Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                          ZAGREB, 19. SRPNJA 2012./ 19 JULY, 2012                                        BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2011.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2011

 

 

 

U ovom priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2007. do 2011. te podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2011. za gradove i općine.

 

This Release presents data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2002 to 2011. Data on births, deaths, marriages and divorces are presented at the county level for the period from 2007 to 2011 as well as data on the natural change in population in 2011 for towns and municipalities.

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2011. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 5,0%, tj. rođeno je 2 164 djece manje nego u 2010. Ukupan broj rođenih u 2011. bio je 41 342 djece, od toga 41 197 živorođene djece i 145 mrtvorođene djece. Od 41 197 živorođene djece, 21 177 ili 51,4% rođeno je muške djece i 20 020 ili 48,6% ženske djece.

 

The year 2011, as compared to the previous year, recorded a decrease of 5.0% in the number of live births, that is, 2 164 fewer children were born than in 2010. Out of the total of 41 342 births in 2011, there were 41 197 live births and 145 stillbirths. Out of 41 197 live births, 21 177, or 51.4%, were boys and 20 020, or 48.6%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2011. iznosila je 9,4.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2011 was 9.4.

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2011. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 1 077 osoba ili 2,1% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (51 019) u 2011., 25 185 ili 49,4% odnosilo se na muške osobe i 25 834 ili 50,6% na ženske osobe.

 

In 2011, the number of deaths decreased compared to the previous year, that is, 1 077 persons, or 2.1% less than in the previous year. Out of the total number of deaths (51 019) in 2011, there were 25 185, or 49.4%, men and 25 834, or 50.6%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2011. iznosila je 11,6.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2011 was 11.6.

 

 

 

U 2011. umrlo je 192 dojenčadi, odnosno 0,38% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 98 ili 51,0% umrlo je u prvim danima života, tj. 0 – 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2011 amounted to 192, that is, 0.38% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 98, or 51.0%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2011. iznosila je 4,7, a u prethodnoj godini iznosila je 4,4.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2011 was 4.7, while in the previous year it was 4.4.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2011. bila je u Požeško-slavonskoj županiji (1,4), a  najveća je bila u Ličko-senjskoj županiji (8,3).

 

The lowest infant death rate in 2011 was recorded in the County of Požega-Slavonia (1.4) and the highest one in the County of Lika-Senj (8.3).

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2011. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -2,2 (-9 822 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 80,7. U Gradu Zagrebu bio je pozitivan prirodni prirast, a u svim ostalim županijama bio je negativan. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Sisačko-moslavačkoj županiji, i to -1 081 uz vitalni indeks od 57,9.

 

The natural increase rate in 2011 in the Republic of Croatia was negative at -2.2 (-9 822 persons), which was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which was 80.7. The City of Zagreb had a positive increase rate, while a negative increase rate was recorded in all other counties. The highest negative natural increase rate was recorded in the County of Sisak-Moslavina (-1 081), with the vital index of 57.9.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 101 gradu/općini i Gradu Zagrebu, a negativan je bio u 445 gradova/općina, dok je 9 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase rate was recorded in 101 towns/municipalities and the City of Zagreb, a negative one in 445 towns/municipalities, while 9 towns/municipalities recorded a zero natural increase rate.

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2011. sklopljeno je 20 211 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2011. iznosila je 4,6.

 

In 2011, there were 20 211 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2011 was 4.6.

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2011. bila su 5 662 pravomoćno razvedena braka.

 

In 2011, there were 5 662 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2011. iznosila je 1,3.

 

Divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.3 in 2011.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2011. iznosio je 280,1.

 

The number of divorces per 1 000 marriages amounted in 2011 to 280.1.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2002. DO 2011.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2002 − 2011

  

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

40 094

50 569

-10 475

9,0

11,4

-2,4

-

-

2003.

39 668

52 575

-12 907

8,9

11,8

-2,9

98,9

104,0

2004.

40 307

49 756

-9 449

9,1

11,2

-2,1

101,6

94,6

2005.

42 492

51 790

-9 298

9,6

11,7

-2,1

105,4

104,1

2006.

41 446

50 378

-8 932

9,3

11,3

-2,0

97,5

97,3

2007.

41 910

52 367

-10 457

9,4

11,8

-2,4

101,1

103,9

2008.

43 753

52 151

-8 398

9,9

11,8

-1,9

104,4

99,6

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,81)

101,9

100,5

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,4

11,6

-2,2

95,0

97,9

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to difference of the rate of live births and deaths due to the rounding of data numbers.

