 2 41 128 16 12 11
Hrvatska Kostajnica 8 - 1 17 - 5 12 23 30 7 36 6
Jasenovac 11 - - 2 - - 14 41 98 9 25 4
Kutina 98 8 2 21 8 30 140 278 400 213 72 44
Lekenik 25 - - 14 - 6 40 145 245 14 16 15
Lipovljani 57 2 1 2 - - 5 102 81 25 6 13
Majur 8 - 7 6 1 1 42 42 27 13 6 8
Martinska Ves 124 1 6 10 1 2 6 467 503 5 29 20
Novska 143 18 1 17 1 2 38 117 195 53 11 24
Petrinja 64 1 4 5 2 4 43 301 259 42 19 84
Popovača 69 2 3 24 9 82 78 252 441 104 60 65
Sisak 234 7 5 66 25 48 109 566 1.196 125 264 194
Sunja 14 1 2 4 2 1 10 361 357 41 30 50
Topusko 4 - - 8 - 1 18 101 72 5 8 5
Velika Ludina 13 - 1 16 1 30 3 126 95 14 2 11

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Karlovačka županija 45 2 21 181 15 116 138 2.716 660 304 75 281
Barilovići - - - 4 2 2 6 120 15 5 4 7
Bosiljevo - - 1 - - - 2 80 2 21 - 3
Cetingrad 2 - - - - - 1 88 23 8 1 3
Draganić 3 1 - 2 2 1 5 45 40 2 5 3
Duga Resa 1 - - 5 1 1 13 116 27 6 4 15
Generalski Stol - - - 2 - - 2 109 7 18 - 4
Josipdol 1 - - 21 1 - 4 94 10 10 - 23
Karlovac 11 - 1 28 4 7 6 441 172 18 18 37
Krnjak 2 - 1 1 - 1 3 135 72 14 2 12
Lasinja 1 - - 1 - - 1 56 26 - - 1
Netretić - - 1 - - 2 3 152 4 16 1 4
Ogulin 1 - - 90 2 5 21 267 8 13 3 61
Ozalj 14 - 7 21 1 86 43 310 69 40 26 25
Plaški - - - - - - 2 17 9 8 - 1
Rakovica 1 - 5 2 - - 2 16 9 18 - 32
Ribnik 1 - 1 - - - 3 69 7 9 - -
Saborsko - - - - - 6 1 4 1 2 - 5
Slunj - - 1 - - - 1 78 28 24 5 22
Tounj - - - - 1 2 12 10 2 19 1 5
Vojnić 6 1 2 3 - - 5 290 113 36 2 11
Žakanje 1 - 1 1 1 3 2 219 16 17 3 7

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Varaždinska županija 880 102 43 862 117 177 295 2.715 2.707 141 96 421
Bednja - - - - - - 1 84 1 - - 1
Beretinec 2 - - 5 - 1 3 12 6 1 1 5
Breznica 1 - - 5 - 3 3 151 97 7 6 18
Breznički Hum 1 - 5 1 - 1 1 89 55 6 1 11
Cestica 9 3 - - 4 21 19 29 81 4 1 8
Donja Voća - 1 - 1 - 3 7 107 12 1 1 9
Donji Martijanec 86 7 - 41 5 17 10 286 347 14 8 66
Gornji Kneginec 4 - - 3 1 8 27 2 20 2 1 4
Ivanec 8 - 6 5 - 7 18 85 84 9 3 3
Jalžabet 42 6 - 26 1 25 20 168 184 7 12 24
Klenovnik - - 2 - - 1 - 28 14 - 1 1
Lepoglava 3 - - 1 - 3 9 60 7 4 1 4
Ludbreg 95 11 3 20 12 27 17 183 203 17 7 28
Ljubešćica - - - - 1 1 1 10 1 1 1 -
Mali Bukovec 142 7 2 14 3 4 1 224 259 2 1 28
Maruševec 19 5 - 26 1 5 5 154 96 12 5 14
Novi Marof 2 - 2 2 2 2 5 95 30 4 1 11
Petrijanec 60 11 2 31 3 4 42 106 147 6 1 12
Sračinec 29 5 - 2 4 - 1 8 54 9 3 10
Sveti Đurđ 126 6 - 200 2 6 7 249 427 5 7 22
Sveti Ilija 7 - - 4 1 3 5 31 12 - 1 7
Trnovec Bartolovečki 31 3 - 14 2 6 19 65 146 4 9 46
Varaždin 51 8 13 31 7 6 28 26 40 6 8 21
Varaždinske Toplice 1 - - 25 1 4 3 75 15 9 2 15
Veliki Bukovec 68 8 - 51 41 2 2 97 156 1 1 6
Vidovec 41 3 4 351 21 5 16 57 73 7 4 35
Vinica 48 18 2 2 5 9 22 32 67 1 4 8
Visoko 4 - 2 1 - 3 3 202 73 2 5 4

