KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2006.

CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2006


 

SIJEČANJ/JANUARY

VELJAČA/FEBRUARY

OŽUJAK/MARCH

TRAVANJ/APRIL

SVIBANJ/MAY

LIPANJ/JUNE

SRPANJ/JULY

KOLOVOZ/AUGUST

RUJAN/SEPTEMBER

LISTOPAD/OCTOBER

STUDENI/NOVEMBER

PROSINAC/DECEMBER

 

 

 

SIJEČANJ 2007./JANUARY 2007

VELJAČA 2007./FEBRUARY 2007

OŽUJAK 2007./MARCH 2007

TRAVANJ 2007./APRIL 2007

SVIBANJ 2007./MAY 2007

 

 

Kratice

ak. g.             Akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

OECD           Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

NUTS            Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku

šk. g.             školska godina

šk./pedag. g.          školska/pedagoška godina

www              podaci na internetu

 

 

Abbreviations

h            Language: Croatian

h/e         Language: Croatian and English

OECD    Organization for Economic Co-operation and Development

NUTS    The Nomenclature of Territorial Units for Statistics

www      Data available on the Internet

 

 

 

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi

 

Symbols

◊◊◊         Exstract from First Release under preparation

 

SIJEČANJ/JANUARY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

4.

26., četvrtak

26, Thursday

1.1.9. Ostvareni prirodi kasnih usjeva, voća i grožđa. Stanje 10. studenoga 2005.

1.1.9. Actual Yield of Late Crops, Fruit and Grapes, – Situation as on 10th November 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

5.

31., utorak

31, Tuesday

8.1.11. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u 2005.

8.1.11. Candidates for a Doctorate – Persons in a Process of Obtaining a Doctorate of Science, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Studije i analize

Studies and analyses

Kratkoročni pokazatelji industrije prema konceptu EU-a – Indeksi industrijske proizvodnje – revidirano izdanje

Short-Term indicators of Industry According to the EU Concept – Industrial Production Indices – revised edition

h/e

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

VELJAČA/FEBRUARY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

7., utorak

7, Tuesday

13.1.2/1. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/1. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

7.

13., ponedjeljak

13, Monday

13.1.4/1. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/1. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

14., utorak

14, Tuesday

1.1.4. Južno voće i masline u 2005.

1.1.4. CitrusFruits and Olives, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

13.1.1/1. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/1. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

8.

20., ponedjeljak

20, Monday

4.4.5. Nautički turizam – strana plovila za razonodu i sport u 2005.

4.4.5. Nautical Tourism – Foreign VesselsIntended for Leisure and Sport, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

1.1.3. Jesenska sjetva. Stanje 15. prosinca 2005.

1.1.3. Autumn Sowing – Situation as on 15th December, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

8.1.10. Studenti poslijediplomskoga magistarskog studija u ak. g. 2004./2005.

8.1.10. Postgraduate Students, 2004/2005 Academic Year

h/e www

2004./2005., Republika Hrvatska

2004/2005, Republic of Croatia

9.

27., ponedjeljak

27, Monday

8.1.1. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2005./2006.

8.1.1. Teachers at Institutions of Higher Education, 2005/2006 Academic Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

28., utorak

28, Tuesday

2.1.1/1. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/1. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

4.2.1/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

8.3.6. Udruge tehničke kulture u sezoni 2004./2005.

8.3.6. Technical Culture Associations, 2004/2005 Season

h/e www

2004./2005., Republika Hrvatska

2004/2005, Republic of Croatia

9.2.1/1. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/1. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Metodološke upute

Methodological Guidelines

NIP 2005. – Nomenklatura industrijskih proizvoda, uključujući Statističke standarde za istraživanje PRODCOM za 2005.

NIP 2005 – Nomenclature of Industrial Products, Including Statistical Standards for PRODCOM Survey, 2005

h/e

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editionss

Priručnik – Istraživanja o poslovnim očekivanjima, OECD 2003.

Statistics, Business Tendency Surveys, handbook, OECD, 2003

h

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

OŽUJAK/MARCH

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

9

2., četvrtak

2, Thursday

3.1.10. Izdane građevinske dozvole u 2005.

3.1.10. Building Permits Issued, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

3., petak

3, Friday

9.1.7. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu u 2004.

9.1.7. Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in Employment by Sex, 2004

h/e www

2004., Republika Hrvatska

2004, Republic of Croatia

10

7., utorak

7, Tuesday

2.1.2/1. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/1. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

4.1.1/1. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/1. Retail Trade, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

4.4.1/1. Turizam u 2006.

4.4.1/1. Tourism, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/2. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/2. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

8., srijeda

8, Wednesday

2.1.3/1. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/1. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

1.1.2/1. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/1. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

3.1.5/1. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/1. Building Permits Issued, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

10., petak

10, Friday

2.1.4/1. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/1. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

13.1.3/1. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006.

13.1.3/1. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

11.

13., ponedjeljak

13, Monday

13.1.4/2. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/2. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

13.1.1/2. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/2. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

12.

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

2.1.1/2. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/2. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

10.1.1. Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2005.

