image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                        ZAGREB, 15. TRAVNJA 2011./15 APRIL, 2011                                      BROJ/NUMBER: 1.1.14.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – konačni rezultati

Stanje 1. lipnja 2007.

STRUCTURE OF AGRICULTURAL FARMS – final results

Situation as on 1 June 2007

 

 

U procesu prilagodbe statistici EU-a u 2007. Državni zavod za statistiku proveo je Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i prvi put dostavio podatke u bazu Eurofarm. Ovim istraživanjem obuhvaćena su poljoprivredna gospodarstva koja su zadovoljila određene kriterije (vidi Metodološka objašnjenja) i koja proizvode pretežno za tržište. Stoga se navedeni podaci razlikuju od podataka prikupljenih redovitim godišnjim istraživanjima i objavljenih u  priopćenjima za 2007.

 

In the process of the harmonisation with the EU statistics, the Croatian Bureau of Statistics conducted in 2007 a survey on the structure of agricultural holdings and submitted the results for the first time to the Eurofarm data base. This survey covers agricultural holdings that met certain criteria (see the Notes on Methodology) and whose production is mainly intended for the market. Therefore, these data differ from data collected by regular annual surveys and published in the first releases for 2007.

U ovom priopćenju objavljuju se konačni rezultati vezani uz strukturu poljoprivrednih gospodarstava: važnije poljoprivredne površine po kategorijama, broj stoke i peradi te broj poljoprivrednih gospodarstava.

 

This release presents the final data related to the structure of agricultural holdings: important agricultural areas by category, number of livestock and poultry as well as the number of agricultural holdings.

 

 

 

Prema konačnim rezultatima, u 2007. prosječno poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj koristilo je 5,4 ha poljoprivredne površine. Poljoprivrednu aktivnost obavljala su 181 252 poljoprivredna gospodarstva i oni su koristili 979 000 ha poljoprivredne površine.

 

According to the final results, the average agricultural holding in the Republic of Croatia used 5.4 ha of agricultural land in 2007. There were 181 252 agricultural holdings engaged in the agricultural activity. They cultivated 979 000 ha of agricultural land.

 

 

 

1.   POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA, STANJE 1. LIPNJA 2007.

      AGRICULTURAL HOLDINGS, SITUATION AS ON 1 JUNE 2007

 

Korištena poljoprivredna površina, tis. ha

Utilised agricultural area, ‘000 ha

Broj poljoprivrednih gospodarstava

Number of agricultural holdings

 

 

 

 

 

Poljoprivredna gospodarstva

979

181 252

Agricultural holdings

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 791

180 121

Private family farms

Poslovni subjekti

188

1 131

Business entities

 

 

 

2.   POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA U 2007.

      AREA OF UTILISED AGRICULTURAL LAND, BY CATEGORIES, 2007

 

Korištena poljoprivredna površina, tis. ha

Utilised agricultural area, ‘000 ha

 

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina

979

Utilised agricultural area (UAA)

 

 

 

Oranice i vrtovi

744

Arable land

Povrtnjaci

3

Kitchen gardens

Trajni travnjaci1)

179

Permanent grassland1)

Trajni nasadi

53

Land under permanent crops

 

1)       Odnosi se na stvarno korištenu površinu. Procjenjuje se da je površina veća jer se više gospodarstava zajednički koristilo državnim zemljištem za ispašu stoke.

 

1)       Referring only to the area actually utilised. It is estimated that this area is larger due to the fact that the state-owned land is jointly used by more than one farm for pasture.

 

 

 

3.   BROJ STOKE, STANJE 1. LIPNJA 2007.

      NUMBER OF LIVESTOCK, SITUATION AS ON 1 JUNE 2007

 

Broj stoke, tis. grla

Number of livestock, ‘000 head

 

 

 

 

Goveda

357

Cattle

Svinje

1 576

Pigs

Ovce

620

Sheep

Koze

88

Goats

Perad

8 255

Poultry

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Izvještajem o strukturi poljoprivrednih gospodarstava prikupljaju se podaci o radnoj snazi, načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci) i broju stoke. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte i njihove dijelove prikupljaju se izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

The Report on the Structure of Agricultural Holdings is used in collecting data on labour force, way of utilisation of the agricultural land (arable land permanent crops, kitchen gardens, meadows and pastures) and the number of livestock. These data are collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. Data concerning business entities and parts thereof are collected reports delivered by mail to the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s:

 

Data on private family farms are collected by using the interview method applied to a selected stratified sample. The sample for private family farms has been selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings. The basic set covers the agricultural farms disposing of:

-

najmanje 1 ha korištene poljoprivredne površine ili

 

-

at least 1 ha of utilised agricultural area, or

-

manje od 1 ha korištene poljoprivredne površine, ali

 

-

less than 1 ha of utilised agricultural area, but

-

najmanje 0,1 ha korištene poljoprivredne površine i 0,9 ha šuma ili

 

-

at least 0.1 ha of utilised agricultural area and 0.9 ha of forest, or

-

najmanje 0,3 ha vinograda i/ili voćnjaka ili

 

-

at least 0.3 ha of vineyards and/or orchards,

-

dvjema ili više stočnih jedinica ili

 

-

or two or more livestock units (LSU), or

-

0,15 do 0,3 ha vinograda/voćnjaka i jednom ili dvjema stočnim jedinicama ili

 

-

0.15 to 0.3 ha of vineyards/orchards and 1 or 2 LSUs, or

-

su proizvođači povrća, aromatskog bilja, jagoda, cvijeća ili ukrasnog bilja za tržište.