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Koprivničko-križevačka županija 2.033 155 108 301 74 178 368 6.163 4.529 240 169 608
Drnje 59 4 - 2 1 2 - 41 43 2 - 2
Đelekovec 234 29 - 11 - 2 3 83 149 6 1 10
Đurđevac 101 3 2 18 2 14 12 354 136 19 7 25
Ferdinandovac 45 4 3 4 - 3 4 266 112 7 2 12
Gola 60 3 - 1 1 - 1 370 233 1 3 15
Gornja Rijeka - - 53 3 1 7 5 226 131 5 2 6
Hlebine 83 15 - - - - - 90 83 6 2 7
Kalinovac 31 - 6 3 1 3 4 134 72 2 3 8
Kalnik 4 - - 1 1 4 16 198 119 7 2 8
Kloštar Podravski 73 9 - 18 4 16 12 158 73 13 - 28
Koprivnica 185 11 2 41 18 36 34 57 121 18 21 44
Koprivnički Bregi 74 4 1 20 7 1 2 18 51 3 3 4
Koprivnički Ivanec 136 - - 1 2 7 5 101 97 6 1 6
Križevci 108 - 18 64 14 26 167 980 701 26 55 93
Legrad 198 26 - 12 - 1 2 112 144 5 - 19
Molve 20 2 - 7 - 1 1 302 188 5 2 56
Novigrad Podravski 98 3 - 17 3 1 1 157 155 19 3 22
Novo Virje 31 - - - - 2 1 114 60 4 1 3
Peteranec 160 7 8 4 1 4 8 255 194 13 5 69
Podravske Sesvete 106 27 2 15 2 3 2 121 168 10 9 5
Rasinja 97 - - 3 9 5 5 255 139 11 4 15
Sokolovac 34 - 2 3 - 3 1 243 120 14 2 14
Sveti Ivan Žabno 31 1 4 27 4 7 12 407 351 17 10 51
Sveti Petar Orehovec 9 6 5 18 2 19 62 760 654 9 25 63
Virje 56 1 2 8 1 11 8 361 235 12 6 23

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Bjelovarsko-bilogorska županija 1.984 85 128 400 30 231 225 7.190 5.484 1.161 256 545
Berek 15 1 2 2 - - - 197 94 58 3 11
Bjelovar 164 3 11 73 13 44 23 719 989 84 64 81
Čazma 69 9 4 17 1 8 17 474 421 34 18 32
Daruvar 123 4 10 29 1 93 63 155 198 94 14 60
Dežanovac 147 4 21 23 1 - 11 425 215 60 4 38
Đulovac 35 - - 5 - 3 24 198 66 101 3 15
Garešnica 153 26 43 36 2 10 16 386 282 155 39 38
Grubišno Polje 362 4 5 59 4 4 4 610 225 97 12 21
Hercegovac 135 4 7 25 - - - 213 132 24 3 9
Ivanska 30 - 4 3 - 1 7 498 298 34 5 16
Kapela 37 1 1 9 1 3 7 333 204 27 6 28
Končanica 113 3 1 24 - - 3 303 181 57 2 29
Nova Rača 72 8 1 4 - - 2 485 375 34 9 26
Rovišće 45 - 2 16 4 15 3 339 493 39 17 34
Severin 56 - 6 3 - 4 6 121 124 18 4 6
Sirač 37 - 1 10 - 6 15 93 110 81 5 18
Šandrovac 11 2 1 9 - 1 2 212 165 26 8 36
Štefanje 34 1 2 12 2 34 14 290 237 39 17 9
Velika Pisanica 100 5 - 8 - 1 1 243 165 15 1 12
Velika Trnovitica 65 3 1 10 - - 3 191 89 15 6 5
Veliki Grđevac 139 6 4 9 - 1 1 398 150 42 2 16
Veliko Trojstvo 26 1 1 8 1 3 2 161 165 11 10 3
Zrinski Topolovac 16 - - 6 - - 1 146 106 16 4 2

