KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2011.
CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2011

 
ažurirano: 16. ožujka 2012./ updated: 16 March 2012

 

 

 

 

Siječanj / January

Veljača / February

Ožujak / March

Travanj / April

Svibanj / May

Lipanj / June

Srpanj / July

Kolovoz / August

Rujan / September

Listopad / October

Studeni / November

Prosinac / December

 

 

 

 

Siječanj 2012. / January 2012

Veljača 2012. / February 2012

Ožujak 2012. / March 2012

Travanj 2012. / April 2012

 

U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za 2011. i do kraja travnja 2012., ovisno o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostima izrade pojedine vrste publikacija.

 

 

This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2011 and by the end of April 2012, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not.

 

 

 

 

Kratice

ak. g.             akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

ESS               Europski statistički sustav

OECD           Organizacija za gospodarsku suradnju i
                      razvoj

NUTS            Zajednička klasifikacija prostornih jedinica za
                      statistiku Europske unije

PRODCOM   Proizvodnja u Zajednici

šk. g.             školska godina

šk./pedag. g.         školska/pedagoška godina

www              podaci na internetu

 

Abbreviations

 

h                   Language: Croatian

h/e                Language: Croatian and English

ESS              European Statistical System

OECD          Organization for Economic Co-operation and
                     Development

NUTS           The EU common classification of territorial units for
                     statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

 

 

www             Data available on the Internet 

 

 

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi

 

 

Symbols

◊◊◊         Extract from First Release under preparation

 

 

SIJEČANJ 2011./ JANUARY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

31., ponedjeljak

31, Monday

1.1.20.     Površina i proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2010.
              – prethodni podaci

1.1.20.     Areas and Production of Cereals and Other Crops, 2010
              – Previous Data

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

  

 

VELJAČA 2011./ FEBRUARY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

7.

11., petak

11, Friday

12.1.2.     Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije u 2008.

12.1.2.     Gross Domestic Product for Republic of Croatia and Counties, 2008

h/e www

2008., Republika Hrvatska, županije

2008, Republic of Croatia, counties

8.

14., ponedjeljak

14, Monday

1.1.11.     Jesenska sjetva. Stanje 10. studenoga 2010.

1.1.11.     Autumn Sowing – Situation as on 10 November 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

16., srijeda

16, Wednesday

2.1.1/1.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/1.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

1.1.23.     Broj stoke i peradi – prethodni podaci. Stanje 1. prosinca 2010.

1.1.23.     Number of Livestock and Poultry – Previous Data. Situation as on
              1 December 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

9.

21., ponedjeljak

21, Monday

2.1.2/1.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/1.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

13.1.1/1.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/1.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

25., petak

25, Friday

1.1.32/1. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/1. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

8.1.1.      Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u
              ak. g. 2010./2011.

8.1.1.      Teaching Staff at Institutions of Higher Education,  
              2010/2011 Academic Year

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska

2010/2011, Republic of Croatia

10.

28., ponedjeljak

28, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

4.2.1/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

8.3.5.      Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma u sezoni 2009./2010.

8.3.5.      Associations of Cultural and Artistic Amateurism, 2009/2010 Season

h/e  www

2009./2010., Republika Hrvatska

2009/2010, Republic of Croatia

9.2.1/1.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/1.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 1

Monthly Statistical Report, No. 1

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

 

 

OŽUJAK 2011./ MARCH 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

10.

1., utorak

1, Tuesday

2.1.3/1.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/1.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

11.

7., ponedjeljak

7, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

3.1.8.      Izdana odobrenja za građenje u 2010.

3.1.8.      Building Permits Issued, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

9., srijeda

9, Wednesday

2.1.1/2.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/2.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

1.1.29/1.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/1.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

4.4.1/1.    Turizam u 2011.

4.4.1/1.    Tourism, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

January 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

5.1.2/1.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u siječnju 2011.

5.1.2/1.    Inland Waterway Transport, January 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

5.1.3/1.    Granični promet u siječnju 2011.

5.1.3/1.    Cross-Border Traffic, January 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

5.1.4/1.    Promet u morskim lukama u siječnju 2011.

5.1.4/1.    Traffic in Seaports, January 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

January 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/1.    Promet u zračnim lukama u siječnju 2011.

5.1.5/1.    Air Traffic, January 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

January 2011, Republic of Croatia, airports

11., petak

11, Friday

2.1.4/1.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/1.    Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

12.

14., ponedjeljak

14, Monday

2.1.2/2.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/2.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

3.1.4/1.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/1.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

15., utorak

15, Tuesday

9.1.7.      Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu za 2009.

9.1.7.      Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in
              Employment, by Sex, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

13.1.1/2.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/2.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

17., četvrtak

17, Thursday

4.1.1/1.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/1.    Retail Trade, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

18., petak

18, Friday

2.2.1/1.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/1.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

8.1.4.      Doktori znanosti u 2010.

8.1.4.      Doctors of Science, 2010

h/e www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

13.

21., ponedjeljak

21, Monday

1.1.27/1.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/1.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

3.1.1/1.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/1.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

24., četvrtak

24, Thursday

10.1.1.     Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2010.

10.1.1.     Adult Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

25., petak

25, Friday

1.1.32/2.  Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/2. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

14.

28., ponedjeljak

28, Monday

10.1.2.     Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2010.

10.1.2.     Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision,
              2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

2.1.3/2.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/2.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

9.1.1/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/1.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

9.1.2/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

9.1.6/1.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/1.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

siječanj 2011., Republika Hrvatska

January 2011, Republic of Croatia

9.2.1/2.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/2.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

31., četvrtak

31, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

veljača 2011., siječanj – veljača 2011., 
         Republika Hrvatska

February 2011, January – February 2011,
         Republic of Croatia

1.1.21.     Proizvodnja povrća, voća i grožđa u 2010. – prethodni podaci

1.1.21.     Production of Vegetables, Fruits and Grapes, 2010 – Previous Data   

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

4.2.1/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − veljača 2011., Republika Hrvatska

January − February 2011, Republic of Croatia

8.1.5.      Magistri i specijalisti u 2010.

8.1.5.      Masters and Specialists, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 2

Monthly Statistical Report, No. 2

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (Revizija 2010.)

Annual Report on Completed Buildings and Dwellings (Revision 2010)

h

-
-

Metodologija za Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (USL-1)

Methodology for Quarterly Survey on Trade and Other Services (USL-1)

h/e

-
-

 

 

TRAVANJ 2011./ APRIL 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

15.

4., ponedjeljak

4, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

5., utorak

5, Tuesday

1.1.24.     Broj stoke i peradi – konačni rezultati. Stanje 1. prosinca 2010.

1.1.24.     Number of Livestock and Poultry – Final Results. Situation as on
              1 December 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

7., četvrtak

7, Thursday

8.1.8.      Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe
              predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2010./2011.

8.1.8.      Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool
               Education Programmes. Beginning of 2010/2011 School Year

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska, županije

2010/2011, Republic of Croatia, counties

10.1.3.     Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2010.

10.1.3.     Offenders, by Type of Misdemeanour, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

2.1.1/3.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/3.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

16.

11., ponedjeljak

11, Monday

1.1.29/2.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/2.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

5.1.2/2.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u veljači 2011.

5.1.2/2.    Inland Waterway Transport, February 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

5.1.3/2.    Granični promet u veljači 2011.

5.1.3/2.    Cross-Border Traffic, February 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

5.1.4/2.    Promet u morskim lukama u veljači 2011.

5.1.4/2.    Traffic in Seaports, February 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

February 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/2.    Promet u zračnim lukama u veljači 2011.

5.1.5/2.    Air Traffic, February 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

February 2011, Republic of Croatia, airports

12., utorak

12, Tuesday

2.1.4/2.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/2.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

4.4.1/2.    Turizam u 2011.

