KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2010.
CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2010
 
ažurirano: 15. ožujka 2011./ updated: 15 March 2011

 

 

 

SIJEČANJ / JANUARY

VELJAČA / FEBRUARY

OŽUJAK / MARCH

TRAVANJ / APRIL

SVIBANJ / MAY

LIPANJ / JUNE

SRPANJ / JULY

KOLOVOZ / AUGUST

RUJAN / SEPTEMBER

LISTOPAD / OCTOBER

STUDENI / NOVEMBER

PROSINAC / DECEMBER

 

 

 

SIJEČANJ 2011. / JANUARY 2011

VELJAČA 2011. / FEBRUARY 2011

OŽUJAK 2011. / MARCH 2011

TRAVANJ 2011. / APRIL 2011

SVIBANJ 2011. / MAY 2011

 

 

 


U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za 2010. i do kraja svibnja 2011., ovisno o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostima izrade pojedine vrste publikacija.

 
This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2010 and by the end of May 2011, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not.


Kratice
ak. g.             Akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

OECD           Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

NUTS            Zajednička klasifikacija prostornih jedinica za statistiku Europske unije

PRODCOM   Proizvodnja u Zajednici

šk. g.             školska godina

šk./pedag. g.         školska/pedagoška godina

www              podaci na internetu

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi


Abbreviations

h                   Language: Croatian

h/e                Language: Croatian and English

OECD          Organization for Economic Co-operation and Development

NUTS           The EU common classification of territorial units for statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

www             Data available on the Internet

 

 

 

 

Symbols

◊◊◊           Exstract from First Release under preparation

 

 

 

 


SIJEČANJ 2010./
JANUARY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

5.

29., petak

29, Friday

1.1.12.      Jesenska sjetva. Stanje 10. studenoga 2009.

1.1.12.      Autumn Sowing – Situation as on 10 November 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA 2010./FEBRUARY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

1., ponedjeljak

1, Monday

1.1.18.      Površina i proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2009.
                – prethodni podaci

1.1.18.      Areas and Production of Cereals and Other Crops, 2009
                – Previous Data

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

7.

10., srijeda

10, Wednesday

2.1.9/1.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/1.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

2.1.10/1.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/1.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

8.

16., utorak

16, Tuesday

8.3.5.        Pučka otvorena učilišta, domovi kulture i ostali organizatori kulturno-umjetničke djelatnosti u sezoni 2008./2009.  

8.3.5.        Open Public Universities, Homes of Culture and Other Organisers
                of Cultural and Artistic Activities,2008/2009 Season

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

1.1.21.      Broj stoke i peradi. – prethodni podaci. Stanje 1. prosinca 2009.

1.1.21.      Number of Livestock and Poultry – Previous Data
                – Situation as on 1 December 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

9.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

13.1.1/1.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/1.   Consumer Price Indices, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

25., četvrtak

25, Thursday

1.1.30/1.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/1.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

4.2.1/1.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/1.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

8.1.1.        Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u
                ak. g. 2009./2010.

8.1.1.        Teaching staff at Institutions of Higher Education,  
                2009/2010 Academic Year

h/e   www

2009./2010., Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

9.2.1/1.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/1.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 1

Monthly Statistical Report, No. 1

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

 

 

OŽUJAK 2010./MARCH 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

10.

1., ponedjeljak

1, Monday

12.1.2.      Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije u 2007.

12.1.2.      Gross Domestic Product for Republic of Croatia and Counties, 2007

h/e www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

3., srijeda

3, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

2.1.1/1.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/1.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

5., petak

5, Friday

3.1.8.        Izdana odobrenja za građenje u 2009.

3.1.8.        Building Permits Issued, 2009.

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

11.

9., utorak

9, Tuesday

1.1.27/1.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/1.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

2.1.2/1.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/1.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

10., srijeda

10, Wednesday

2.1.9/2.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/2.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

11., četvrtak

11, Thursday

4.4.1/1.     Turizam u 2010.

4.4.1/1.     Tourism, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

January 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

12., petak

12, Friday

2.1.3/1.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i
                odjeljcima NKD-a 2007. u 2010., prvi rezultati

2.1.3/1.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections
                and divisions, 2010, First Results

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

2.1.10/2.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/2.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

3.1.4/1.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/1.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

12.

15., ponedjeljak

15, Monday

9.1.7.        Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu za 2008.

9.1.7.        Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in
                Employment, by Sex, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

2.1.4/1.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji      u 2010., prvi rezultati

2.1.4/1.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

4.1.1/1.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/1.     Retail Trade, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

13.1.1/2.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/2.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

18., četvrtak

18, Thursday

2.2.1/1.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/1.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

19., petak

19, Friday

1.1.25/1.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010

1.1.25/1.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

8.1.4.        Doktori  znanosti u 2009.

8.1.4.        Doctors of Science, 2009

h/e www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

13.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

10.1.1.      Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2009.

10.1.1.      Adult Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

2.1.1/2.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/2.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

3.1.1/1.     Indeksi građevinskih radova u 2010.

3.1.1/1.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

10.1.2.      Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2009.

10.1.2.      Juvenile Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

25., četvrtak

25, Thursday

1.1.30/2.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/2.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

2.1.2/2.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/2.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

8.1.5.        Magistri i specijalisti u 2009.

8.1.5.        Masters and Specialists, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

8.1.8.        Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe
                predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2009./2010.

8.1.8.        Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool                 Education Programmes. Beginning of 2009/2010 School Year

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska, županije

2009/2010, Republic of Croatia, counties

14.

29., ponedjeljak

29, Monday

9.1.1/1.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/1.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

9.1.2/1.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/1.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

9.1.6/1.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/1.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

9.2.1/2.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/2.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

31., srijeda

31, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

veljača 2010., siječanj – veljača 2010.,
Republika Hrvatska

February 2010, January – February 2010,
Republic of Croatia

2.1.3/2.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/2.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

2.1.8/1.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/1.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

siječanj 2010., Republika Hrvatska

January 2010, Republic of Croatia

4.2.1/2.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/2.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 2

Monthly Statistical Report, No. 2

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1407   Izdana odobrenja za građenje od 2000. do 2008.

1407   Building Permits Issued, 2000 – 2008

h/e  www

2000. – 2008., Republika Hrvatska, županije

2000 – 2008, Republic of Croatia, counties

1424   Investicije u 2008.

1424   Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

 

 

TRAVANJ 2010./APRIL 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

14.