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Primorsko-goranska županija 6 4 2 89 32 146 155 265 10 250 41 301
Bakar - - - 2 - - - 3 1 2 2 3
Baška - - - 4 - 2 7 - - 33 1 13
Brod Moravice - 1 - - - 1 1 3 - - - 6
Cres - - - 4 - 4 15 1 - 25 - 14
Crikvenica - - - - - - - - - - - 2
Čabar - - - - - - - 49 1 1 - 3
Čavle - - - - - - - 1 - - - 1
Delnice - - - - - - 1 10 1 - 6 9
Dobrinj - - - 12 - 3 62 14 - 28 9 52
Fužine - - - - - - - 6 - - 2 3
Jelenje - - - - - - 2 4 - 2 - -
Kastav 1 - - 9 18 3 2 - 2 - 3 2
Klana - - - - - - - 3 - 1 - 2
Kostrena - - - - - - 1 - - - - -
Kraljevica - - - - - - - - - 1 - -
Krk - - - 2 - 2 14 2 1 14 3 5
Lokve - - - 1 - - - 2 - - - 2
Lovran - - - 4 1 1 - - - - - 2
Mali Lošinj - - - - - - 3 - - 24 - 2
Malinska-Dubašnica - - - 2 2 - 4 1 - 6 1 1
Matulji - - - 3 1 2 1 1 - 2 1 1
Mošćenička Draga - - - - - 1 - - - - - 4
Mrkopalj - - - - - - - 36 - 2 - -
Novi Vinodolski - - - - - - 2 15 1 2 2 7
Omišalj - - - - - 1 1 - - - - -
Opatija - - - 1 1 1 3 1 - 2 - 6
Punat - - - - - 1 4 - - 21 - 8
Rab - 1 1 16 2 3 5 - - 5 3 115
Ravna Gora - - 1 5 - - 2 18 - - - 5
Rijeka 3 2 - 15 3 1 4 2 - - 3 8
Skrad - - - 3 - - - 3 - - - 3
Vinodolska općina - - - - - - - 3 - 1 2 2
Viškovo 1 - - 3 3 - 1 - 1 - 1 2
Vrbnik - - - 1 1 120 16 - - 52 - -
Vrbovsko 1 - - 2 - - 4 87 2 26 2 18

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Ličko-senjska županija 24 2 40 83 4 37 303 2.590 42 1.106 74 336
Brinje 1 - 1 1 - - 4 448 - 35 - 3
Donji Lapac - - 1 3 - - 1 28 3 20 - -
Gospić 12 - 3 20 - 2 2 437 11 163 6 9
Karlobag - - - 1 - - - - - 35 1 9
Lovinac - - 2 1 - - 1 22 1 59 - 3
Novalja - - 2 1 - 34 219 - - 81 2 176
Otočac 2 1 1 42 1 1 18 890 19 270 58 40
Perušić 4 - 15 3 - - 24 414 6 281 2 5
Plitvička Jezera 2 - 5 6 - - 18 86 - 52 2 72
Senj 1 1 1 3 3 - 5 102 1 23 3 14
Udbina 2 - - 1 - - 5 63 - 60 - -
Vrhovine - - 9 1 - - 6 100 1 27 - 5

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Virovitičko-podravska županija 2.559 1.113 79 969 29 160 108 1.534 1.290 296 45 758
Crnac 97 31 - 3 - - 1 57 86 9 - 5
Čačinci 31 8 3 6 1 - 3 32 30 10 1 5
Čađavica 234 56 19 35 1 2 - 136 100 21 - 17
Gradina 190 65 5 52 - - 2 82 52 6 - 56
Lukač 326 44 2 59 - 4 5 50 74 10 3 97
Mikleuš 9 11 1 25 - - 3 18 11 7 1 4
Nova Bukovica 71 35 - 50 1 - 1 40 59 8 - 7
Orahovica 33 3 - 11 3 37 17 30 41 42 3 34
Pitomača 416 180 29 189 14 57 16 463 248 49 7 121
Slatina 183 108 7 89 1 11 7 52 105 21 10 34
Sopje 330 198 4 165 - - 3 105 138 9 2 21
Suhopolje 145 75 5 101 - 9 8 154 69 24 4 143
Špišić Bukovica 258 232 2 149 3 25 10 199 91 21 4 136
Virovitica 123 45 2 26 4 13 24 62 80 42 6 46
Voćin 6 1 - - - - 2 16 10 10 - 7
Zdenci 107 21 - 9 1 2 6 38 96 7 4 25

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Požeško-slavonska županija 1.490 678 21 258 11 350 214 1.400 1.244 320 77 350
Brestovac 158 60 3 34 3 36 82 183 193 43 16 57
Čaglin 106 20 1 19 - - 7 103 111 31 2 43
Jakšić 132 76 - 15 1 8 2 82 71 6 2 1
Kaptol 263 128 4 39 1 44 12 84 187 34 13 47
Kutjevo 274 223 - 58 3 160 11 118 149 26 4 16
Lipik 61 6 3 13 1 4 8 236 85 60 7 30
Pakrac 40 4 - 8 - 9 13 171 76 32 8 9
Pleternica 92 53 5 33 1 10 22 220 106 22 6 27
Požega 123 36 1 27 1 40 33 87 95 21 9 66
Velika 241 72 4 12 - 39 24 116 171 45 10 54