10.1.1. Adult Perpetrators of Criminal Offence by Type of Decision, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

3.1.1/1. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/1. Construction Work Indices, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

10.1.2. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2005.

10.1.2. Juvenile Perpetrators of Criminal Offence by Type of Decision, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

13.

27., utorak

27, Tuesday

4.4.10/1. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/1. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

28., utorak

28, Tuesday

9.1.1/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/1. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

9.1.2/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

9.2.1/2. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/2. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

2.1.2/2. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/2. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

2.1.3/2. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/2. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak pedagoške godine 2005./2006.

8.1.8. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2005/2006 School Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska, županije

2005/2006, Republic of Croatia, counties

9.1.6/1. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/1. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

siječanj 2006., Republika Hrvatska

January 2006, Republic of Croatia

31., petak

31, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

4.2.1/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

10.1.3. Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2005.

10.1.3. Offenders by Type of Offence, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1312 Investicije u 2004.

1312 Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2004

h

2004., Republika Hrvatska, županije

2004, Republic of Croatia, Counties

 

 

TRAVANJ/APRIL

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14.

5., srijeda

5, Wednesday

4.1.1/2. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/2. Retail Trade, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.1/2. Turizam u 2006.

4.4.1/2. Tourism, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

February 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/1. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/1. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – veljača 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – February 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/3. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/3. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

15.

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/2. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/2. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

3.1.5/2. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/2. Building Permits Issued, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

9.2.6. Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2005. Konačni podaci

9.2.6. Persons in Employment by Activity and Sex, 2005 – Final Data

h/e www

po mjesecima 2005., Republika Hrvatska

by months 2005, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

2.1.4/2. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/2. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

6.1.2. Vodoprivredna poduzeća u 2005.

6.1.2. Water Management Companies, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

6.1.3. Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2005.

6.1.3. Protection of Land against Erosion and Torrents, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

6.1.4. Odvodnjavanje zemljišta u 2005.

6.1.4. Drainage of Land, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

6.1.7. Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2005.

6.1.7. Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

13.1.3/2. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/2. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

13.1.4/3. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/3. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

13.1.1/3. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/3. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

16.

21., petak

21, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća, u 2006

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

2.1.1/3. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/3. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

3.1.1/2. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/2. Construction Work Indices, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

17.

26., srijeda

26, Wednesday

4.4.10/2. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/2. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

2.1.3/3. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/3. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

2.1.2/3. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/3. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

4.2.1/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

9.1.1/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/2. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

9.1.2/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

9.2.1/3. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/3. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

9.1.6/2. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/2. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

veljača 2006., Republika Hrvatska

February 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1305 Istraživanje i razvoj u 2004.

1305 Research and Development, 2004

h

2004., Republika Hrvatska

2004, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj, 2006.

Women and Men in Croatia, 2006

h/e

Republika Hrvatska Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ/MAY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

18.

3., srijeda

3, Wednesday

3.1.8. Srušeni stanovi u 2005.

3.1.8. Demolished Dwellings, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

5., petak

5, Friday

4.1.1/3. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/3. Retail Trade, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

5.1.3/1. Granični promet u 2006.

5.1.3/1. Cross-Border Traffic, 2006

h/e www

siječanj – ožujak 2006., Republika Hrvatska

January – March 2006, Republic of Croatia

11.1.1/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2006.

11.1.1/1. Number and Structure of Business Entities, 2006

h/e www

31. ožujka 2006., Republika Hrvatska, županije

31 March 2006, Republic of Croatia, counties

19.

8., ponedjeljak

8, Monday

4.4.1/3. Turizam u 2006.

4.4.1/3. Tourism, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

March 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/2. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/2. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – ožujak 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – March 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/4. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/4. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

9., utorak

9, Tuesday

9.2.2/1. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2006.

9.2.2/1. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2006

h/e www

siječanj, veljača, ožujak 2006., Republika Hrvatska, županije

January, February, March 2006, Republic of Croatia, counties

10., srijeda

10, Wednesday

1.1.2/3. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/3. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

2.1.4/3. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/3. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

3.1.5/3. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/3. Building Permits Issued, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

11., četvrtak

11, Thursday

5.1.2/1. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2006.

5.1.2/1. Land Transport and Pipeline Transport, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.4/1. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.4/1. Water Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.5/1. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.5/1. Air Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.6/1. Prekrcaj tereta u 2006.

5.1.6/1. Transhipment, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.7/1. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2006.

5.1.7/1. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.3/3. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/3. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2005

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

4.2.2/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2006.

4.2.2/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

First quarter of 2006, Republic of Croatia, counties, municipalities and towns

5.1.1/1. Transport i komunikacije u 2006.

5.1.1/1. Transport and Communication, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.4/4. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/4. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

20.

16., utorak

16, Tuesday

13.1.1/4. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/4. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

21.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća, u 2006

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

1.1.12/1. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2006.

1.1.12/1. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

2.1.1/4. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/4. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

1.3.1/1. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2006.

1.3.1/1. Products of Forestry and Felling, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

1.3.3/1. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2006.

