KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2008.

CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2008

 


Siječanj/January

Veljača/February

Ožujak/March

Travanj/April

Svibanj/May

Lipanj/June

Srpanj/July

Kolovoz/August

Rujan/September         

Listopad/October

Studeni/November

Prosinac/December

 

 

 

Siječanj 2009./January 2009

Veljača 2009./February 2009

Ožujak 2009./March 2009

Travanj 2009./April 2009

Svibanj 2009./May 2009

 


Kratice

ak. g.             Akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

OECD           Organizacija za gospodarsku suradnju i
                      razvoj

NUTS            Zajednička klasifikacija prostornih jedinica za
                      statistiku Europske unije

PRODCOM   Proizvodnja u Zajednici

šk. g.             školska godina

šk./pedag. g.         školska/pedagoška godina

www              podaci na internetu

 

Osim na internetu, podaci za sve publikacije mogu se dobiti putem ostalih elektronskih medija i u papirnatom obliku.

 

Abbreviations

 

h                   Language: Croatian

h/e                Language: Croatian and English

OECD          Organization for Economic Co-operation and
                     Development

NUTS           The EU common classification of territorial units for
                     statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

 

 

www             Data available on the Internet

 

Except on the Internet, data on all publications are available on other electronic media and on paper.

 

 

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi

 

Symbols

◊◊◊         Exstract from First Release under preparation


 

SIJEČANJ/JANUARY

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Studije i analize

Studies and analyses

Pokazatelji gospodarskoga kriminaliteta, 1998. – 2006.

Indicators of Economy Crime, 1998 – 2006

h

1998. – 2006., Republika Hrvatska

1998 – 2006, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA/FEBRUARY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

8., petak

8, Friday

13.1.2/1. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/1.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

7.

13., srijeda

13, Wednesday

13.1.4/1.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/1.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

8.

18., ponedjeljak

18, Monday

13.1.1/1.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/1.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

21., Četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

22., petak

22, Friday

12.1.2.     Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije, 2005.

12.1.2.     Gross Domestic Product for Republic of Croatia and Counties, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, Counties

9.

27., srijeda

27, Wednesday

8.1.1.      Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2007./2008.

8.1.1.      Teaching staff at Institutions of Higher Education, 2007/2008 Academic Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska

2007/2008, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

2.1.1/1.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/1.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

8.3.5.      Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma u sezoni 2006./2007.

8.3.5.      Associations of Cultural and Artistic Amateurism, 2006/2007 Season 

h/e  www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

9.2.1/1.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/1.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008.

First results: Tourism, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

4.2.1/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 1

Monthly Statistical Report, No. 1

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

 

 

OŽUJAK/MARCH

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

10.

3., ponedjeljak

3, Monday

3.1.8.      Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.8.      Building Permits Issued, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

5., srijeda

5, Wednesday

4.4.1/1.    Turizam u 2008.

4.4.1/1.    Tourism, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

7., petak

7, Friday

2.1.2/1.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/1.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

2.1.3/1.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/1.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

11.

10., ponedjeljak

10, Monday

13.1.2/2.  Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/2.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/1.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva iribarstva u 2008.

1.1.2/1.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

3.1.4/1.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/1.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

4.1.1/1.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/1.    Retail Trade, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

9.1.7.      Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu
              za 2006.

9.1.7.      Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in
              Employment, by Sex, 2006

h/e  www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

13.1.3/1.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
              pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/1.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

13.1.4/2.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/2.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

2.1.4/1.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/1.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

13.1.1/2.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/2.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

12.

19., srijeda

19, Wednesday

10.1.1.     Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2007.

10.1.1.     Adult Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

20., četvrtak

20, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

2.1.1/2.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/2.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

1.1.9.      Ostvareni prirodi kasnih usjeva, voća i grožđa. Stanje 10. studenoga 2007.

1.1.9.      Actual Yield of Late Crops, Fruit and Grapes, – Situation as on 10 November 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

10.1.2.     Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2007.

10.1.2.     Juvenile Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

13.

26., srijeda

26, Wednesday

3.1.1/1.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/1.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

1.1.4.      Južno voće i masline u 2007.

1.1.4.      Citrus Fruits and Olives, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

4.4.10/1.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/1.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

8.1.8.      Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2007./2008.

8.1.8.      Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2007/2008 School Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska, županije

2007/2008, Republic of Croatia, counties

28., petak

28, Friday

1.1.3.      Jesenska sjetva. Stanje 15. prosinca 2007.

1.1.3.      Autumn Sowing – Situation as on 15 December, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

9.1.1/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/1.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

9.1.2/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

9.1.6/1.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/1.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

siječanj 2008., Republika Hrvatska

January 2008, Republic of Croatia

9.2.1/2.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/2.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

10.1.3.     Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2007.

10.1.3.     Offenders by Type of Offence, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

14.

31., ponedjeljak

31, Monday

2.1.2/2.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008.,    prvi rezultati

2.1.2/2.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

2.1.3/2.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/2.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

4.2.1/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

veljača 2008., siječanj – veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, January – February 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 2

Monthly Statistical Report, No. 2

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1369  Investicije u 2006.

1369  Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

 

 

TRAVANJ/APRIL

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14.

1., utorak

1, Tuesday

1.1.10.     Broj stoke i peradi. Stanje 1. prosinca 2007.

1.1.10.     Number of Livestock and Poultry – Situation as on 1 December, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1.1.11.     Stočna proizvodnja u 2007.

1.1.11.     Livestock Production, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

15.

8., utorak

8, Tuesday

2.1.4/2.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/2.    Industrial Employees Indices and  Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

4.1.1/2.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/2.    Retail Trade, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

4.4.1/2.    Turizam u 2008.

4.4.1/2.    Tourism, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

February 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/1.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/1.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – veljača 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – February 2008, Republic of  Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/3. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/3.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

1.1.2/2.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/2.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

3.1.4/2.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/2.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

9.2.6.      Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2007. Konačni podaci

9.2.6.      Persons in Employment by Activity and Sex, 2007 – Final Data

h/e  www

po mjesecima 2007., Republika Hrvatska

By months 2007, Republic of Croatia

13.1.3/2.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/2.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

13.1.4/3.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/3.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

16.