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Brodsko-posavska županija 1.717 198 98 366 41 394 613 2.160 2.903 181 318 660
Bebrina 56 1 2 8 - 4 2 188 207 4 9 12
Brodski Stupnik 9 2 1 11 1 12 10 19 39 5 3 35
Bukovlje 21 - 3 16 2 50 46 27 56 8 39 20
Cernik 24 3 4 3 1 1 6 41 58 9 5 24
Davor 43 5 1 38 - 2 - 20 60 1 5 28
Donji Andrijevci 111 13 2 10 1 19 59 70 140 9 7 9
Dragalić 17 1 - 1 - - 4 8 28 - - 16
Garčin 71 5 - 13 5 24 43 43 136 5 11 16
Gornja Vrba 17 1 - 5 2 2 16 14 84 6 17 7
Gornji Bogićevci 27 4 1 5 - - 7 17 37 6 2 7
Gundinci 68 10 5 4 - - - 100 85 2 7 26
Klakar 84 - 8 23 4 21 61 153 213 14 74 95
Nova Gradiška 38 3 3 21 2 18 15 36 95 7 16 7
Nova Kapela 71 22 5 11 1 2 6 119 147 14 4 57
Okučani 16 1 - 4 - 2 1 20 13 4 1 6
Oprisavci 157 15 1 8 1 8 6 233 190 8 9 16
Oriovac 90 2 1 12 - 34 92 126 179 20 21 26
Podcrkavlje 42 1 - 45 - 20 9 152 133 10 8 35
Rešetari 21 7 2 11 1 7 8 43 72 9 3 19
Sibinj 15 - - 23 6 1 3 46 30 1 5 28
Sikirevci 89 14 - 4 - 3 1 112 128 - - 4
Slavonski Brod 55 8 43 40 9 151 169 13 42 6 51 41
Slavonski Šamac 40 - - 7 2 2 2 69 68 4 3 7
Stara Gradiška 13 1 - 5 - - 1 46 27 5 4 6
Staro Petrovo Selo 195 40 8 12 1 6 15 94 223 13 5 54
Velika Kopanica 118 15 1 2 - 2 6 124 116 4 3 13
Vrbje 96 6 7 13 - 1 6 162 189 6 4 32
Vrpolje 113 18 - 11 2 2 19 65 108 1 2 14

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Zadarska županija 36 7 19 548 15 439 440 122 26 804 53 207
Benkovac 29 - 14 126 3 212 81 11 6 266 24 3
Bibinje - - - 12 2 2 8 - - - 1 8
Biograd na Moru - - - 8 - 2 6 - - 2 - 1
Galovac - - - 5 - - - - - 3 - -
Gračac - - - 4 - 26 22 58 6 107 10 17
Jasenice - - - - - - - - - 23 - 2
Kali - - - - - - 3 - - - - 9
Kukljica - - - - - - - - - - - -
Lišane Ostrovičke - - - 3 - 9 3 - 1 12 - 9
Nin - - 1 15 - 11 13 9 - 19 1 2
Novigrad - - - 15 - 5 7 - - 2 - -
Obrovac 4 7 4 8 4 4 7 9 8 37 5 12
Pag - - - 2 - 5 69 - - 150 1 58
Pakoštane 2 - - 117 1 7 7 - - 10 1 2
Pašman - - - - - - 27 - - - - 1
Polača - - - 27 - 24 7 - - 5 - -
Poličnik - - - 16 - 9 1 23 5 20 - 2
Posedarje - - - 20 1 10 1 1 - 16 - 1
Povljana - - - 3 - 21 6 - - 41 - 9
Preko - - - 3 - 1 3 - - - - 9
Privlaka - - - 4 - 1 2 - - 1 - 5
Ražanac - - - 26 - 9 15 5 - 17 1 2
Sali - - - 3 - - 36 1 - 3 1 4
Stankovci - - - 31 - 29 43 3 - 58 - -
Starigrad - - - - - 11 3 - - 4 - 27
Sukošan - - - 56 - 22 23 - - 4 3 10
Sveti Filip i Jakov 1 - - 22 - 4 5 1 - 1 - 6
Škabrnje - - - 9 - 8 - - - - - -
Tkon - - - 1 - - 4 - - - 1 3
Vir - - - 1 - - - - - 1 - -
Zadar - - - 9 4 7 37 - - 2 4 5
Zemunik Donji - - - 2 - - 1 1 - - - -