1.3.3/1. Services in Forestry and Felling, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

8.1.3. Srednje škole, kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006.

8.1.3. Secondary Schools, End of 2004/2005 School Year and Beginning of 2005/2006 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006., Republika Hrvatska, županije

End of 2004/2005 School Year and Beginning of 2005/2006 School Year, Republic of Croatia, counties

25., četvrtak

25, Thursday

4.4.8/1. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2006.

4.4.8/1. Visitors of More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

First quarter 2006, Republic of Croatia, counties

26., petak

26, Friday

4.4.10/3. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/3. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

22.

29., ponedjeljak

29, Monday

8.1.2. Osnovne škole, kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006.

8.1.2. Basic Schools, End of 2004/2005 School Year and Beginning of 2005/2006 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006., Republika Hrvatska, županije

End of 2004/2005 School Year and Beginning of 2005/2006 School Year, Republic of Croatia, counties

30., utorak

30, Tuesday

8.1.4. Doktori znanosti u 2005.

8.1.4. Doctors of Science, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

8.3.3. Radio i televizija u 2005.

8.3.3. Radio and Television, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

9.1.1/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/3. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

9.1.2/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

9.2.1/4. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/4. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

31., srijeda

31, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

2.1.3/4. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/4. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

2.1.2/4. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/4. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

4.2.1/4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

9.1.6/3. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/3. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

 

 

LIPANJ/JUNE

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

22.

1., četvrtak

1, Thursday

4.2.3/1. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2006.

4.2.3/1. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter 2006, Republic of Croatia

23.

6., utorak

6, Tuesday

1.1.10. Broj stoke i peradi u 2006.

1.1.10. Number of Livestock and Poultry, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

4.4.1/4. Turizam u 2006.

4.4.1/4. Tourism, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

April 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/3. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/3. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – travanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – April 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

7., srijeda

7, Wednesday

4.1.1/4. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/4. Retail Trade, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

8.1.5. Magistri znanosti i magistri u 2005.

8.1.5. Masters of Science and Masters, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

13.1.2/5. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/5. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

3.1.1/3. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/3. Construction Work Indices, 2006

h/e www

ožujak 2006., Republika Hrvatska

March 2006, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

1.1.2/4. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/4. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

 April 2006, Republic of Croatia

2.1.4/4. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/4. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

3.1.5/4. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/4. Building Permits Issued, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

24.

12., ponedjeljak

 12, Monday

13.1.3/4. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/4. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

13., utorak

13, Tuesday

3.1.3/1. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2006., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/1. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2006, Legal Entities with 20 or more Persons in Employment

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.4/5. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/5. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.2/1. Građevinski radovi u inozemstvu u 2006.

3.1.2/1. Construction Works Abroad, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

16., petak

16, Friday

1.1.11. Stočna proizvodnja u 2005.

1.1.11. Livestock Production, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

6.1.5. Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2005.

6.1.5. Collection, Purification and Distribution of Water, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

6.1.6. Javna odvodnja u 2005.

6.1.6. Public Sewage System, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2005.

7.1.2. Migration of Population of the Republic of Croatia, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, Counties

13.1.1/5. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/5. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

25.

19., ponedjeljak

19, Monday

1.3.2. Promjene u šumskim površinama u 2005.

1.3.2 Changes in Forested Land Areas, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

8.3.4. Kinematografija u 2005.

8.3.4. Cinemas, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, Counties

20., utorak

20, Tuesday

1.4.2. Slatkovodno ribarstvo u 2005.

1.4.2. Freshwater Fishing, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

2.1.1/5. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/5. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

8.3.5. Arhivi u 2005.

8.3.5. Archives, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

23., petak

23, Friday

8.1.6. Studenti dodiplomskog studija koji su diplomirali u 2005.

8.1.6. Undergraduates who graduated in 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

26.

26., ponedjeljak

26, Monday

3.1.1/4. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/4. Construction Work Indices, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

4.1.2/1. Distributivna trgovina u 2006.

4.1.2/1. Distributive Trade, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

27., utorak

27, Tuesday

1.4.3. Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2005.

1.4.3. Fishing Equipment – Seawater Fishing, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

4.4.10/4. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/4. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

1.4.1. Morsko ribarstvo u 2005.

1.4.1. Seawater Fishing, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

4.3.1/1. Ugostiteljstvo u 2006.

4.3.1/1. Hotels and Restaurants, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

First quarter 2006, Republic of Croatia

4.3.2/1. Ugostiteljstvo po županijama u 2006..

4.3.2/1. Hotels and Restaurants by Counties, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

First quarter 2006, Republic of Croatia, counties

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

2.1.2/5. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/5. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

2.1.3/5. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/5. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

3.1.9. Prodani stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo u 2005.

3.1.9. Sold Dwellings with Tenancy Right, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

4.2.1/5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

8.1.7. Studenti dodiplomskog studija u zimskom semestru ak. g. 2005./2006.

8.1.7. Undergraduate Students, Winter Semester of 2005/2006 Academic Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

9.1.1/4. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/4. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

9.1.2/4. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/4. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

9.2.1/5. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/5. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

9.1.6/4. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/4. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

travanj 2006., Republika Hrvatska

April 2006, Republic of Croatia

12.1.1/1. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2006.

