image description

image description

image description

 

GODINA/ YEAR: XLVIII.                              ZAGREB, 18. STUDENOGA 2011./ 18 NOVEMBER, 2011                            BROJ/ NUMBER: 1.1.22.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – konačni podaci

Stanje 1. lipnja 2010.

 

STRUCTURE OF AGRICULTURAL FARMS – final data

Situation as on 1 June, 2010

 

 

U 2010., u procesu prilagodbe statistici EU-a, Državni zavod za statistiku proveo je istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava. U ovom priopćenju objavljuju se konačni podaci vezani uz strukturu poljoprivrednih gospodarstava: važnije poljoprivredne površine po kategorijama, broj stoke i peradi te broj poljoprivrednih gospodarstava.

 

In the process of to the harmonisation with the EU statistics, the Croatian Bureau of Statistics conducted a survey in 2010 on the structure of agricultural holdings. This release presents final data related to the structure of agricultural holdings; important agricultural areas by category, number of livestock and poultry as well as the number of agricultural holdings.

 

 

 

Prema konačnim podacima, u 2010. prosječno poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj koristi 5,6 ha poljoprivrednih površina. Poljoprivrednu aktivnost obavlja 232 990 poljoprivrednih gospodarstava i oni koriste 1 315 000 ha poljoprivredne površine.

 

According to the previous data, in 2010, an average agricultural holding in the Republic of Croatia used 5.6 ha of agricultural areas. There were 232 990 agricultural holdings engaged in the agricultural activity and they cultivated 1 315 000 ha of agricultural land.

 

 

 

1.   POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA, STANJE 1. LIPNJA 2010.

      AGRICULTURAL HOLDINGS, SITUATION AS ON 1 JUNE 2010

 

Korištena poljoprivredna površina, tis. ha

Utilised agricultural area,‘000 ha

Broj poljoprivrednih gospodarstava

Number of agricultural holdings

 

 

 

 

 

Poljoprivredna gospodarstva

1 315

232 990

Agricultural holdings

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

1 102

230 750

Private family farms

Poslovni subjekti

213

2 240

Business entities

 

 

 

2.   POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA U 2010.

      AREA OF UTILISED AGRICULTURAL LAND, BY CATEGORIES, 2010

 

Korištena poljoprivredna površina, tis. ha

Utilised agricultural area, ‘000 ha

 

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina

1 315

Utilised Agricultural Area (UAA)

 

 

 

Oranice i vrtovi

895

Arable land

Povrtnjaci

3

Kitchen gardens

Trajni travnjaci1)

338

Permanent grassland1)

Trajni nasadi

79

Land under permanent crops

 

1)       Odnosi se na stvarno korištenu površinu. Procjenjuje se da je površina veća jer se više gospodarstava zajednički koristi državnim zemljištem za ispašu stoke.

 

1)       Referring only to the area actually utilised. It is estimated that this area is larger due to the fact that the state-owned land is jointly used by more than one farm for pasture.

 

 

 

3.   BROJ STOKE, STANJE 1. LIPNJA 2010.

      NUMBER OF LIVESTOCK, SITUATION AS ON 1 JUNE 2010

 

Broj stoke, tis. grla

Number of livestock, ‘000 heads

 

 

 

 

Goveda

496

Cattle

Svinje

1 488

Pigs

Ovce

885

Sheep

Koze

112

Goats

Perad

13 456

Poultry

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Izvještajem o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje  (PO-22/STR) prikupljaju se podaci o radnoj snazi, načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci), metodama poljoprivredne proizvodnje, broju stoke,  poljoprivrednim strojevima i opremi. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte i njihove dijelove prikupljaju se izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

The data on labour force, area of utilised agricultural land by categories (arable land, permanent crops, kitchen gardens, meadows and pastures), methods of agricultural, number of livestock and on agricultural machinery and equipment are collected on the Report on Structure of Agricultural Holdings and Methods of Agricultural Production PO-22/STR form). These data are collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. Data concerning business entities and parts thereof are collected by using the reporting method and the reports are delivered by mail to the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,4 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih  jedinica.

 

Data for agricultural holdings are collected by using the interview method applied to a selected stratified sample. The sample for agricultural holdings was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings. The sampling frame comprised agricultural holdings with more than 0.4 hectares of utilised agricultural area and more than 0.5 livestock size unit.

