GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

GODINA/ YEAR: LIV.                                     ZAGREB, 29. PROSINCA 2017./ 29 DECEMBER, 2017                               BROJ/ NUMBER: 1.1.29.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – konačni podaci

Stanje 1. lipnja 2016.

 

STRUCTURE OF AGRICULTURAL FARMS Final Data

Situation as on 1 June, 2016

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se konačni podaci vezani za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u 2016., i to za važnije poljoprivredne površine po kategorijama te za broj stoke i peradi.

 

This First Release presents final data related to the structure of agricultural holdings in 2016, in particular to important agricultural areas by categories and the number of livestock and poultry.

 

 

 

Prema konačnim podacima, u 2016. poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj koriste 1 566 000 ha poljoprivredne površine. Najveći udio u korištenoj poljoprivrednoj površini imaju oranice i vrtovi (57,2% ili 895 000 ha), a slijede trajni travnjaci (38,1% ili 597 000 ha) i trajni nasadi (4,6% ili 72 000 ha).

 

According to the final data, in 2016, agricultural holdings in the Republic of Croatia used 1 566 000 ha of agricultural land. Among utilised agricultural area, the largest share was that of arable land and gardens (57.2%, or 895 000 ha), followed by permanent grassland (38.1%, or 597 000 ha) and permanent crops (4.6%, or 72 000 ha).

 

 

 

 

Prema konačnim podacima, u važnijim kategorijama stoke u usporedbi s 2013. bilježi se pad u broju peradi (23,8%), svinja (20,3%) i muznih krava (13,9%).

 

According to the final data, as compared to 2013, there was the decrease in the number of important livestock categories, poultry (23.8%), pigs (20.3%) and dairy cows (13.9%) in particular.

 

 

 

1.   POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA

      AREA OF UTILISED AGRICULTURAL LAND, BY CATEGORIES

 

Korištena poljoprivredna površina tis. ha

Utilised agricultural area, ‘000 ha

Indeks

Index

2016.

2013.

 

 

2013.

2016.

 

 

 

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina

1 571

1 566

99,7

Utilised agricultural area (UAA)

 

 

 

 

 

Oranice i vrtovi

878

895

101,9

Arable land

 

 

 

 

 

Povrtnjaci

2

2

100,0

Kitchen gardens

 

 

 

 

 

Trajni travnjaci1)

618

597

96,6

Permanent grassland1)

Od toga zajedničko zemljište

279

293

105,0

Of which common land

 

 

 

 

 

Trajni nasadi

73

72

98,6

Land under permanent crops

 

 

1)       Odnosi se na stvarno korištenu površinu. Do 2013. nije bilo uključeno zajedničko zemljište kao zasebna stavka.

1)       Referring only to the area actually utilised. Common land was not included as a separate item until 2013.

 

 

 

2.   POVRŠINA KATEGORIJA ZEMLJIŠTA PREMA RAZREDIMA KORIŠTENE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE U 2016.1)

      AREA OF LAND CATEGORIES, BY AGRICULTURAL SIZE CLASSES OF UTILISED AGRICULTURAL AREA, 20161)

 

Korištena
poljoprivredna
površina, ha

Utilised agricultural
area, ha

Oranice i vrtovi,
ha

Arable land,
ha

Trajni travnjaci,
ha

Permanent
grassland,
ha

Trajni nasadi, ha

Permanent crops, ha

Povrtnjaci, ha

Kitchen gardens, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 566 171

894 672

597 279

72 372

1 848

Total

 

 

 

 

 

 

 

Manje od 2 ha

49 932

23 741

5 781

19 679

731

Less than 2 ha

 

 

 

 

 

 

 

Od 5 do 9,9 ha

139 007

90 324

38 586

9 796

301

  5 – 9.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

Od 10 do 19,9 ha

128 265

83 953

37 109

7 059

144

10 – 19.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

Od 20 do 29,9 ha

76 433

55 156

18 727

2 508

42

20 – 29.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

Od 30 do 49,9 ha

119 581

77 294

38 543

3 711

33

30 – 49.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

Od 50 do 99,9 ha

247 797

162 143

82 343

3 287

24

50 – 99.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

100 ha i više

676 416

321 778

346 131

8 497

9

100 ha and over

 

 

1)     Brojevi su zaokruženi, pa zbroj ne mora biti potpuno točan.

1)     The figures are rounded, thus the sum total may be less accurate.