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Osječko-baranjska županija 5.761 865 161 605 92 409 550 2.436 4.800 444 241 776
Antunovac 23 7 - 1 1 3 2 23 34 1 7 5
Beli Manastir 82 17 5 10 1 9 7 8 19 2 2 9
Belišće 109 10 2 7 2 4 7 78 117 15 3 28
Bilje 56 13 2 63 9 2 2 14 70 5 - 50
Bizovac 109 23 6 4 2 - 4 56 104 11 2 9
Čeminac 45 6 - 1 2 2 5 11 29 - 1 8
Čepin 131 36 7 32 2 5 17 63 77 8 10 6
Darda 57 3 1 6 5 - 5 25 50 5 4 7
Donja Motičina 104 6 - 1 - 12 95 8 55 9 2 7
Donji Miholjac 404 72 4 46 8 7 5 140 249 12 8 43
Draž 135 23 4 6 1 5 9 59 92 11 1 15
Drenje 170 21 10 3 1 40 22 92 171 15 3 28
Đakovo 278 18 2 25 4 17 21 104 231 23 9 50
Đurđenovac 339 62 4 27 1 8 13 159 302 39 18 26
Erdut 127 19 8 21 1 32 28 61 100 9 17 22
Ernestinovo 35 10 5 4 1 - - 7 28 2 2 3
Feričanci 111 4 1 10 2 35 29 6 53 5 2 15
Gorjani 94 12 6 4 - 2 5 26 111 4 3 7
Jagodnjak 147 12 1 6 - 1 4 113 178 19 1 17
Kneževi Vinogradi 104 28 4 7 1 54 20 35 43 3 5 15
Koška 396 27 9 5 2 6 8 65 412 16 15 55
Levanjska Varoš 38 - 2 - - - 10 92 48 16 3 1
Magadenovac 182 30 - 19 - 2 1 98 139 9 2 20
Marijanci 106 7 - 1 1 - - 63 90 10 3 17
Našice 126 21 2 11 3 12 21 80 208 37 11 43
Osijek 272 58 7 147 20 111 81 49 134 10 34 51
Petlovac 92 6 1 6 - - 1 33 32 4 2 3
Petrijevci 55 15 - 5 1 3 1 13 57 3 3 12
Podgorač 437 85 19 17 1 3 35 115 391 26 11 44
Podravska Moslavina 106 9 - 9 - 1 - 38 60 8 - 6
Popovac 64 4 - 5 1 - 2 21 31 4 1 24
Punitovci 164 11 4 4 - 2 1 88 129 7 6 7
Satnica Đakovačka 59 5 3 - - - 1 24 52 12 - 12
Semeljci 170 56 2 8 1 4 3 90 133 10 3 24
Strizivojna 57 5 - 6 2 - 5 51 107 5 1 6
Šodolovci 143 26 9 13 - 1 9 101 86 5 4 5
Trnava 81 11 10 1 - 13 38 80 69 3 1 15
Valpovo 263 41 14 40 12 8 26 88 272 31 21 38
Viljevo 163 20 - 13 - 3 1 100 121 12 3 8
Viškovci 64 7 3 2 1 1 1 18 63 8 5 9
Vladislavci 26 4 3 4 2 - 1 23 29 3 2 4
Vuka 37 15 1 5 1 1 4 18 24 7 10 2

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Šibensko-kninska županija 7 - 55 138 3 606 836 316 35 796 58 333
Bilice - - - 3 - 6 13 1 - - - 1
Biskupija - - 18 4 - 71 18 21 5 38 4 1
Civljane - - - - - - - 1 - 6 - -
Drniš - - 29 3 1 29 16 65 3 26 3 12
Ervenik - - - - - - 2 27 1 20 2 -
Kijevo - - - - - 1 1 - - - - -
Kistanje 1 - 1 2 - 55 24 28 - 161 2 4
Knin 2 - 1 14 1 6 38 35 9 71 5 31
Murter - - - - - - 38 - - 3 - 114
Pirovac - - - 15 - 17 38 - - 8 1 3
Primošten - - - - - 61 36 - - 1 2 2
Promina 1 - 3 - - 33 11 33 3 15 1 6
Rogoznica - - - 1 - 16 58 - - - - 1
Ružić - - - 3 - 1 1 52 2 18 - -
Skradin 2 - - 18 - 69 136 7 1 41 4 6
Šibenik - - - 33 - 170 237 7 6 75 15 14
Tisno 1 - - 25 - 20 92 - - 25 8 128
Unešić - - 3 11 - 27 27 38 4 281 7 2
Vodice - - - 6 1 24 50 1 1 7 4 8