4.4.1/2.    Tourism, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

February 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

4.4.2/1.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/1.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – veljača 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – February 2011, Republic of  Croatia,
         counties, towns, municipalities

9.2.6.      Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2010. − konačni podaci

9.2.6.      Persons in Employment by Activity and Sex, 2010 – Final Data

h/e  www

po mjesecima 2010., Republika Hrvatska

By months in 2010, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

2.1.2/3.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/3.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

3.1.4/2.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/2.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

4.1.1/2.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/2.    Retail Trade, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

13.1.1/3.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/3.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

10.1.4.     Pravne osobe počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2010.

10.1.4.     Legal Entities Perpetrators of Criminal Offences, by Type of
              Decision, 2010

h/e www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

1.1.14.     Struktura poljoprivrednih gospodarstava –  konačni rezultati.
              Stanje 1. lipnja 2007.

1.1.14.     Structure of Agricultural Farms – Final Results. Situation
              as on 1 June 2007

h/e  www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

2.2.1/2.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/2.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

17.

20., srijeda

20, Wednesday

6.1.2.      Vodoprivredna poduzeća u 2010.

6.1.2.      Water Management Companies, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

6.1.3.      Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2010.

6.1.3.      Protection of Land against Erosion and Torrents, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

6.1.4.      Odvodnjavanje zemljišta u 2010.

6.1.4.      Drainage of Land, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

6.1.7.      Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2010.

6.1.7.      Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation,
              2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

1.1.27/2.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/2.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

3.1.1/2.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/2.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

22., petak

22, Friday

8.1.3.      Srednje škole, kraj šk. g. 2009./2010. i početak
              šk. g. 2010./2011.

8.1.3.      Secondary Schools, End of 2009/2010 School Year and
              Beginning of 2010/2011 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2009./2010. i početak šk. g.
         2010./2011., Republika Hrvatska, županije

End of 2009/2010 school year and beginning of
         2010/2011 school year, Republic of
         Croatia, counties

18.

27., srijeda

27, Wednesday

1.1.32/3. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/3. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

4.1.3.      Prodajni kapaciteti u trgovini na malo u 2009.

4.1.3.      Sales Capacities in retail Trade, 2009

h/e www

 

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

ožujak 2011., siječanj – ožujak 2011.,
         Republika Hrvatska

March 2011, January – March 2011,
         Republic of Croatia

2.1.3/3.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/3.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

4.2.1/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − ožujak 2011., Republika Hrvatska

January − March 2011, Republic of Croatia

8.1.2.      Osnovne škole, kraj šk. g. 2009./2010. i početak
              šk. g. 2010./2011.

8.1.2.      Basic Schools, End of 2009/2010 School Year and
              Beginning of 2010/2011 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2009./2010. i početak šk. g.
         2010./2011., Republika Hrvatska, županije

End of 2009/2010 school year and beginning
         of 2010/2011 school year, Republic of
         Croatia, counties

9.1.1/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/2.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

9.1.2/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

9.1.6/2.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/2.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

veljača 2011., Republika Hrvatska

February 2011, Republic of Croatia

9.2.1/3.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/3.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 3

Monthly Statistical Report, No. 3

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1446  Istraživanje i razvoj u 2009.

1446  Research and Development, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009 Republic of Croatia

1454  Investicije u 2009.

1454  Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska, županije

2009, Republic of Croatia, counties

Izvanredna izdanja

Special editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2011.

Women and Men in Croatia, 2011

h/e  www

Serija podataka i 2009., Republika Hrvatska

Data series and 2009, Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ 2011./ MAY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

19.

3., utorak

3, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

6., petak

6, Friday

4.2.2/1.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama,
              gradovima i općinama u 2011.

4.2.2/1.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
              Towns and Municipalities, 2011

h/e  www

siječanj − ožujak 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January − March 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns and municipalities

20.

10., utorak

10, Tuesday

1.1.16.     Biljna proizvodnja u 2010.

1.1.16.     Crop Production, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1.1.29/3.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/3.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

2.1.1/4.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/4.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

4.4.1/3.    Turizam u 2011.

4.4.1/3.    Tourism, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

March 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

4.4.2/2.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/2.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – ožujak 2011., Republika Hrvatska, 
         županije, gradovi, općine

January – March 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

5.1.2/3.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u ožujku 2011.

5.1.2/3.    Inland Waterway Transport, March 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

5.1.3/3.    Granični promet u ožujku 2011.

5.1.3/3.    Cross-Border Traffic, March 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

5.1.4/3.    Promet u morskim lukama u ožujku 2011.

5.1.4/3.    Traffic in Seaports, March 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

March 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/3.    Promet u zračnim lukama u ožujku 2011.

5.1.5/3.    Air Traffic, March 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

March 2011, Republic of Croatia, airports

5.1.6/1.    Prekrcaj tereta u 2011.

5.1.6/1.    Transhipment, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

2.1.4/3.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/3.    Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

3.1.4/3.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/3.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

4.1.1/3.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/3.    Retail Trade, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

5.1.1/1.    Transport u 2011.

5.1.1/1.    Transport, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

9.2.2/1.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2011.

9.2.2/1.    Persons in Employment in Crafts and Trades and
              Free Lances, 2011

h/e  www

siječanj, veljača, ožujak 2011., Republika          Hrvatska, županije

January, February, March 2011, Republic of
         Croatia, counties

11.1.1/1.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011.

11.1.1/1.  Number and Structure of Business Entities, 2011

h/e  www

31. ožujka 2011., Republika Hrvatska, županije

31 March 2011, Republic of Croatia, counties

13., petak

13, Friday

1.1.2/1.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
              ribarstva u 2011.

1.1.2/1.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
              and Fishing, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

2.1.2/4.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/4.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

21.

16., ponedjeljak

16, Monday

1.1.5/1.    Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.5/1.    Agricultural Quarterly Price Indices, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

2.2.1/3.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/3.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

13.1.1/4.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/4.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

1.1.27/3.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/3.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

22.

23., ponedjeljak

23, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

4.4.7/1.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2011.

4.4.7/1.    Congresses and Other Business Meetings, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

1.1.32/4. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/4. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

◊◊◊

Bruto domaći proizvod u 2011. – prva procjena

Gross Domestic Product, 2011 – Flash Estimate

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

23.

31., utorak

31, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

travanj 2011., siječanj – travanj 2011.,
         Republika Hrvatska

April 2011, January – April 2011,
         Republic of Croatia

1.1.25.     Stočna proizvodnja u 2010.– prethodni rezultati

1.1.25.     Livestock Production, 2010 – Previous Data

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.1.3/4.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/4.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

4.2.1/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − travanj 2011., Republika Hrvatska

January − April 2011, Republic of Croatia

8.3.3.      Radio i televizija u 2010.

8.3.3.      Radio and Television, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

9.1.1/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/3.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

9.1.2/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

9.1.6/3.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/3.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

9.2.1/4.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/4.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 4

Monthly Statistical Report, No. 4

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

 

 

Izvanredna izdanja

Special editions

Projekcije stanovništva Republike Hrvatske od 2009. do 2061.

Projections of Population of Republic of Croatia, 2009 – 2061

h

2009. – 2061., Republika Hrvatska

2009 – 2061, Republic of Croatia

 

LIPANJ 2011./ JUNE 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

23.

2., četvrtak

2, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

1.1.28.     Klanje stoke i peradi u 2010.

1.1.28.     Slaughtering of Livestock and Poultry, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

3.1.7.      Srušeni stanovi u 2010.

3.1.7.      Demolished Dwellings, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

3., petak

3, Friday

1.4.2.      Slatkovodno ribarstvo u 2010.

1.4.2.      Freshwater Fishing, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

4.4.8/1.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2011.

4.4.8/1.    Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

24.

6., ponedjeljak

6, Monday

4.2.3/1.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2011.

4.2.3/1.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

8., srijeda

8, Wednesday

2.1.1/5.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/5.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

5.1.2/4.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u travnju 2011.

5.1.2/4.    Inland Waterway Transport, April 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

5.1.3/4.    Granični promet u travnju 2011.

5.1.3/4.    Cross-Border Traffic, April 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

5.1.4/4.    Promet u morskim lukama u travnju 2011.