 

 

 

070101

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2007. DO 2011.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2007 2011

Županija
County of

 

Rođeni
Births

Umrli
Deaths

Prirodni prirast
Natural increase

Brakovi
Marital statistics

Umrla
 dojenčad
na 1 000 živorođenih
Infant deaths
 per 1 000 live births

Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
Vital index (live births per 100 deaths)

 

ukupno
Total

živorođeni
Live
 births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno
Total

umrla dojenčad
Infant deaths

sklopljeni
Marriages

razvedeni
Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2007.

42 070

41 910

160

52 367

234

-10 457

23 140

4 785

5,6

80,0

Republic of Croatia

2008.

43 929

43 753

176

52 151

195

-8 398

23 373

5 025

4,5

83,9

 

2009.

44 754

44 577

177

52 414

235

-7 837

22 382

5 076

5,3

85,0

 

2010.

43 546

43 361

185

52 096

192

-8 735

21 294

5 058

4,4

83,2

 

2011.

41 342

41 197

145

51 019

192

-9 822

20 211

5 662

4,7

80,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

2007.

3 260

3 247

13

3 509

16

-262

1 743

318

4,9

92,5

Zagreb

2008.

3 406

3 397

9

3 485

11

-88

1 867

353

3,2

97,5

 

2009.

3 421

3 407

14

3 500

17

-93

1 728

333

5,0

97,3

 

2010.

3 340

3 320

20

3 478

9

-158

1 666

424

2,7

95,5

 

2011.

3 288

3 275

13

3 342

13

-67

1 574

375

4,0

98,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

2007.

1 213

1 206

7

1 929

5

-723

626

82

4,1

62,5

Krapina-Zagorje

2008.

1 291

1 285

6

2 004

3

-719

669

109

2,3

64,1

 

2009.

1 285

1 282

3

1 987

7

-705

675

111

5,5

64,5

 

2010.

1 273

1 265

8

1 916

2

-651

647

134

1,6

66,0

 

2011.

1 183

1 179

4

1 867

5

-688

612

145

4,2

63,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

2007.

1 512

1 506

6

2 702

8

-1 196

921

194

5,3

55,7

Sisak-Moslavina

2008.

1 620

1 611

9

2 629

4

-1 018

949

208

2,5

61,3

 

2009.

1 653

1 646

7

2 615

11

-969

847

201

6,7

62,9

 

2010.

1 559

1 546

13

2 601

7

-1 055

818

180

4,5

59,4

 

2011.

1 496

1 486

10

2 567

5

-1 081

747

165

3,4

57,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

2007.

1 164

1 159

5

2 065

4

-906

681

119

3,5

56,1

Karlovac

2008.

1 163

1 162

1

2 041

2

-879

658

133

1,7

56,9

 

2009.

1 118

1 118

-

2 060

5

-942

614

118

4,5

54,3

 

2010.

1 132

1 131

1

1 992

3

-861

596

100

2,7

56,8

 

2011.

1 019

1 019

-

2 016

4

-997

558

129

3,9

50,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska 

2007.

1 726

1 721

5

2 316

6

-595

846

186

3,5

74,3

Varaždin

2008.

1 733

1 727

6

2 354

9

-627

877

189

5,2

73,4

 

2009.

1 791

1 780

11

2 280

5

-500

818

189

2,8

78,1

 

2010.

1 739

1 733

6

2 294

7

-561

806

206

4,0

75,5

 

2011.

1 597

1 594

3

2 187

6

-593

756

199

3,8

72,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

2007.

1 161

1 157

4

1 709

3

-552

570

131

2,6

67,7

Koprivnica-Križevci

2008.

1 237

1 232

5

1 751

6

-519

588

151

4,9

70,4

 

2009.

1 195

1 190

5

1 721

9

-531

595

166

7,6

69,1

 

2010.

1 179

1 173

6

1 673

4

-500

558

177

3,4

70,1

 

2011.

1 110

1 108

2

1 607

2

-499

495

184

1,8

68,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

2007.

1 178

1 174

4

1 866

5

-692

654

153

4,3

62,9

Bjelovar-Bilogora

2008.

1 206

1 199

7

1 821

4

-622

632

167

3,3

65,8

 

2009.

1 217

1 211

6

1 892

5

-681

608

169

4,1

64,0

 

2010.

1 256

1 250

6

1 814

7

-564

581

133

5,6

68,9

 

2011.

1 083

1 073

10

1 729

5

-656

534

163

4,7

62,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska     

2007.