12.1.1/1. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2006

h/e www

I. tromjesečje 2006, Republika Hrvatska

First quarter of 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1293 Prodajni kapaciteti u trgovini na malo u 2004.

1293 Selling Capacities in Retail Trade, 2004

h

2004., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, gradske četvrti u Gradu Zagrebu, naselja

2004, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, districts in the City of Zagreb, settlements

1297 Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2005.

1297 Tourism in Seaside Resorts and Municipalities, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2005, Republic of Croatia, towns, municipalities, settlements

1309 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2005.

1309 Adult Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

1310 Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2005.

1310 Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

1311 Počinitelji prekršaja u 2005.

1311 Perpetrators of Infringements, 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

Izvanredna izdanja

Special Editions

Cestovni prijevoz robe 2001. – 2005.

Road Transport of Goods, 2001 – 2005

h/e

2001. – 2005., Republika Hrvatska

2001 – 2005, Republic of Croatia

 

 

SRPANJ/JULY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

27.

4., utorak

4, Tuesday

1.1.1. Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2005.

1.1.1. Indices of Agricultural Production, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

4.4.9/1. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/1 Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – svibanj, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – May, 2006, Republic of Croatia, counties

5., srijeda

5, Wednesday

4.1.1/5. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/5. Retail Trade, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

14.1.1. Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava od 2003. do 2005.

14.1.1. Basic Characteristics of Household Consumption and Household Income, 2003 - 2005

h/e www

2003. – 2005., Republika Hrvatska

2003 – 2005, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.1/5. Turizam u 2006.

4.4.1/5. Tourism, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

May 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/4. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/4. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – svibanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – May 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk. g. 2005./2006.

8.1.9. Boarding Homes for Pupils and Students, 2005/2006 School Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska, županije

2005/2006, Republic of Croatia, counties

13.1.2/6. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/6. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

7. petak

7, Friday

4.2.4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2005. Konačni podaci

4.2.4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2005. Final Data

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

28.

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/5. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/5. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

3.1.5/5. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/5. Building Permits Issued, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

2.1.4/5. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/5. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

13.1.3/5. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/5. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2005

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

13.1.4/6. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/6. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

14.1.2. Pokazatelji siromaštva od 2003. do 2005.

14.1.2. Poverty Indicators, 2003 – 2005

h/e www

2003. – 2005., Republika Hrvatska

2003 – 2005, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

4.2.5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2005. Konačni podaci

4.2.5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2005. Final data

h/e www

2005. Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.1/6. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/6. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

lipanj 2006, Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

29.

20., četvrtak

20, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

lipanj 2005., Republika Hrvatska

June 2005, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

2.1.1/6. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/6. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

3.1.1/5. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/5. Construction Work Indices, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

30.

24. ponedjeljak

24, Monday

7.1.1. Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2005.

7.1.1. Vital Statistics of the Republic of Croatia, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

7.1.3. Umrli u prometnim nesrećama u 2005.

7.1.3. Deaths Caused by Traffic Accidents, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

25., utorak

25, Tuesday

1.2.1. Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2005.

1.2.1. Hunting,Trapping and Wildlife Management, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

26., srijeda

26, Wednesday

4.4.10/5. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/5. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

9.1.1/5. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/5. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

9.1.2/5. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/5. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

9.2.1/6. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/6. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

2.1.2/6. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/6. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

2.1.3/6. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/6. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

9.1.6/5. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/5. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

svibanj 2006., Republika Hrvatska

May 2006, Republic of Croatia

31.

31., ponedjeljak

31, Monday

4.2.1/6. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/6. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1286 Industrijska proizvodnja u 2005. – detaljni mjesečni rezultati

1286 Short-Term Indicators of Industrial Production, 2005 – Detailed Monthly Results

h/e

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

1295 Ugostiteljstvo u 2005.

1295 Hotels and restaurants, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

1296 Turizam u 2005.

1296 Tourism, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1307 Zaposlenost i plaće u 2005.

1307 Employment and Wages, 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

 

 

KOLOVOZ/AUGUST

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

31.

2., srijeda

2, Wednesday

4.4.9/2. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/2 Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – lipanj, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – June, 2006, Republic of Croatia, counties

3., četvrtak

3, Thursday

11.1.1/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2006.

11.1.1/2. Number and Structure of Business Entities, 2006

h/e www

30 lipnja 2006., Republika Hrvatska, županije

30 June 2006, Republic of Croatia, counties

32.

7., ponedjeljak

7, Monday

5.1.3/2. Granični promet u 2006.

5.1.3/2. Cross-Border Traffic, 2006

h/e www

siječanj – lipanj 2006., Republika Hrvatska

January – June 2006, Republic of Croatia

8., utorak

8, Tuesday

4.1.1/6. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/6. Retail Trade, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

4.4.1/6. Turizam u 2006.