5.1.4/4.    Traffic in Seaports, April 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

April 2011, Republic of Croatia, selected
          seaports

5.1.5/4.    Promet u zračnim lukama u travnju 2011.

5.1.5/4.    Air Traffic, April 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia, airports

10., petak

10, Friday

1.1.12.     Bazno istraživanje o strukturi voćnjaka u 2009. – konačni rezultati

1.1.12.     Basic Survey on Orchard Structure, 2009 – Final Results

 

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

1.1.29/4.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/4.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

2.1.4/4.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/4.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

4.4.1/4.    Turizam u 2011.

4.4.1/4.    Tourism, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

April 2011, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

4.4.2/3.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/3.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – travanj 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – April 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

25.

13., ponedjeljak

13, Monday

2.1.2/5.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/5.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

3.1.1/3.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/3.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

ožujak 2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

4.1.1/4.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/4.    Retail Trade, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

14., utorak

14, Tuesday

3.1.4/4.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/4.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

5.1.7/1.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2011.

5.1.7/1.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

2.2.1/4.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/4.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

7.1.2.      Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2010.

7.1.2.      Migration of Population of the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010  Republic of Croatia, counties

9.2.8.      Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj 2010. − prosjek godine

9.2.8.      Labour Force in the Republic of Croatia, 2010 – Annual Average

h/e  www

prosjek godine 2010., Republika Hrvatska

Average annual data of 2010, Republic of Croatia

13.1.1/5.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/5.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

16., četvrtak

16, Thursday

1.1.30.     Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2010.

1.1.30.     Production of Milk and Dairy Products, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

3.1.2/1.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
              gradnja u 2011., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/1.    Completed Construction Works, Orders and Residential
              Construction, 2011, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

17., petak

17, Friday

1.3.2.      Promjene u šumskim površinama u 2010.

1.3.2.      Changes in Forest Areas, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1.4.1.      Morsko ribarstvo u 2010.

1.4.1.      Seawater Fishing, 2010

h/e www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

8.1.9.      Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2010./2011.

8.1.9.      Boarding Homes for Pupils and Students, 2010/2011
              School/Academic Year

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska, županije

2010/2011, Republic of Croatia, counties

8.3.4.      Kinematografija u 2010.

8.3.4.      Cinematography, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

26.

20., ponedjeljak

20, Monday

12.1.1/1.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2011.

12.1.1/1.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011, Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

1.1.27/4.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/4.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011 Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

3.1.1/4.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/4.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

4.1.2/1.    Distributivna trgovina i ostale usluge u 2011.

4.1.2/1.    Distributive Trade and Other Services, 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

27.

28., utorak

28, Tuesday

6.1.5.      Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2010.

6.1.5.      Collection, Purification and Distribution of Water, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

6.1.6.      Javna odvodnja u 2010.

6.1.6.      Public Sewage System, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

 

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
            I.  tromjesečju 2011.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
            First Quarter of 2011

h/e  www

 

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First quarter of 2011, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

svibanj 2011., siječanj – svibanj 2011.,
         Republika Hrvatska

May 2011, January – May 2011, 
         Republic of Croatia

1.1.17.     Rane procjene površina važnijih usjeva u 2011.

1.1.17.     Early Estimates of Areas of Some Important Crops, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

1.1.32/5. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/5. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

2.1.3/5.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/5.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

4.2.1/5.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/5.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − svibanj 2011., Republika Hrvatska

January − May 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske
            u 2010.

First results: Natural Change in Population in the Republic of Croatia,
            2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

9.1.1/4.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/4.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

9.1.2/4.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/4.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

9.1.6/4.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/4.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

travanj 2011., Republika Hrvatska

April 2011, Republic of Croatia

9.2.1/5.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/5.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 5

Monthly Statistical Report, No. 5

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statističke informacije 2011.

Statistical Information 2011

h/e  www

2008. – 2010., godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

2008 – 2010, Annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1435  Ugostiteljstvo u 2010.

1435  Hotels and Restaurants, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

1437  Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2010.

1437  Tourism in Seaside Resorts and Municipalities, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2010, Republic of Croatia, towns, municipalities
         and settlements

1441  Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., prvi rezultati
       po naseljima

1441  Census of Population, Households and Dwellings 2011, First Results
       by Settlemets

h/e  www

stanje 31. ožujka 2011., Republika Hrvatska, gradovi,
         općine, naselja

Situation as on 31 March 2011, Republic of Croatia,
         counties towns, municipalities and
         settlements

Izvanredna izdanja

Special editions

ESS smjernice o desezoniranju

ESS Guidelines on Seasonal Adjustment

h

-
-

 

 

SRPANJ 2011./ JULY 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

27.

1., petak

1, Friday

1.4.3.      Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2010.

1.4.3.      Fishing Equipment in Seawater Fishing, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

28.

4., ponedjeljak

4, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

5., utorak

5, Tuesday

1.1.1.      Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2010.

1.1.1.      Indices of Agricultural Production, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

4.2.4.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2010.
              Konačni podaci

4.2.4.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2010, Final Data

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

4.4.6/1.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/1     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – svibanj 2011., Republika Hrvatska

January – May 2011, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

2.1.1/6.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/6.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

8.2.2.      Karijere doktora znanosti u 2009.

8.2.2.      Careers of Doctorate Holders, 2009

h/e   www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

29.

11., ponedjeljak

11, Monday

1.1.29/5.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/5.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

5.1.2/5.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u svibnju 2011.

5.1.2/5.    Inland Waterway Transport, May 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

5.1.3/5.    Granični promet u svibnju 2011.

5.1.3/5.    Cross-Border Traffic, May 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

5.1.4/5.    Promet u morskim lukama u svibnju 2011.

5.1.4/5.    Traffic in Seaports, May 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

May 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/5.    Promet u zračnim lukama u svibnju 2011.

5.1.5/5.    Air Traffic, May 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

May 2011, Republic of Croatia, airports

12., utorak

12, Tuesday

2.1.4/5.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/5.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

4.2.5.      Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama,
              gradovima i općinama u 2010. Konačni podaci

4.2.5.      Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
              Towns and Municipalities, 2010, Final Data

h/e   www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

4.4.1/5.    Turizam u 2011.

4.4.1/5.    Tourism, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

May 2011, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

4.4.2/4.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/4.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – svibanj 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – May 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

13., srijeda

13, Wednesday

2.1.2/6.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/6.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

3.1.4/5.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/5.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

4.1.1/5.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/5.    Retail Trade, 2011

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

15.1.2.     Strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2009.

15.1.2.     Structural Business Indicators of Enterprises, 2009

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

13.1.1/6.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/6.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

1.1.13.     Bazno istraživanje o strukturi vinograda u 2009. – konačni rezultati

1.1.13.     Basic Survey on Vineyard Structure, 2009 – Final Results

h/e  www

2009., Republika Hrvatska

2009, Republic of Croatia

2.2.1/5.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/5.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

30.

19., utorak

19, Tuesday

7.1.1.      Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2010.

7.1.1.      Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

20., srijeda

20, Wednesday

9.2.7/1.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2011.

9.2.7/1.    Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2011

h/e  www

I. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska, regije

First quarter of 2011, Republic of Croatia, statistical regions

8.1.6.      Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom
              studiju u 2010.

8.1.6.      Undergraduates Who Graduated from Professional and
              University Study in 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010,  Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

1.1.27/5.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/5.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

3.1.1/5.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/5.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

22., petak

22, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

31.

25., ponedjeljak

25, Monday

1.1.32/6. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/6. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

7.1.3.      Umrli u prometnim nesrećama u 2010.

7.1.3.      Deaths in Traffic Accidents, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

29., petak

29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

lipanj 2011., siječanj – lipanj 2011.,
         Republika Hrvatska

June 2011, January – June 2011,
         Republic of Croatia

2.1.3/6.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/6.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

4.2.1/6.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/6.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − lipanj 2011., Republika Hrvatska

January − June 2011, Republic of Croatia

9.1.1/5.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/5.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

9.1.2/5.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/5.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

9.1.6/5.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/5.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

svibanj 2011., Republika Hrvatska

May 2011, Republic of Croatia

9.2.1/6.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/6.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 6

Monthly Statistical Report, No. 6

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1436  Turizam u 2010.