2 389

2 384

5

3 509

11

-1 125

1 585

325

4,6

67,9

Primorje-Gorski kotar

2008.

2 540

2 529

11

3 446

11

-917

1 510

368

4,3

73,4

 

2009.

2 664

2 659

5

3 475

14

-816

1 488

426

5,3

76,5

 

2010.

2 531

2 524

7

3 537

11

-1 013

1 387

230

4,4

71,4

 

2011.

2 506

2 499

7

3 513

11

-1 014

1 365

568

4,4

71,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

2007.

385

380

5

869

5

-489

221

45

13,2

43,7

Lika-Senj

2008.

421

417

4

919

-

-502

256

48

-

45,4

 

2009.

437

435

2

824

1

-389

200

38

2,3

52,8

 

2010.

408

405

3

823

3

-418

218

29

7,4

49,2

 

2011.

364

361

3

808

3

-447

176

27

8,3

44,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

2007.

850

848

2

1 264

3

-416

477

110

3,5

67,1

Virovitica-Podravina

2008.

862

860

2

1 273

1

-413

483

96

1,2

67,6

 

2009.

869

867

2

1 244

4

-377

440

117

4,6

69,7

 

2010.

864

860

4

1 245

6

-385

429

114

7,0

69,1

 

2011.

820

816

4

1 246

4

-430

402

93

4,9

65,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

2007.

817

815

2

1 089

6

-274

461

69

7,4

74,8

Požega-Slavonia

2008.

880

876

4

1 057

1

-181

470

68

1,1

82,9

 

2009.

836

830

6

1 105

3

-275

427

87

3,6

75,1

 

2010.

787

786

1

1 087

4

-301

390

87

5,1

72,3

 

2011.

693

691

2

1 046

1

-355

396

95

1,4

66,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

2007.

1 698

1 689

9

2 047

14

-358

940

179

8,3

82,5

Slavonski Brod-Posavina

2008.

1 738

1 729

9

2 067

9

-338

956

158

5,2

83,6

 

2009.

1 810

1 800

10

 2 022

14

-222

901

191

7,8

89,0

 

2010.

1 560

1 551

9

2 039

9

-488

878

183

5,8

76,1

 

2011.

1 628

1 615

13

1 958

7

-343

793

180

4,3

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

2007.

1 683

1 676

7

1 794

8

-118

926

143

4,8

93,4

Zadar

2008.

1 789

1 784

5

1 784

4

0

893

154

2,2

100,0

 

2009.

1 836

1 828

8

1 867

6

-39

844

152

3,3

97,9

 

2010.

1 784

1 776

8

1 751

8

25

839

186

4,5

101,4

 

2011.

1 681

1 676

5

1 704

9

-28

836

184

5,4

98,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

2007.

2 883

2 869

14

4 134

13

-1 265

1 647

418

4,5

69,4

Osijek-Baranja

2008.

3 002

2 991

11

3 970

20

-979

1 804

459

6,7

75,3

 

2009.

3 125

3 116

9

3 997

13

-881

1 679

462

4,2

78,0

 

2010.

2 874

2 856

18

4 063

20

-1 207

1 508

451

7,0

70,3

 

2011.

2 849

  2 835

14

3 914

9

-1 079

1 525

501

3,2

72,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

2007.

919

914

5

1 445

9

-531

537

81

9,8

63,3

Šibenik-Knin

2008.

1 002

997

5

1 467

6

-470

560

91

6,0

68,0

 

2009.

1 012

1 008

4

1 491

2

-483

535

76

2,0

67,6

 

2010.

1 003

998

5

1 534

4

-536

502

102

4,0

65,1

 

2011.

896

895

1

1 399

6

-504

457

107

6,7

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

2007.

1 949

1 942

7

2 293

10

-351

1 107

239

5,1

84,7

Vukovar-Sirmium

2008.

2 005

1 994

11

2 340

11

-346

1 075

218

5,5

85,2

 

2009.

1 957

1 948

9

2 350

11

-402

1 039

219

5,6

82,9

 

2010.

1 821

1 813

8

2 334

4

-521

925

233

2,2

77,7

 

2011.

1 707

1 698

9

2 269

8

-571

926

233

4,7

74,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

2007.

4 904

4 883

21

4 488

24

395

2 527

423

4,9

108,8

Split-Dalmatia

2008.

4 929

4 910

19

4 720

22

190

2 649

397

4,5

104,0

 

2009.

4 959

4 941

18

4 690

21

251

2 578

397

4,3

105,4

 

2010.