4.4.1/6. Tourism, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

June 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/5. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/5. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – lipanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – June 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/7. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/7. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

1.1.2/6. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/6. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

2.1.4/6. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/6. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

11.1.2/1. Poslovni subjekti prema NKD-u 2002., po županijama u 2006.

11.1.2/1. Business Entities by NKD 2002., by Counties, 2006

h/e www

stanje 30. lipnja 2006., županije

as on 30 June 2006, counties

5.1.2/2. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2006.

5.1.2/2. Land Transport and Pipeline Transport, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.4/2. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.4/2. Water Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.5/2. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.5/2. Air Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.6/2. Prekrcaj tereta u 2006.

5.1.6/2. Transhipment, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.7/2. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2006.

5.1.7/2. Postal, Courier and Telecommunication Service, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

3.1.5/6. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/6. Building Permits Issued, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

4.2.2/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2006.

4.2.2/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Second quarter of 2006, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

9.2.2/2. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2006.

9.2.2/2. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2006

h/e www

travanj, svibanj, lipanj 2006., Republika Hrvatska, županije

April, May, June 2006, Republic of Croatia, counties

13.1.3/6. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/6. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

5.1.1/2. Transport i komunikacije u 2006.

5.1.1/2. Transport and Communication, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.4/7. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/7. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

33.

17., četvrtak

17, Thursday

1.1.5. Zasijane površine, voćna stabla i trsovi. Stanje 1. lipnja 2006.

1.1.5. Land Sown with Crops, Fruit Trees and Grapevines – Situation as on 1st June, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska,

2006, Republic of Croatia,

13.1.1/7. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/7. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

18., petak

18, Friday

1.1.8. Očekivani prirodi kasnih usjeva, voća i grožđa. Stanje 20. lipnja 2006.

1.1.8. Expected Yield of late Crops, Fruit and Grapes – Situation as on 20th June, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska,

2006, Republic of Croatia,

34.

21., ponedjeljak

21, Monday

1.1.12/2. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2006.

1.1.12/2. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

1.3.1/2. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2006.

1.3.1/2. Products of Forestry and Felling, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

1.3.3/2. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2006.

1.3.3/2. Services in Forestry and Felling, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second Quarter of 2006, Republic of Croatia

25., petak

25, Friday

4.4.8/2. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2006.

4.4.8/2. Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2006, Republic of Croatia, counties

35.

28., ponedjeljak

28, Monday

4.4.10/6. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/6. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

2.1.1/7. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/7. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

8.4.1. Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2005.

8.4.1. Recipients and Services of Social Welfare, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

9.1.1/6. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/6. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

9.1.2/6. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/6. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

9.1.3/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2006.

9.1.3/1. Average Monthly Paid Net Earnings by Accounting Periods, 2006

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2006., Republika Hrvatska

First and second quarter and first Half-Year of 2006, Republic of Croatia

9.1.4/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2006.

9.1.4/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2006

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2006., Republika Hrvatska

First and second quarter and first Half-Year of 2006, Republic of Croatia

9.1.6/6. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/6. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

9.2.1/7. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/7. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

31., četvrtak

31, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

4.2.1/7. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/7. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1285 Poljoprivredna proizvodnja u 2005.

1285 Agricultural Production, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

1292 Distributivna trgovina u 2004.

1292 Distributive Trade, 2004

h

2004., Republika Hrvatska, županije

2004, Republic of Croatia, counties

1313 Cijene u 2005.

1313 Prices, 2005

h

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Opći šifrarnik visokih učilišta prema vrstama, odjelima i smjerovima

General Code Book of Institutions of Higher Education, by Types, Departments and Groups

h

Republika Hrvatska, visoka učilišta

Republic of Croatia, Institutions of Higher Education

 

 

RUJAN/SEPTEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

35.

1., petak

1, Friday

4.2.3/2. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2006.

4.2.3/2. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter 2006, Republic of Croatia

36.

4., ponedjeljak

4, Monday

4.4.9/3. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/3. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – srpanj, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – July, 2006, Republic of Croatia, counties

6., srijeda

6, Wednesday

4.1.1/7. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/7. Retail Trade, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

4.4.1/7. Turizam u 2006.

4.4.1/7. Tourism, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

July 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/6. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/6. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – srpanj 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – July 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/8. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/8. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

2.1.2/7. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/7. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

2.1.3/7. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/7. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

37.

11., ponedjeljak

11, Monday

1.1.2/7. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/7. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

 July 2006, Republic of Croatia

12., utorak

12, Tuesday

13.1.3/7. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006.

13.1.3/7. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

2.1.4/7. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/7. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

3.1.2/2. Građevinski radovi u inozemstvu u 2006.

3.1.2/2. Construction Works Abroad, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter of 2006, Republic of Croatia

3.1.5/7. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/7. Building Permits Issued, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

13.1.4/8. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/8. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

3.1.1/6. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/6. Construction Work Indices, 2006

h/e www

lipanj 2006., Republika Hrvatska

June 2006, Republic of Croatia

6.1.1. Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2005.

6.1.1. Utilization of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

13.1.1/8. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/8. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

38.