15., utorak

15, Tuesday

13.1.1/3.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/3.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

16., srijeda

16, Wednesday

6.1.2.      Vodoprivredna poduzeća u 2007.

6.1.2.      Water Management Companies, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

6.1.3.      Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2007.

6.1.3.      Protection of Land against Erosion and Torrents, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

6.1.4.      Odvodnjavanje zemljišta u 2007.

6.1.4.      Drainage of Land, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

6.1.7.      Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2007.

6.1.7.      Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

17.

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

2.1.1/3.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/3.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

3.1.1/2.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/2.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

8.1.3.      Srednje škole, kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008.

8.1.3.      Secondary Schools, End of 2006/2007 School Year and Beginning of 2007/2008 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008., Republika Hrvatska, županije

End of 2006/2007 school year and beginning of 2007/2008 school year, Republic of Croatia, counties

18.

28., ponedjeljak

28, Monday

4.4.10/2.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/2.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

veljača 2008., siječanj – veljača 2008.,  Republika Hrvatska

February 2008, January – February 2008, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

2.1.2/3.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/3.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

2.1.3/3.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/3.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

3.1.7.      Srušeni stanovi u 2007.

3.1.7.      Demolished Dwellings, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

8.1.2.      Osnovne škole, kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008.

8.1.2.      Basic Schools, End of 2006/2007 School Year and Beginning of 2007/2008 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008., Republika Hrvatska, županije

End of 2006./2007 school year and beginning of 2007/2008 school year,  Republic of Croatia, counties

9.1.1/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/2.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

veljača 2008, Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

9.1.2/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

9.1.6/2.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/2.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

veljača 2008., Republika Hrvatska

February 2008, Republic of Croatia

9.2.1/3.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/3.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

ožujak 2008., siječanj – ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, January – March 2008, Republic of Croatia

4.2.1/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 3

Monthly Statistical Report, No. 3

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Izvanredna izdanja

Special editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2008.

Women and Men in Croatia, 2008

h/e

Serija podataka i 2007., Republika Hrvatska

Data series and 2007; Republic of Croatia

Nasilje u obitelji, 2001. – 2006.

Family Violence, 2001 – 2006

h

2001. – 2006., Republika Hrvatska

2001 – 2006, Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ/MAY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

19.

7., srijeda

7, Wednesday

5.1.3/1.    Granični promet u 2008.

5.1.3/1.    Cross-Border Traffic, 2008

h/e  www

siječanj – ožujak 2008., Republika Hrvatska

January – March 2008, Republic of Croatia

4.1.1/3.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/3.    Retail Trade, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

4.4.1/3.    Turizam u 2008.

4.4.1/3.    Tourism, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

March 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/2.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/2.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – ožujak 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – March 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

8., četvrtak

8, Thursday

2.1.4/3.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/3.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

4.2.2/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2008.

4.2.2/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

First quarter of 2008, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

13.1.2/4. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/4.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

5.1.2/1.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2008.

5.1.2/1.    Land Transport and Pipeline Transport, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.4/1.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.4/1.    Water Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.5/1.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.5/1.    Air Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.6/1.    Prekrcaj tereta u 2008.

5.1.6/1.    Transhipment, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.7/1.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2008.

5.1.7/1.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

11.1.1/1.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2008.

11.1.1/1.  Number and Structure of Business Entities, 2008

h/e  www

31. ožujka 2008., Republika Hrvatska, županije

31 March 2008, Republic of Croatia, counties

20.

12., ponedjeljak

12, Monday

1.1.2/3.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/3.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

3.1.4/3.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/3.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

5.1.1/1.    Transport i komunikacije u 2008.

5.1.1/1.    Transport and Communication, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

9.2.2/1.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2008.

9.2.2/1.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2008

h/e  www

siječanj, veljača, ožujak 2008., Republika Hrvatska, županije

January, February, March 2008, Republic of Croatia, counties

13., utorak

13, Tuesday

13.1.3/3.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/3.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

13.1.4/4.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/4.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

13.1.1/4.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/4.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

21.

20., utorak

20, Tuesday

1.1.12/1.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2008.

1.1.12/1.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.1/1.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2008.

1.3.1/1.    Products of  Forestry and Felling, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.3/1.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2008.

1.3.3/1.    Services in Forestry and Felling, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

2.1.1/4.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/4.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

22.

28., srijeda

28, Wednesday

4.4.8/1.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2008.

4.4.8/1.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

First quarter 2008, Republic of Croatia, counties

4.4.10/3.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/3.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

ožujak 2008., siječanj – ožujak  2008., Republika Hrvatska

 March 2008,  January – March 2008, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

2.1.2/4.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/4.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

2.1.3/4.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/4.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

8.1.4.      Doktori znanosti u 2007.

8.1.4.      Doctors of Science, 2007

h/e www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

8.3.3.      Radio i televizija u 2007.

8.3.3.      Radio and Television, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

travanj 2008., siječanj – travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, January – April 2008, Republic of Croatia

4.2.1/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

9.1.1/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/3.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

9.1.2/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

9.1.6/3.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/3.    Average Monthly  Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

9.2.1/4.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/4.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 4

Monthly Statistical Report, No. 4

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Izvanredna izdanja

Special Editions

Preporuke za popise stanovništva i stanova 2010. konferencije europskih statističara – prijevod

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing - Translation

h

 

 

 

LIPANJ/JUNE

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

23.

4., srijeda

4, Wednesday

4.2.3/1.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2008.

4.2.3/1.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

5., četvrtak

5, Thursday

2.1.4/4.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/4.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

4.1.1/4.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/4.    Retail Trade, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

6., petak

6, Friday

4.4.1/4.    Turizam u 2008.

4.4.1/4.    Tourism, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

April 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/3.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/3.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – travanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – April 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

8.1.5.      Magistri znanosti i magistri u 2007.

8.1.5.      Masters of Science and Masters, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

13.1.2/5. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/5.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

24.