1436  Tourism, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

 

 

KOLOVOZ 2011./ AUGUST 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

32.

3., srijeda

3, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

4., četvrtak

4, Thursday

8.2.3.       Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj 2009. – 2010.

8.2.3.       Government Budget Appropriations or Outlays for R&D, 2009 – 2010

h/e  www

2009. - 2010., Republika Hrvatska

2009 - 2010, Republic of Croatia

33.

8., ponedjeljak

8, Monday

4.2.2/2.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama,
              gradovima i općinama u 2011.

4.2.2/2.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
              Towns and Municipalities, 2011

h/e  www

siječanj − lipanj 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January − June 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns and municipalities

9., utorak

9, Tuesday

2.1.1/7.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/7.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

4.4.6/2.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/2     Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – lipanj 2011., Republika Hrvatska

January – June 2011, Republic of Croatia

10., srijeda

10, Wednesday

2.1.4/6.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/6.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

11., četvrtak

11, Thursday

1.1.2/2.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
              u 2011.

1.1.2/2     Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
              and Fishing, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

4.4.1/6.    Turizam u 2011.

4.4.1/6.    Tourism, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

June 2011, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

4.4.2/5.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/5.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – lipanj 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – June 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

5.1.2/6.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u lipnju 2011.

5.1.2/6.    Inland Waterway Transport, June 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

5.1.3/6.    Granični promet u lipnju 2011.

5.1.3/6.    Cross-Border Traffic, June 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

5.1.4/6.    Promet u morskim lukama u lipnju 2011.

5.1.4/6.    Traffic in Seaports, June 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

June 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/6.    Promet u zračnim lukama u lipnju 2011.

5.1.5/6.    Air Traffic, June 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

June 2011, Republic of Croatia, airports

5.1.6/2.    Prekrcaj tereta u 2011.

5.1.6/2.    Transhipment, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

1.1.29/6.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/6.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

2.1.2/7.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/7.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

3.1.4/6.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/6.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

4.1.1/6.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/6.    Retail Trade, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

5.1.1/2.    Transport u 2011.

5.1.1/2.    Transport, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

9.2.2/2.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2011.

9.2.2/2.    Persons in Employment in Crafts and Trades and
              Free Lances, 2011

h/e  www

travanj, svibanj, lipanj 2011., Republika Hrvatska,            županije

April, May, June 2011, Republic of Croatia,          counties

34.

16., utorak

16, Tuesday

1.1.5/2.    Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.5/2.    Agricultural Quarterly Price Indices, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

2.2.1/6.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/6.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

13.1.1/7.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/7.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

17., srijeda

17, Wednesday

11.1.1/2.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011.

11.1.1/2.  Number and Structure of Business Entities, 2011 

h/e  www

30. lipnja 2011., Republika Hrvatska, županije

30 June 2011, Republic of Croatia, counties

11.1.2/1.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011., po županijama

11.1.2/1.  Number and Structure of Business Entities, 2011, by Counties

h/e  www

stanje 30. lipnja 2011., županije

Situation as on 30 June 2011, counties

35.

22., ponedjeljak

22, Monday

1.1.27/6.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/6.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

4.4.7/2.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2011.

4.4.7/2.    Congresses and Other Business Meetings, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

25., četvrtak

25, Thursday

1.1.32/7. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/7. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

◊◊◊

Bruto domaći proizvod u 2011. – prva procjena

Gross Domestic Product, 2011 – Flash Estimate

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

4.4.8/2.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2011.

4.4.8/2.    Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

36.

30., utorak

30, Tuesday

8.4.1.      Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2010.

8.4.1.      Recipients and Services of Social Welfare, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

8.4.2.      Ustanove socijalne skrbi za djecu, mladež i odrasle u 2010.

8.4.2.      Social Welfare Institutions for Children, Youth and Adults, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

9.1.1/6.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/6.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

9.1.2/6.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/6.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

9.1.6/6.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/6.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

9.2.1/7.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/7.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

31., srijeda

31, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

srpanj 2011., siječanj – srpanj 2011.,
         Republika Hrvatska

July 2011, January – July 2011,
         Republic of Croatia

1.1.18.     Rane procjene važnijih usjeva u 2011.

1.1.18.     Early Estimates of Some Important Crops, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

4.2.1/7.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/7.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − srpanj 2011., Republika Hrvatska

January − July 2011, Republic of Croatia

8.1.7.      Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom
              semestru ak. g. 2010./2011.

8.1.7.      Undergraduates Enrolled in Professional and University Study,
              Winter Semester of 2010/2011 Academic Year

h/e  www

2010./2011. Republika Hrvatska

2010/2011, Republic of Croatia

9.1.3/1.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po
              obračunskim razdobljima u 2011.

9.1.3/1.    Average Monthly Paid Net Earnings, by Accounting
              Periods, 2011

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2011.,
         Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of          2011, Republic of Croatia

9.1.4/1.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po
              obračunskim razdobljima u 2011.

9.1.4/1.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid
              Employment, by Accounting Periods, 2011

h/e  www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2011.,
         Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of          2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 7

Monthly Statistical Report, No. 7

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1438  Transport i komunikacije u 2010.

1438  Transport and Communication, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

1449  Zaposlenost i plaće u 2010.


1449  Employment and Wages, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

1451  Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2010.

1451  Adult Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and
       Convictions, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

1452  Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2010.

1452  Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and
       Convictions, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

1455  Cijene u 2010.

1455  Prices, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

 

 

RUJAN 2011./ SEPTEMBER 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

36.

2., petak

2, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

2.1.3/7.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/7.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

37.

6., utorak

6, Tuesday

4.2.3/2.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2011.

4.2.3/2.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

4.4.6/3.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/3.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – srpanj 2011., Republika Hrvatska

January – July 2011, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

2.1.1/8.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/8.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

5.1.2/7.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u srpnju 2011.

5.1.2/7.    Inland Waterway Transport, July 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

5.1.3/7.    Granični promet u srpnju 2011.

5.1.3/7.    Cross-Border Traffic, July 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

5.1.4/7.    Promet u morskim lukama u srpnju 2011.

5.1.4/7.    Traffic in Seaports, July 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

July 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/7.    Promet u zračnim lukama u srpnju 2011.

5.1.5/7.    Air Traffic, July 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

July 2011, Republic of Croatia, airports

38.

12., ponedjeljak

12, Monday

1.1.29/7.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/7.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

4.4.1/7.    Turizam u 2011.

4.4.1/7.    Tourism, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

July 2011, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

4.4.2/6.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/6.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – srpanj 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – July 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

13., utorak

13, Tuesday

2.1.2/8.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/8.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

2.1.4/7.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/7.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.4/7.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/7.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

4.1.1/7.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/7.    Retail Trade, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

4.1.2/2.    Distributivna trgovina i ostale usluge u 2011.

4.1.2/2.    Distributive Trade and Other Services, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

5.1.7/2.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2011.

5.1.7/2.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

7.1.4.      Procjene stanovništva Republike Hrvatske u 2010.

7.1.4.      Population Estimate of the Republic of Croatia, 2010.

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

13.1.1/8.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/8.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

16., petak

16, Friday

1.1.31.     Proizvodnja i korištenje mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima
              u 2010

1.1.31.     Production and Usage of Milk at Agricultural Farms, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.2.1/7.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/7.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

3.1.1/6.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/6.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

lipanj 2011., Republika Hrvatska

June 2011, Republic of Croatia

3.1.2/2.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
              gradnja u 2011., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/2.    Completed Construction Works, Orders and Residential
              Construction, 2011, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

39.

20., utorak

20, Tuesday

1.1.27/7.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/7.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

12.1.1/2.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg
              proizvoda u 2011.

12.1.1/2.  Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

3.1.1/7.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/7.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

1.1.26.     Stočna proizvodnja u 2010. – konačni rezultati

1.1.26.     Livestock Production, 2010 – Final Results

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

6.1.1.      Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2010.