19., utorak

19, Tuesday

3.1.3/2. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2006., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/2. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2006, Legal Entities with 20 or more Persons in Employment

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter of 2006, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

3.1.1/7. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/7. Construction Work Indices, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

4.1.2/2. Distributivna trgovina u 2006.

4.1.2/2. Distributive Trade, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter of 2006, Republic of Croatia

 

22., petak

22, Friday

2.1.1/8. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/8. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

6.1.8. Investicije u zaštitu okoliša u 2005.

6.1.8. Investment in Environmental Protection, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

 

39.

25., ponedjeljak

25, Monday

4.3.1/2. Ugostiteljstvo u 2006.

4.3.1/2. Hotels and Restaurants, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter of 2006, Republic of Croatia

 

4.3.2/2. Ugostiteljstvo po županijama u 2006.

4.3.2/2. Hotels and Restaurants by Counties, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

Second quarter 2006, Republic of Croatia, counties

 

27., srijeda

27, Wednesday

4.4.10/7. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/7. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

2.1.2/8. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/8. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

2.1.3/8. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/8. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

3.1.11. Završene zgrade i stanovi u 2005.

3.1.11. Completed Buildings and Dwellings, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

 

4.2.1/8. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/8. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

 

9.1.1/7. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/7. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

9.1.2/7. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/7. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

9.1.6/7. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/7. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

srpanj 2006., Republika Hrvatska

July 2006, Republic of Croatia

 

9.2.1/8. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/8. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2006.

12.1.1/2. Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2006

h/e www

II. tromjesečje 2006, Republika Hrvatska

Second quarter of 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1298 Transport i komunikacije u 2005.

1298 Transport and communication, 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

 

 

LISTOPAD/OCTOBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

40.

3., utorak

3, Tuesday

4.4.9/4. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/4. Foreign vessels on cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – kolovoz, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – August, 2006, Republic of Croatia, counties

5., četvrtak

5, Thursday

4.1.1/8. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/8. Retail Trade, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

13.1.2/9. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/9. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

6., petak

6, Friday

4.4.1/8. Turizam u 2006.

4.4.1/8. Tourism, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

August 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/7. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/7. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – kolovoz 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – August 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

41.

10., utorak

10, Tuesday

1.1.2/8. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/8. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

2.1.4/8. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/8. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

3.1.5/8. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/8. Building Permits Issued, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

13.1.3/8. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006.

13.1.3/8. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2005

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

13.1.4/9. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/9. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

2.1.5. Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2005., prvi rezultati

2.1.5. Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2005, First Results

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

42.

16., ponedjeljak

16, Monday

1.1.7. Ostvareni prirodi ranih usjeva i voća. Stanje 15. kolovoza 2006.

1.1.7. Actual Yield of Early Crops and Fruit – Situation as on 15th August, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

13.1.1/9. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/9. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

17., utorak

17, Tuesday

1.1.6. Očekivani prirodi ranih usjeva i voća. Stanje 5. rujna 2006.

1.1.6 Expected Yield of Early Crops and Fruit – Situation as on 5th September, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

3.1.6/1. Cijene prodanih novih stanova u 2006.

3.1.6/1. Prices of Sold New Dwellings, 2006

h/e www

I. polugodište 2006., Republika Hrvatska

First Half-Year of 2006, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

2.1.1/9. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/9. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

43.

23., ponedjeljak

23, Monday

3.1.1/8. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/8. Construction Work Indices, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

8.3.1. Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2005.

8.3.1. Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

4.4.10/8. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/8. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

2.1.2/9. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/9. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

2.1.3/9. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/9. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

9.1.1/8. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/8. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

9.1.2/8. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/8. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

9.2.1/9. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2/.1/9. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

44.

30., ponedjeljak

30, Monday

8.2.1. Istraživanje i razvoj u 2005.

8.2.1. Research and Development, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

9.1.6/8. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/8. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

kolovoz 2006., Republika Hrvatska

August 2006, Republic of Croatia

31., utorak

31, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

4.2.1/9. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/9. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publication

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća

Statistical reports

1294 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama te zemljama i proizvodima u 2005.

1294 Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Products and Countries and by Countries and Products, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

Studije i analize

Studies and analyses

Pokazatelji gospodarskog kriminaliteta 1998. – 2004.

Indicators of Economy Crime, 1998 – 2004

h

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

STUDENI/NOVEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

44.

3., petak

3, Friday

4.4.9/5. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/5. Foreign vessels on cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – rujan, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – September, 2006, Republic of Croatia, counties

45.

6., ponedjeljak

6, Monday

3.1.7. Građevinski radovi u 2005. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.7. Construction Works, 2005. Annual Report on Building Works in the Republic of Croatia, Legal Entities with 5 or More Persons in Employment

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

4.4.3. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2006.

4.4.3. Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

9.2.7/1. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. polugodištu 2006.

9.2.7/1. Labour Force in the Republic of Croatia, First Half-Year of 2006

h/e www

I. polugodište 2006., Republika Hrvatska

First Half-Year of 2006, Republic of Croatia

11.1.1/3. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2006.