10., utorak

10, Tuesday

3.1.1/3.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/3.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

ožujak 2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/4.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/4.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

3.1.4/4.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/4.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

13.1.3/4.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/4.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

13.1.4/5.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/5.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

3.1.2/1.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2008., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/1.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2008, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

13.1.1/5.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/5.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

25.

17., utorak

17, Tuesday

1.3.2.      Promjene u šumskim površinama u 2007.

1.3.2.      Changes in Forested Land Areas, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1.4.2.      Slatkovodno ribarstvo u 2007.

1.4.2.      Freshwater Fishing, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

7.1.2.      Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2007.

7.1.2.      Migration of Population of the Republic of Croatia, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

18.,srijeda

18, Wednesday

6.1.5.      Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2007.

6.1.5.      Collection, Purification and Distribution of Water, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

6.1.6.      Javna odvodnja u 2007.

6.1.6.      Public Sewage System, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

8.3.4.      Kinematografija u 2007.

8.3.4.      Cinemas, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

19., četvrtak

19, Thursday

2.1.1/5.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/5.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

4.2.4.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007. Konačni podaci

4.2.4.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007 Final Data

h/e   www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

14.1.1.     Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava od 2005. do 2007.

14.1.1.     Basic Characteristics of Household Consumption and Household Income, 2005 – 2007

h/e   www

2005. – 2007., Republika Hrvatska

2005 – 2007, Republic of Croatia

26.

26., četvrtak

26, Thursday

3.1.1/4.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/4.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

4.1.2/1.    Distributivna trgovina u 2008.

4.1.2/1.    Distributive Trade, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

4.4.10/4.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/4.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

travanj 2008.,  siječanj – travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, January – April 2008., Republic of Croatia

8.1.6.      Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju u 2007.

8.1.6.      Graduates on Professional and University Study in 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

8.1.7.      Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom semestru ak. g. 2007./2008.

8.1.7.      Students Enrolled on Professional and University Study, Winter Semester of 2007/2008 Academic Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska

2007/2008, Republic of Croatia

12.1.1/1.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2008.

12.1.1/1.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

27.

30., ponedjeljak

30, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

svibanj 2008., siječanj – svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, January – May 2008, Republic of Croatia

1.4.1.      Morsko ribarstvo u 2007.

1.4.1.      Seawater Fishing, 2007

h/e www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1.4.3.      Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2007.

1.4.3.      Fishing Equipment – Seawater Fishing, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

2.1.2/5.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/5.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

2.1.3/5.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/5.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

4.2.1/5.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/5.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

9.1.1/4.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/4.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

9.1.2/4.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/4.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

9.1.6/4.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/4.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

travanj 2008., Republika Hrvatska

April 2008, Republic of Croatia

9.2.1/5.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/5.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 5

Monthly Statistical Report, No. 5

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statističke informacije 2008.

Statistical Information 2008

h/e  www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1352  Ugostiteljstvo u 2007.

1352 Hotels and Restaurants, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

1353  Turizam u 2007.

1353  Tourism, 2007

h/e

2007.,  Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007,  Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1354  Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2007.

1354  Tourism  in Seaside Resorts and Municipalities, 2007

h/e

2007.,  Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2007,  Republic of Croatia, towns, municipalities and settlements

1362  Istraživanje i razvoj u 2006.

1362  Research and Development, 2006

h

2006., Republika Hrvatska

2006,  Republic of Croatia

 

 

SRPANJ/JULY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

27.

1., utorak

1, Tuesday

4.3.1/1.    Ugostiteljstvo u 2008.

4.3.1/1.    Hotels and Restaurants, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First quarter of 2008, Republic of Croatia

4.3.2/1.    Ugostiteljstvo po županijama u 2008.

4.3.2/1.    Hotels and Restaurants by Counties, 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

First quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

2., srijeda

2, Wednesday

4.4.9/1.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/1     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – svibanj, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – May, 2008, Republic of Croatia, counties

3., četvrtak

3, Thursday

1.1.1.      Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2007.

1.1.1.      Indices of Agricultural Production, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

4., petak

4, Friday

4.2.5.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2007., Konačni podaci

4.2.5.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2007, Final Data

h/e   www

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, unicipalities

8.1.9.      Učenički i studentski domovi u šk. g. 2007./2008.

8.1.9.      Boarding Homes for Pupils and Students, 2007/2008 School Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska, županije

2007/2008, Republic of Croatia, counties

28.

8., utorak

8, Tuesday

2.1.4/5.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/5.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

4.1.1/5.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/5.    Retail Trade, 2008

h/e   www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

4.4.1/5.    Turizam u 2008.

4.4.1/5.    Tourism, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

May 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/4.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/4.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – svibanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – May 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/6. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/6.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

1.1.2/5.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/5.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

3.1.4/5.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/5.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

svibanj 2008.,  Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

13.1.3/5.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/5.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

13.1.4/6.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/6.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

29.

15., utorak

15, Tuesday

13.1.1/6.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/6.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

7.1.1.      Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2007.

7.1.1.      Vital Statistics of the Republic of Croatia, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

30.

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

1.2.1.      Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2007.

1.2.1.      Hunting,Trapping and Wildlife Management, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

2.1.1/6.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/6.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

3.1.1/5.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/5.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

7.1.3.      Umrli u prometnim nesrećama u 2007.

7.1.3.      Deaths Caused by Traffic Accidents, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

25., petak

25, Friday

9.2.7/1.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2008.

9.2.7/1.    Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2008

h/e  www

I. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

First half-year of 2008, Republic of Croatia

31.

28., ponedjeljak

28, Monday

4.4.10/5.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/5.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

svibanj 2008., siječanj – svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, January – May 2008,Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

2.1.2/6.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/6.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

2.1.3/6.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/6.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

9.1.1/5.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/5.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

9.1.2/5.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/5.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

9.1.6/5.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/5.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

svibanj 2008., Republika Hrvatska

May 2008, Republic of Croatia

9.2.1/6.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/6.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

31., četvrtak

31, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

lipanj 2008., siječanj – lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, January – June 2008, Republic of Croatia

4.2.1/6.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/6.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 6

Monthly Statistical Report, No. 6

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1364 Zaposlenost i plaće u 2007.

1364 Employment and Wages, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1366             Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe  i osude u 2007.

1366           Adult Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia counties

1367             Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2007.

1367           Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia counties

1368             Počinitelji prekršaja u 2007.

1368  Perpetrators of Infringements, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

Izvanredna izdanja

Special editions

Koruptivna kaznena djela, 2002. – 2007.

Corruptive Crimes, 2002 – 2007

h/e

2002. – 2007., Republika Hrvatska

2002 – 2007, Republic of Croatia

 

 

KOLOVOZ/AUGUST

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

32.

6., srijeda

6, Wednesday

4.4.9/2.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/2.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – lipanj, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – June, 2008, Republic of Croatia, counties

7., četvrtak

7, Thursday

2.1.4/6.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/6.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

4.1.1/6.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/6.    Retail Trade, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

4.2.2/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2008.

4.2.2/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Second quarter of 2008, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

4.4.1/6.    Turizam u 2008.

4.4.1/6.    Tourism, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

June 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/5.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/5.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – lipanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – June 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/2.    Granični promet u 2008.

5.1.3/2.    Cross-Border Traffic, 2008

h/e  www

siječanj – lipanj 2008., Republika Hrvatska

January – June 2008, Republic of Croatia

13.1.2/7. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/7.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

33.

11., ponedjeljak

11, Monday

5.1.2/2.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2008.

5.1.2/2.    Land Transport and Pipeline Transport, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.4/2.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.4/2.    Water Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.5/2.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.5/2.    Air Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.6/2.    Prekrcaj tereta u 2008.

5.1.6/2.    Transhipment, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.7/2.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2008.

5.1.7/2.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

11.1.1/2.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2008.

11.1.1/2.  Number and Structure of Business Entities, 2008

h/e  www

30. lipnja 2008., Republika Hrvatska, županije

30 June 2008, Republic of Croatia, counties

12., utorak

12, Tuesday

1.1.2/6.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/6.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

3.1.4/6.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/6.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

5.1.1/2.    Transport i komunikacije u 2008.

5.1.1/2.    Transport and Communication, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

11.1.2/1.  Poslovni subjekti prema NKD-u 2002. po županijama u 2008.

11.1.2/1.  Business Entities according to NKD 2002., by Counties, 2008

h/e  www

stanje 30. lipnja 2008., županije

Situation as on 30 June 2008, counties

13., srijeda

13, Wednesday

8.4.1.      Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2007.

8.4.1.      Recipients and Services of Social Welfare, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

9.2.2/2.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2008.

9.2.2/2.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2008

h/e  www

travanj, svibanj, lipanj 2008., Republika Hrvatska, županije

April, May, June 2008, Republic of Croatia, counties

13.1.3/6.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/6.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

13.1.4/7.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/7.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

13.1.1/7.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/7.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

34.

20., srijeda

20, Wednesday

1.1.6.      Očekivani prirodi ranih usjeva. Stanje 20. lipnja 2008.

1.1.6.      Expected Yield of Early Crops – Situation as on 20 June, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

22., petak

22, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

1.1.12/2.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2008.

1.1.12/2.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.1/2.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2008.

1.3.1/2.    Products of  Forestry and Felling, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.3/2.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2008.

1.3.3/2.    Services in Forestry and Felling, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

35.

26., utorak

26, Tuesday

4.4.8/2.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2008.

4.4.8/2.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

27., srijeda

27, Wednesday

4.4.10/6.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/6.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

lipanj 2008., siječanj – lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, January – June 2008, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

2.1.1/7.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/7.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

9.1.1/6.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/6.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

9.1.2/6.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/6.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

9.1.6/6.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/6.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

9.2.1/7.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/7.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

srpanj 2008., siječanj – srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, January – July 2008, Republic of Croatia

4.2.1/7.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/7.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

9.1.3/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.3/1.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings by Accounting Periods, 2008

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2008., Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of 2008, Republic of Croatia

9.1.4/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.4/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2008

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2008., Republika Hrvatska

First and second quarter and first Half-Year of 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 7

Monthly Statistical Report, No. 7

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1346  Industrijska proizvodnja u 2007. – detaljni kratkoročni pokazatelji

1346  Industrial Production, 2007 – Detailed Short-Term Indicators

h/e

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1370  Cijene u 2007.

1370  Prices, 2007

h

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

 

 

RUJAN/SEPTEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

36.

1., ponedjeljak

1, Monday

4.4.9/3.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/3.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – srpanj, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – July, 2008, Republic of Croatia, counties

3., srijeda

3, Wednesday

4.2.3/2.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2008.

4.2.3/2.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of  2008, Republic of Croatia

5., petak

5, Friday

4.1.1/7.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/7.    Retail Trade, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

37.

8., ponedjeljak

8, Monday

2.1.2/7.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/7.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

2.1.3/7.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/7.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

4.4.1/7.    Turizam u 2008.

4.4.1/7.    Tourism, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

July 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/6.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/6.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – srpanj 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – July 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

9., utorak

9, Tuesday

13.1.2/8. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/8.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

11., četvrtak

11, Thursday

1.1.2/7.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/7.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

2.1.4/7.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/7.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

13.1.3/7.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/7.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

13.1.4/8.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/8.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

38.

15., ponedjeljak

15, Monday

3.1.4/7.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/7.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

13.1.1/8.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/8.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

16., utorak

16, Tuesday

3.1.1/6.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/6.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

lipanj 2008., Republika Hrvatska

June 2008, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

3.1.2/2.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2008., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/2.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2008, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

6.1.1.      Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2007.

6.1.1.      Utilization of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

7.1.4.      Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2007.

7.1.4.      Population estimate of the Republic of Croatia, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

19., petak

19, Friday

2.1.1/8.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/8.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

39.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

3.1.1/7.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/7.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

4.1.2/2.    Distributivna trgovina u 2008.

4.1.2/2.    Distributive Trade, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

4.3.1/2.    Ugostiteljstvo u 2008.

4.3.1/2.    Hotels and Restaurants, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

4.3.2/2.    Ugostiteljstvo po županijama u 2008.

4.3.2/2.    Hotels and Restaurants by Counties, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

26., petak

26, Friday

12.1.1/2.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2008.

12.1.1/2.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Second quarter of 2008, Republic of Croatia

14.1.2.     Pokazatelji siromaštva od 2005. do 2007.

14.1.2.     Poverty Indicators, 2005 – 2007

h/e   www

2005. – 2007., Republika Hrvatska

2005 – 2007, Republic of Croatia

40.

29., ponedjeljak

29, Monday

2.1.2/8.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/8.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

2.1.3/8.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/8.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

4.4.10/7.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/7.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

srpanj 2008.,  siječanj – srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, January – July 2008, Republic of Croatia

6.1.8.      Investicije u zaštitu okoliša u 2007.

6.1.8.      Investment in Environmental Protection, 2007

h/e   www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

9.1.1/7.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/7.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

9.1.2/7.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/7.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

9.1.6/7.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/7.    Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

srpanj 2008., Republika Hrvatska

July 2008, Republic of Croatia

9.2.1/8.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/8.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

30., utorak

30, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

kolovoz 2008., siječanj – kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, January – August 2008, Republic of Croatia

3.1.9.      Završene zgrade i stanovi u 2007.

3.1.9.      Completed Buildings and Dwellings, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

4.2.1/8.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/8.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 8

Monthly Statistical Report, No. 8

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1345  Poljoprivredna proizvodnja u 2007.

1345  Agricultural Production, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

1355  Transport i komunikacije u 2007.

1355  Transport and Communication, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

 

 

LISTOPAD/OCTOBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

40.

2., četvrtak

2, Thursday

4.4.9/4.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/4.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – kolovoz, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – August, 2008, Republic of Croatia, counties

3., petak

3, Friday

2.1.4/8.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/8.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

41.

7., utorak

7, Tuesday

4.1.1/8.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/8.    Retail Trade, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

4.4.1/8.    Turizam u 2008.

4.4.1/8.    Tourism, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

August 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/7.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/7.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – kolovoz 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – August 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., petak

10, Friday

13.1.2/9. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/9.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

42.

13., ponedjeljak

13, Monday

3.1.4/8.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/8.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

13.1.3/8.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/8.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

13.1.4/9.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/9.  Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

14., utorak

14, Tuesday

1.1.2/8.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/8.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

3.1.5/1.    Cijene prodanih novih stanova u 2008.

3.1.5/1.    Prices of Sold New Dwellings, 2008

h/e  www

I. polugodište 2008., Republika Hrvatska

First half-year of 2008, Republic of Croatia

13.1.1/9.  Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/9.  Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

43.

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

2.1.1/9.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/9.    Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

3.1.1/8.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/8.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

8.3.1.      Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2007.

8.3.1.      Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska,

2007, Republic of Croatia

44.

28., utorak

28, Tuesday

4.4.10/8.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/8.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., siječanj – kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, January´–  August 2008, Republic of Croatia

9.1.1/8.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/8.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

9.1.2/8.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/8.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

9.1.6/8.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/8.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

kolovoz 2008., Republika Hrvatska

August 2008, Republic of Croatia

9.2.1/9.    Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/9.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

1.1.5.      Zasijane površine. Stanje 1. lipnja 2008.

1.1.5.      Land Sown with Crops – Situation as on 1 June, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.2/9.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/9.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

2.1.3/9.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/9.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

8.1.11.     Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u ak. g. 2007./2008.

8.1.11.     Candidates for Doctorate – Persons in Process of Obtaining Doctorate of Science, 2007/2008 Academic Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska

2007/2008, Republic of Croatia

8.2.1.      Istraživanje i razvoj u 2007.

8.2.1.      Research and Development, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

31., petak

31, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

rujan 2008., siječanj – rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, January – September 2008, Republic of Croatia

4.2.1/9.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/9.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 9

Monthly Statistical Report, No. 9

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2009.

Calendar of Statistical Data Issues 2009

h/e  www

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

STUDENI/NOVEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

45.

4., utorak

4, Tuesday

2.1.5.      Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2007., prvi rezultati

2.1.5.      Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2007 First Results

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

4.4.9/5.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/5.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – rujan, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – September, 2008, Republic of Croatia, counties

5., srijeda

5, Wednesday

3.1.6.      Građevinski radovi u 2007. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.6.      Construction Works, 2007. Annual Report on Construction Works in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing  5 or More Persons

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

4.1.1/9.    Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/9.    Retail Trade, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

4.4.3.      Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2008.

4.4.3.      Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

8.1.10.     Studenti upisani na magistarski studij ili poslijediplomski  specijalistički studij u ak. g. 2007./2008.

8.1.10.     Students Enrolled on Magisterial  or Postgraduate Specialist Studies, 2007/2008 Academic Year

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska

2007/2008, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.2.2/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2008.

4.2.2/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Third quarter of 2008, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

4.4.1/9.    Turizam u 2008.

4.4.1/9.    Tourism, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

September 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/8.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/8.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – rujan 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – September 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/3.    Granični promet u 2008.

5.1.3/3.    Cross-Border Traffic, 2008

h/e  www

siječanj – rujan 2008., Republika Hrvatska

January – September 2008, Republic of Croatia

7., petak

7, Friday

1.1.8.      Očekivani prirodi kasnih usjeva. Stanje 5. rujna 2008.

1.1.8.      Expected Yield of Late Crops – Situation as on 5  September, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.4/9.    Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/9.    Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

13.1.2/10.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/10.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

46.

10., ponedjeljak

10, Monday

5.1.2/3.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2008.

5.1.2/3.    Land Transport and Pipeline Transport, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.4/3.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.4/3.    Water Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.5/3.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.5/3.    Air Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.6/3.    Prekrcaj tereta u 2008.

5.1.6/3.    Transhipment, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.7/3.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2008.

5.1.7/3.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

9.2.2/3.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2008.

9.2.2/3.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2008

h/e  www

srpanj, kolovoz, rujan 2008., Republika Hrvatska, županije

July, August, September 2008, Republic of Croatia, counties

11.1.1/3.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2008.

11.1.1/3.  Number and Structure of Business Entities, 2008

h/e  www

30. rujna 2008., Republika Hrvatska, županije

30 September 2008, Republic of Croatia, counties

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/9.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/9.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

3.1.4/9.    Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/9.    Building Permits Issued, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

5.1.1/3.    Transport i komunikacije u 2008.

5.1.1/3.    Transport and Communication, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

1.1.7.      Ostvareni prirodi ranih usjeva i voća. Stanje 15. kolovoza 2008.

1.1.7.      Actual Yield of Early Crops and Fruit – Situation as on 15 August, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

13.1.3/9.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/9.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

13.1.4/10.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/10.    Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

9.2.7/2.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2008.

9.2.7/2.    Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2008

h/e  www

II. tromjesečje 2008.., Republika Hrvatska

Second quarter  of 2008, Republic of Croatia

13.1.1/10.     Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/10.    Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

47.

20., četvrtak

20, Thursday

2.1.1/10.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/10.  Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results:  Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

1.1.12/3.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2008.

1.1.12/3.  Livestock and Poultry Slaugtered in Abattoirs, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.1/3.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2008.

1.3.1/3.    Products of  Forestry and Felling, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.3/3.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2008.

1.3.3/3.    Services in Forestry and Felling, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

48.

26., srijeda

26, Wednesday

4.4.8/3.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2008.

4.4.8/3.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Atractions, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

4.4.10/9.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/9.  Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

rujan 2008.,  siječanj – rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, January – September 2008, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

9.1.1/9.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/9.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

9.1.2/9.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/9.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

9.1.6/9.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/9.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

9.2.1/10.  Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/10.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

listopad 2008., siječanj – listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, January – October 2008, Republic of Croatia

2.1.2/10.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/10.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

2.1.3/10.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/10.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

4.2.1/10.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/10.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

9.1.3/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.3/2.    Average Monthly Paid Off  Net  Earnings by Accounting Periods, 2008

h/e  www

prva tri tromjesečja 2008., Republika Hrvatska

First three quarters of 2008, Republic of Croatia

9.1.4/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.4/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2008

h/e  www

prva tri tromjesečja 2008., Republika Hrvatska

First three quarters of 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 10

Monthly Statistical Report, No. 10

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1359 Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008.

1359           Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2006/2007 and Beginning of 2007/2008 School Year

h

kraj šk. g.  2006./2007. i početak šk. g. 2007./2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

 End of 2006/2007and beginning of 2007/2008 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Metodološke upute

Methodological guidelines

Abecedno i brojčano kazalo Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Alphabetical and numerical index for the National Classification of Activities 2007 – NKD 2007.

h

 

 

 

PROSINAC/DECEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

49.

2., utorak

2, Tuesday

2.1.6.      Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2007., prvi rezultati

2.1.6.      Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2007, First Results

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

3.1.3.      Izdane uporabne dozvole u 2007.

3.1.3.      Use Permits Issued, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

4.4.9/6.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/6.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – listopad, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – October, 2008, Republic of Croatia, counties

8.3.6.      Knjižnice u 2007.

8.3.6.      Libraries, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

12.2.1.     Investicije u  2007.

12.2.1.     Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

3., srijeda

3, Wednesday

4.2.3/3.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2008.

4.2.3/3.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

5., petak

5, Friday

2.1.4/10.  Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/10.  Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

4.1.1/10.  Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/10.  Retail Trade, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

50.

8., ponedjeljak

8, Monday

4.4.1/10.  Turizam u 2008.

4.4.1/10.  Tourism, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

October 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/9.    Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/9.    Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – listopad 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – October 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/11.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/11.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

10., srijeda

10, Wednesday

3.1.1/9.    Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/9.    Construction Work Indices, 2008

h/e  www

rujan 2008., Republika Hrvatska

September 2008, Republic of Croatia

3.1.4/10.  Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/10.  Building Permits Issued, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

11., četvrtak

11, Thursday

1.1.2/10.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/10.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

13.1.3/10.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/10.    Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

13.1.4/11.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/11.    Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

51.

15., ponedjeljak

15, Monday

3.1.2/3.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2008., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/3.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2008, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

13.1.1/11.     Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/11.    Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

8.3.2.      Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2007./2008.

8.3.2.      Artistic Production and Live Performances, 2007/2008 Season

h/e  www

2007./2008., Republika Hrvatska

2007/2008, Republic of Croatia

19., petak

19, Friday

2.1.1/11.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/11.  Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

52.

22., Ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008 Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

3.1.1/10.  Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/10.  Construction Work Indices, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, the Republic of Croatia

4.1.2/3.    Distributivna trgovina u 2008.

4.1.2/3.    Distributive Trade, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

4.3.1/3.    Ugostiteljstvo u 2008.

4.3.1/3.    Hotels and Restaurants, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

4.3.2/3.    Ugostiteljstvo po županijama u 2008.

4.3.2/3.    Hotels and Restaurants by Counties, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

1.

29., ponedjeljak

29, Monday

4.4.10/10.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/10.    Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

listopad 2008.,  siječanj – listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, January – October 2008, Republic of Croatia

30., utorak

30, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

studeni 2008., siječanj – studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, January – November 2008, Republic of Croatia

4.4.4/1.    Putničke agencije u 2008.

4.4.4/1.    Travel Agencies, 2008

h/e  www

siječanj – rujan 2008., Republika Hrvatska

January – September 2008, Republic of Croatia

9.1.1/10.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/10.  Average Monthly Paid Off  Net  Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

9.1.2/10.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/10.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

9.1.6/10.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/10.  Average Monthly Paid  Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

listopad 2008., Republika Hrvatska

October 2008, Republic of Croatia

9.2.1/11.  Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/11.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

12.1.1/3.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2008.

12.1.1/3.  Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

31., srijeda

31, Wednesday

2.1.2/11.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/11.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

2.1.3/11.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/11.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

4.2.1/11.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/11.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 11

Monthly Statistical Report, No. 11

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2008.

Statistical Yearbook 2008

h/e  www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Program publiciranja 2008.

Publishing Programme 2008

h/e  www

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1350  Energetska statistika u 2007.

1350  Energy Statistics, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1356  Prirodno kretanje stanovništva u 2007.

1356  Vital Statistics Report in 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1357  Razvedeni brakovi u 2007.

1357  Divorces in 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Metodološke upute

Methodological guidelines

NIP 2008. – Nomenklatura industrijskih proizvoda  uključujući Statističke standarde za istraživanje PRODCOM za 2008.

Nomenclature of Industrial Products, Including Statistical Standards for PRODCOM Survey, 2008

h

 

Studije i analize

Studies and Analyses

Eksperimentalni tekući računi za 2005.

Experimental Current Accounts for 2005

h

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

Projekcije stanovništva Republike Hrvatske, 2007. – 2051.

Population Projections of the Republic of Croatia, 2007 – 2051

h/e

2007. – 2051., Republika Hrvatska

2007 – 2051, Republic of Croatia

Projekcije broja kućanstava Republike Hrvatske, 2007. – 2031.

Household Projections of the Republic of Croatia, 2007 – 2031

h/e

2007. – 2031., Republika Hrvatska

2007 – 2031, Republic of Croatia

 

 

SIJEČANJ 2009./JANUARY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

2.

7., srijeda

7, Wednesday

4.4.9/7.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/7.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – studeni, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – November, 2008, Republic of Croatia, counties

9., petak

9, Friday

1.1.2/11.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/11.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

4.1.1/11.  Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/11.  Retail Trade, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

4.4.1/11.  Turizam u 2008.

4.4.1/11.  Tourism, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

November 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/10.  Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/10.  TourismCumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – studeni 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – November 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/12.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2008.

13.1.2/12.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

3.

12., ponedjeljak

12, Monday

2.1.4/11.  Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/11.  Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

13., utorak

13, Tuesday

13.1.3/11.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/11. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

13.1.4/12.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2008.

13.1.4/12.    Producers' Building Material Price Indices, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.4/11.  Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/11.  Building Permits Issued, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

 

13.1.1/12.     Indeksi potrošačkih cijena u 2008.

13.1.1/12.    Consumer Price Indices, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

4.

21., srijeda

21, Wednesday

2.1.1/12.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2008., prvi rezultati

2.1.1/12.  Industrial Production Volume Index, 2008, First Results

h/e   www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2008.

First results: Registered Unemployment Rate, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

23., petak

23, Friday

3.1.1/11.  Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/11.  Construction Work Indices, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

5.

28., srijeda

28, Wednesday

4.4.10/11.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/11.    Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

studeni 2008.,  siječanj – studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, January – November 2008, Republic of Croatia

29.,četvrtak

29, Thursday

2.1.2/12.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2008., prvi rezultati

2.1.2/12.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2008, First Results

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

2.1.3/12.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2008.

2.1.3/12.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.1.1/11.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/11.  Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

9.1.2/11.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/11.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

9.1.6/11.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/11.  Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

studeni 2008., Republika Hrvatska

November 2008, Republic of Croatia

9.2.1/12.  Zaposleni prema djelatnostima u 2008.

9.2.1/12.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2008., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2008, Monthly and Cumulative data

h/e  www

prosinac 2008., siječanj – prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, January – December 2008, Republic of Croatia

2.1.7.      Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u 2007., prvi rezultati

2.1.7.      Main Structural Business Indicators on Industry, 2007, First Results

h/e  www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007,  Republic of Croatia, counties

4.2.1/12.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008.

4.2.1/12.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.2.7/3.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2008.

9.2.7/3.    Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2008

h/e  www

III. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Third quarter of 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 12

Monthly Statistical Report, No. 12

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1358 Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2006./2007. i početak šk./ped. g. 2007./2008.

1358 Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, End of 2006/2007 and Beginning of 2007/2008 School Year

h

kraj šk. g. 2006./2007. i  početak šk./ped. g. 2007./2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

 End of 2006/2007 and beginning of 2007/2008 school year Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1371  Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2007.

1371  Results of Household Budget Survey, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

Studije i analize

Studies and Analyses

Eksperimentalni izračun regionalnog BDP-a za 2005.

Experimental Calculation of Regional GDP for 2005

h

2005., NUTS 2 I NUTS 3

Eksperimentalni regionalni računi kućanstava za 2005.

Experimental Regional Accounts of Households, 2005

h

2005., NUTS 2

 

 

VELJAČA 2009./FEBRUARY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

3., utorak

3, Tuesday

2.1.8.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima,  u 2008., prvi rezultati

2.1.8.      Usage of Information-Communication Technologies (ICT) in Enterprises, 2008,  First Results

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007.,  Republic of Croatia

4.4.9/8.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2008.

4.4.9/8.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

siječanj – prosinac, 2008., Republika Hrvatska, županije

January – December, 2008, Republic of Croatia, counties

5., četvrtak

5, Thursday

2.1.4/12.  Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2008., prvi rezultati

2.1.4/12.  Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2008, First Results

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

4.1.1/12.  Trgovina na malo u 2008.

4.1.1/12.  Retail Trade, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.2.2/4.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2008.

9.2.2/4.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2008

h/e  www

listopad, studeni, prosinac 2008., Republika Hrvatska, županije

October, November, December 2008, Republic of Croatia, counties

6., petak

6, Friday

4.4.1/12.  Turizam u 2008.

4.4.1/12.  Tourism, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

December 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/11.  Turizam, kumulativni podaci u 2008.

4.4.2/11.  Tourism – Cumulative Data, 2008

h/e  www

siječanj – prosinac 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – December 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/4.    Granični promet u 2008.

5.1.3/4.    Cross-Border Traffic, 2008

h/e  www

siječanj – prosinac 2008., Republika Hrvatska

January – December 2008, Republic of Croatia

7.

9., ponedjeljak

9, Monday

11.1.1/4.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2008.

11.1.1/4.  Number and Structure of Business Entities, 2008

h/e  www

31. prosinca 2008., Republika Hrvatska, županije

31 December 2008, Republic of Croatia, counties

10., utorak

10, Tuesday

5.1.2/4.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2008.

5.1.2/4.    Land Transport and Pipeline Transport, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.4/4.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.4/4.    Water Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.5/4.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2008.

5.1.5/4.    Air Transport and Supporting Activities, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.6/4.    Prekrcaj tereta u 2008.