6.1.1.      Utilisation of Water and Protection of Waters from Pollution
              in Industry, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

40.

26., ponedjeljak

26, Monday

1.1.32/8.  Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/8. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

27., utorak

27, Tuesday

6.1.8.      Investicije u zaštitu okoliša u 2010.

6.1.8.      Investment in Environmental Protection, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

28., srijeda

28, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj
            u II.  tromjesečju 2011.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
            Second Quarter of 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Second quarter of 2011, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

1.1.8.      Ekonomski računi u poljoprivredi u 2010.

1.1.8.      Agricultural Economic Accounts, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

 2010, Republic of Croatia

9.1.1/7.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/7.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

9.1.2/7.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/7.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

9.1.6/7.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/7.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

srpanj 2011., Republika Hrvatska

July 2011, Republic of Croatia

9.2.1/8.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/8.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., siječanj – kolovoz 2011.,
         Republika Hrvatska

August 2011, January – August 2011,
         Republic of Croatia

1.1.19.     Rane procjene važnijih usjeva, voća i povrća u 2011.

1.1.19.     Early Estimates of Some Important Crops, Fruits and Vegetables, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

2.1.3/8.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/8.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

4.2.1/8.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/8.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − kolovoz 2011., Republika Hrvatska

January − August 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 8

Monthly Statistical Report, No. 8

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1428  Poljoprivredna proizvodnja u 2010.

1428  Agricultural Production, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, regije

2010, Republic of Croatia, statistical regions

1429  Kratkoročni pokazatelji industrije u 2010. – proizvodnja, proizvođačke
       cijene, promet i nove narudžbe industrije

1429  Short-Term Indicators of industry, 2010 – Industrial Production,
       Producer Prices, Turnover and  New Orders of Industry

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1442  Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju
        programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2009./2010. i početak
        šk./ped. g. 2010./2011.

1442  Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities Implementing
       Preschool Education Programmes, End of 2009/2010 and
       Beginning of 2010/2011 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2009./2010. i početak šk./ped. g.
         2010./2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

End of 2009/2010 and beginning of 2010/2011
         school year, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

1443  Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2009./2010. i početak
        šk. g. 2010./2011.

1443  Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2009/2010
       and Beginning of 2010/2011 School Year

h/e  www

kraj šk. g. 2009./2010. i početak šk. g. 2010./2011.,
         Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

End of 2009/2010 and beginning of 2010/2011
         school year, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

1453  Počinitelji prekršaja u 2010.

1453  Perpetrators of Misdemeanours, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

 

 

LISTOPAD 2011./ OCTOBER 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

41.

3., ponedjeljak

3, Monday

3.1.9.      Završene zgrade i stanovi u 2010.

3.1.9.      Completed Buildings and Dwellings, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

4., utorak

4, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.6/4.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/4.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – kolovoz 2011., Republika Hrvatska

January – August 2011, Republic of Croatia

7., petak

7, Friday

2.1.1/9.    Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/9.    Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

42.

10., ponedjeljak

10, Monday

1.1.29/8.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/8.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

5.1.2/8.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u kolovozu 2011.

5.1.2/8.    Inland Waterway Transport, August 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

5.1.3/8.    Granični promet u kolovozu 2011.

5.1.3/8.    Cross-Border Traffic, August 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

5.1.4/8.    Promet u morskim lukama u kolovozu 2011.

5.1.4/8.    Traffic in Seaports, August 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

August 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/8.    Promet u zračnim lukama u kolovozu 2011.

5.1.5/8.    Air Traffic, August 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

August 2011, Republic of Croatia, airports

11., utorak

11, Tuesday

2.1.4/8.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/8.    Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

2.1.2/9.    Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/9.    Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

3.1.5/1.    Cijene prodanih novih stanova u 2011.

3.1.5/1.    Prices of Sold New Dwellings, 2011

h/e  www

I. polugodište 2011., Republika Hrvatska

First half-year of 2011, Republic of Croatia

4.4.1/8.    Turizam u 2011.

4.4.1/8.    Tourism, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

August 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

4.4.2/7.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/7.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – kolovoz 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – August 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

13., četvrtak

13, Thursday

3.1.4/8.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/8.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

4.1.1/8.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/8.    Retail Trade, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

1.2.1.      Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2010.

1.2.1.      Hunting, Trapping and Wildlife Management, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

2.2.1/8.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/8.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

13.1.1/9.  Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/9.  Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

43.

19., srijeda

19, Wednesday

9.2.7/2.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2011.

9.2.7/2.    Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2011

h/e  www

II. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska, regije

Second quarter of 2011, Republic of Croatia, statistical regions

20., četvrtak

20, Thursday

1.1.15.     Ostvareni prirodi ranih usjeva – prethodni podaci. Stanje
              15. kolovoza 2011.

1.1.15.     Actual Yield of Early Crops – Previous Data. Situation as on
              15 August 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

1.1.27/8.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/8.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

3.1.1/8.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/8.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

44.

25., utorak

25, Tuesday

1.1.32/9. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/9. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

8.3.1.      Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2010.

8.3.1.      Published Books and Brochures, Newspapers and
              Magazines, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska,

2010, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

2.1.3/9.    Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/9.    Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

2.1.5.      Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2010.,
              prvi rezultati

2.1.5.      Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2010,
              First Results

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

9.1.1/8.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/8.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

9.1.2/8.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/8.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

9.1.6/8.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/8.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

kolovoz 2011., Republika Hrvatska

August 2011, Republic of Croatia

9.2.1/9.    Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/9.    Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

14.1.1.     Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava u 2010.

14.1.1.     Basic Characteristics of Household Consumption and Household
              Income, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

45.

31., ponedjeljak

31, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

rujan 2011., siječanj – rujan 2011., Republika
         Hrvatska

September 2011, January – September 2011,
         Republic of Croatia

4.2.1/9.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/9.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − rujan 2011., Republika Hrvatska

January − September 2011, Republic of Croatia

8.2.1.      Istraživanje i razvoj u 2010.

8.2.1.      Research and Development, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 9

Monthly Statistical Report, No. 9

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

 

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2012.

Calendar of Statistical Data Issues 2012

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine,          naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities,          settlements

 

Hrvatska u brojkama, 2011.

Croatia in Figures, 2011

h/e  www

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

STUDENI 2011./ NOVEMBER 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

45.

3., četvrtak

3, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

3.1.6.      Građevinski radovi u 2010. Godišnji izvještaj o građevinskim
              radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.6.      Construction Works, 2010. Annual Report on Construction Works in
              the Republic of Croatia, Legal Entities Employing 5 or More Persons

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

46.

7., ponedjeljak

7, Monday

4.2.2/3.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama,
              gradovima i općinama u 2011.

4.2.2/3.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
              Towns and Municipalities, 2011

h/e  www

siječanj − rujan 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January − September 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns and municipalities

4.4.6/5.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/5.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – rujan 2011., Republika Hrvatska

January –September 2011, Republic of Croatia

8., utorak

8, Tuesday

2.1.1/10.  Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/10.  Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

10., četvrtak

10, Thursday

1.1.29/9.  Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/9.  Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

2.1.4/9.    Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/9.    Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

5.1.2/9.    Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u rujnu 2011.

5.1.2/9.    Inland Waterway Transport, September 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

5.1.3/9.    Granični promet u rujnu 2011.

5.1.3/9.    Cross-Border Traffic, September 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

5.1.4/9.    Promet u morskim lukama u rujnu 2011.

5.1.4/9.    Traffic in Seaports, September 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

September 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/9.    Promet u zračnim lukama u rujnu 2011.

5.1.5/9.    Air Traffic, September 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

September 2011, Republic of Croatia, airports

5.1.6/3.    Prekrcaj tereta u 2011.

5.1.6/3.    Transhipment, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

11.1.1/3.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011.

11.1.1/3.  Number and Structure of Business Entities, 2011  

h/e  www

30. rujna 2011., Republika Hrvatska, županije

30 September 2011, Republic of Croatia, counties

11., petak

11, Friday

1.1.2/3.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
              ribarstva u 2011.