11.1.1/3. Number and Structure of Business Entities, 2006

h/e www

30 rujna 2006., Republika Hrvatska, županije

30 September 2006, the Republic of Croatia, counties

7., utorak

7, Tuesday

4.1.1/9. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/9. Retail Trade, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

4.4.1/9. Turizam u 2006.

4.4.1/9. Tourism, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

September 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/8. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/8. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – rujan 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – September 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/10. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/10. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

8., srijeda

8, Wednesday

5.1.3/3. Granični promet u 2006.

5.1.3/3. Cross-Border Traffic, 2006

h/e www

siječanj – rujan 2006., Republika Hrvatska

January – September 2006, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

1.1.2/9. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/9. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

3.1.5/9. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/9. Building Permits Issued, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

4.2.2/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2006.

4.2.2/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Third quarter of 2006, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

5.1.2/3. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2006.

5.1.2/3. Land Transport and Pipeline Transport, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.4/3. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.4/3. Water Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.5/3. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2006.

5.1.5/3. Air Transport and Supporting Activities, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.6/3. Prekrcaj tereta u 2006.

5.1.6/3. Transhipment, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third Quarter of 2006, Republic of Croatia

5.1.7/3. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2006.

5.1.7/3. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

9.2.2/3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2006.

9.2.2/3. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2006

h/e www

srpanj, kolovoz, rujan 2006., Republika Hrvatska, županije

July, August, September 2006, Republic of Croatia, counties

10., petak

10, Friday

2.1.4/9. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/9. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

5.1.1/3. Transport i komunikacije u 2006.

5.1.1/3. Transport and Communication, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third Quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.3/9. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006.

13.1.3/9. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

46.

13., ponedjeljak

13, Monday

13.1.4/10. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/10. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

13.1.1/10. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/10. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

47.

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

1.1.12/3. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2006.

1.1.12/3. Livestock and Poultry Slaugtered in Abattoirs, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

2.1.1/10. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/10. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

1.3.1/3. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2006.

1.3.1/3. Products of Forestry and Felling, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

1.3.3/3. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2006.

1.3.3/3. Services in Forestry and Felling, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

2.1.6. Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2005., prvi rezultati

2.1.6. Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2005, First Results

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

 

48

27., ponedjeljak

27, Monday

4.4.8/3. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2006.

4.4.8/3. Visitors to More Prominent Tourist Sights and Atractions, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2006, Republic of Croatia, counties

4.4.10/9. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/9. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

28., utorak

28, Tuesday

9.1.1/9. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/9. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

9.1.2/9. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/9. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

9.2.1/10. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/10. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

2.1.2/10. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/10. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

2.1.3/10. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/10. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

9.1.3/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2006.

9.1.3/2. Average Monthly Paid Net Earnings by Accounting Periods, 2006

h/e www

prva tri tromjesečja 2006., Republika Hrvatska

First three quarters of 2006, Republic of Croatia

9.1.4/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2006

9.1.4/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2006

h/e www

prva tri tromjesečja 2006., Republika Hrvatska

First three quarters of 2006, Republic of Croatia

9.1.6/9. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/9. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

Ocotber 2006, Republic of Croatia

4.2.1/10. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/10. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

12.2.1. Investicije u 2005.

12.2.1. Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publication

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1302 Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006.

1302 Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of the 2004/2005 and Beginning of 2005/2006 School Year

h

kraj šk. g. 2004./2005. i početak šk. g. 2005./2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

End of 2004/2005 and beginning of 2005/2006 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Studije i analize

Studies and analyses

Eksperimentalni izračun regionalnog BDP-a za 2003.

Experimental Calculation of Regional GDP for 2003

h

2003., NUTS 2 i NUTS 3

Eksperimentalni tekući računi za 2003.

Experimental Current Accounts for 2003

h

2003., Republika Hrvatska

2003, Republic of Croatia

Eksperimentalni regionalni računi kućanstva za 2003.

Experimental Regional Accounts of Households for 2003

h

NUTS 2

 

Potencijalno izgubljene godine života u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2000. – 2004.

Potential Years of Life Lost in Republic of Croatia, 2000 – 2004

h

2000. – 2004., Republika Hrvatska

2000 – 2004, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

Statistička klasifikacija UN-a – ISIC Rev. 4 (prijevod)

UN Statistical Classification ISIC Rev. 4 (translation)

h/e

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

PROSINAC/DECEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

48.

1., petak

1, Friday

3.1.4. Izdane uporabne dozvole u 2005.

3.1.4. Use Permits Issued, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

4.2.3/3. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2006.

4.2.3/3. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter 2006, Republic of Croatia

49.

4., ponedjeljak

4, Monday

4.4.9/6. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/6. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – listopad, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – October, 2006, Republic of Croatia, counties

6., srijeda

6, Wednesday

4.1.1/10. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/10. Retail Trade, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

4.4.1/10. Turizam u 2006.

4.4.1/10. Tourism, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

October 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/9. Turizam, kumulativni podaci u 2006.