4 974

4 957

17

4 589

20

368

2 406

338

4,0

108,0

 

2011.

4 622

4 614

8

4 691

22

-77

2 297

362

4,8

98,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

2007.

1 926

1 918

8

2 241

18

-323

1 131

260

9,4

85,6

Istria

2008.

1 965

1 960

5

2 109

15

-149

1 034

310

7,7

92,9

 

2009.

2 020

2 012

8

2 303

9

-291

991

319

4,5

87,4

 

2010.

1 913

1 906

7

2 332

10

-426

948

280

5,2

81,7

 

2011.

1 833

1 827

6

2 222

3

-395

912

314

1,6

82,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

2007.

1 313

1 308

5

1 238

8

70

710

94

6,1

105,7

Dubrovnik-Neretva

2008.

1 468

1 462

6

1 323

6

139

648

101

4,1

110,5

 

2009.

1 388

1 381

7

1 239

6

142

697

140

4,3

111,5

 

2010.

1 438

1 433

5

1 294

8

139

632

88

5,6

110,7

 

2011.

1 273

1 272

1

1 284

5

-12

656

98

3,9

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

2007.

1 218

1 214

4

1 229

12

-15

621

134

9,9

98,8

Međimurje

2008.

1 295

1 286

9

1 272

7

14

612

122

5,4

101,1

 

2009.

1 336

1 326

10

1 281

7

45

556

135

5,3

103,5

 

2010.

1 292

1 286

6

1 235

4

51

570

113

3,1

104,1

 

2011.

1 261

1 253

8

1 254

7

-1

483

127

5,6

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb       

2007.

7 922

7 900

22

8 631

46

-731

4 209

1 082

5,8

91,5

City of Zagreb

2008.

8 377

8 345

32

8 319

43

26

4 183

1 125

5,2

100,3

 

2009.

8 825

8 792

33

8 471

65

321

4 122

1 030

7,4

103,8

 

2010.

8 819

8 792

27

8 465

42

327

3 990

1 270

4,8

103,9

 

2011.

8 433

8 411

22

8 396

57

15

3 711

1 413

6,8

100,2

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2011.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2011

Županija
County of

Živorođeni
Live births

Mrtvorođeni
Stillbirths

Umrli
Deaths

Umrla dojenčad
Infant deaths

Prirodni
prirast
Natural
increase

Brakovi
Marital statistics

Vitalni indeks
(živorođeni na
100 umrlih)
Vital index
(live births
per 100
deaths)