1.1.2/3.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
              and Fishing, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

2.1.2/10.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/10.  Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

3.1.4/9.    Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/9.    Building Permits Issued, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

4.4.1/9.    Turizam u 2011.

4.4.1/9.    Tourism, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

September 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

4.4.2/8.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/8.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – rujan 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – September 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

9.2.2/3.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2011.

9.2.2/3.    Persons in Employment in Crafts and Trades and
              Free Lances, 2011

h/e  www

srpanj, kolovoz, rujan 2011., Republika Hrvatska, županije
 

July, August, September 2011, Republic of Croatia, counties

47.

14., ponedjeljak

14, Monday

4.1.1/9.    Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/9.    Retail Trade, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

5.1.1/3.    Transport u 2011.

5.1.1/3.    Transport, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

15., utorak

15, Tuesday

1.1.5/3.    Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.5/3.    Agricultural Quarterly Price Indices, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

2.2.1/9.    Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/9.    Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

4.4.9.      Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u razdoblju
              od 1. siječnja do 30. rujna 2011.

4.4.9.      Non-commercial Turnover of Tourists in Appartments and Summer Houses,
              1 January – 30 September 2011

h/e  www

siječanj – rujan 2011., Republika Hrvatska, županije
 

January – September 2011, Republic of Croatia, counties

13.1.1/10.     Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/10.    Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

16., srijeda

16, Wednesday

1.1.7.      Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.7.      Prospects for Agricultural Price Indices, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

18., petak

18, Friday

1.1.22.     Struktura poljoprivrednih gospodarstava – konačni rezultati.
              Stanje 1. lipnja 2010.

1.1.22.     Structure of Agricultural Farms – Final Results. Situation as
              on 1 June 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

48.

21., ponedjeljak

21, Monday

1.1.27/9.  Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/9.  Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011 Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

24., četvrtak

24, Thursday

4.4.8/3.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2011.

4.4.8/3.    Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

25., petak

25, Friday

◊◊◊

Bruto domaći proizvod u 2011. – prva procjena

Gross Domestic Product, 2011 – Flash Estimate

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

1.1.32/10.     Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/10.    Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

49.

28., ponedjeljak

28, Monday

4.4.7/3.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2011.

4.4.7/3.    Congresses and Other Business Meetings, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

1.1.9.      Prva prognoza realnog dohotka u 2011.

1.1.9.      First Prospects for Real Income, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

2.1.3/10.  Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/10.  Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

9.1.1/9.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/9.    Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

9.1.2/9.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/9.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

9.1.6/9.    Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/9.    Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

9.2.1/10.  Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/10.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

listopad 2011., siječanj – listopad 2011.,
         Republika Hrvatska

October 2011, January – October 2011,
         Republic of Croatia

2.1.6.      Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2010.,
              prvi rezultati

2.1.6.      Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2010, First Results

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

3.1.3.      Izdana odobrenja za uporabu građevina u 2010.

3.1.3.      Use Permits Issued, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

4.2.1/10.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/10.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − listopad 2011., Republika Hrvatska

January − October 2011, Republic of Croatia

8.3.6.      Knjižnice u 2010.

8.3.6.      Libraries, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

9.1.3/2.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po
              obračunskim razdobljima u 2011.

9.1.3/2.    Average Monthly Paid Net Earnings, by Accounting
              Periods, 2011

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2011,
         Republic of Croatia

9.1.4/2.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po
              obračunskim razdobljima u 2011.

9.1.4/2.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment,
              by Accounting Periods, 2011

h/e  www

I., II. i III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2011,
         Republic of Croatia

12.2.1.     Investicije u 2010.

12.2.1.     Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

14.1.2.     Pokazatelji siromaštva u 2010.

14.1.2.     Poverty Indicators, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 10

Monthly Statistical Report, No. 10

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for  Republic of
         Croatia and international survey

Statistička izvješća

Statistical Report

1439  Prirodno kretanje stanovništva u 2010.

1439  Natural Change in Population in 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

1440  Razvedeni brakovi u 2010.

1440  Divorces in 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

1448  Socijalna skrb u 2009. i 2010.

1448  Social welfare in 2009 and 2010

h/e  www

2009. i 2010., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

2009 and 2010, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

 

 

PROSINAC 2011./ DECEMBER 2011

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

49.

2., petak

2, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

50.

5., ponedjeljak

5, Monday

8.1.10.     Studenti upisani na poslijediplomski
              specijalistički studij u ak. g. 2010./2011.

8.1.10.     Students Enrolled on Postgraduate Specialist
              Studies, 2010/2011 Academic Year

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska

2010/2011, Republic of Croatia

6., utorak

6, Tuesday

2.3.1.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u    poduzećima, u 2011., prvi rezultati

2.3.1.      Usage of Information and Communication Technologies
              (ICT) in Enterprises, 2011, First Results

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011,  Republic of Croatia

2.3.2.      Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u    kućanstvima i kod pojedinaca, u 2011., prvi rezultati

2.3.2.      Usage of Information and Communication Technologies
              (ICT) in Households and by Individuals, 2011, First  Results

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011,  Republic of Croatia

4.2.3/3.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2011.

4.2.3/3.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

4.4.6/6.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/6.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – listopad 2011., Republika Hrvatska

January – October 2011, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

2.1.1/11.  Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/11.  Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

2.1.4/10.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/10.  Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

5.1.2/10.  Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u listopadu 2011.

5.1.2/10.  Inland Waterway Transport, October 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

5.1.3/10.  Granični promet u listopadu 2011.

5.1.3/10.  Cross-Border Traffic, October 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

5.1.4/10.  Promet u morskim lukama u listopadu 2011.

5.1.4/10.  Traffic in Seaports, October 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

October 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/10.  Promet u zračnim lukama u listopadu 2011.

5.1.5/10.  Air Traffic, October 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

October 2011, Republic of Croatia, airports

51.

12., ponedjeljak

12, Monday

1.1.29/10.     Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/10.    Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

2.1.2/11.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/11.  Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

4.4.1/10.  Turizam u 2011.

4.4.1/10.  Tourism, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska, županije,          gradovi, općine

October 2011, Republic of Croatia, counties,          towns, municipalities

4.4.2/9.    Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/9.    Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – listopad 2011., Republika Hrvatska,          županije, gradovi, općine

January – October 2011, Republic of  Croatia,          counties, towns, municipalities

13., utorak

13, Tuesday

3.1.1/9.    Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/9.    Construction Work Indices, 2011

h/e  www

rujan 2011., Republika Hrvatska

September 2011, Republic of Croatia

3.1.4/10.  Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/10.  Building Permits Issued, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

2.2.1/10.  Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/10.  Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

4.1.1/10.  Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/10.  Retail Trade, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

4.1.2/3.    Distributivna trgovina i ostale usluge u 2011.

4.1.2/3.    Distributive Trade and Other Services, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

5.1.7/3.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2011.

5.1.7/3.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

3.1.2/3.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
              gradnja u 2011., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/3.    Completed Construction Works, Orders and Residential
              Construction, 2011, Legal Entities Employing 20 or More  Persons  

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

13.1.1/11.     Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/11.    Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

15.1.1.     Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2010.
              −  privremeni podaci

15.1.1.     Basic Structural Business Indicators of Enterprises, 2010
              − Provisional Data

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

16., petak

16, Friday

8.1.11.     Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata
              znanosti u ak. g. 2010./2011.

8.1.11.     Candidates for Doctorate – Persons in Process of
              Obtaining Doctorate of Science, 2010/2011 Academic Year

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska

2010/2011, Republic of Croatia

52.

19., ponedjeljak

19, Monday

8.3.2.      Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u
              sezoni 2010./2011.

8.3.2.      Artistic Production and Live Performances, 2010/2011 Season

h/e  www

2010./2011., Republika Hrvatska

2010/2011, Republic of Croatia

20., utorak

20, Tuesday

1.1.27/10.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/10.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

12.1.1/3.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2011.