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Vukovarsko-srijemska županija 3.842 1.195 118 279 19 227 260 1.898 3.233 270 291 543
Andrijaševci 7 3 1 4 - 2 4 8 27 2 2 2
Babina Greda 142 32 15 2 1 2 3 245 208 2 6 27
Bogdanovci 281 54 12 34 1 1 54 79 155 15 6 36
Borovo 204 17 17 8 1 2 13 108 148 14 37 11
Bošnjaci 170 71 3 7 - 1 4 113 144 12 13 29
Cerna 78 42 6 10 - 4 17 42 70 4 15 8
Drenovci 380 145 6 17 1 7 22 246 411 36 32 39
Gradište 48 22 2 - - - 5 26 51 1 1 3
Gunja 37 18 4 9 1 - 2 40 46 13 1 31
Ilok 191 34 - 13 - 155 25 84 75 7 4 21
Ivankovo 73 18 11 6 2 3 6 36 62 9 1 16
Jarmina 25 8 2 5 2 10 1 3 18 4 2 1
Lovas 30 10 1 - - 1 1 9 19 1 1 -
Markušica 148 43 3 5 - - 12 99 215 10 9 15
Negoslavci 97 38 - 7 - - - 45 138 - 2 4
Nijemci 128 30 - 3 1 1 2 39 64 9 4 26
Nuštar 31 7 - 4 - - 1 7 16 1 5 3
Otok (Vinkovci) 179 59 3 4 - - 13 56 63 9 6 26
Privlaka 132 81 2 15 3 - 12 30 90 3 10 19
Stari Jankovci 151 47 - 23 1 3 3 38 95 24 7 14
Stari Mikanovci 28 10 1 4 - 1 5 32 33 5 1 3
Tompojevci 192 76 1 11 1 2 3 42 59 3 3 19
Tordinci 22 3 2 - - - - 13 15 - 6 4
Tovarnik 89 42 - 2 - - 1 8 18 7 1 26
Trpinja 460 20 12 25 2 17 24 231 634 54 81 71
Vinkovci 61 33 4 5 1 7 9 23 26 5 11 12
Vođinci 11 5 2 2 - - - 6 17 1 - -
Vrbanja 243 150 2 37 1 4 6 68 164 9 2 33
Vukovar 84 18 3 4 - 4 2 4 22 2 11 7
Županja 120 59 3 13 - - 10 118 130 8 11 37

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Splitsko-dalmatinska županija 36 72 134 945 53 1.899 1.425 486 196 607 123 1.030
Baška Voda - - - - - - 6 - - - - 80
Bol - - - - - 30 13 - - 1 - 62
Brela - - - - - - 3 - - - - 14
Cista Provo - - - - - 5 2 19 2 2 - -
Dicmo - - 5 19 - 22 6 47 11 20 5 8
Dugi Rat - - - 1 - 1 - - - - 1 2
Dugopolje 1 - - 16 - 10 1 37 1 7 - 2
Gradac - - - - - 4 6 - - - - 55
Hrvace - 1 4 - - 3 11 25 7 20 6 2
Hvar - 14 - 2 1 32 40 - - 2 - 42
Imotski 1 1 - 10 - 17 9 4 - 4 - 5
Jelsa - 6 - - - 31 30 - - - - 1
Kaštela - - 3 104 4 239 171 - - 3 24 13
Klis - - - 7 2 8 4 10 2 24 3 -
Komiža - 1 - 3 - 7 14 - - 4 1 55
Lećevica - - - 1 - 1 7 8 1 41 - 20
Lokvičići - - - - - 2 - - - - - 7
Lovreć - - - 1 - 1 1 51 1 - 1 1
Makarska - - - 4 - 3 19 - - - - 4
Marina - - - 24 - 38 62 - 1 3 2 18
Milna - - - 1 1 5 28 - - 7 - 9
Muć - 1 - 5 - 6 4 40 2 14 1 -
Nerežišća - - - 1 - 22 49 - - 21 - 1
Okrug - - - - - 2 10 - - - - -
Omiš - 6 - 51 5 119 15 1 1 3 1 40
Otok - - 11 4 - 1 14 22 36 26 2 2
Podbablje - 4 - - - 146 91 6 2 16 - 16
Podgora - - - - - 1 19 - - 1 - 24
Podstrana - - - 19 2 19 13 - - - - 4
Postira - - - 2 - 54 89 - - 18 - 40
Prgomet - - - 16 - 15 11 1 4 121 3 -
Primorski Dolac - - - 29 - 2 1 1 5 26 10 7
Proložac - - - - 1 202 79 8 5 2 1 5
Pučišća - - 1 2 - 6 20 2 1 22 2 8
Runovići - - - - - 11 1 5 - - - -
Seget - - - 103 1 64 21 - 4 19 - 2
Selca - - - - - - 25 1 - 4 1 27
Sinj 28 1 80 172 - 16 37 69 54 43 23 34
Solin - 1 - 13 4 6 3 1 - - 3 2
Split 1 3 - 82 19 58 33 - 2 3 4 11
Stari Grad - 30 - 12 - 118 118 - - 5 5 52
Sućuraj - 1 - - - 1 29 - - - 1 2
Supetar - - - 9 - 21 97 2 - 24 - 79
Sutivan - - - - - 4 24 - - 3 1 10
Šestanovac - - - 4 1 6 - 1 1 3 2 6
Šolta - - - 3 1 1 36 - - - 1 1
Trilj 4 - 12 13 - 20 7 60 37 36 6 61
Trogir - - - 132 10 56 56 - - 1 2 25
Tučepi - - - 1 - 1 16 - - - - 22
Vis - - - - - 16 15 - - 1 - 90
Vrgorac 1 1 1 76 1 317 20 3 - 34 4 44
Vrlika - - 17 1 - 4 4 51 8 16 2 6
Zadvarje - - - 1 - 1 1 1 - - 2 1
Zagvozd - 1 - - - 14 2 2 2 4 2 -
Zmijavci - - - 1 - 110 32 8 6 3 1 8