1., četvrtak

1, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

1.1.19.      Proizvodnja povrća, voća i grožđa u 2009. – prethodni podaci

1.1.19.      Production of Vegetables, Fruits and Grapes, 2009 – Previous Data

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.4/2.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji      u 2010., prvi rezultati

2.1.4/2.     Industrial Persons Employed Indices and  Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

10.1.3.      Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2009.

10.1.3.      Offenders by Type of Misdemeanour, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

15.

6., utorak

6, Tuesday

1.1.22.      Broj stoke i peradi. – Stanje 1. prosinca 2009.

1.1.22.      Number of Livestock and Poultry – Situation as on 1 December 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

9.2.6.        Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2009. Konačni podaci

9.2.6.        Persons in Employment by Activity and Sex, 2009 – Final Data

h/e  www

po mjesecima 2009., Republika Hrvatska

By months in 2009, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

1.1.27/2.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/2.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

2.1.9/3.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/3.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

16.

12., ponedjeljak

12, Monday

4.1.1/2.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/2.     Retail Trade, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

10.1.4.      Pravne osobe počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2009.

10.1.4.      Legal Entities Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision,
                2009

h/e www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

13., utorak

13, Tuesday

2.1.10/3.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/3.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

4.4.1/2.     Turizam u 2010.

4.4.1/2.     Tourism, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

February 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/1.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/1.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – veljača 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – February 2010, Republic of
          Croatia, counties, towns, municipalities

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.4/2.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/2.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

2.2.1/2.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/2.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

13.1.1/3.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/3.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

16., petak

16, Friday

1.1.33.     Cijene poljoprivrednih proizvoda i dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju od 2005.
               do 2009.

1.1.33.     Agricultural prices of products and goods consumed in agriculture, 2005 – 2009

h/e  www

2005. - 2009., Republika Hrvatska

2005 - 2009, Republic of Croatia

 

2.1.8/2.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/2.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

17.

20., utorak

20, Tuesday

1.1.25/2.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/2.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

6.1.2.        Vodoprivredna poduzeća u 2009.

6.1.2.        Water Management Companies, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

6.1.3.        Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2009.

6.1.3.        Protection of Land against Erosion and Torrents, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

6.1.4.        Odvodnjavanje zemljišta u 2009.

6.1.4.        Drainage of Land, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

6.1.7.        Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2009.

6.1.7.        Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

2.1.1/3.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/3.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

3.1.1/2.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/2.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

23., petak

23, Friday

1.1.30/3.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/3.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

8.1.3.        Srednje škole, kraj šk. g. 2008./2009. i početak
                šk. g. 2009./2010.

8.1.3.        Secondary Schools, End of 2008/2009 School Year and
                Beginning of 2009/2010 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2008./2009. i početak šk. g. 2009./2010.,           Republika Hrvatska, županije

End of 2008/2009 school year and beginning of 2009/2010 school year, Republic of    Croatia, counties

18.

28., srijeda

28, Wednesday

2.1.2/3.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/3.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

9.1.1/2.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/2.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

9.1.2/2.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/2.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

9.1.6/2.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/2.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

veljača 2010., Republika Hrvatska

February 2010, Republic of Croatia

9.2.1/3.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/3.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

2.1.3/3.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/3.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

ožujak 2010., siječanj – ožujak 2010.,
          Republika Hrvatska

March 2010, January – March 2010,
          Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

1.1.34.      Indeksi cijena u poljoprivredi od 2005. do 2009.

1.1.34.      Agricultural price indices, 2005 – 2009

h/e  www

2005. – 2009., Republika Hrvatska

2005 – 2009, Republic of Croatia

2.1.4/3.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
                u 2010., prvi rezultati

2.1.4/3.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

3.1.7.        Srušeni stanovi u 2009.

3.1.7.        Demolished Dwellings, 2009.

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

4.2.1/3.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/3.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

8.1.2.        Osnovne škole, kraj šk. g. 2008./2009. i početak
                šk. g. 2009./2010.

8.1.2.        Basic Schools, End of 2008/2008 School Year and
                Beginning of 2009/2010 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2008./2009. i početak šk. g. 2009./2010.,           Republika Hrvatska, županije

End of 2008/2009 school year and beginning of  2009/2010 school year, Republic of    Croatia, counties

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 3

Monthly Statistical Report, No. 3

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Izvanredna izdanja
Special editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2010.

Women and Men in Croatia, 2010

h/e  www

Serija podataka i 2009., Republika Hrvatska

Data series and 2009, Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ 2010./MAY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

19.

7., petak

7, Friday

4.2.2/1.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom
                po županijama, gradovima i općinama u 2010.

4.2.2/1.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
                Towns and Municipalities, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

First quarter of 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns and municipalities

20.

10., ponedjeljak

10, Monday

1.1.14.      Biljna proizvodnja u 2009.

1.1.14.      Crop Production, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.1.27/3.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/3.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

2.1.9/4.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/4.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

5.1.3/1.     Granični promet u 2010.

5.1.3/1.     Cross-Border Traffic, 2010

h/e  www

siječanj – ožujak 2010., Republika Hrvatska

January – March 2010, Republic of Croatia

11., utorak

11, Tuesday

5.1.2/1.     Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2010.

5.1.2/1.     Land Transport and Pipeline Transport, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.4/1.     Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.4/1.     Water Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.5/1.     Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.5/1.     Air Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.6/1.     Prekrcaj tereta u 2010.

5.1.6/1.     Transhipment, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

3.1.4/3.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/3.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

4.1.1/3.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/3.     Retail Trade, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

4.4.1/3.     Turizam u 2010.

4.4.1/3.     Tourism, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

March 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/2.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/2.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – ožujak 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – March 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

9.2.2/1.     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2010.

9.2.2/1.     Persons in Employment in Crafts and Trades and
                Free Lances, 2010

h/e  www

siječanj, veljača, ožujak 2010., Republika     Hrvatska, županije

January, February, March 2010, Republic of
          Croatia, counties

11.1.1/1.   Broj i struktura poslovnih subjekata u 2010.

11.1.1/1.   Number and Structure of Business Entities, 2010

h/e  www

31. ožujka 2010., Republika Hrvatska, županije

31 March 2010, Republic of Croatia, counties

13., četvrtak

13, Thursday

1.1.2/1      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2010.

1.1.2/1      Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
                and Fishing, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.10/4.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/4.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

5.1.1/1.     Transport i komunikacije u 2010.

5.1.1/1.     Transport and Communication, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.7/1.     Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2010.

5.1.7/1.     Postal, Courier and Telecommunication Services, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

1.1.5/1.     Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2010.

1.1.5/1.     Agricultural Quarterly Price Indices, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.8/3.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/3.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

2.2.1/3.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/3.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

13.1.1/4.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/4.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

21.