 

 

 

3.   BROJ STOKE, STANJE 1. LIPNJA 2016.

      NUMBER OF LIVESTOCK, SITUATION AS ON 1 JUNE 2016

 

Broj stoke, tis. grla

Number of livestock, ‘000 head

Indeks

Index

2016.

2013.

 

 

2013.

2016.

 

 

 

 

 

 

Kopitari

18

25

138,9

Equidae

 

 

 

 

 

Goveda

453

419

92,5

Cattle

Muzne krave

173

149

86,1

Dairy cows

 

 

 

 

 

Svinje

1 186

945

79,7

Pigs

 

 

 

 

 

Koze

86

100

116,3

Goats

 

 

 

 

 

Perad

13 630

10 389

76,2

Poultry

 

 

 

 

 

 

4.   RADNA SNAGA U POLJOPRIVREDI

      LABOUR FORCE IN AGRICULTURE

 

Utrošak radne snage, godišnja jedinica rada

Farm work, AWU

Indeks

Index

2016.

2013.

 

 

2013.

2016.

 

 

 

 

 

 

Nositelji gospodarstva

74 390

69 006

92,8

Sole holders

 

 

 

 

 

Obiteljska radna snaga

88 750

72 445

81,6

Family labour force

 

 

 

 

 

Neobiteljska stalno zaposlena radna snaga

10 100

14 217

140,8

Regular non-family labour force

 

 

 

 

 

Sezonska radna snaga i unajmljeni radnici sa strojevima

3 390

3 838

113,2

Non-family labour force working on non-regular basis and hired workers with the machinery

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje br. 1166/2008 od 19. studenoga 2008. te Uredbe Komisije (EU) br. 715/2014 оd 26. lipnja 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje, u pogledu popisa obilježja koja treba prikupiti u istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za 2016.

 

The Croatian Bureau of Statistics conducted survey on structure of agricultural holdings on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13), and the Regulation (EC) No 1166/2008 of the European parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and the Commission Regulation (EU) No 715/2014 of 26 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards the list of characteristics to be collected in the farm structure survey 2016.

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Izvještajem o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (PO-22/STR) prikupljaju se podaci o radnoj snazi, načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci), broju stoke i radnoj snazi. Ti podaci prikupljaju se posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

 

Data on labour force, area of utilised agricultural land by categories (arable land and gardens, permanent crops, kitchen gardens, meadows and pastures), number of livestock and on labour force are collected on the Report on Structure of Agricultural Holdings (PO-22/STR form). These data are collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. Data on business entities are collected in two ways: by using the reporting method on an appropriate form or via a web-based application.

 

 

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,4 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih jedinica.

 

Data on private family farms were collected by using the personal interview method using personal computer applied to a selected stratified sample. The sample for private family farms was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings. The sampling frame comprised agricultural holdings with more than 0.4 hectares of utilised agricultural area and more than 0.5 livestock size unit.

 

 

 

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. i udio poljoprivrednih gospodarstava po regijama. U uzorak je odabrano oko 20 000 poljoprivrednih gospodarstava. Uzorkom je obuhvaćeno 98% korištene poljoprivredne površine i 98% stočnih jedinica.

 

The sample size was conditioned by the financial means allocated from the 2016 State Budget of the Republic of Croatia and the share of agricultural farms by statistical regions. The sample consisted of 20 000 agricultural holdings. The sample covered 98% of utilized agricultural area and 98% of livestock size units.

 

 

 

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima prijašnjih godina, te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi napravljene su korekcije.

 

All expanded data were compared to data from previous years, data and available administrative sources (the Register of Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development etc.). On the basis of all available data, corrections were done when necessary.

 

 

 

Podaci o površinama i broju stoke odnose se na stanje 1. lipnja 2016.

 

Data on areas and number of livestock refer to the situation as on 1 June 2016.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. The coverage is selective. Data are collected on reports that are submitted to the Croatian Bureau of Statistics by post.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production, for which interviewers collect data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ovim istraživanjem obuhvaćena su sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju više od 0,4 ha korištene poljoprivredne površine i više od 0,5 stočnih jedinica.

 

Agricultural holding is a production management unit engaged in agriculture and operating as a company, craft or cooperative if it is registered for agricultural activities as well as a peasant farm or a private family farm. This survey covers all farms with more than 0.4 hectares of utilised agricultural land and more than 0.5 livestock size units.

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća: oranice i vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, vinograde te površine pod košaračkom vrbom.