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Istarska županija 65 8 16 293 18 486 436 260 129 70 39 119
Bale - - - - - - 10 2 - 1 - 1
Barban - - - - - 2 4 5 2 4 2 3
Brtonigla 4 - - 14 - 44 19 3 - - - -
Buje - - - 2 1 6 18 4 3 - - 1
Buzet 2 - - 5 - 5 45 40 4 2 1 2
Cerovlje 3 - 1 5 - 2 3 38 2 1 - 1
Fažana - - - - - - 2 - - 1 - -
Gračišće 1 - - 11 - 2 2 9 3 1 1 2
Grožnjan 1 - - 5 1 3 5 8 2 - 1 -
Kanfanar 1 1 1 3 - 2 9 6 3 2 - 4
Karojba - - - 15 1 24 22 7 11 2 1 4
Kaštelir - Labinci 7 1 - 9 - 48 19 - 2 1 - 2
Kršan 2 - 1 1 1 1 2 11 3 2 - -
Labin - - - 1 - - 1 - - - - -
Lanišće - - - 1 - - - 13 - 1 - 5
Ližnjan - - - - 1 - - 1 - 1 1 -
Lupoglav - - - - - - 1 25 - 1 - -
Marčana 2 - 5 2 - - 2 6 2 2 - 3
Medulin 1 - - 4 - 1 1 2 - - - 1
Motovun - - 1 4 - 47 30 - - - 2 3
Novigrad 1 - - 1 - 7 4 - - - 1 -
Oprtalj 1 - - 5 - 7 8 3 5 2 - 3
Pazin 9 - 3 89 6 80 14 21 30 10 6 20
Pićan 1 - 2 10 - 16 10 12 2 1 2 2
Poreč 13 1 - 26 4 58 51 4 10 4 5 18
Pula - - - 21 1 2 8 1 1 3 3 -
Raša - - - - - - - - - - - 4
Rovinj 1 - - 4 - 3 14 - - 3 - 5
Sveta Nedelja - - - 1 1 - 8 4 - 3 - -
Sveti Lovreč 1 - - 2 - 34 15 1 3 5 2 3
Sveti Petar u Šumi - 1 - 8 - 2 - - 7 - - 4
Svetvinčenat - - - - - 1 2 1 - 1 1 -
Tinjan 4 - 1 10 - 14 10 4 17 3 - 4
Umag 6 1 - 18 - 27 16 7 3 4 3 8
Višnjan 1 1 - 4 - 27 40 3 6 3 - 8
Vižinada 2 1 - 3 1 14 28 - 5 1 - 2
Vodnjan - - - - - 1 7 10 - 4 3 1
Vrsar 1 - - 4 - 4 3 - - - - -
Žminj - 1 1 5 - 2 3 9 3 1 4 5