20., četvrtak

20, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

1.1.25/3.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/3.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

1.3.1/1.     Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2010.

1.3.1/1.     Products of  Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

1.3.3/1.     Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2010.

1.3.3/1.     Services in Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

2.1.1/4.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema
                agregatima GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/4.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

4.4.7/1.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2010.

4.4.7/1.     Congresses and Other Business Meetings, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

22.

25., utorak

25, Tuesday

1.1.30/4.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/4.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

26., srijeda

26, Wednesday

7.1.2.        Migracija stanovništva Republike Hrvatske u  2009.

7.1.2.        Migration of Population of the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

27., četvrtak

27, Thursday

2.1.2/4.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/4.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

2.1.3/4.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/4.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

9.1.1/3.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/3.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

9.1.2/3.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/3.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

9.1.6/3.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/3.     Average Monthly  Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

9.2.1/4.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/4.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

9.2.8.        Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj 2009. - prosjek godine

9.2.8.        Labour Force in the Republic of Croatia, 2009, Annual Average

h/e  www

Prosjek godine 2009., Republika Hrvatska

2009 average annual data, Republic of Croatia

23.

31., ponedjeljak

31, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

travanj 2010., siječanj – travanj 2010.,
          Republika Hrvatska

April 2010, January – April 2010,
          Republic of Croatia

1.1.23.      Stočna proizvodnja u 2009. – prethodni rezultati

1.1.23.      Livestock Production, 2009 – Previous Data

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.4/4.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2010., prvi rezultati

2.1.4/4.     Industrial Persons Employed and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

4.2.1/4.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/4.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

8.3.3.        Radio i televizija u 2009.

8.3.3.        Radio and Television, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 4

Monthly Statistical Report, No. 4

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1417   Istraživanje i razvoj u 2008.

1417   Research and Development, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008,  Republic of Croatia

 

 

LIPANJ 2010./JUNE 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

23.

2., srijeda

2, Wednesday

1.1.26.      Klanje stoke i peradi u 2009.

1.1.26.      Slaughtering of Livestock and Poultry, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.4.8/1.      Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2010.

4.4.8/1.      Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska, županije

First quarter of 2010, Republic of Croatia, counties

24.

7., ponedjeljak

7, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Distributivna trgovina u 2010.

First Results: Distributive Trade, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

8., utorak

8, Tuesday

4.2.3/1.     Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2010.

4.2.3/1.     Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

1.1.27/4.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/4.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

2.1.9/5.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/5.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

4.1.1/4.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/4.     Retail Trade, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

2.1.10/5.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/5.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

3.1.1/3.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/3.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

ožujak 2010., Republika Hrvatska

March 2010, Republic of Croatia

4.4.1/4.     Turizam u 2010.

4.4.1/4.     Tourism, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

April 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/3.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/3.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – travanj 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – April 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

25.

14., ponedjeljak

14, Monday

3.1.4/4.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/4.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

15., utorak

15, Tuesday

2.2.1/4.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/4.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

13.1.1/5.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/5.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

16., srijeda

16, Wednesday

1.1.28.      Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2009.

1.1.28.      Production of Milk and Dairy Products, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.4.2.        Slatkovodno ribarstvo u 2009.

1.4.2.        Freshwater Fishing, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

3.1.2/1.     Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
                gradnja u 2010., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/1.     Completed Construction Works, Orders and Residential
                Construction, 2010, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

1.3.2.        Promjene u šumskim površinama u 2009.

1.3.2.        Changes in Forest Areas, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.8/4.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/4.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

18., petak

18, Friday

1.1.25/4.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/4.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

4.1.2/1.     Distributivna trgovina u 2010.

4.1.2/1.     Distributive Trade, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

8.3.4.        Kinematografija u 2009.

8.3.4.        Cinematography, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

8.1.9.        Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2009./2010.

8.1.9.        Boarding Homes for Pupils and Students, 2009/2010
                School/Academic Year

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska, županije

2009/2010, Republic of Croatia, counties

26.

21., ponedjeljak

21, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

24., četvrtak

24, Thursday

2.1.1/5.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/5      Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

3.1.1/4.     Indeksi građevinskih radova u 2010.

3.1.1/4.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

4.3.1/1.     Ugostiteljstvo u 2010.

4.3.1/1.     Hotels and Restaurants, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

27.

28., ponedjeljak

28, Monday

8.1.6.        Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom
                studiju u 2009.

8.1.6.        Undergraduates Who Graduated from Professional and
                University Study in 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009,  Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

1.1.30/5.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/5.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

svibanj  2010., Republika Hrvatska

May  2010, Republic of Croatia

6.1.5.        Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2009.

6.1.5.        Collection, Purification and Distribution of Water, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

6.1.6.        Javna odvodnja u 2009.

6.1.6.        Public Sewage System, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

8.1.7.        Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom
                semestru ak. g. 2009./2010.

8.1.7.        Undergraduates Enrolled in Professional and University Study,
                Winter Semester of 2009/2010 Academic Year

h/e  www

2009./2010.Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

svibanj 2010., siječanj – svibanj 2010.,
          Republika Hrvatska

May 2010, January – May 2010,
          Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske
u 2009.

First results: Natural Change in Population in the Republic of Croatia,
2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
I.  tromjesečju 2010.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
First Quarter of 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

1.4.1.        Morsko ribarstvo u 2009.

1.4.1.        Seawater Fishing, 2009

h/e www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.3/5.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/5.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

4.2.1/5.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/5.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

9.1.1/4.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/4.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

9.1.2/4.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/4.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

9.1.6/4.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/4.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

travanj 2010., Republika Hrvatska

April 2010, Republic of Croatia

9.2.1/5.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/5.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

12.1.1/1.   Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2010.

12.1.1/1.   Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 5

Monthly Statistical Report, No. 5

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statističke informacije 2010.

Statistical Information 2010

h/e  www

2007. – 2009., godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

2007 – 2009, Annual data series for  Republic of  Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1427  Ugostiteljstvo u 2009.

1427  Hotels and Restaurants, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

1408  Turizam u 2009.

1408 Tourism, 2009

h/e  www

2009.,       Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Metodološke upute
Methodological guidelines

Priručnik o izradi viktimoloških istraživanja (skraćeni prijevod)

Manual on Victimization Surveys (Summary Translation)

h

 

Studije i analize
Studies and Analyses

Kaznena djela protiv pravosuđa 1998. – 2008.

Criminal Offences Against  the Judiciary,1998 2008

h

1998. – 2008., Republika Hrvatska, županije

1998 – 2008, Republic of Croatia, counties

 

 

SRPANJ 2010./JULY 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

27.