 

 

 

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. i udio poljoprivrednih gospodarstava po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine. U uzorak je odabrano oko 23 000 poljoprivrednih gospodarstava. Uzorkom je obuhvaćeno 98% korištene poljoprivredne površine i 98% stočnih jedinica.

 

The sample size was conditioned by the financial means allocated from the 2010 State Budget of the Republic of Croatia and the share of agricultural holdings by statistical spatial units at level 2. The sample consisted of 23 000 agricultural holdings. The sample covered 98% of utilized agricultural area and 98% of livestock size units.

 

 

 

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima prijašnjih godina, podacima Popisa poljoprivrede 2003. te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi napravljene su korekcije.

 

All expanded data were compared to data from previous years, the 2003 Agricultural Census data and available administrative sources (the Register of Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development etc.). On the basis of all available data, corrections were done when necessary.

 

 

 

Podaci o površinama i broju stoke odnose se na stanje 1. lipnja 2010.

 

Data on areas and number of livestock refer to the situation as on 1 June 2010.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. The coverage is selective. Data are collected on reports that are submitted to the Croatian Bureau of Statistics by post.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production, for which interviewers collect data.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ovim istraživanjem obuhvaćena su sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju više od 0,4 ha korištene poljoprivredne površine i više od 0,5 stočnih jedinica.

 

Agricultural holding is a production management unit engaged in agriculture and operating as a company, craft or cooperative if it is registered for agricultural activities as well as a peasant farm or a private family farm. This survey covers all agricultural holdings with more than 0.4 hectares of utilised agricultural land and more than 0.5 livestock size units.

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća: oranice i vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, vinograde te površine pod košaračkom vrbom.

 

Utilised agricultural area is the total agricultural area that was used for crop production in a year in question. It covers arable land, kitchen gardens, meadows, pastures, nurseries, orchards, vineyards and land under osier willow.

 

 

 

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju i nalaze se pod sustavom plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se: žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, povrće, cvijeće i ukrasno bilje te sjemenski i sadni materijal.

 

Arable land refers to the land that is regularly farmed and cultivated and is under crop rotation. The following plants are grown on arable land: cereals, pulses for dry grain, root and tuber crops, industrial crops, fodder crops, vegetables, flowers and horticultural plants as well as seeds and seedlings.

 

 

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Kitchen gardens are areas scheduled for growing of crops (mostly vegetables) that are intended for consumption by persons living in a household and mainly not intended for sale. Only occasional surplus of products grown on these areas is sold outside the household.

 

 

 

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sjena i sjenaže (livade i pašnjaci). Isključeni su:

 

Permanent grasslands are areas used for grazing, making hay and silage (meadows and pastures). It does not include:

 

 

 

 

 

-

travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

 

-

grassland not used any more (difficult to access, bad quality);

-

travnjaci zarasli šumskim drvećem, uključeni u šume

 

-

former grassland overgrown with forest trees, which are included in forests;

-

djelomično zarasli travnjaci uključeni u šumsko zemljište

 

-

partly overgrown land, which is included in item wooded land not used for agriculture;

-

površine zasijane djetelinom i lucernom uključene u usjeve na oranicama i vrtovima

 

-

areas sown with clover and lucerne, which are included in arable land;

-

površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim smjesama uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

 

-

areas sown with multi-annual grasses, grass mixtures and grass-clover mixtures, which are included in arable land.

 

 

 

Trajni nasadi uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu.

 

Land under permanent crops includes orchards, vineyards, olive groves, nurseries and osier willows.

 

 

 

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

 

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and other poultry.

 

 

 

Stočna jedinica jest referentna jedinica koja olakšava agregiranje stoke različitih vrsta i starosti preko upotrebe specifičnih koeficijenata postavljenih na temelju hranidbenih zahtjeva za pojedinu vrstu stoke.

 

Livestock unit is a reference unit which facilitates the aggregation of livestock from various species and age, via the use of specific coefficients established initially on the basis of the nutritional or feed requirement of each type of animal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

ha

NKD 2007.

tis.

Europska unija

hektar

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

tisuća

 

EU

ha

NKD 2007.

 ‘000

European Union

hectare

National Classification of Activities, 2007 version

thousand

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović i Predrag Cvjetićanin

Prepared by: Mira Šimanović and Predrag Cvjetićanin

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.