 

Utilised agricultural area is the total agricultural area that was used for crop production in a year in question. It covers arable land, kitchen gardens, meadows, pastures, nurseries, orchards, vineyards and land under osier willow.

 

 

 

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju u sustavu plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se: žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, povrće, cvijeće i ukrasno bilje te sjemenski i sadni materijal.

 

Arable land refers to the land that is regularly farmed and cultivated and is under crop rotation. The following plants are grown on arable land: cereals, pulses for dry grain, root and tuber crops, industrial crops, fodder crops, vegetables, flowers and horticultural plants as well as seeds and seedlings.

 

 

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Kitchen gardens are areas scheduled for growing of crops (mostly vegetables) that are intended for consumption by persons living in a household and mainly not intended for sale. Only occasional surplus of products grown on these areas is sold outside the household.

 

 

 

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sijena i sjenaže (livade i pašnjaci). Isključeni su:

 

Permanent grasslands are areas used for grazing, making hay and silage (meadows and pastures). They do not include:

-

travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

 

-

grassland not used any more (difficult to access, bad quality);

-

travnjaci zarasli šumskim drvećem uključeni u šume

 

-

former grassland overgrown with forest trees, which are included in forests;

-

djelomično zarasli travnjaci uključeni u šumsko zemljište

 

-

partly overgrown land, which is included in item wooded land not used for agriculture;

-

površine zasijane djetelinom i lucernom uključene u usjeve na oranicama i vrtovima

 

-

areas sown with clover and lucerne, which are included in arable land;

-

površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim smjesama uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

 

-

areas sown with multi-annual grasses, grass mixtures and grass-clover mixtures, which are included in arable land.

 

 

 

Zajedničko zemljište može biti pašnjak ili ostalo korišteno poljoprivredno zemljište na kojem se više gospodarstava zajednički koristi državnim zemljištem za ispašu stoke.

 

Common land can be a pasture or other utilised agricultural area, which is jointly used as a state land by more than one farm for pasture.

 

 

 

Trajni nasadi uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu.

 

Land under permanent crops includes orchards, vineyards, olive groves, nurseries and osier willows.

 

 

 

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

 

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and other poultry.

 

 

 

Stočna jedinica jest referentna jedinica koja olakšava agregiranje stoke različitih vrsta i starosti, preko upotrebe specifičnih koeficijenata postavljenih na temelju hranidbenih zahtjeva za pojedinu vrstu stoke.

 

Livestock unit is a reference unit which facilitates the aggregation of livestock from various species and age, via the use of specific coefficients established initially on the basis of the nutritional or feed requirement of each type of animal.

 

 

 

Godišnja jedinica rada jest referentna jedinica koja izražava opseg rada u godišnjim jedinicama rada (engl. Annual Work Unit – AWU). Jedna godišnja jedinica rada odgovara jednoj osobi koja radi puno radno vrijeme na gospodarstvu i iznosi 1 800 sati.

 

Annual work unit is a reference unit expressing the extent of work in annual work units (AWU). One annual work unit corresponds to one person working full time for the holding and amounts to 1 800 hours.

 

 

 

Radnici stalno zaposleni na poljoprivrednom gospodarstvu jesu osobe koje su posljednjih 12 mjeseci radile na poljoprivrednom gospodarstvu svaki tjedan, bez obzira na to koliko su sati na tjedan radile, i one koje su zbog određenih razloga radile redovito samo dio toga razdoblja, npr. zbog školovanja, bolesti, nesreće ili smrti, početka ili prestanka radnog odnosa u posljednjih 12 mjeseci ili prestanka rada zbog prirodnih nesreća (poplava, požara i dr.). U zaposlene osobe ne pripadaju sezonski radnici, koji nemaju ugovor o zaposlenju.

 

Regularly employed labour force are persons who worked on the weekly basis for the holding during the last 12 months ending on the reference day of the survey, irrespective of the number of hours they worked weekly, and persons who worked regularly during only a part of that time for some reason, e.g. because of education, sickness, disease, accident or death, commencement or termination of employment within the last 12 months or cessation of work due to natural disasters (floods, fires, etc.). Employed persons do not include seasonal workers, who do not have an employment contract.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stajalište Europske unije.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

EC

European Community

EZ

Europska zajednica

 

EU

European Union

ha

hektar

 

ha

hectare

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin, Željko Kanižaj i Petar Đikanović

Prepared by: Predrag Cvjetićanin, Željko Kanižaj and Petar Đikanović 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199