1., četvrtak

1, Thursday

1.1.15.      Rane procjene površina važnijih usjeva u 2010.

1.1.15.      Early Estimates of Areas of Some Important Crops, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1.4.3.        Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2009.

1.4.3.        Fishing Equipment – Seawater Fishing, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.2/5.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/5.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

2.1.4/5.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji      u 2010., prvi rezultati

2.1.4/5.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

2., petak

2, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

28.

5., ponedjeljak

5, Monday

1.1.1.        Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2009.

1.1.1.        Indices of Agricultural Production, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.2.4.        Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2009.
                Konačni podaci

4.2.4.        Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2009, Final Data

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.4.6/1.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/1      Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – svibanj 2010., Republika Hrvatska

January – May 2010, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

14.1.1.      Osnovne karakteristike potrošnje i primanja
                kućanstava u 2009.

14.1.1.      Basic Characteristics of Household Consumption and
                Household Income, 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

1.1.27/5.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/5.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

2.1.9/6.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/6.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

29.

12., ponedjeljak

12, Monday

4.1.1/5.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/5.     Retail Trade, 2010

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

4.2.5.        Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po
                županijama, gradovima i općinama u 2009. Konačni podaci

4.2.5.        Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
                 Towns and Municipalities, 2009, Final Data

h/e   www

2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
          općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns,
          municipalities

13., utorak

13, Tuesday

2.1.10/6.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/6.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

4.4.1/5.     Turizam u 2010.

4.4.1/5.     Tourism, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

May 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/4.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/4.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – svibanj 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – May 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.4/5.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/5.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

svibanj 2010.,  Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

2.2.1/5.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/5.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

2.1.8/5.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/5.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

13.1.1/6.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/6.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

15.1.2.      Strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2008.

15.1.2.      Structural business indicators of enterprises, 2008

h/e  www

2008., Republika Hrvatska

2008, Republic of Croatia

30.

19., ponedjeljak

19, Monday

7.1.1.        Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2009.

7.1.1.        Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

20., utorak

20, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske u 2009.

First results: Population Estimate of the Republic of Croatia, 2009.

h/e www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.1.25/5.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/5.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

2.1.1/6.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/6.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

3.1.1/5.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/5.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

9.2.7/1.     Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2010.

9.2.7/1.     Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2010

h/e  www

I. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First quarter of 2010, Republic of Croatia

23., petak

21, Friday

2.1.2/6.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/6.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

31.

26., ponedjeljak

26, Monday

1.1.30/6.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/6.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

lipanj  2010., Republika Hrvatska

June  2010, Republic of Croatia

7.1.3.        Umrli u prometnim nesrećama u  2009.

7.1.3.        Deaths in Traffic Accidents, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

27., utorak

27, Tuesday

9.1.1/5.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/5.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

9.1.2/5.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/5.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

9.1.6/5.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/5.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

svibanj 2010., Republika Hrvatska

May 2010, Republic of Croatia

9.2.1/6.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/6.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

2.1.3/6.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/6.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

lipanj 2010., siječanj – lipanj 2010.,
          Republika Hrvatska

June 2010, January – June 2010,
          Republic of Croatia

4.2.1/6.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/6.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 6

Monthly Statistical Report, No. 6

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1409   Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2009.

1409   Tourism  in Seaside Resorts and Municipalities, 2009

h/e  www

2009.,       Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2009,   Republic of Croatia, towns, municipalities and
            settlements

1419   Zaposlenost i plaće u 2009.

1419   Employment and Wages, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009,   Republic of Croatia, counties, towns,
           municipalities

1421   Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2009.

1421  Adult Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and
          Convictions, 2009

 

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

1422   Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2009.

1422  Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and
          Convictions, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

 

 

KOLOVOZ 2010./AUGUST 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

32.

6., petak

6, Friday

4.4.6/2.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/2      Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – lipanj 2010., Republika Hrvatska

January – June 2010, Republic of Croatia

33.

10., utorak

10, Tuesday

2.1.9/7.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/7.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

10., utorak

10, Tuesday

4.2.2/2.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom
                po županijama, gradovima i općinama u 2010.

4.2.2/2.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
                Towns and Municipalities, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

Second quarter of 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns and municipalities

5.1.3/2.     Granični promet u 2010.

5.1.3/2.     Cross-Border Traffic, 2010

h/e  www

siječanj – lipanj 2010., Republika Hrvatska

January – June 2010, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/2      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
                ribarstva u 2010.

1.1.2/2      Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
                and Fishing, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

1.1.27/6.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/6.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

5.1.2/2.     Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2010.

5.1.2/2.     Land Transport and Pipeline Transport, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.4/2.     Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.4/2.     Water Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.5/2.     Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.5/2.     Air Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.6/2.     Prekrcaj tereta u 2010.

5.1.6/2.     Transhipment, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

3.1.4/6.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/6.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

4.1.1/6.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/6.     Retail Trade, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

4.4.1/6.     Turizam u 2010.

4.4.1/6.     Tourism, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

June 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/5.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/5.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – lipanj 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – June 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

9.2.2/2.     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2010.

9.2.2/2.     Persons in Employment in Crafts and Trades and
                Free Lances, 2010

h/e  www

travanj, svibanj, lipanj 2010., Republika Hrvatska,
             županije

April, May, June 2010, Republic of Croatia,
            counties

13., petak

13, Friday

1.1.5/2.     Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2010.

1.1.5/2.     Agricultural Quarterly Price Indices, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.10/7.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/7.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

2.2.1/6.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/6.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

5.1.1/2.     Transport i komunikacije u 2010.

5.1.1/2.     Transport and Communication, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.7/2.     Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2010.

5.1.7/2.     Postal, Courier and Telecommunication Services, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

34.

16., ponedjeljak

16, Monday

11.1.1/2.   Broj i struktura poslovnih subjekata u  2010.

11.1.1/2.   Number and Structure of Business Entities, 2010 

h/e  www

30. lipnja 2010., Republika Hrvatska, županije

30 June 2010, Republic of Croatia, counties

11.1.2/1.   Broj i struktura poslovnih subjekata u  2010., po županijama

11.1.2/1.   Number and Structure of Business Entities, 2010, by Counties

h/e  www

stanje 30. lipnja 2010., županije

Situation as on 30 June 2010, counties

13.1.1/7.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/7.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

19., četvrtak

19, Thursday

8.4.1.        Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2009.

8.4.1.        Recipients and Services of Social Welfare, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

1.1.25/6.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/6.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

35.

23., ponedjeljak

23, Monday

1.3.1/2.     Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2010.

1.3.1/2.     Products of  Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

1.3.3/2.     Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2010.

1.3.3/2.     Services in Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010 Republic of Croatia

4.4.7/2.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2010.