4.4.2/9. Tourism, 2006 – Cumulative Data

h/e www

siječanj – listopad 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – October 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/11. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2006.

13.1.2/11. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

3.1.1/9. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/9. Construction Work Indices, 2006

h/e www

rujan 2006., Republika Hrvatska

September 2006, Republic of Croatia

50.

11., ponedjeljak

11, Monday

1.1.2/10. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2006.

1.1.2/10. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

3.1.5/10. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.5/10. Building Permits Issued, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

12., utorak

12, Tuesday

13.1.3/10. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2006..

13.1.3/10. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fshing Products, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

2.1.4/10. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2006., prvi rezultati

2.1.4/10. Industrial Employees Indices and Productivity Index in Industry, 2006, First Results

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

3.1.2/3. Građevinski radovi u inozemstvu u 2006.

3.1.2/3. Construction Works Abroad, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

3.1.3/3. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2006., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/3. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2006, Legal Entities with 20 or more Persons in Employment

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

13.1.4/11. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2006.

13.1.4/11. Producers' Building Material Price Indices, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

13.1.1/11. Indeksi potrošačkih cijena u 2006.

13.1.1/11. Consumer Price Indices, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

51

19., utorak

19, Tuesday

2.1.1/11. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2006., prvi rezultati

2.1.1/11. Industrial Production Volume Index, 2006, First Results

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

20., srijeda

20, Wednesday

8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2005./2006.

8.3.2. Artistic Production and Live Performances, 2005/2006 Season

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2006.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.

First results: Registered Unemployment Rate, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

3.1.1/10. Indeksi građevinskih radova u 2006.

3.1.1/10. Construction Work Indices, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, the Republic of Croatia

4.1.2/3. Distributivna trgovina u 2006.

4.1.2/3. Distributive Trade, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

22., petak

22, Friday

2.1.7. Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u 2005., prvi rezultati

2.1.7. Main Structural Business Indicators on Industry, 2005, First Results

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

52.

28., četvrtak

28, Thursday

4.3.1/3. Ugostiteljstvo u 2006.

4.3.1/3. Hotels and Restaurants, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

4.3.2/3. Ugostiteljstvo po županijama u 2006.

4.3.2/3. Hotels and Restaurants by Counties, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska, županije

Third quarter 2006, Republic of Croatia, counties

4.4.10/10. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2006.

4.4.10/10. Congresses and Other Business Meetings, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2006.

First results: Tourism, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

2.1.3/11. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend indeksi u 2006.

2.1.3/11. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

4.2.1/11. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006.

4.2.1/11. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

4.4.4/1. Putničke agencije u 2006.

4.4.4/1. Travel Agencies, 2006

h/e www

siječanj – rujan 2006., Republika Hrvatska

January – September 2006, Republic of Croatia

9.1.1/10. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.1/10. Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

9.1.2/10. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2006.

9.1.2/10. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

9.1.6/10. Prosječne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2006.

9.1.6/10. Average Paid Earnings per Hour of Work in Legal entities, 2006

h/e www

listopad 2006., Republika Hrvatska

October 2006, Republic of Croatia

9.2.1/11. Zaposleni prema djelatnostima u 2006.

9.2.1/11. Persons in Paid Employment by Activities, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

12.1.1/3. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2006.

12.1.1/3. Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2006

h/e www

III. tromjesečje 2006, Republika Hrvatska

Third quarter of 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statističko izvješće

Statistical Report

1287 Industrijska proizvodnja u 2005. – PRODCOM detaljni godišnji rezultati

1287 Industrial Production in 2005 – PRODCOM Detailed Annual Results

h/e

2005., Republika Hrvatska, statističke regije, županije

2005, Republic of Croatia, Statistical Regions, counties

1290 Energetska statistika u 2005.

1290 Energy Statistics, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

1299 Prirodno kretanje stanovništva u 2005.

1299 Vital Statistics Report in 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1301 Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. 2004./2005. i početak šk./pedag. g. 2005./2006.

1301 Basic Schools and Sindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, End of the 2004/2005 and Beginning of 2005/2006 School Year

h

kraj šk./pedag g. 2004./2005. i početak šk./pedag g. 2005./2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

End of 2004/2005 and beginning of 2005/2006 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1314 Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2005.

1314 Results of Household Budget Survey, 2005

h/e

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

 

 

SIJEČANJ 2007./JANUARY 2007

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

1.

3., srijeda

3, Wednesday

2.1.2/11. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2006., prvi rezultati

2.1.2/11. Stock Indices of Industrial Final Products, 2006, First Results

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

4.4.9/7. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2006.

4.4.9/7. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2006

h/e www

siječanj – studeni, 2006., Republika Hrvatska, županije

January – November, 2006, Republic of Croatia, counties

2.

8., ponedjeljak

8, Monday

4.1.1/11. Trgovina na malo u 2006.

4.1.1/11. Retail Trade, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska

November 2006, Republic of Croatia

9., utorak

9, Tuesday

4.4.1/11. Turizam u 2006.

4.4.1/11. Tourism, 2006

h/e www

studeni 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

November 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities