KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2009.
CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2009

 

 

 

 

SIJEČANJ / JANUARY

VELJAČA / FEBRUARY

OŽUJAK / MARCH

TRAVANJ / APRIL

SVIBANJ / MAY

LIPANJ / JUNE

SRPANJ / JULY

KOLOVOZ / AUGUST

RUJAN / SEPTEMBER

LISTOPAD / OCTOBER

STUDENI / NOVEMBER

PROSINAC / DECEMBER

 

 

 

SIJEČANJ 2010. / JANUARY 2010

VELJAČA 2010. / FEBRUARY 2010

OŽUJAK 2010. / MARCH 2010

TRAVANJ 2010. / APRIL 2010

SVIBANJ 2010. / MAY 2010

 

 

 


U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za 2009. i do svibnja 2010., ovisno o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostima izrade pojedine vrste publikacija.


This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2009 and by May 2010, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not.


Kratice
ak. g.             Akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

OECD           Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

NUTS            Zajednička klasifikacija prostornih jedinica za statistiku Europske unije

PRODCOM   Proizvodnja u Zajednici

šk. g.             školska godina

šk./pedag. g.         školska/pedagoška godina

www              podaci na internetu

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi


Abbreviations

h                   Language: Croatian

h/e                Language: Croatian and English

OECD          Organization for Economic Co-operation and Development

NUTS           The EU common classification of territorial units for statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

www             Data available on the Internet

 

 

 

 

Symbols

◊◊◊           Exstract from First Release under preparation

 

 

SIJEČANJ 2009./JANUARY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

5.

29., četvrtak

29, Thursday

1.1.9.      Ostvareni prirodi kasnih usjeva – prethodni podaci - Stanje 10. studenoga 2008.

1.1.9.      Actual Yield of Late Crops – previous data, – Situation as on 10 November 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA 2009./FEBRUARY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

7.

12., četvrtak

12, Thursday

13.1.4/1.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/1.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

8.

18., srijeda

18, Wednesday

13.1.1/1.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/1.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

19., četvrtak

19, Thursday

13.1.2/1. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/1.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

9.

23., ponedjeljak

23, Monday

1.1.3.      Jesenska sjetva. Stanje 10. studenoga 2008.

1.1.3.      Autumn Sowing – Situation as on 10 November 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

12.1.2.     Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije, 2006.

12.1.2.     Gross Domestic Product for Republic of Croatia and Counties, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, Counties

26., četvrtak

26, Thursday

8.1.1.      Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2008./2009.

8.1.1.      Teaching staff at Institutions of Higher Education, 2008/2009 Academic Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska

2008/2009, Republic of Croatia

8.3.6.      Udruge tehničke kulture u sezoni 2007./2008.

8.3.6.      Technical Culture Associations, 2007/2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

9.2.1/1.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/1.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

4.2.1/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 1

Monthly Statistical Report, No. 1

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Studije i analize
Studies and Analyses

  Kaznena djela na štetu djece i maloljetnika 2001. – 2006.

  Criminal offences committed against children and juveniles, 2001-2006

h

2001. – 2006., Republika Hrvatska, županije

2001 – 2006, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute
Methodological Guidelines

  Počinitelji prekršaja.Revizija 2008.

  Perpetrators of Infringements. Revision, 2008.

h

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

 

 

OŽUJAK 2009./MARCH 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

10.

4., srijeda

4, Wednesday

3.1.8.      Izdana odobrenja za građenje u 2008.

3.1.8.      Building Permits Issued, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

11.

9., ponedjeljak

9, Monday

13.1.2/2.  Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/2.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

10., utorak

10, Tuesday

2.1.1/1.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/1.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

3.1.4/1.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/1.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

4.4.1/1.    Turizam u 2009.

4.4.1/1.    Tourism, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/1.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/1.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

13.1.3/1.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/1.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

13.1.4/2.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/2.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

2.1.2/1.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/1.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

2.1.4/1.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/1.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

9.1.7.      Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu za 2007.

9.1.7.      Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in Employment, by Sex, 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

13.1.1/2.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/2.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

12.

16., ponedjeljak

16, Monday

1.1.4.      Južno voće i masline u 2008.

1.1.4.      Citrus Fruits and Olives, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

17., utorak

17, Tuesday

4.1.1/1.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/1.    Retail Trade, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

18., srijeda

18, Wednesday

1.1.12/1.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/1.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

19., četvrtak

19, Thursday

2.1.3/1.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/1.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

10.1.1.     Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2008.

10.1.1.     Adult Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

13.

23., ponedjeljak

23, Monday

10.1.2.     Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2008.

10.1.2.     Juvenile Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision,               2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

2.1.1/2.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/2.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

3.1.1/1.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/1.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

2.1.2/2.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/2.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

8.1.8.      Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2008./2009.

8.1.8.      Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2008/2009 School Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska, županije

2008/2009, Republic of Croatia, counties

27., petak

27, Friday

4.4.8/1.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/1.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

8.1.4.      Doktori znanosti u 2008.

8.1.4.      Doctors of Science, 2008

h/e www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

9.1.1/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/1.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons inv Paid Employment, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

9.1.2/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

9.1.6/1.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/1.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

9.2.1/2.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/2.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

14.

30., ponedjeljak

30, Monday

2.1.10/1.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/1.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

siječanj 2009., Republika Hrvatska

January 2009, Republic of Croatia

31., utorak

31, Tuesday

1.1.10.     Broj stoke i peradi. Stanje 1. prosinca 2008.

1.1.10.     Number of Livestock and Poultry – Situation as on 1 December 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.3/2.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/2.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

4.2.1/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

veljača 2009., siječanj – veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, January – February 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 2

Monthly Statistical Report, No. 2

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1398  Investicije u 2007.

1398  Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2007

h

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

 

 

TRAVANJ 2009./APRIL 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

14.

1., srijeda

1, Wednesday

2.1.4/2.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/2.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

15.

8., srijeda

8, Wednesday

4.1.1/2.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/2.    Retail Trade, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

4.4.1/2.    Turizam u 2009.

4.4.1/2.    Tourism, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

February 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/1.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/1.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – veljača 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – February 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/3. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/3.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

10., petak

10, Friday

1.1.2/2.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/2.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

8.1.5.      Magistri i specijalisti u 2008.

8.1.5.      Masters and Specialists, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

9.2.6.      Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2008. Konačni podaci

9.2.6.      Persons in Employment by Activity and Sex, 2008 – Final Data

h/e  www

po mjesecima 2008., Republika Hrvatska

By months in 2008, Republic of Croatia

16.

15., srijeda

15, Wednesday

3.1.4/2.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/2.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

13.1.1/3.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/3.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

13.1.3/2.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/2.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

13.1.4/3.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/3.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

16., četvrtak

16, Thursday

2.1.10/2.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.01/2.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

6.1.2.      Vodoprivredna poduzeća u 2008.

6.1.2.      Water Management Companies, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

6.1.3.      Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2008.

6.1.3.      Protection of Land against Erosion and Torrents, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

6.1.4.      Odvodnjavanje zemljišta u 2008.

6.1.4.      Drainage of Land, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

6.1.7.      Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2008.

6.1.7.      Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

17., petak

17, Friday

1.1.12/2.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/2.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

17.

21., utorak

21, Tuesday

2.1.1/3.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/3.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

3.1.1/2.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/2.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday


8.1.3.      Srednje škole, kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009.

8.1.3.      Secondary Schools, End of 2007/2008 School Year and Beginning of 2008/2009 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009., Republika Hrvatska, županije

End of 2007/2008 school year and beginning of 2008/2009 school year, Republic of Croatia, counties

24., petak

24, Friday

2.1.2/3.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/3.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

18.

28., utorak

28, Tuesday

2.1.3/3.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/3.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

4.4.8/2.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/2.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

veljača 2009., siječanj – veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, January – February 2009, Republic of Croatia

9.1.1/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/2.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

veljača 2009, Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

9.1.2/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

9.1.6/2.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/2.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

veljača 2009., Republika Hrvatska

February 2009, Republic of Croatia

9.2.1/3.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/3.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

2.1.4/3.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/3.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

3.1.7.      Srušeni stanovi u 2008.

3.1.7.      Demolished Dwellings, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

8.1.2.      Osnovne škole, kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009.

8.1.2.      Basic Schools, End of 2007/2008 School Year and Beginning of 2008/2009 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009., Republika Hrvatska, županije

End of 2007./2008 school year and beginning of 2008/2009 school year,  Republic of Croatia, counties

30., četvrtak

30, Thursday

4.2.1/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

ožujak 2009., siječanj – ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, January – March 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 3

Monthly Statistical Report, No. 3

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Izvanredna izdanja
Special editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2009.

Women and Men in Croatia, 2009

h/e

Serija podataka i 2008., Republika Hrvatska

Data series and 2008; Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ 2009./MAY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

19.

7., četvrtak

7, Thrusday

1.1.13.     Biljna proizvodnja u 2008.

1.1.13.     Crop Production, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

4.1.1/3.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/3.    Retail Trade, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

4.2.2/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2009.

4.2.2/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

First quarter of 2009, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

4.4.1/3.    Turizam u 2009.

4.4.1/3.    Tourism, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

March 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/2.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/2.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – ožujak 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – March 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/1.    Granični promet u 2009.

5.1.3/1.    Cross-Border Traffic, 2009

h/e  www

siječanj – ožujak 2009., Republika Hrvatska

January – March 2009, Republic of Croatia

13.1.2/4. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/4.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

5.1.2/1.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2009.

5.1.2/1.    Land Transport and Pipeline Transport, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.4/1.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.4/1.    Water Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.5/1.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.5/1.    Air Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.6/1.    Prekrcaj tereta u 2009.

5.1.6/1.    Transhipment, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

20.

11., ponedjeljak

11, Monday

11.1.1/1.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009.

11.1.1/1.  Number and Structure of Business Entities, 2009

h/e  www

31. ožujka 2009., Republika Hrvatska, županije

31 March 2009, Republic of Croatia, counties

12., utorak

12, Tuesday

1.1.2/3.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/3.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

3.1.4/3.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/3.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

9.2.2/1.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2009.

9.2.2/1.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2009

h/e  www

siječanj, veljača, ožujak 2009., Republika Hrvatska, županije

January, February, March 2009, Republic of Croatia, counties

13.1.3/3.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/3.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

13.1.4/4.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/4.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

5.1.1/1.    Transport i komunikacije u 2009.

5.1.1/1.    Transport and Communication, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.7/1.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2009.

5.1.7/1.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

13.1.1/4.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/4.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

2.1.10/3.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/3.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

21.

19., utorak

19, Tuesday

1.1.12/3.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/3.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

1.3.1/1.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2009.

1.3.1/1.    Products of  Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

1.3.3/1.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2009.

1.3.3/1.    Services in Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

2.1.1/4.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/4.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

22.

26., utorak

26, Tuesday

2.1.2/4.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/4.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

7.1.2.      Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2008.

7.1.2.      Migration of Population of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

27., srijeda

27, Wednesday

2.1.3/4.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/4.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

4.4.8/3.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/3.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

ožujak 2009., siječanj – ožujak  2009., Republika Hrvatska

 March 2009,  January – March 2009, Republic of Croatia

8.3.3.      Radio i televizija u 2008.

8.3.3.      Radio and Television, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

9.1.1/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/3.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

9.1.2/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

9.1.6/3.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/3.    Average Monthly  Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

9.2.1/4.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/4.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

1.1.11.     Stočna proizvodnja u 2008.

1.1.11.     Livestock Production, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.4/4.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/4.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

4.2.1/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

travanj 2009., siječanj – travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, January – April 2009, Republic of Croatia

10.1.3.     Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2008.

10.1.3.     Offenders by Type of Offence, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 4

Monthly Statistical Report, No. 4

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Metodološke upute

Methodological guidelines

NIPUM 2008. – Nomenklatura industrijskih proizvoda  uključujući Statističke standarde za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-1/KPS/M)

NIPUM 2008. – Nomenclature of Industrial Products, Including Statistical Standards for Industrial Production Monthly Survey (IND-1/KPS/M)

h  www

 

Izvanredna izdanja

Special Editions

Portreti regija

Portrait of the Regions

h/e  www

serija podataka, Republika Hrvatska, regije, županije

Data series, Republic of Croatia, regions, counties

 

 

LIPANJ 2009./JUNE 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

23.

1., ponedjeljak

1, Monday

4.4.6/1.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2009.

4.4.6/1.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

First quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

4., četvrtak

4, Thursday

4.2.3/1.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2009.

4.2.3/1.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

24.

8., ponedjeljak

8, Monday

13.1.2/5. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/5.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

9., utorak

9, Tuesday

4.1.1/4.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/4.    Retail Trade, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

4.4.1/4.    Turizam u 2009.

4.4.1/4.    Tourism, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

April 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/3.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/3.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – travanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – April 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., srijeda

10, Wednesday

3.1.1/3.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/3.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

ožujak 2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

13.1.3/4.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/4.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

13.1.4/5.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/5.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

25.

15., ponedjeljak

15, Monday

1.1.2/4.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/4.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

3.1.4/4.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/4.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

13.1.1/5.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/5.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

16., utorak

16, Tuesday

1.3.2.      Promjene u šumskim površinama u 2008.

1.3.2.      Changes in Forest Areas, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

1.4.2.      Slatkovodno ribarstvo u 2008.

1.4.2.      Freshwater Fishing, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

3.1.2/1.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2009., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/1.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2009, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

6.1.10.     Javna rasvjeta i isporučena električna energija u 2008.

6.1.10.     Public Light and Electric Power Supplied, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

1.1.12/4.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/4.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

2.1.10/4.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/4.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

6.1.5.      Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2008.

6.1.5.      Collection, Purification and Distribution of Water, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

6.1.6.      Javna odvodnja u 2008.

6.1.6.      Public Sewage System, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

6.1.11.     Ulice, parkirališta i trgovi u 2008.

6.1.11.     Streets, Parking places and Squares, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

6.1.12.     Groblja u 2008.

6.1.12.     Cemeteries, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

6.1.13.     Javne zelene površine u 2008.

6.1.13.     Public green Areas, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

6.1.14      Tržnice u 2008.

6.1.14.     Markets, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

6.1.15.     Javna čistoća i javne sanitarije u 2008.

6.1.15.     Public Refuse Disposal and Public Toilets, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

6.1.16.     Javna kupališta u 2008.

6.1.16.     Public Baths, 2008

h/e  www

2008., naselja s više od 5 000 stanovnika, Republika Hrvatska

2008, settlements with more than 5 000 ingabitants, Republic of Croatia

8.1.9.      Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2008./2009.

8.1.9.      Boarding Homes for Pupils and Students, 2008/2009 School/Academic Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska, županije

2008/2009, Republic of Croatia, counties

8.3.5.      Arhivi u 2008.

8.3.5.      Archives, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

18., četvrtak

18, Thursday

8.3.4.      Kinematografija u 2008.

8.3.4.      Cinematography, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

19., petak

19, Friday

2.1.1/5.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/5.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

26.

23., utorak

23, Tuesday

3.1.1/4.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/4.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

8.1.6.      Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju u 2008.

8.1.6.      Graduates on Professional and University Study in 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

27.

29., ponedjeljak

29, Monday

1.4.1.      Morsko ribarstvo u 2008.

1.4.1.      Seawater Fishing, 2008

h/e www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.2/5.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/5.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

4.1.2/1.    Distributivna trgovina u 2009.

4.1.2/1.    Distributive Trade, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

8.1.7.      Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom semestru ak. g. 2008./2009.

8.1.7.      Students Enrolled on Professional and University Study, Winter Semester of 2008/2009 Academic Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska

2008/2009, Republic of Croatia

12.1.1/1.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2009.

12.1.1/1.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

30., utorak

30, Tuesday

1.4.3.      Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2008.

1.4.3.      Fishing Equipment – Seawater Fishing, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.3/5.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/5.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

4.2.1/5.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/5.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

svibanj 2009., siječanj – svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, January – May 2009, Republic of Croatia

4.4.8/4.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/4.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

travanj 2009.,  siječanj – travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, January – April 2009., Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati:          Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2008.

First results:           Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

9.1.1/4.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/4.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

9.1.2/4.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/4.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

9.1.6/4.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/4.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

travanj 2009., Republika Hrvatska

April 2009, Republic of Croatia

9.2.1/5.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/5.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 5

Monthly Statistical Report, No. 5

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statističke informacije 2009.

Statistical Information 2009

h/e  www

2005. – 2007., godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

2005 – 2007, Annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1379  Ugostiteljstvo u 2008.

1379  Hotels and Restaurants, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

1380  Turizam u 2008.

1380  Tourism, 2008

h/e

2008.,  Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008,  Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1381  Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2008.

1381  Tourism  in Seaside Resorts and Municipalities, 2008

h/e

2008.,  Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2008,  Republic of Croatia, towns, municipalities and settlements

1389  Istraživanje i razvoj u 2007.

1389  Research and Development, 2007

h

2007., Republika Hrvatska

2007,  Republic of Croatia

Metodološke upute
Methodological Guidelines

Metodološki priručnik za statistiku informatičkog društva

Methodological Manual for statistics on the Information Society 

h  www

 

 

 

SRPANJ 2009./JULY 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

27.

1., srijeda

1, Wednesday

1.1.14.     Rane procjene površina važnijih usjeva u 2009.

1.1.14.     Early Estimates of Areas of Some Important Crops, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.4/5.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/5.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

4.3.1/1.    Ugostiteljstvo u 2009.

4.3.1/1.    Hotels and Restaurants, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

4.3.2/1.    Ugostiteljstvo po županijama u 2009.

4.3.2/1.    Hotels and Restaurants by Counties, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

First quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

8.2.2.      Inovacije u hrvatskim  poduzećima u 2007. i 2008.

8.2.2.      Innovation Activities in Croatian Enterprise in 2007 and 2008

h/e  www

2007., 2008., Republika Hrvatska

2007, 2008, Republic of Croatia

2., četvrtak

2, Thursday

4.4.7/1.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/1     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – svibanj, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – May, 2009, Republic of Croatia,b counties

14.1.1.     Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava od 2006. do 2008.

14.1.1.     Basic Characteristics of Household Consumption and Household Income, 2006 – 2008

h/e   www

2006. – 2008., Republika Hrvatska

2006 – 2008, Republic of Croatia

3., petak

3, Friday

1.1.1.      Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2008.

1.1.1.      Indices of Agricultural Production, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

4.2.4.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2008. Konačni podaci

4.2.4.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2008 Final Data

h/e   www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

28.

8., srijeda

8, Wednesday

4.1.1/5.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/5.    Retail Trade, 2009

h/e   www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

13.1.2/6. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/6.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

4.4.1/5.    Turizam u 2009.

4.4.1/5.    Tourism, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

May 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/4.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/4.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – svibanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – May 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., petak

10, Friday

1.1.2/5.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/5.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

4.2.5.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2008., Konačni podaci

4.2.5.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2008, Final Data

h/e   www

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

29.

13., ponedjeljak

13, Monday

3.1.4/5.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/5.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

svibanj 2009.,  Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

13.1.3/5.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/5.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

13.1.4/6.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/6.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

2.1.10/5.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/5.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

9.2.8.      Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj 2008.- prosjek godine

9.2.8.      Labour Force in the Republic of Croatia, 2008, annual average

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

13.1.1/6.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/6.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

17., petak

17, Friday

1.1.12/5.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/5.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

7.1.1.      Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2008.

7.1.1.      Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

30.

21., utorak

21, Tuesday

2.1.1/6.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/6.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

3.1.1/5.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/5.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

7.1.3.      Umrli u prometnim nesrećama u 2008.

7.1.3.      Deaths in Traffic Accidents, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

24., petak

24, Friday

2.1.2/6.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/6.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

9.2.7/1.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2009.

9.2.7/1.    Labour Force in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

I. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First quarter of 2009, Republic of Croatia

31.

28., utorak

28, Tuesday

2.1.3/6.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/6.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

4.4.8/5.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/5.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

svibanj 2009., siječanj – svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, January – May 2009, Republic of Croatia

9.1.1/5.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/5.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

9.1.2/5.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/5.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

9.1.6/5.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/5.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

svibanj 2009., Republika Hrvatska

May 2009, Republic of Croatia

9.2.1/6.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/6.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

2.1.4/6.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/6.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

31., petak

31, Friday

4.2.1/6.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/6.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

lipanj 2009., siječanj – lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, January – June 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 6

Monthly Statistical Report, No. 6

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1392  Zaposlenost i plaće u 2008.

1392  Employment and Wages, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1394  Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2008.

1394  Adult Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia counties

1395  Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2008.

1395  Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia counties

 

 

KOLOVOZ 2009./AUGUST 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

32.

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.7/2.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/2.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – lipanj, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – June, 2009, Republic of Croatia, counties

7., petak

7, Friday

5.1.3/2.    Granični promet u 2009.

5.1.3/2.    Cross-Border Traffic, 2009

h/e  www

siječanj – lipanj 2009., Republika Hrvatska

January – June 2009, Republic of Croatia

13.1.2/7. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/7.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

33.

10., ponedjeljak
10, Monday

4.2.2/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2009.

4.2.2/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Second quarter of 2009, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

5.1.2/2.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2009.

5.1.2/2.    Land Transport and Pipeline Transport, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.4/2.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.4/2.    Water Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.5/2.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.5/2.    Air Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.6/2.    Prekrcaj tereta u 2009.

5.1.6/2.    Transhipment, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/6.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/6.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

3.1.4/6.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/6.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

4.1.1/6.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/6.    Retail Trade, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

4.4.1/6.    Turizam u 2009.

4.4.1/6.    Tourism, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

June 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/5.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/5.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – lipanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – June 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11.1.1/2.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009.

11.1.1/2.  Number and Structure of Business Entities, 2009

h/e  www

30. lipnja 2009., Republika Hrvatska, županije

30 June 2009, Republic of Croatia, counties

11.1.2/1.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009., po županijama

11.1.2/1.  Number and Structure of Business Entities, 2009, by Counties

h/e  www

stanje 30. lipnja 2009., Republika Hrvatska, županije

Situation as on 30 June 2009, Republic of Croatia, counties

12., srijeda

12, Wednesday

9.2.2/2.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2009.

9.2.2/2.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2009

h/e  www

travanj, svibanj, lipanj 2009., Republika Hrvatska, županije

April, May, June 2009, Republic of Croatia, counties

13.1.3/6.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/6.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

13.1.4/7.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/7.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

13., četvrtak

13, Thursday

5.1.7/2.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2009.

5.1.7/2.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.1/2.    Transport i komunikacije u 2009.

5.1.1/2.    Transport and Communication, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

13.1.1/7.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/7.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

34.

19., srijeda

19, Wednesday

1.1.12/6.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/6.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

8.4.1.      Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2008.

8.4.1.      Recipients and Services of Social Welfare, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

8.4.2.      Ustanove socijalne skrbi za djecu, mladež i odrasle u 2008.

8.4.2.      Social Welfare Institutions for Children, Youth and Adults, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

20., četvrtak

20, Thursday

1.3.1/2.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2009.

1.3.1/2.    Products of  Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

1.3.3/2.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2009.

1.3.3/2.    Services in Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

35.

25., utorak

25, Tuesday

2.1.10/6.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/6.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

4.4.8/6.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/6.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

lipanj 2009., siječanj – lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, January – June 2009, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

2.1.1/7.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/7.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

9.1.1/6.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/6.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

9.1.2/6.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/6.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

9.1.6/6.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/6.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

9.2.1/7.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/7.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

36.

31., ponedjeljak

31, Monday

1.1.6.      Očekivani prirodi ranih usjeva. Stanje 20. lipnja 2009.

1.1.6.      Expected Yield of Early Crops – Situation as on 20 June 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.2.1/7.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/7.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

srpanj 2009., siječanj – srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, January – July 2009, Republic of Croatia

4.4.6/2.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2009.

4.4.6/2.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

9.1.3/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.3/1.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings by Accounting Periods, 2009

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2009., Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of 2009, Republic of Croatia

9.1.4/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.4/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2009

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2009., Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 7

Monthly Statistical Report, No. 7

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1373  Industrijska proizvodnja u 2008. – detaljni kratkoročni pokazatelji

1373  Industrial Production, 2008 – Detailed Short-Term Indicators

h/e

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

1399  Cijene u 2008.

1399  Prices, 2008

h

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

Metodološke upute
Methodologica Guidelines

Nomenklatura pesticida

Pesticides Nomenclature

h

 

 

 

RUJAN 2009./SEPTEMBER 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

36.

2., srijeda

2, Wednesday

4.4.7/3.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/3.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – srpanj, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – July, 2009, Republic of Croatia, counties

3., četvrtak

3, Thursday

2.1.2/7.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/7.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

4.2.3/2.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2009.

4.2.3/2.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

37.

8., utorak

8, Tuesday

2.1.3/7.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/7.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

13.1.2/8. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/8.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

2.1.4/7.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/7.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

4.1.1/7.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/7.    Retail Trade, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

4.4.1/7.    Turizam u 2009.

4.4.1/7.    Tourism, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

July 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/6.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/6.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – srpanj 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – July 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., petak

11, Friday

1.1.2/7.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/7.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

13.1.3/7.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/7.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

13.1.4/8.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/8.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

38.

14., ponedjeljak

14, Monday

7.1.4.      Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2008.

7.1.4.      Population estimate of the Republic of Croatia, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

15., utorak

15, Tuesday

3.1.4/7.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/7.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

13.1.1/8.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/8.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

16., srijeda

16, Wednesday

3.1.1/6.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/6.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

lipanj 2009., Republika Hrvatska

June 2009, Republic of Croatia

6.1.1.      Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2008.

6.1.1.      Utilization of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

1.1.12/7.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/7.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

18., petak

18, Friday

2.1.10/7.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/7.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

3.1.2/2.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2009., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/2.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2009, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

39.

21., ponedjeljak

21, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

2.1.1/8.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/8.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

3.1.1/7.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/7.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

4.1.2/2.    Distributivna trgovina u 2009.

4.1.2/2.    Distributive Trade, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

24., četvrtak

24, Thursday

4.3.1/2.    Ugostiteljstvo u 2009.

4.3.1/2.    Hotels and Restaurants, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

4.3.2/2.    Ugostiteljstvo po županijama u 2009.

4.3.2/2.    Hotels and Restaurants by Counties, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

25., petak

25, Friday

2.1.2/8.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/8.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

12.1.1/2.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2009.

12.1.1/2.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

40.

28., ponedjeljak

28, Monday

9.1.1/7.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/7.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

9.1.2/7.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/7.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

9.1.6/7.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/7.    Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, Republic of Croatia

9.2.1/8.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/8.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

2.1.3/8.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/8.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

4.4.8/7.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/7.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

srpanj 2009.,  siječanj – srpanj 2009., Republika Hrvatska

July 2009, January – July 2009, Republic of Croatia

6.1.8.      Investicije u zaštitu okoliša u 2008.

6.1.8.      Investment in Environmental Protection, 2008

h/e   www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

1.1.8.      Očekivani prirodi kasnih usjeva. Stanje 1. rujna 2009.

1.1.8.      Expected Yield of Late Crops – Situation as on 1  September 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.4/8.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/8.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

3.1.9.      Završene zgrade i stanovi u 2008.

3.1.9.      Completed Buildings and Dwellings, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

4.2.1/8.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/8.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., siječanj – kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, January – August 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 8

Monthly Statistical Report, No. 8

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1372  Poljoprivredna proizvodnja u 2008.

1372  Agricultural Production, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

1396  Počinitelji prekršaja u 2008.

1396  Perpetrators of Infringements, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

1382  Transport i komunikacije u 2008.

1382  Transport and Communication, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute

Methodological Guidelines

NRMI 2008. – Nomenklatura sirovina i materijala industrije – NRMI 2008. uključujući Statističke standarde za Godišnje istraživanje o inputu sirovina i materijala u industriju (IND-21/REPRO/G)

NRMI 2008 – The Nomenclature of Raw Materials and Consumerables in Industry Including Statistical Standards for Annual Survey on Inputs of Raw materials and Consumerables in Industry (IND-21/REPRO/A)

h  www

 

Izvanredna izdanja
Special Editions

PRODCOM List 2009 – Lista proizvoda za statistiku o industrijskoj proizvodnji  Europske zajednice

PRODCOM List 2009 – List of Products for Industrial Production Statistics within the European Communitty

h/e  www

 

 

 

LISTOPAD 2009./OCTOBER 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

40.

2., petak

2, Friday

4.4.7/4.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/4.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – kolovoz, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – August, 2009, Republic of Croatia, counties

14.1.2.     Pokazatelji siromaštva od 2006. do 2008.

14.1.2.     Poverty Indicators, 2006 – 2008

h/e   www

2006. – 2008., Republika Hrvatska

2006 – 2008, Republic of Croatia

41.

9., petak

9, Friday

4.1.1/8.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/8.    Retail Trade, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

13.1.2/9. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/9.  Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

42.

12., ponedjeljak

12, Monday

4.4.1/8.    Turizam u 2009.

4.4.1/8.    Tourism, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

August 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/7.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/7.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – kolovoz 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – August 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13., utorak

13, Tuesday

1.1.2/8.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/8.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

3.1.4/8.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/8.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

3.1.5/1.    Cijene prodanih novih stanova u 2009.

3.1.5/1.    Prices of Sold New Dwellings, 2009

h/e  www

I. polugodište 2009., Republika Hrvatska

First half-year of 2009, Republic of Croatia

13.1.3/8.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/8.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

13.1.4/9.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/9.  Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

1.1.5.      Zasijane površine – prethodni podaci. Stanje 1. lipnja 2009.

1.1.5.      Land Sown with Crops – previous data. Situation as on 1 June, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.2.1.      Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2008.

1.2.1.      Hunting, Trapping and Wildlife Management, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

13.1.1/9.  Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/9.  Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

2.1.10/8.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/8.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

19., ponedjeljak

19, Monday

1.1.12/8.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/8.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

43.

20., utorak

20, Tuesday

3.1.1/8.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/8.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

2.1.1/9.    Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/9.    Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

8.3.1.      Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2008.

8.3.1.      Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska,

2008, Republic of Croatia

44.

27., utorak

27, Tuesday

 

1.1.7.      Ostvareni prirodi ranih usjeva – prethodni podaci. Stanje 15. kolovoza 2009.

1.1.7.      Actual Yield of Early Crops – previous data.  Situation as on 15 August 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.2/9.    Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/9.    Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

28., srijeda

28, Wednesday

2.1.3/9.    Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/9.    Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

4.4.8/8.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/8.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., siječanj – kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, January – August 2009, Republic of Croatia

9.1.1/8.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/8.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

9.1.2/8.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/8.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

9.1.6/8.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/8.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

kolovoz 2009., Republika Hrvatska

August 2009, Republic of Croatia

9.2.1/9.    Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/9.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

 

2.1.4/9.    Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/9.    Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

8.2.1.      Istraživanje i razvoj u 2008.

8.2.1.      Research and Development, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

2.1.5.      Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2008., prvi rezultati

2.1.5.      Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2008 First Results

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

4.2.1/9.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/9.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

rujan 2009., siječanj – rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, January – September 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 9

Monthly Statistical Report, No. 9

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2009.

Calendar of Statistical Data Issues 2009

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Statistička izvješća
Statistical Report

1397  Izbori 2009.

1397  Elections 2009

h

2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

 

 

STUDENI 2009./NOVEMBER 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

45.

3., utorak

3, Tuesday

4.4.7/5.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/5.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – rujan, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – September, 2009, Republic of Croatia, counties

5., četvrtak

5, Thursday

3.1.6.      Građevinski radovi u 2008. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.6.      Construction Works, 2008. Annual Report on Construction Works in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing  5 or More Persons

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

4.2.2/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2009.

4.2.2/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Third quarter of 2009, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

46.

9., ponedjeljak

9, Monday

4.1.1/9.    Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/9.    Retail Trade, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

4.4.3.      Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2009.

4.4.3.      Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

5.1.3/3.    Granični promet u 2009.

5.1.3/3.    Cross-Border Traffic, 2009

h/e  www

siječanj – rujan 2009., Republika Hrvatska

January – September 2009, Republic of Croatia

9.2.2/3.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2009.

9.2.2/3.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2009

h/e  www

srpanj, kolovoz, rujan 2009., Republika Hrvatska, županije

July, August, September 2009, Republic of Croatia, counties

13.1.2/10.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/10.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

10., utorak

10, Tuesday

3.1.4/9.    Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/9.    Building Permits Issued, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

4.4.1/9.    Turizam u 2009.

4.4.1/9.    Tourism, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

September 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/8.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/8.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – rujan 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – September 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.2/3.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2009.

5.1.2/3.    Land Transport and Pipeline Transport, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.4/3.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.4/3.    Water Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.5/3.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.5/3.    Air Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.6/3.    Prekrcaj tereta u 2009.

5.1.6/3.    Transhipment, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

11.1.1/3.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009.

11.1.1/3.  Number and Structure of Business Entities, 2009

h/e  www

30. rujna 2009., Republika Hrvatska, županije

30 September 2009, Republic of Croatia, counties

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/9.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/9.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

13.1.3/9.  Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/9.  Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

13.1.4/10.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/10.    Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

5.1.7/3.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2009.

5.1.7/3.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.1/3.    Transport i komunikacije u 2009.

5.1.1/3.    Transport and Communication, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

9.2.7/2.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2009.

9.2.7/2.    Labour Force in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

II. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Second quarter of 2009, Republic of Croatia

13.1.1/10.     Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/10.    Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

47.

16., ponedjeljak

16, Monday

2.1.10/9.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/9.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

18., srijeda

18, Wednesday

1.1.12/9.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/9.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

19., četvrtak

19, Thursday

1.3.1/3.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2009.

1.3.1/3.    Products of  Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

1.3.3/3.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2009.

1.3.3/3.    Services in Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

2.1.1/10.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/10.  Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results:  Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

48.

24., utorak

24, Tuesday

8.1.10.     Studenti upisani na magistarski studij ili poslijediplomski specijalistički studij u ak. g. 2008./2009.

8.1.10.     Students Enrolled on Magisterial  or Postgraduate Specialist Studies, 2008/2009 Academic Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska

2008/2009, Republic of Croatia

25., srijeda

25, Wednesday

2.1.2/10.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/10.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

4.4.8/9.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/9.    Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

rujan 2009.,  siječanj – rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, January – September 2009, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

2.1.3/10.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/10.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

8.1.11.     Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u ak. g. 2008./2009.

8.1.11.     Candidates for Doctorate – Persons in Process of Obtaining Doctorate of Science, 2008/2009 Academic Year

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska

2008/2009, Republic of Croatia

9.1.1/9.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/9.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

9.1.2/9.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/9.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

9.1.6/9.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/9.    Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

9.2.1/10.  Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/10.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

49.

30., ponedjeljak
30, Monday

2.1.4/10.  Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/10.  Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

2.1.6.      Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2008., prvi rezultati

2.1.6.      Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2008, First Results

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

4.2.1/10.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/10.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

listopad 2009., siječanj – listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, January – October 2009, Republic of Croatia

4.4.6/3.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2009.

4.4.6/3.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Atractions, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

9.1.3/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.3/2.    Average Monthly Paid Off  Net  Earnings by Accounting Periods, 2009

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2009, Republic of Croatia

9.1.4/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.4/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2009

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2009, Republic of Croatia

12.2.1.     Investicije u 2008.

12.2.1.     Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 10

Monthly Statistical Report, No. 10

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1386  Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009.

1386  Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2007/2008 and Beginning of 2008/2009 School Year

h

kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk. g. 2008./2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

 End of 2007/2008and beginning of 2008/2009 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Studije i analize
Studies and Analyses

Zlouporaba opojnih droga 1998. – 2007.

Abuse of Narcotic Drugs, 1998–2007

h

1998. – 2007., Republika Hrvatska, županije

1998-2007, Republic of Croatia, counties

 

 

PROSINAC 2009./DECEMBER 2009

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

49.

1., utorak

1, Tuesday

3.1.3.      Izdane uporabne dozvole u 2008.

3.1.3.      Use Permits Issued, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

2., srijeda

2, Wednesday

4.4.7/6.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/6.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – listopad, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – October, 2009, Republic of Croatia, counties

3., četvrtak

3, Thursday

4.2.3/3.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2009.

4.2.3/3.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

50.

8., utorak

8, Tuesday

4.4.1/10.  Turizam u 2009.

4.4.1/10.  Tourism, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

October 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/9.    Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/9.    Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – listopad 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – October 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10.1.4.     Anketa o žrtvama kriminala u 2008.

10.1.4.     International Crime Victimisation Survey, 2008

h/e  www

2003 - 2008., Republika Hrvatska

2003 - 2008, Republic of Croatia

13.1.2/11.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/11.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

4.1.1/10.  Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/10.  Retail Trade, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

3.1.1/9.    Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/9.    Construction Work Indices, 2009

h/e  www

rujan 2009., Republika Hrvatska

September 2009, Republic of Croatia

3.1.4/10.  Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/10.  Building Permits Issued, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

1.1.2/10.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/10.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

13.1.3/10.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/10.    Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

13.1.4/11.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/11.    Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

51.

15., utorak

15, Tuesday

2.1.10/10.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/10.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

3.1.2/3.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2009., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/3.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2009, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

13.1.1/11.     Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/11.    Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

1.1.12/10.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/10.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

6.1.9.      Otpad u 2008.

6.1.9.      Waste, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

8.3.2.      Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2008./2009.

8.3.2.      Artistic Production and Live Performances, 2008/2009 Season

h/e  www

2008./2009., Republika Hrvatska

2008/2009, Republic of Croatia

52.

21., ponedjeljak

21, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009 Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

2.1.1/11.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/11.  Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

3.1.1/10.  Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/10.  Construction Work Indices, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, the Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

4.1.2/3.    Distributivna trgovina u 2009.

4.1.2/3.    Distributive Trade, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

53.

28., ponedjeljak

28, Monday

4.3.1/3.    Ugostiteljstvo u 2009.

4.3.1/3.    Hotels and Restaurants, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

4.3.2/3.    Ugostiteljstvo po županijama u 2009.