4.4.7/2.     Congresses and Other Business Meetings, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

25., srijeda

25, Wednesday

1.1.30/7.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/7.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

◊◊◊

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za drugo tromjesečje 2010.

Quarterly Gross Domestic Product, Flash Estimate for Second Quarter of 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.1/7.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/7.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

9.1.1/6.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/6.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

9.1.2/6.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/6.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

9.1.6/6.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/6.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

9.2.1/7.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/7.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

36.

30., ponedjeljak

30, Monday

2.1.8/6.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/6.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

31., utorak

31, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Distributivna trgovina u 2010.

First Results: Distributive Trade, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

srpanj 2010., siječanj – srpanj 2010.,
          Republika Hrvatska

July 2010, January – July 2010,
          Republic of Croatia

1.1.16.      Rane procjene važnijih usjeva u 2010.

1.1.16.      Early Estimates of Some Important Crops, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.1.4/6.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
                u 2010., prvi rezultati

2.1.4/6.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

4.2.1/7.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/7.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

9.1.3/1.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po
                obračunskim razdobljima u 2010.

9.1.3/1.     Average Monthly Paid Net Earnings, by Accounting
                Periods, 2010

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2010.,
          Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of
           2010, Republic of Croatia

9.1.4/1.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po
                obračunskim razdobljima u 2010.

9.1.4/1.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid
                Employment, by Accounting Periods, 2010

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2010.,
          Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of
          2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 7

Monthly Statistical Report, No. 7

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1410  Transport i komunikacije u 2009.

1410  Transport and Communication, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

1425   Cijene u 2009.

1425  Prices, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

RUJAN 2010./SEPTEMBER 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

36.

3., petak

3, Friday

2.1.2/7.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/7.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

4.4.6/3.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/3.     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – srpanj 2010., Republika Hrvatska

January – July 2010, Republic of Croatia

37.

6., ponedjeljak

6, Monday

2.1.4/7.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
               u 2010., prvi rezultati

2.1.4/7.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

4.2.3/2.     Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2010.

4.2.3/2.     Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

8., srijeda

8, Wednesday

4.4.8/2.      Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2010.

4.4.8/2.      Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2010, Republic of Croatia, counties

9., četvrtak

9, Thursday

1.1.27/7.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/7.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

10., petak

10, Friday

2.1.3/7.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/7.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010 Republic of Croatia

2.1.9/8.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/8.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

38.

13., ponedjeljak

13, Monday

2.1.10/8.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/8.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

4.1.1/7.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/7.     Retail Trade, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

4.4.1/7.     Turizam u 2010.

4.4.1/7.     Tourism, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

July 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/6.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/6.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – srpanj 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – July 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

15., srijeda

15, Wednesday

2.1.8/7.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/7.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

3.1.4/7.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/7.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

7.1.4.        Procjene stanovništva Republike Hrvatske u 2009.

7.1.4.        Population Estimate of the Republic of Croatia, 2009.

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

13.1.1/8.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/8.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

16., četvrtak

16, Thursday

1.1.29.      Proizvodnja i korištenje mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima
                 u 2009.

1.1.29.      Production and Usage of Milk at Agricultural Farms, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.2.1/7.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/7.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

3.1.1/6.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/6.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

lipanj 2010., Republika Hrvatska

June 2010, Republic of Croatia

17., petak

17, Friday

4.1.2/2.     Distributivna trgovina u 2010.

4.1.2/2.     Distributive Trade, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

39.

20., ponedjeljak

20, Monday

1.1.24.      Stočna proizvodnja u 2009.

1.1.24.      Livestock Production, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.1.25/7.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/7.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

3.1.2/2.     Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
                gradnja u 2010., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/2.     Completed Construction Works, Orders and Residential
                Construction, 2010, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

6.1.1.        Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2009.

6.1.1.        Utilization of Water and Protection of Waters from Pollution
                in Industry, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

1.1.32.      Strukture mljekara u 2009.

1.1.32.      Structure of Dairy Plants, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.1/8.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/8.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

3.1.1/7.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/7.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

1.1.30/8.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/8.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

4.3.1/2.     Ugostiteljstvo u 2010.

4.3.1/2.     Hotels and Restaurants, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

40.

27., ponedjeljak

27, Monday

9.1.1/7.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/7.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

9.1.2/7.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/7.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

9.1.6/7.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/7.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2010

h/e  www

srpanj 2010., Republika Hrvatska

July 2010, Republic of Croatia

9.2.1/8.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/8.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

28., utorak

28, Tuesday

6.1.8.        Investicije u zaštitu okoliša u 2009.

6.1.8.        Investment in Environmental Protection, 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

8.3.6.        Muzeji, galerije i zbirke u 2009.

8.3.6.        Museums, Galleries and Collections, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
II.  tromjesečju 2010.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
Second Quarter of 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

1.1.9.        Ekonomski računi u poljoprivredi u 2009.

1.1.9.        Agricultural Economic Accounts, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.2/8.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/8.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., siječanj – kolovoz 2010.,
          Republika Hrvatska

August 2010, January – August 2010,
          Republic of Croatia

2.1.3/8.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/8.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

2.1.4/8.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji

                u 2010., prvi rezultati

2.1.4/8.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

4.2.1/8.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/8.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

12.1.1/2.   Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2010.

12.1.1/2.   Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 8

Monthly Statistical Report, No. 8

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1401   Poljoprivredna proizvodnja u 2009.

1401   Agricultural Production, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1402   Kratkoročni pokazatelji industrije u 2009. – proizvodnja, proizvođačke
          cijene, promet i nove narudžbe industrije

1402  Short-Term Indicators of industry, 2009 – Industrial production,
          Producer prices, Turnover and New Orders of Industry

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1413   Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju
          programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2008./2009. i početak
          šk./ped. g. 2009./2010.

1413   Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities
          Implementing Preschool Education Programmes, End of 2008/2009
          and Beginning of 20092010 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2008./2009. i  početak šk./ped. g.
          2009./2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

End of 2008/2009 and beginning of 2009/2010
          school year  Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

1414   Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2008./2009. i početak
          šk. g. 2009./2010.

1414  Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of
          2008/2009 and Beginning of 2009/2010 School Year

h/e  www

kraj šk. g.  2008./2009. i početak šk. g. 2009./2010.,

          Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

End of 2008/2009 and beginning of 2009/2010
          school year  Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

1423  Počinitelji prekršaja u 2009.

1423  Perpetrators of Misdemeanours, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute
Methodological guidelines

M – L  pokazatelji (pokazatelji o pranju novca)

M  - L indicators (Money Laundering Indicators)

h

 

Studije i analize
Studies and Analyses

Kaznena odgovornost pravnih osoba za kaznena djela 2005. – 2009.