12.1.1/3.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

3.1.1/10.  Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/10.  Construction Work Indices, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, the Republic of Croatia

6.1.9.      Otpad u 2010.

6.1.9.      Waste, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1.

28. srijeda

28, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
            III.  tromjesečju 2011.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
            Third Quarter of 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Third quarter of 2011, Republic of Croatia

1.1.32/11.     Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/11.    Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

2.1.3/11.  Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/11.  Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011 First Results

h/e   www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

9.1.1/10.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/10.  Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

9.1.2/10.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/10.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

9.1.6/10.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/10.  Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

listopad 2011., Republika Hrvatska

October 2011, Republic of Croatia

9.2.1/11.  Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/11.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

studeni 2011, siječanj – studeni 2011.,
         Republika Hrvatska

November 2011, January – November 2011,
         Republic of Croatia

4.2.1/11.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/11.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − studeni 2011., Republika Hrvatska

January − November 2011, Republic of Croatia

8.2.4.      Ljudski potencijali u znanosti i tehnologiji, 2010.

8.2.4.      Human Resources in Science and Technology, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 11

Monthly Statistical Report, No. 11

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2011.

Statistical Yearbook 2011

h/e  www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku
         i međunarodni pregled

Annual data series for Republic of Croatia
         and international survey

Program publiciranja 2012.

Publishing Programme 2012

h/e  www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine,          naselja

Republic of Croatia, counties, towns, municipalities,          settlements

Statistička izvješća

Statistical Report

1432  Energetska statistika u 2010.

1432  Energy Statistics, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1444  Visoko obrazovanje u 2010.

1444  Higher Education,  2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

1450  Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2010. – Europa 2010.

1450  Labour Force Survey Results, Croatia, 2010 – Europe 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special editions

Promet u morskim lukama od 2006. do 2010.

Traffic in Seaports, 2006 – 2010

h/e  www

2006.  − 2010., Republika Hrvatska, morske luke

2006 – 2010, Republic of Croatia, seaports

 

 

SIJEČANJ 2012./ JANUARY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

2.

4., srijeda

4, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

3.

10., utorak

10, Tuesday

2.1.1/12.  Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2011.

2.1.1/12.  Industrial Producers' Price Index, 2011

h/e   www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

4.4.6/7.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/7.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – studeni 2011., Republika Hrvatska

January – November 2011, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

2.1.4/11.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/11.  Industrial New Orders and Turnover  Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

5.1.2/11.  Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u studenome 2011.

5.1.2/11.  Inland Waterway Transport, November 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

5.1.3/11.  Granični promet u studenome 2011.

5.1.3/11.  Cross-Border Traffic, November 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

5.1.4/11.  Promet u morskim lukama u studenome 2011.

5.1.4/11.  Traffic in Seaports, November 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska, odabrane
         morske luke

November 2011, Republic of Croatia, selected 
         seaports

5.1.5/11.  Promet u zračnim lukama u studenome 2011.

5.1.5/11.  Air Traffic, November 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

November 2011, Republic of Croatia, airports

12., četvrtak

12, Thursday

1.1.29/11.     Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/11.    Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

4.1.1/11.  Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/11.  Retail Trade, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

4.4.1/11.  Turizam u 2011.

4.4.1/11.  Tourism, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska, županije,          gradovi, općine

November 2011, Republic of Croatia, counties,          towns, municipalities

4.4.2/10.  Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/10.  Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – studeni 2011., Republika Hrvatska,          županije, gradovi, općine

January – November 2011, Republic of  Croatia,          counties, towns, municipalities

13., petak

13, Friday

2.1.2/12.  Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2011.

2.1.2/12.  Producers' Building Material Price Indices, 2011

h/e   www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

4.

16., ponedjeljak

16, Monday

13.1.1/12.     Indeksi potrošačkih cijena u 2011.

13.1.1/12.    Consumer Price Indices, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

17., utorak

17, Tuesday

2.2.1/11.  Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/11.  Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

3.1.4/11.  Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/11.  Building Permits Issued, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

18., srijeda

18, Wednesday

9.2.7/3.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2011.

9.2.7/3.    Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2011

h/e  www

III. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska, regije

Third quarter of 2011, Republic of Croatia,          statistical regions

20., petak

20, Friday

1.1.27/11.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/11.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

5.

23., ponedjeljak

23, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2011.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

3.1.1/11.  Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/11.  Construction Work Indices, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

1.1.10.     Druga prognoza realnog dohotka u 2011.

1.1.10.     Second Prospects for Real Income, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

 2011, Republic of Croatia

1.1.32/12.     Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2011.

1.1.32/12.    Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

1.1.33.     Strukture valionica u 2011.

1.1.33.     Structure of Hatcheries, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

2.1.3/12.  Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih
              osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2011., prvi rezultati

2.1.3/12.  Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons
              Employed and Labour Productivity in Industry, 2011, First Results

h/e   www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

6.

31., utorak

31, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2011.

First Results: Tourism, 2011

h/e  www

prosinac 2011., siječanj – prosinac 2011.,          Republika Hrvatska

December 2011, January – December 2011,          Republic of Croatia

4.2.1/12.  Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011.

4.2.1/12.  Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj − prosinac 2011., Republika Hrvatska

January – December 2011, Republic of Croatia

9.1.1/11.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/11.  Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

9.1.2/11.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/11.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

9.1.6/11.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/11.  Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

studeni 2011., Republika Hrvatska

November 2011, Republic of Croatia

9.2.1/12.  Zaposleni prema djelatnostima u 2011.

9.2.1/12.  Persons in Paid Employment, by Activities, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće, br. 12

Monthly Statistical Report, No. 12

h/e  www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku
         Hrvatsku i međunarodni pregled

Monthly and annual data series for Republic of
         Croatia and international survey

 

 

VELJAČA 2012./ FEBRUARY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

6.

3., petak

3, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2011.

First Results: Retail Trade, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

7.

6., ponedjeljak

6, Monday

4.4.6/8.    Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2011.

4.4.6/8.    Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

siječanj – prosinac 2011., Republika Hrvatska

January – December 2011, Republic of Croatia

9., četvrtak

9, Thursday

5.1.2/12.  Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u prosincu 2011.

5.1.2/12.  Inland Waterway Transport, December 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

5.1.3/12.  Granični promet u prosincu 2011.

5.1.3/12.  Cross-Border Traffic, December 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

5.1.4/12.  Promet u morskim lukama u prosincu 2011.

5.1.4/12.  Traffic in Seaports, December 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska, odabrane          morske luke

December 2011, Republic of Croatia, selected           seaports

5.1.5/12.  Promet u zračnim lukama u prosincu 2011.

5.1.5/12.  Air Traffic, December 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska, zračne luke

December 2011, Republic of Croatia, airports

10., petak

10, Friday

1.1.29/12.     Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2011.

1.1.29/12.    Cows’ Milk and Dairy Products, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

2.1.4/12.  Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2011., prvi rezultati

2.1.4/12.  Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2011,
              First Results

h/e   www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

4.2.2/4.    Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama,
              gradovima i općinama u 2011.

4.2.2/4.    Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties,
              Towns and Municipalities, 2011

h/e  www

siječanj − prosinac 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January − December 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns and municipalities

4.4.1/12.  Turizam u 2011.

4.4.1/12.  Tourism, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska, županije,
         gradovi, općine

December 2011, Republic of Croatia, counties,
         towns, municipalities

4.4.2/11.  Turizam, kumulativni podaci u 2011.

4.4.2/11.  Tourism – Cumulative Data, 2011

h/e  www

siječanj – prosinac 2011., Republika Hrvatska,
         županije, gradovi, općine

January – December 2011, Republic of Croatia,
         counties, towns, municipalities

5.1.6/4.    Prekrcaj tereta u 2011.

5.1.6/4.    Transhipment, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

9.2.2/4.    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2011.

9.2.2/4.    Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2011

h/e  www

listopad, studeni, prosinac 2011., Republika          Hrvatska, županije

October, November, December 2011, Republic         of Croatia, counties

11.1.1/4.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011.