 

-

are market producers of vegetables, aromatic herbs, strawberries, flowers or ornamental plants.

 

 

 

Na veličinu uzorka utjecala su financijska sredstva odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. i udio poljoprivrednih gospodarstava po županijama. U uzorak je odabrano oko 11 000 poljoprivrednih gospodarstava.

 

The sample size was conditioned by the financial means allocated from the 2007 State Budget of the Republic of Croatia and the share of agricultural holdings by counties. The sample consisted of 11 000 agricultural holdings.

 

 

 

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima prijašnjih godina, podacima Popisa poljoprivrede 2003. te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su napravljene korekcije.

 

All expanded data were compared to data from previous years, the 2003 Agricultural Census data and available administrative sources (the Register of Agricultural Holdings of the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development etc.). On the basis of all available data, corrections were done when necessary.

 

 

 

Podaci o površinama i broju stoke odnose se na stanje 1. lipnja 2007.

 

Data on areas and the number of livestock refer to the situation as on 1 June 2007.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.). Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. (NN, Nos. 58/07 and 72/07). The coverage is selective. Data are collected on reports that are delivered by mail to the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production, for which interviewers collect data.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

 

Agricultural holding is a production management unit engaged in agriculture and operating as a company, craft or cooperative if it is registered for agricultural activities as well as a peasant farm or a private family farm.

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća: oranice i vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, vinograde te površine pod košaračkom vrbom.

 

Utilised agricultural area is the total agricultural area that was used for crop production in a year in question. It covers arable land, kitchen gardens, meadows, pastures, nurseries, orchards, vineyards and land under osier willow.

 

 

 

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju i nalaze se pod sustavom plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se: žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, povrće, cvijeće i ukrasno bilje te sjemenski i sadni materijal.

 

Arable land refers to the land that is regularly farmed and cultivated and is under crop rotation. The following plants are grown on arable land: cereals, pulses for dry grain, root and tuber crops, industrial crops, fodder crops, vegetables, flowers and horticultural plants as well as seeds and seedlings.

 

 

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Kitchen gardens are areas scheduled for growing of crops (mostly vegetables) that are intended for consumption by persons living in a household and mainly not intended for sale. Only occasional surplus of products grown on these areas is sold outside the household.

 

 

 

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sjena i sjenaže (livade i pašnjaci). Isključeni su:

 

Permanent grasslands are areas used for grazing, making hay and silage (meadows and pastures). It does not include the following:

 

 

 

 

 

-

travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

 

-

grassland not used any more (difficult to access, bad quality);

-

travnjaci zarasli šumskim drvećem koji su uključeni u šume

 

-

former grassland overgrown with forest trees, which are included in forests;

-

djelomično zarasli travnjaci koji su uključeni u šumsko zemljište

 

-

partly overgrown land, which is included in the wooded land not used for agriculture;

-

površine zasijane djetelinom i lucernom koje su uključene u usjeve na oranicama i vrtovima,

 

-

areas sown with clover and lucerne included in crops on arable land;

-

površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim smjesama koje su uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

 

-

areas sown with multi-annual grasses, grass mixtures and grass-clover mixtures included in crops on arable land.

 

 

 

Trajni nasadi uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu.

 

Land under permanent crops includes orchards, vineyards, olive groves, nurseries and osier willows.

 

 

 

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

 

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and other poultry.

 

 

 

Stočna jedinica jest referentna jedinica koja olakšava agregiranje stoke različitih vrsta i starosti preko upotrebe specifičnih koeficijenata postavljenih na temelju hranidbenih zahtjeva za pojedinu vrstu stoke.

 

Livestock unit (LSU) is a reference unit that facilitates the aggregation of livestock of various species and age by using of specific coefficients established initially on the basis of the nutritional or feed requirements of each type of animals.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

ha

NKD 2007.

NN

tis.

Europska unija

hektar

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Narodne novine

tisuća

 

EU

ha

LSU

NKD 2007.

NN

‘000

European Union

hectare

Livestock unit

National Classification of Activities, 2007 version

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

thousand

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović i Predrag Cvjetićanin

Prepared by: Mira Šimanović and Predrag Cvjetićanin

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.