4.3.2/3.    Hotels and Restaurants by Counties, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

12.1.1/3.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2009.

12.1.1/3.  Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

9.1.1/10.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/10.  Average Monthly Paid Off  Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

9.1.2/10.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/10.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

9.1.6/10.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/10.  Average Monthly Paid  Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, Republic of Croatia

9.2.1/11.  Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/11.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

studeni 2009., siječanj – studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, January – November 2009, Republic of Croatia

2.1.2/11.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/11.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

2.1.3/11.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/11.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

4.4.8/10.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/10.  Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

listopad 2009.,  siječanj – listopad 2009., Republika Hrvatska

October 2009, January – October 2009, Republic of Croatia

31., četvrtak

31, Thursday

2.1.4/11.  Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/11.  Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

4.2.1/11.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/11.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 11

Monthly Statistical Report, No. 11

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2009.

Statistical Yearbook 2009

h/e  www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Program publiciranja 2009.

Publishing Programme 2009

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Statistička izvješća
Statistical Report

1377  Energetska statistika u 2008.

1377  Energy Statistics, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

1383  Prirodno kretanje stanovništva u 2008.

1383  Natural Change in Population, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1384  Razvedeni brakovi u 2008.

1384  Divorces in 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1391  Socijalna skrb u 2007. i 2008.

1391  Social welfare in 2007 and 2008

h

2007. i 2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2007 and 2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

 

 

SIJEČANJ 2010./JANUARY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

2.

5., utorak

5, Tuesday

4.4.7/7.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/7.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – studeni, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – November, 2009, Republic of Croatia, counties

3.

11., ponedjeljak
11, Monday

4.4.1/11.  Turizam u 2009.

4.4.1/11.  Tourism, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

November 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/10.  Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/10.  TourismCumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – studeni 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – November 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/12.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2009.

13.1.2/12.    Producers' Price Indices of Industrial Products, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

12., utorak

12, Tuesday

 

1.1.2/11.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/11.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

4.1.1/11.  Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/11.  Retail Trade, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

13.1.3/11.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/11. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

13.1.4/12.     Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2009.

13.1.4/12.    Producers' Building Material Price Indices, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

3.1.4/11.  Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/11.  Building Permits Issued, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

13.1.1/12.     Indeksi potrošačkih cijena u 2009.

13.1.1/12.    Consumer Price Indices, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

2.1.10/11.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/11.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

4.

19., utorak

19, Tuesday

1.1.12/11.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/11.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

2.1.1/12.  Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2009., prvi rezultati

2.1.1/12.  Industrial Production Volume Index, 2009, First Results

h/e   www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2009.

First results: Registered Unemployment Rate, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

5.

25., ponedjeljak

25, Monday

3.1.1/11.  Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/11.  Construction Work Indices, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

26., utorak

26, Tuesday

2.1.2/12.  Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2009., prvi rezultati

2.1.2/12.  Stock Indices of Industrial Final Products, 2009, First Results

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

2.1.3/12.  Indeksi obujma industrijske proizvodnje – sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi te trend u 2009.

2.1.3/12.  Industrial Production Volume Indices – Seasonally and Working Day Adjusted Indices and Trend, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

2.1.8.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima u 2009., prvi rezultati

2.1.8.      Usage of Information-Communication Technologies (ICT) in Enterprises, 2009,  First Results

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009.,  Republic of Croatia

2.1.9.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od pojedinaca u 2009., prvi rezultati

2.1.9.      Usage of Information-Communication Technologies (ICT) in Households and by Individuals, 2009,  First Results

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009.,  Republic of Croatia

4.4.8/11.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/11.  Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

studeni 2009.,  siječanj – studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, January – November 2009, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

2.1.4/12.  Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2009., prvi rezultati

2.1.4/12.  Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2009, First Results

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

2.1.7.      Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u 2008., prvi rezultati

2.1.7.      Main Structural Business Indicators on Industry, 2008, First Results

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008,  Republic of Croatia, counties

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2009.

First results: Tourism, 2009

h/e  www

prosinac 2009., siječanj – prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, January – December 2009, Republic of Croatia

4.2.1/12.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.

4.2.1/12.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

9.1.1/11.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/11.  Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

9.1.2/11.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/11.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

9.1.6/11.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/11.  Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

studeni 2009., Republika Hrvatska

November 2009, Republic of Croatia

9.2.1/12.  Zaposleni prema djelatnostima u 2009.

9.2.1/12.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

9.2.7/3.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2009.

9.2.7/3.    Labour Force in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

III. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Third quarter of 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 12

Monthly Statistical Report, No. 12

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1385  Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2007./2008. I početak šk./ped. g. 2008./2009.

1385  Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, End of 2007/2008 and Beginning of 2008/2009 School Year

h

kraj šk. g. 2007./2008. i početak šk./ped. g. 2008./2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

 End of 2007/2008 and beginning of 2008/2009 school year Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1400  Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2008.

1400  Results of Household Budget Survey, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA 2010./FEBRUARY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

2., utorak

2, Tuesday

4.4.7/8.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2009.

4.4.7/8.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

siječanj – prosinac, 2009., Republika Hrvatska, županije

January – December, 2009, Republic of Croatia, counties

7.

8., ponedjeljak

8, Monday

5.1.3/4.    Granični promet u 2009.

5.1.3/4.    Cross-Border Traffic, 2009

h/e  www

siječanj – prosinac 2009., Republika Hrvatska

January – December 2009, Republic of Croatia

9.2.2/4.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2009.

9.2.2/4.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2009

h/e  www

listopad, studeni, prosinac 2009., Republika Hrvatska, županije

October, November, December 2009, Republic of Croatia, counties

9., utorak

9, Tuesday

4.1.1/12.  Trgovina na malo u 2009.

4.1.1/12.  Retail Trade, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

4.4.1/12.  Turizam u 2009.

4.4.1/12.  Tourism, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

December 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/11.  Turizam, kumulativni podaci u 2009.

4.4.2/11.  Tourism – Cumulative Data, 2009

h/e  www

siječanj – prosinac 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – December 2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.2/4.    Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2009.

5.1.2/4.    Land Transport and Pipeline Transport, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.4/4.    Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.4/4.    Water Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.5/4.    Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2009.

5.1.5/4.    Air Transport and Supporting Activities, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.6/4.    Prekrcaj tereta u 2009.

5.1.6/4.    Transhipment, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

11.1.1/4.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009.