11.1.1/4.  Number and Structure of Business Entities, 2011 

h/e  www

31. prosinca 2011., Republika Hrvatska, županije

31 December 2011, Republic of Croatia, counties

11.1.2/2.  Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011., po županijama

11.1.2/2.  Number and Structure of Business Entities, 2011, by Counties

h/e  www

stanje 31. prosinca 2011., županije

Situation as on 31 December 2011, counties

8.

13., ponedjeljak

13, Monday

1.1.2/4.    Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
              ribarstva u 2011.

1.1.2/4.    Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
              and Fishing, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

14., utorak

14, Tuesday

1.1.5/4.    Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.5/4.    Agricultural Quarterly Price Indices, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

3.1.4/12.  Izdana odobrenja za građenje u 2011.

3.1.4/12.  Building Permits Issued, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

4.1.1/12.  Trgovina na malo u 2011.

4.1.1/12.  Retail Trade, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

5.1.1/4.    Transport u 2011.

5.1.1/4.    Transport, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

15., srijeda

15, Wednesday

4.4.3.      Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor
              u 2011.

4.4.3.      Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska, županije

2011, Republic of Croatia, counties

17., petak

17, Friday

2.2.1/12.  Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2011.

2.2.1/12.  Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2011

h/e   www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

9.

20,. ponedjeljak

20, Monday

1.1.27/12.     Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2011.

1.1.27/12.    Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011 Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

1.1.3.      Godišnji otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
              ribarstva u 2011.

1.1.3.      Annual Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry
              and Fishing, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

 2011, Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

4.4.7/4.    Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2011.

4.4.7/4     Congresses and Other Business Meetings, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

24., petak

24, Friday

1.1.4.      Cijene u poljoprivredi u 2011.

1.1.4.      Agricultural Prices, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska
2011 Republic of Croatia

10.

27., ponedjeljak

27, Monday

4.4.8/4.    Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2011.

4.4.8/4.    Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

28., utorak

28, Tuesday

9.1.1/12.  Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.1/12.  Average Monthly Paid Net Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

9.1.2/12.  Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011.

9.1.2/12.  Average Monthly Gross Earnings of Persons in
              Paid Employment, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

9.1.6/12.  Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u
              pravnim osobama u 2011.

9.1.6/12.  Average Monthly Paid Earnings per Hour of Work in
              Legal Entities, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

◊◊◊

Bruto domaći proizvod u 2011. – prva procjena

Gross Domestic Product, 2011 – Flash Estimate

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

1.1.6.      Indeksi cijena u poljoprivredi u 2011.

1.1.6.      Agricultural Price Indices, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

 2011, Republic of Croatia

9.1.3/3.    Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po
              obračunskim razdobljima u 2011.

9.1.3/3.    Average Monthly Paid Net Earnings, by Accounting Periods, 2011

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2011.,          Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second
         half-year of 2011, Republic of Croatia

9.1.4/3.    Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim
              razdobljima u 2011.

9.1.4/3.    Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment,
              by Accounting Periods, 2011

h/e  www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2011.,          Republika Hrvatska

Third and fourth quarter and first and second
         half-year of 2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća

Statistical Report

1433  Građevinarstvo u 2010.

1433  Construction, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

1434  Cijene prodanih novih stanova od 1990. do 2010.

1434  Prices of Sold New Dwellings, 1990 – 2010

h/e  www

1990. – 2010., Republika Hrvatska

1990 – 2010, Republic of Croatia

Metodološke upute

Methodological guidelines

Priručnik za statistiku dohotka stanovništva 

Handbook for Population Income Statistics

h

Odgađa se do daljnjega

Postponed indefinitely

 

 

OŽUJAK 2012./ MARCH 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

11.

6., utorak

6, Tuesday

4.2.3/4.    Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2011.

4.2.3/4.    Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

12.

14., srijeda

14, Wednesday

3.1.1/12.  Indeksi građevinskih radova u 2011.

3.1.1/12.  Construction Work Indices, 2011

h/e  www

prosinac 2011., Republika Hrvatska

December 2011, Republic of Croatia

4.1.2/4.    Distributivna trgovina i ostale usluge u 2011.

4.1.2/4.    Distributive Trade and Other Services, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

5.1.7/4.    Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2011.

5.1.7/4.    Postal, Courier and Telecommunication Services, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

15., četvrtak

15, Thursday

3.1.2/4.    Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena
              gradnja u 2011., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.2/4.    Completed Construction Works, Orders and Residential
              Construction, 2011, Legal Entities Employing 20 or More Persons  

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

4.4.5.      Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma
              u 2011.

4.4.5.      Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska, županije

2011, Republic of Croatia, counties

16., petak

16, Friday

9.1.5.      Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće prema
              stupnju stručne spreme i po djelatnostima u 2010.

9.1.5.      Average Monthly Paid Net and Gross Earnings, by
              Professional Attainment and Activities, 2010

h/e  www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

13.

20., utorak

20, Tuesday

9.2.3.      Zaposleni prema spolu i po djelatnostima, stanje 31. ožujka 2011.

9.2.3.      Persons in Paid Employment, by Sex and Activities,
              Situation as on 31 March 2011

h/e  www

31. ožujka 2011., Republika Hrvatska

31 March 2011, Republic of Croatia

20., utorak

20, Tuesday

12.1.1/4.  Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2011.

12.1.1/4.  Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

9.2.5.      Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i
              djelatnostima, stanje u ožujku 2011.

9.2.5.      Distribution of Persons in Paid Employment, by Average
              Paid off Net Earning and Activities, Situation as in March 2011

h/e  www

ožujak  2011., Republika Hrvatska

March 2011, Republic of Croatia

23., petak

23, Friday

9.2.4.      Zaposleni po područjima djelatnosti i županijama, 
              stanje 31. ožujka 2011.

9.2.4.      Persons in Paid Employment, by Activities and Counties,
              Situation as on 31 March 2011

h/e  www

31. ožujka 2011., Republika Hrvatska, županije

31 March 2011, Republic of Croatia, counties

14.

28., srijeda

28, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u
            IV.  tromjesečju 2011.

First Results: Labour Force in the Republic of Croatia,
            Fourth Quarter of 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia

3.1.5/2.    Cijene prodanih novih stanova u 2011.

3.1.5/2.    Prices of Sold New Dwellings, 2011

h/e  www

II. polugodište 2011., Republika Hrvatska

Second half-year of 2011, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

4.4.4.      Putničke agencije u 2011.

4.4.4.      Travel Agencies, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća

Statistical Report

1430  Industrijska proizvodnja u 2010. Godišnji izvještaj – PRODCOM-rezultati

1430  Industrial Production in 2010, Annual PRODCOM Results

h/e  www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

 

 

TRAVANJ 2012./ APRIL 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

15.

5., četvrtak

5, Thursday

1.3.1.      Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2011.

1.3.1.      Products of Forestry and Felled Timber, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

1.3.3.      Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2011.

1.3.3.      Services in Forestry and Felled Timber, 2011

h/e  www

2011., Republika Hrvatska

2011, Republic of Croatia

17.

18., srijeda

18, Wednesday

9.2.7/4.    Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u IV. tromjesečju 2011.

9.2.7/4.    Labour Force in the Republic of Croatia, Fourth Quarter of 2011

h/e  www

IV. tromjesečje 2011., Republika Hrvatska, regije

Fourth quarter of 2011, Republic of Croatia,          statistical regions

 

 

Statističke publikacije

Statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose
i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Statistička izvješća

Statistical Report

1431  Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2010.,
       detaljni godišnji rezultati

1431  Inputs of Raw Materials in Industrial Production in 2010,
       Detailed Annual Results

h/e   www

2010., Republika Hrvatska, županije

2010, Republic of Croatia, counties

1456  Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2010.

1456  Results of Household Budget Survey, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska

2010, Republic of Croatia

1447  Kultura i umjetnost u 2010.

1447  Culture and Arts, 2010

h/e   www

2010., Republika Hrvatska, županije, gradovi,
         općine

2010, Republic of Croatia, counties, towns,
         municipalities

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Priručnik za proizvođačke cijene

Industrial Producers’ Price Manual

h/e   www

-
-

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje

International Recommendations for the Industrial Production Index

h/e   www

-
-