Criminal Liability of Legal Entities, 2005 2009

h

2005. – 2009., Republika Hrvatska, županije

2005 – 2009, Republic of Croatia, counties

 

 

LISTOPAD 2010./OCTOBER 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

40.

1., petak

1, Friday

1.1.17.      Rane procjene važnijih kasnih usjeva u 2010.

1.1.17.      Early Estimates of Some Important Late Crops, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

3.1.9.        Završene zgrade i stanovi u 2009.

3.1.9.        Completed Buildings and Dwellings, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

41.

5., utorak

5, Tuesday

4.4.6/4.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/4.     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – kolovoz 2010., Republika Hrvatska

January – August 2010, Republic of Croatia

42.

11., ponedjeljak

11, Monday

2.1.9/9.     Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/9.     Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

12., utorak

12, Tuesday

14.1.2.      Pokazatelji siromaštva u 2009.

14.1.2.      Poverty Indicators, 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

1.1.27/8.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/8.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

2.1.10/9.   Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/9.   Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

3.1.5/1.     Cijene prodanih novih stanova u 2010.

3.1.5/1.     Prices of Sold New Dwellings, 2010

h/e  www

I. polugodište 2010., Republika Hrvatska

First half-year of 2010, Republic of Croatia

4.1.1/8.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/8.     Retail Trade, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

2.2.1/8.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/8.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

3.1.4/8.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/8.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

4.4.1/8.     Turizam u 2010.

4.4.1/8.     Tourism, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

August 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/7.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/7.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – kolovoz 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – August 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

15., petak

15, Friday

1.2.1.        Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2009.

1.2.1.        Hunting, Trapping and Wildlife Management, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.1.8/8.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/8.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

13.1.1/9.   Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/9.   Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

43.

20., srijeda

20, Wednesday

1.1.25/8.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/8.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

3.1.1/8.     Indeksi građevinskih radova u 2010.

3.1.1/8.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

9.2.7/2.     Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2010.

9.2.7/2.     Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2010

h/e  www

II. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Second quarter of 2010, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

2.1.1/9.     Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/9.     Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

44.

26., utorak

26, Tuesday

1.1.30/9.   Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/9.   Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

8.3.1.        Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2009.

8.3.1.        Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska,

2009, Republic of Croatia

27., srijeda

27, Wednesday

1.1.13.      Ostvareni prirodi ranih usjeva – prethodni podaci. Stanje
                15. kolovoza 2010.

1.1.13.      Actual Yield of Early Crops – Previous Data. Situation as on
                15 August 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

2.1.2/9.     Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/9.     Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

2.1.5.        Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda  (PRODCOM) u 2009.,
                prvi rezultati

2.1.5.        Production and Sale of Industrial Products  (PRODCOM), 2009,
               
First Results

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

9.1.1/8.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/8.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

9.1.2/8.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/8.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

9.1.6/8.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/8.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

kolovoz 2010., Republika Hrvatska

August 2010, Republic of Croatia

9.2.1/9.     Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/9.     Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

rujan 2010., siječanj – rujan 2010.,
          Republika Hrvatska

September 2010, January – September 2010,
           Republic of Croatia

1.1.7.        Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2010. (probno)

1.1.7.        Prospects for Agricultural Price Indices, 2010 (pilot survey)

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.1.3/9.     Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/9.     Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

2.1.4/9.     Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
               u 2010., prvi rezultati

2.1.4/9.     Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
                in Industry, 2010, First Results

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

4.2.1/9.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/9.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

8.2.1.        Istraživanje i razvoj u 2009.

8.2.1.        Research and Development, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 9

Monthly Statistical Report, No. 9

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2011.

Calendar of Statistical Data Issues 2011

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine,
           naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities,
           settlements

 

 

STUDENI 2010./NOVEMBER 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

45.

3., srijeda

3, Wednesday

 

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

1.1.20.      Struktura poljoprivrednih gospodarstava – prethodni podaci.
                Stanje 1. lipnja 2010.

1.1.20.      Structure of Agricultural Farms – Previous Data. Situation as on
                1 June 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

4., četvrtak

4, Thursday

3.1.6.        Građevinski radovi u 2009. Godišnji izvještaj o građevinskim
                radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.6.        Construction Works, 2009. Annual Report on Construction Works 
                 in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing 5 or
                More Persons

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.4.3.        Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima
                za odmor u 2010.

4.4.3.        Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer
                Houses, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

4.4.6/5.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/5.     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – rujan 2010., Republika Hrvatska

January –September 2010, Republic of Croatia

5., petak

5, Friday

4.2.2/3.     Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom
                po županijama, gradovima i općinama u 2010.

4.2.2/3.     Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
                Towns and Municipalities, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

Third quarter of 2010, Republic of Croatia,
    counties, towns and municipalities

8.3.7.        Sport u 2009.

8.3.7.        Sport, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

46.

9., utorak

9, Tuesday

1.1.27/9.   Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/9.   Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

10., srijeda

10, Wednesday

2.1.9/10.   Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/10.   Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

5.1.3/3.     Granični promet u 2010.

5.1.3/3.     Cross-Border Traffic, 2010

h/e  www

siječanj – rujan 2010., Republika Hrvatska

January – September 2010, Republic of Croatia

9.2.2/3.     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2010.

9.2.2/3.     Persons in Employment in Crafts and Trades and
                Free Lances, 2010

h/e  www

srpanj, kolovoz, rujan 2010., Republika Hrvatska,
          županije

July, August, September 2010, Republic of   Croatia, counties

11.,četvrtak

11, Thursday

3.1.4/9.     Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/9.     Building Permits Issued, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

4.1.1/9.     Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/9.     Retail Trade, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

5.1.2/3.     Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2010.

5.1.2/3.     Land Transport and Pipeline Transport, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.4/3.     Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.4/3.     Water Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.5/3.     Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2010.

5.1.5/3.     Air Transport and Supporting Activities, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.6/3.     Prekrcaj tereta u 2010.

5.1.6/3.     Transhipment, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

1.1.2/3      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2010.

1.1.2/3.     Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
                and Fishing, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.10/10.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/10.  Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

4.4.1/9.     Turizam u 2010.

4.4.1/9.     Tourism, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

September 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/8.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/8.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – rujan 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – September 2010, Republic of Croatia,
          counties, towns, municipalities

11.1.1/3.   Broj i struktura poslovnih subjekata u  2010.

11.1.1/3.   Number and Structure of Business Entities, 2010 

h/e  www

30. rujna 2010., Republika Hrvatska, županije

30 September 2010, Republic of Croatia,
          counties

47.