ukupno
Total

0 – 6 dana
0 – 6 days

sklopljeni
Marriages

razvedeni
Divorces

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

41 197

145

51 019

192

98

-9 822

20 211

5 662

80,7

Zagrebačka
Zagreb

3 275

13

3 342

13

8

-67

1 574

375

98,0

Gradovi/ Towns

2 358

8

2 233

11

8

125

1 131

282

105,6

Dugo Selo

212

2

119

3

2

93

99

18

178,2

Ivanić-Grad

143

1

179

1

1

-36

69

21

79,9

Jastrebarsko

147

1

204

-

-

-57

75

19

72,1

Samobor

394

2

429

2

1

-35

203

55

91,8

Sveta Nedelja

226

-

149

-

-

77

88

21

151,7

Sveti Ivan Zelina

174

-

229

-

-

-55

77

17

76,0

Velika Gorica

670

1

555

3

3

115

316

62

120,7

Vrbovec

136

-

158

1

-

-22

77

18

86,1

Zaprešić

256

1

211

1

1

45

127

51

121,3

Općine/ Municipalities

917

5

1 109

2

-

-192

443

93

82,7

Bedenica

18

-

17

-

-

1

10

1

105,9

Bistra

58

-

66

-

-

-8

32

8

87,9

Brckovljani

88

-

66

-

-

22

36

3

133,3

Brdovec

117

1

70

-

-

47

54

13

167,1

Dubrava

54

-

89

-

-

-35

23

4

60,7

Dubravica

20

-

23

-

-

-3

7

5

87,0

Farkaševac

14

-

22

-

-

-8

5

3

63,6

Gradec

34

-

52

-

-

-18

17

-

65,4

Jakovlje

38

1

52

-

-

-14

23

6

73,1

Klinča Sela

41

2

58

-

-

-17

27

3

70,7

Kloštar Ivanić

69

-

67

-

-

2

27

7

103,0

Krašić

22

-

55

-

-

-33

16

2

40,0

Kravarsko

21

-

24

1

-

-3

9

1

87,5

Križ

56

-

83

-

-

-27

28

14

67,5

Luka

18

1

20

-

-

-2

5

1

90,0

Marija Gorica

15

-

33

-

-

-18

2

1

45,5

Orle

22

-

26

1

-

-4

13

1

84,6

Pisarovina

32

-

64

-

-

-32

13

5

50,0

Pokupsko

11

-

28

-

-

-17

6

-

39,3

Preseka

14

-

23

-

-

-9

6

1

60,9

Pušća

33

-

23

-

-

10

15

1

143,5

Rakovec

10

-

22

-

-

-12

4

1

45,5

Rugvica

70

-

67

-

-

3

44

8

104,5

Stupnik

38

-

28

-

-

10

20

4

135,7

Žumberak

4

-

31

-

-

-27

1

-

12,9

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

1 179

4

1 867

5

1

-688

612

145

63,1

Gradovi/ Towns

452

2

628

1

1

-176

250

69

72,0

Donja Stubica

51

1

59

-

-

-8

22

4

86,4

Klanjec

24

-

46

-

-

-22

22

1

52,2

Krapina

117

1

154

1

1

-37

68

14

76,0

Oroslavje

60

-

70

-

-

-10

27

11

85,7

Pregrada

62

-

108

-

-

-46

26

8

57,4

Zabok

87

-

114

-

-

-27

49

21

76,3

Zlatar

51

-

77

-

-

-26

36

10

66,2

Općine/ Municipalities

727

2

1 239

4

-

-512

362

76

58,7

Bedekovčina

86

-

106

1

-

-20

35

13

81,1

Budinščina

18

-

36

-

-

-18

9

2

50,0

Desinić

16

-

90

-

-

-74

16

2

17,8

Đurmanec

34

1

34

-

-

0

12

2

100,0

Gornja Stubica

47

-

63

-

-

-16

24

1

74,6

Hrašćina

12

-

37

-

-

-25

7

1

32,4

Hum na Sutli

43

-

70

-

-

-27

19

2

61,4

Jesenje

18

-

22

-

-

-4

4

1

81,8

Konjščina

34

-

75

-

-

-41

19

5

45,3

Kraljevec na Sutli

18

-

25

-

-

-7

9

2

72,0

Krapinske Toplice

54

1

81

-

-

-27

25

3

66,7

Kumrovec

14

-

15

1

-

-1

9

5

93,3

Lobor

25

-

57

2

-

-32

20

-

43,9

Mače

19

-

36

-

-

-17

11

1

52,8

Marija Bistrica

41

-

92

-

-

-51

27

7

44,6

Mihovljan

13

-

35

-

-

-22

6

-

37,1

Novi Golubovec

11

-

13

-

-

-2

6

1

84,6

Petrovsko

21

-

38

-

-

-17

15

1

55,3

Radoboj

33

-

42

-

-

-9

12

3

78,6

Stubičke Toplice

17

-

27

-

-

-10

13

9

63,0

Sveti Križ Začretje

62

-

91

-

-

-29

17

5

68,1

Tuhelj

20

-

34

-

-

-14

7

3

58,8

Veliko Trgovišće

41

-

63

-

-

-22

23

3

65,1

Zagorska Sela

12

-

22

-

-

-10

3

2

54,5

Zlatar-Bistrica

18

-

35

-

-

-17

14

2

51,4

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

1 486

10

2 567

5

-

-1 081

747

165

57,9

Gradovi/ Towns

1 080

8

1 695

3

-

-615

546

122

63,7

Glina

68

1

187

-

-

-119

28

4

36,4

Hrvatska Kostajnica

20

-

35

-

-

-15

16

2

57,1

Kutina

226

3

261

3

-

-35

108

28

86,6

Novska

142

1

182

-

-

-40

63

16

78,0

Petrinja

218

1

351

-

-

-133

114

20

62,1

Sisak

406

2

679

-

-

-273

217

52

59,8

Općine/ Municipalities

406

2

872

2

-

-466

201

43

46,6

Donji Kukuruzari

13

-

31

-

-

-18

3

1

41,9

Dvor

21

-

119

-

-

-98

21

3

17,6

Gvozd

12

-

81

-

-

-69

8

2

14,8

Hrvatska Dubica

16

-

36

-

-

-20

8

-

44,4

Jasenovac

17

-

42

-

-

-25

8

1

40,5

Lekenik

55

-

75

-

-

-20

24

6

73,3

Lipovljani

45

-

54

-

-

-9

13

5

83,3

Majur

9

1

26

-

-

-17

9

4

34,6

Martinska Ves