5.1.6/4.    Transhipment, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

5.1.7/4.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2008.

5.1.7/4.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

11.1.2/2.  Poslovni subjekti prema NKD-u 2002. po županijama u 2008.

11.1.2/2.  Business Entities according to NKD 2002., by Counties, 2008

h/e  www

stanje 31. prosinca 2008., županije

Situation as on 31 December 2008, counties

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/12.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2008.

1.1.2/12.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

5.1.1/4.    Transport i komunikacije u 2008.

5.1.1/4.    Transport and Communication, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

2.1.9.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od pojedinaca, u 2008., prvi rezultati

2.1.9.      Usage of Information-Communication Technologies (ICT) in Households and by Individuals, 2008,  First Results

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007.,  Republic of Croatia

4.2.2/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2008.

4.2.2/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

13.1.3/12.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  pri proizvođačima u 2008.

13.1.3/12. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

8.

16., ponedjeljak

16, Monday

3.1.4/12.  Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.4/12.  Building Permits Issued, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

18., srijeda

18, Wednesday

4.4.5.      Nautički turizam – strana plovila za razonodu i sport u 2008.

4.4.5.      Nautical Tourism – Foreign Vessels Intended for Leisure  and Sport, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati:          Prosječna neto i bruto plaća u 2008.

First results:           Average Net and Gross Earnings, 2008

h/e  www

prosinac 2008.,Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.

24., utorak

24, Tuesday

1.1.12/4.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2008.

1.1.12/4.  Livestock and Poultry Slaugtered in Abattoirs, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.1/4.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2008.

1.3.1/4.    Products of  Forestry and Felling, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

1.3.3/4.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2008.

1.3.3/4.    Services in Forestry and Felling, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

25., srijeda

25, Wednesday

4.4.8/4.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2008.

4.4.8/4.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

4.4.10/12.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2008.

4.4.10/12.    Congresses and Other Business Meetings, 2008

h/e  www

prosinac 2008., siječanj – prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, January – December 2008, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

9.1.1/12.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.1/12.  Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.1.2/12.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2008.

9.1.2/12.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

9.1.6/12.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2008.

9.1.6/12.  Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

9.1.3/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.3/3.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings by Accounting Periods, 2008

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2008., Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second half-year of 2008, Republic of Croatia

9.1.4/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2008.

9.1.4/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2008

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2008., Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second Half-Year of 2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća

Statistical Report

1347  Industrijska proizvodnja u 2007. Godišnji izvještaj – PRODCOM-rezultati

1347  Industrial Production in 2007 – Annual PRODCOM Results

h/e

2007., Republika Hrvatska, statističke regije, županije

2007, Republic of Croatia, Statistical Regions, counties

1351  Građevinarstvo u 2007.

1351  Construction, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1360  Visoko obrazovanje u 2007.

1360  Higher Education, 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1365  Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2007. – Europa 2007.

1365  Labour Force Survey Results, Croatia, 2007 – Europe, 2007

h/e

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

Metodološke upute

Methodological guidelines

NRMI 2008. – Nomenklatura inputa sirovina i materijala industrije uključujući Statističke standarde za godišnje IND-21/REPRO istraživanje

NRMI2008 – Nomenclature of Row Materials inputs in Industry including Statistical Standards for IND-21/REPRO Survey

h

 

 

 

OŽUJAK 2009./MARCH 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

10,

4., srijeda

4, Wednesday

4.2.3/4.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2008.

4.2.3/4.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

3.1.1/12.  Indeksi građevinskih radova u 2008.

3.1.1/12.  Construction Work Indices, 2008

h/e  www

prosinac 2008., Republika Hrvatska

December 2008, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

3.1.2/4.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2008., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/4.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2008, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

9.1.5.      Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće prema stupnju stručne spreme i po djelatnostima u 2007.

9.1.5.      Average Monthly Paid Off Net  and Gross Earnings, by Professional Attainment and Activities, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

11.

18., srijeda

18, Wednesday

4.4.6.      Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2008.

4.4.6.      Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

9.2.3.      Zaposleni prema spolu i po djelatnostima, stanje 31. ožujka 2008.

9.2.3.      Persons in Paid Employment, by Sex and Activities, Situation as on 31 March 2008

h/e  www

31. ožujka  2008., Republika Hrvatska

31 March 2008, Republic of Croatia

13.

23., ponedjeljak

23, Monday

9.2.5.      Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje u ožujku 2008.

9.2.5.      Distribution of Persons in Paid Employment, by Average Paid off Net Earning and Activities, Situation in March 2008

h/e  www

ožujak  2008., Republika Hrvatska

March 2008, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

4.1.2/4.    Distributivna trgovina u 2008.

4.1.2/4.    Distributive Trade, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

4.4.7.      Iznajmljivanje plovila za razonodu i sport (čarter) u 2008.

4.4.7.      Renting of Vessels for Leisure and Sport (Charter), 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

9.2.4.      Zaposleni po područjima djelatnosti i županijama,  stanje 31. ožujka 2008.

9.2.4.      Persons in Paid Employment, by Activities and Counties, Situation as on 31 March 2008

h/e  www

31. ožujka 2008., Republika Hrvatska, županije

31 March 2008, Republic of Croatia, counties

25., srijeda

25, Wednesday

 

4.3.1/4.    Ugostiteljstvo u 2008.

4.3.1/4.    Hotels and Restaurants, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia

4.3.2/4.    Ugostiteljstvo po županijama u 2008.

4.3.2/4.    Hotels and Restaurants by Counties, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska, županije

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia, counties

4.4.4/2.    Putničke agencije u 2008.

4.4.4/2.    Travel Agencies, 2008

h/e  www

siječanj – prosinac 2008., Republika Hrvatska

January – December 2008, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

3.1.5/2.    Cijene prodanih novih stanova u 2008.

3.1.5/2.    Prices of Sold New Dwellings, 2008

h/e  www

II. polugodište 2008., Republika Hrvatska

Second half-year of 2008, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

12.1.1/4.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2008.

12.1.1/4.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2008

h/e  www

IV. tromjesečje 2008., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2008, Republic of Croatia