15., ponedjeljak

15, Monday

1.1.5/3.     Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2010.

1.1.5/3.     Agricultural Quarterly Price Indices, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

1.1.8.        Anketa za mala poljoprivredna gospodarstva u 2010.

1.1.8.        Questionnaire for Small Agricultural Farms, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.2.1/9.     Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/9.     Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

5.1.1/3.     Transport i komunikacije u 2010.

5.1.1/3.     Transport and Communication, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

5.1.7/3.     Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2010.

5.1.7/3.     Postal, Courier and Telecommunication Services, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

13.1.1/10.  Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/10.  Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

2.1.8/9.     Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/9.     Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

19., petak

19, Friday

1.1.25/9.   Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/9.   Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

48.

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

1.3.1/3.     Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2010.

1.3.1/3.     Products of  Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

1.3.3/3.     Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2010.

1.3.3/3.     Services in Forestry and Felled Timber, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

2.1.1/10.   Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/10.   Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

4.4.7/3.     Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2010.

4.4.7/3.     Congresses and Other Business Meetings, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

8.3.8.        Zoološki i botanički vrtovi, akvariji, arboretumi, nacionalni parkovi i
                parkovi prirode u 2009.

8.3.8.        Zoological and Botanical Gardens, Aquariums, Arboretums,
                National Parks and Nature Parks
, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

25., četvrtak

25, Thursday

1.1.30/10. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/10.  Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

◊◊◊

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za treće tromjesečje 2010.

Quarterly Gross Domestic Product, Flash Estimate for Third Quarter of 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

2.1.2/10.   Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/10.   Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

49.

29., ponedjeljak

29, Monday

1.1.10.      Prva prognoza realnog dohotka u 2010. (probno)

1.1.10.      First Prospects for Real Income, 2010 (pilot survey)

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.1.6.        Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2009.,
               
prvi rezultati

2.1.6.        Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2009, First Results

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

9.1.1/9.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/9.     Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

9.1.2/9.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/9.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

9.1.6/9.     Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/9.     Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

9.2.1/10.   Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/10.   Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

30., utorak

30, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Distributivna trgovina u 2010.

First Results: Distributive Trade, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

listopad 2010., siječanj – listopad 2010.,
          Republika Hrvatska

October 2010, January – October 2010,
          Republic of Croatia

2.1.4/10.   Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
                u 2010., prvi rezultati

2.1.4/10.   Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity
                Index in Industry, 2010, First Results

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

4.2.1/10.   Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/10.   Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

9.1.3/2.     Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po
                obračunskim razdobljima u 2010.

9.1.3/2.     Average Monthly Paid Net Earnings, by Accounting
                Periods, 2010

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2010, Republic
          of Croatia

9.1.4/2.     Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po
                obračunskim razdobljima u 2010.

9.1.4/2.     Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid
                Employment, by Accounting Periods, 2010

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2010, Republic
          of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 10

Monthly Statistical Report, No. 10

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1415  Visoko obrazovanje u 2009.

1415  Higher Education,  2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns,
          municipalities

1420  Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2009. – Europa 2009.

1420  Labour Force Survey Results, Croatia, 2009 – Europe, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

PROSINAC 2010./DECEMBER 2010

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

49.

1., srijeda

1, Wednesday

2.1.3/10.   Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/10.   Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

3.1.3.        Izdana odobrenja za uporabu građevina u 2009.

3.1.3.        Use Permits Issued, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

12.2.1.      Investicije u  2009.

12.2.1.      Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

3., petak

3, Friday

4.4.6/6.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/6.     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – listopad 2010., Republika Hrvatska

January – October 2010, Republic of Croatia

8.1.10.      Studenti upisani na magistarski studij ili poslijediplomski
                specijalistički studij u ak. g. 2009./2010.

8.1.10.      Students Enrolled Magisterial  or Postgraduate Specialist
                Studies, 2009/2010 Academic Year

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

50.

6., ponedjeljak

6, Monday

4.2.3/3.     Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2010.

4.2.3/3.     Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

4.4.8/3.     Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2010.

4.4.8/3.     Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2010, Republic of Croatia, counties

9., četvrtak

9, Thursday

1.1.27/10.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/10.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

10., petak

10, Friday

2.1.9/11.   Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/11.   Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

4.1.1/10.   Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/10.   Retail Trade, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

8.1.11.      Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata
                znanosti u ak. g. 2009../2010.

8.1.11.      Candidates for Doctorate – Persons in Process of
                Obtaining Doctorate of Science, 2009/2010 Academic Year

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

51.

13., ponedjeljak

13, Monday

2.1.10/11.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/11.  Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

3.1.1/9.     Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/9.     Construction Work Indices, 2010

h/e  www

rujan 2010., Republika Hrvatska

September 2010, Republic of Croatia

3.1.4/10.   Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/10.   Building Permits Issued, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

4.4.1/10.   Turizam u 2010.

4.4.1/10.   Tourism, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

October 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/9.     Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/9.     Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – listopad 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – October 2010, Republic of
          Croatia, counties, towns, municipalities

15., srijeda

15, Wednesday

2.2.1/10.   Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/10.   Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

3.1.2/3.     Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja
                u 2010., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/3.     Completed Construction Works, Orders and Residential
                Construction, 2010, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

13.1.1/11.  Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/11.  Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

16., četvrtak

16, Thursday

2.1.8/10.   Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/10.   Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

17., petak

17, Friday

4.1.2/3.     Distributivna trgovina u 2010.

4.1.2/3.     Distributive Trade, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

8.3.2.        Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2009./2010.

8.3.2.        Artistic Production and Live Performances, 2009/2010 Season

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

52.

20., ponedjeljak

20, Monday

1.1.25/10.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/10.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

2.1.1/11.   Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/11.   Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e   www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

3.1.1/10.   Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/10.   Construction Work Indices, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, the Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

1.1.36       Bazno istraživanje o strukturi voćnjaka – prethodni podaci, stanje 1. lipnja 2009.

1.1.36. Basic Surveys on Orchard Structure – previous data, Situation as on 1 June, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

4.3.1/3.     Ugostiteljstvo u 2010.

4.3.1/3.     Hotels and Restaurants, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

12.1.5. Revizija godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda od 1995. do 2007.

12.1.5. Revision of annual gross domestic product, 1995 – 2007

h/e  www

1995. – 2007., Republika Hrvatska

1995 – 2007, Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

15.1.3. Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2009., privremeni podaci

15.1.3. Basic Structural Business Indicators of Enterprises, 2009, provisional data

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

53.