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Dubrovačko-neretvanska županija 1 16 1 480 27 2.225 308 29 7 70 29 372
Blato - - - 4 2 7 14 - - - - 4
Dubrovačko primorje - - - 2 1 - 7 - - - - 2
Dubrovnik - - - 23 9 11 21 8 - 8 4 12
Janjina - - - - - 100 3 - - 2 - 27
Konavle - 14 - 31 - 110 41 6 - 12 1 7
Korčula - - - - - 48 10 1 1 1 2 64
Kula Norinska - - - 14 1 72 1 - - 2 - 6
Lastovo - - - - - 17 11 - - 2 1 19
Lumbarda - - - 1 - 1 1 - - - - 34
Metković - - - 119 2 252 6 - 1 5 2 6
Mljet - - - 2 - 9 30 - - - 2 1
Opuzen 1 - - 20 3 258 7 1 - 1 1 19
Orebić - 1 - 1 1 208 10 1 1 1 1 61
Ploče - - - 89 - 385 30 - 1 19 10 15
Pojezerje - - - 2 - 197 2 1 - 2 - -
Slivno - - - 46 - 237 3 - - - - 6
Smokvica - - - - - 61 8 - - - - -
Ston - - - 9 - 136 50 1 - 3 1 43
Trpanj - - - - - 34 6 - - 2 - 17
Vela Luka - 1 1 1 - 3 38 1 - 1 - 19
Zažablje - - - 59 1 76 7 6 1 8 1 2
Župa dubrovačka - - - 57 7 3 2 3 2 1 3 8

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Međimurska županija 1.331 141 25 555 27 215 277 1.010 956 75 71 424
Belica 119 - 2 184 - - - 35 4 1 1 6
Čakovec 87 25 1 50 8 15 22 46 75 7 13 51
Dekanovec 62 1 1 30 - 1 2 23 36 1 - 1
Domašinec 81 8 1 41 - 2 1 36 45 3 1 6
Donja Dubrava 20 8 - - - - - 1 1 1 - 1
Donji Kraljevec 52 16 9 7 1 7 1 36 61 2 6 9
Donji Vidovec 121 3 - 3 - 2 2 12 16 4 - 53
Goričan 28 3 - 1 - - 1 7 20 2 1 9
Gornji Mihaljevec 8 2 - 4 1 17 29 138 51 8 7 29
Kotoriba 28 4 1 1 - 2 - 3 2 1 1 14
Mala Subotica 144 12 2 46 - 3 2 112 83 3 4 59
Mursko Središće 25 2 - 7 1 4 15 6 14 6 5 9
Nedelišće 40 6 1 13 4 12 32 32 79 2 2 41
Orehovica 68 6 1 33 2 1 1 52 73 2 2 15
Podturen 109 4 2 72 2 7 11 71 81 6 4 10
Prelog 113 31 2 12 2 7 6 110 142 3 5 22
Pribislavec 8 2 - - - 1 1 6 6 - 1 3
Selnica 12 3 - 10 - 8 11 24 18 2 2 9
Strahoninec 4 - - 2 2 2 3 5 5 2 1 -
Sveta Marija 142 1 - 1 - 2 - 44 25 - 2 47
Sveti Juraj na Bregu 10 1 1 7 2 22 53 49 22 6 9 12
Sveti Martin na Muri 8 - - - - 11 7 25 10 - - 2
Šenkovec 5 - 1 4 - 4 4 11 9 - 1 6
Štrigova 4 - - 1 - 82 67 102 53 6 2 6
Vratišinec 33 3 - 26 2 3 6 24 25 7 1 4

 


 
 
1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002.
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje
žitarica industrijskog te
aromatskog i ljekovitog
bilja
krmnog bilja povrća cvijeća i ukrasnog
bilja
voća i grožđa vina i rakije te
maslinova ulja i
ostalih prerađevina
goveda i kravljeg
mlijeka
svinja ovaca i koza te
ovčjeg i kozjeg
mlijeka
peradi i jaja dopunskih djelatnosti
i ostalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Grad Zagreb 152 15 35 493 153 320 358 480 428 27 224 152
Brezovica 14 1 6 53 4 70 220 316 177 4 62 39
Črnomerec - 1 - 2 1 3 1 - 1 - - 1
Donja Dubrava - - 2 7 8 1 1 1 - - 1 4
Donji Grad 2 - 2 3 1 4 1 - - - - 1
Gornja Dubrava 2 - - 39 29 13 7 1 2 2 - 6
Gornji Grad- Medvešćak 1 - - 2 - - 1 - - - - 1
Maksimir 2 - - 7 9 7 1 - - - 1 7
Novi Zagreb-istok 4 2 1 38 - 16 2 11 20 - 2 3
Novi Zagreb-zapad 56 1 11 84 5 67 8 21 93 4 110 24
Pešćenica-Žitnjak 23 1 - 97 4 15 24 3 9 1 10 3
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec ) - 1 - 24 59 10 1 2 - - 1 3
Podsused-Vrapče 2 - - 9 4 21 4 2 1 3 6 8
Sesvete 28 7 11 81 19 80 78 120 122 12 28 39
Stenjevec 2 - - 27 1 - 1 1 1 - - 1
Trešnjevka-jug 3 - - 11 4 3 1 - - 1 1 3
Trešnjevka-sjever 12 - 2 2 3 7 5 1 2 - 2 3
Trnje 1 1 - 7 2 3 2 1 - - - 6