11.1.1/4.  Number and Structure of Business Entities, 2009

h/e  www

31. prosinca 2009., Republika Hrvatska, županije

31 December 2009, Republic of Croatia, counties

10., srijeda

10, Wednesday

11.1.2/2.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2009. po županijama

11.1.2/2.  Number and Structure of Business Entities, 2009, by Counties

h/e  www

stanje 31. prosinca 2009., Republika Hrvatska, županije

Situation as on 31 December 2009, Republic of Croatia, counties

11., četvrtak

11, Thursday

1.1.2/12.  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2009.

1.1.2/12.  Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

4.2.2/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2009.

4.2.2/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

12., petak

12,. Friday

5.1.7/4.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2009.

5.1.7/4.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

5.1.1/4.    Transport i komunikacije u 2009.

5.1.1/4.    Transport and Communication, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

13.1.3/12.     Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2009.

13.1.3/12. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing  Products, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

8.

16., utorak

16, Tuesday

2.1.10/12.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2009., prvi rezultati

2.1.10/12.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2009, First Results

h/e   www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

3.1.4/12.  Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.4/12.  Building Permits Issued, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

1.1.12/12.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2009.

1.1.12/12.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

9.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2009.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2009

h/e  www

prosinac 2009.,Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

1.3.1/4.    Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2009.

1.3.1/4.    Products of  Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

1.3.3/4.    Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2009.

1.3.3/4.    Services in Forestry and Felled Timber, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

25., četvrtak

25, Thursday

4.4.8/12.  Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2009.

4.4.8/12.  Congresses and Other Business Meetings, 2009

h/e  www

prosinac 2009., siječanj – prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, January – December 2009, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

9.1.1/12.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.1/12.  Average Monthly Paid Off Net  Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

9.1.2/12.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2009.

9.1.2/12.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

9.1.3/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.3/3.    Average Monthly Paid Off Net  Earnings by Accounting Periods, 2009

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2009., Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second half-year of 2009, Republic of Croatia

9.1.4/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2009.

9.1.4/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2009

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2009., Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second half-year of 2009, Republic of Croatia

9.1.6/12.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2009.

9.1.6/12.  Average Monthly Paid Off  Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća
Statistical Report

1378  Građevinarstvo u 2008.

1378  Construction, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1387  Visoko obrazovanje u 2008.

1387  Higher Education, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1393  Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2008. – Europa 2008.

1393  Labour Force Survey Results, Croatia, 2008 – Europe, 2008

h/e

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

Metodološke upute
Methodological guidelines

NIP 2009. – Nomenklatura industrijskih proizvoda  uključujući Statističke standarde za istraživanje PRODCOM za 2009.

Nomenclature of Industrial Products, Including Statistical Standards for PRODCOM Survey, 2009

h  www

 

 

 

OŽUJAK 2010./MARCH 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

10.

2., utorak

2, Tuesday

4.4.6/4.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2009.

4.4.6/4.    Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

4., četvrtak

4, Thursday

4.2.3/4.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2009.

4.2.3/4.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

11.

11., četvrtak

11, Thursday

3.1.1/12.  Indeksi građevinskih radova u 2009.

3.1.1/12.  Construction Work Indices, 2009

h/e  www

prosinac 2009., Republika Hrvatska

December 2009, Republic of Croatia

12.

15., ponedjeljak
15, Monday

9.1.5.      Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće prema stupnju stručne spreme i po djelatnostima u 2008.

9.1.5.      Average Monthly Paid Off Net  and Gross Earnings, by Professional Attainment and Activities, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

16., utorak

16, Tuesday

3.1.2/4.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2009., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/4.    Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2009, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

18., četvrtak

18, Thursday

4.4.5.      Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2009.

4.4.5.      Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

19., petak

19, Friday

9.2.3.      Zaposleni prema spolu i po djelatnostima, stanje 31. ožujka 2009.

9.2.3.      Persons in Paid Employment, by Sex and Activities, Situation as on 31 March 2009

h/e  www

31. ožujka  2009., Republika Hrvatska

31 March 2009, Republic of Croatia

13.

22., ponedjeljak
22, Monday

9.2.5.      Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje u ožujku 2009.

9.2.5.      Distribution of Persons in Paid Employment, by Average Paid off Net Earning and Activities, Situation in March 2009

h/e  www

ožujak  2009., Republika Hrvatska

March 2009, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

4.1.2/4.    Distributivna trgovina u 2009.

4.1.2/4.    Distributive Trade, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

4.3.1/4.    Ugostiteljstvo u 2009.

4.3.1/4.    Hotels and Restaurants, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

4.3.2/4.    Ugostiteljstvo po županijama u 2009.

4.3.2/4.    Hotels and Restaurants by Counties, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska, županije

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia, counties

25., četvrtak

25, Thursday

9.2.4.      Zaposleni po područjima djelatnosti i županijama, stanje 31. ožujka 2009.

9.2.4.      Persons in Paid Employment, by Activities and Counties, Situation as on 31 March 2009

h/e  www

31. ožujka 2009., Republika Hrvatska, županije

31 March 2009, Republic of Croatia, counties

26., petak

26, Friday

3.1.5/2.    Cijene prodanih novih stanova u 2009.

3.1.5/2.    Prices of Sold New Dwellings, 2009

h/e  www

II. polugodište 2009., Republika Hrvatska

Second half-year of 2009, Republic of Croatia

12.1.1/4.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2009.

12.1.1/4.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

14.

30., utorak

30, Tuesday

4.4.4.      Putničke agencije u 2009.

4.4.4.      Travel Agencies, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća
Statistical Report

1374  Industrijska proizvodnja u 2008. Godišnji izvještaj – PRODCOM-rezultati

1374  Industrial Production in 2008 – Annual Report PRODCOM Results

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

 

 

TRAVANJ 2010./APRIL 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

18.

30., petak

30, Friday

9.2.7/4.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2009.

9.2.7/4.    Labour Force in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

IV. tromjesečje 2009., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2009, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća
Statistical Report

1375  Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2008.,  detaljni godišnji rezultati

1375  Inputs of Raw Materials in Industrial Production in 2008, Detailed Annual Results

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

1390  Kultura i umjetnost u 2008.

1390  Culture and Arts, 2008

h

2008., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

 

 

SVIBANJ 2010./MAY 2010

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća
Statistical Report

1376  Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije  u 2008. Godišnji rezultati

1376  Main Structural Business Indicators of Industry  in 2008, Detailed Annual Results

h/e

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

1388  Studenti u akademskoj godini 2008./2009.

1388  Students, 2008/2009 Academic Year

h

2008./2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2008/2009 Republic of Croatia, counties, towns, municipalities