27., ponedjeljak

27, Monday

1.1.30/11. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/11.  Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
III.  tromjesečju 2010.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
Third Quarter of 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

9.1.1/10.   Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/10.   Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

9.1.2/10.   Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/10.   Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

9.1.6/10.   Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/10.   Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

listopad 2010., Republika Hrvatska

October 2010, Republic of Croatia

9.2.1/11.   Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/11.   Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

2.1.2/11.   Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010.,  prvi rezultati

2.1.2/11.   Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

2.1.3/11.   Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima
                NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/11.   Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections and
                divisions, 2010, First Results

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

31., petak

31, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

studeni 2010., siječanj – studeni 2010.,
          Republika Hrvatska

November 2010, January – November 2010,
          Republic of Croatia

2.1.4/11.   Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
               u 2010., prvi rezultati

2.1.4/11.   Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity Index
               in Industry, 2010, First Results

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

4.2.1/11.   Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/11.   Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

12.1.1/3.   Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2010.

12.1.1/3.   Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 11

Monthly Statistical Report, No. 11

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2010.

Statistical Yearbook 2010

h/e  www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku
          i međunarodni pregled

Annual data series for  Republic of Croatia
          and international survey

Program publiciranja 2011.

Publishing Programme 2011

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine,
           naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities,
           settlements

Statistička izvješća
Statistical Report

1405  Energetska statistika u 2009.

1405  Energy Statistics, 2009

h/e  www

2009.,       Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1411   Prirodno kretanje stanovništva u 2009.

1411   Natural Change in Population 2009

h/e  www

2009.,       Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns,
          municipalities

1412  Razvedeni brakovi u 2009.

1412  Divorces in 2009

h/e  www

2009.,       Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2009, Republic of Croatia, counties, towns,
          municipalities

 

 

SIJEČANJ 2011./JANUARY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

2.

5., srijeda

5, Wednesday

4.4.6/7.     Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2010.

4.4.6/7.     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

siječanj – studeni 2010., Republika Hrvatska

January – November 2010, Republic of Croatia

3.

11., utorak

11, Tuesday

1.1.27/11.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2010.

1.1.27/11.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2010.

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

2.1.9/12.   Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2010.

2.1.9/12.   Producers' Price Indices of Industrial Products, 2010

h/e   www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

13., četvrtak

13, Thursday

2.1.10/12.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2010.

2.1.10/12.  Producers' Building Material Price Indices, 2010

h/e   www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

4.1.1/11.   Trgovina na malo u 2010.

4.1.1/11.   Retail Trade, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

4.4.1/11.   Turizam u 2010.

4.4.1/11.   Tourism, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska, županije,
          gradovi, općine

November 2010, Republic of Croatia, counties,
          towns, municipalities

4.4.2/10.   Turizam, kumulativni podaci u 2010.

4.4.2/10.   Tourism – Cumulative Data, 2010

h/e  www

siječanj – studeni 2010., Republika Hrvatska,
          županije, gradovi, općine

January – November 2010, Republic of
          Croatia, counties, towns, municipalities

14., petak

14, Friday

2.1.8/11.   Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2010., prvi rezultati

2.1.8/11.   Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2010,
                First Results

h/e   www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

2.2.1/11.   Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2010.

2.2.1/11.   Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2010

h/e   www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

13.1.1/12.  Indeksi potrošačkih cijena u 2010.

13.1.1/12.  Consumer Price Indices, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

4.

17., ponedjeljak

17, Monday

3.1.4/11.   Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.4/11.   Building Permits Issued, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

19., srijeda

19, Wednesday

9.2.7/3.     Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2010.

9.2.7/3.     Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2010

h/e  www

III. tromjesečje 2010., Republika Hrvatska

Third quarter of 2010, Republic of Croatia

20., četvrtak

20, Thursday

1.1.25/11.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2010.

1.1.25/11.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2010.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2010.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

2.1.1/12.   Indeks obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima
                GIG-a 2009. u 2010., prvi rezultati

2.1.1/12.   Industrial Production Volume Index, Total and by MIGs 2009
                aggregats, 2010, First Results

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

5.

24., ponedjeljak

24, Monday

3.1.1/11.   Indeksi građevinskih radova u 2010

3.1.1/11.   Construction Work Indices, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

26., srijeda

26, Wednesday

1.1.11.      Druga prognoza realnog dohotka u 2010. (probno)

1.1.11.      Second Prospects for Real Income, 2010 (pilot survey)

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1.1.30/12. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2010.

1.1.30/12.  Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

1.1.31.      Strukture valionica u 2010.

1.1.31.      Structure of Hatcheries, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

2.1.2/12.   Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2010., prvi rezultati

2.1.2/12.   Stock Indices of Industrial Final Products, 2010, First Results

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

2.1.7.        Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u 2009., prvi rezultati - UKIDA SE

2.1.7.        Main Structural Business Indicators on Industry, 2009, First Results - CANCELLED

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009,  Republic of Croatia, counties

5.

28., petak

28, Friday

2.1.3/12.   Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima i
                odjeljcima NKD-a 2007.  u 2010., prvi rezultati

2.1.3/12.   Industrial Production Volume Index, by NKD 2007. sections
                 and divisions, 2010, First Results

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

9.1.1/11.   Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.1/11.   Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

9.1.2/11.   Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010.

9.1.2/11.   Average Monthly Gross Earnings of Persons in
                Paid Employment, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

9.1.6/11.   Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
                pravnim osobama u 2010.

9.1.6/11.   Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
                Legal Entities, 2010

h/e  www

studeni 2010., Republika Hrvatska

November 2010, Republic of Croatia

9.2.1/12.   Zaposleni prema djelatnostima u 2010.

9.2.1/12.   Persons in Paid Employment, by Activities, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

6.

31., ponedjeljak

31, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2010.

First Results: Retail Trade, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2010.

First Results: Tourism, 2010

h/e  www

prosinac 2010., siječanj – prosinac 2010.,
          Republika Hrvatska

December 2010, January – December 2010,
          Republic of Croatia

2.1.4/12.   Indeksi zaposlenih osoba i indeks proizvodnosti rada u industriji
      u 2010., prvi rezultati

2.1.4/12.   Industrial Persons Employed Indices and Labour Productivity
                Index in Industry, 2010, First Results

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

4.2.1/12.   Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.

4.2.1/12.   Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

prosinac 2010., Republika Hrvatska

December 2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

  

Mjesečno statističko izvješće, br. 12

Monthly Statistical Report, No. 12

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća
Statistical Report

1416   Studenti u akademskoj godini 2009./2010.

1416  Students, 2009/2010 Academic Year

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,           općine

2009/2010, Republic of Croatia, counties, towns,

          municipalities

1426   Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2009.

1426  Results of Household Budget Survey, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA 2011./FEBRUARY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

2., srijeda

2, Wednesday