image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                              ZAGREB, 20. SRPNJA 2018./ 20 JULY, 2018                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2017.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2017

 

 

 

U ovom Priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2008. do 2017. te za razinu županija od 2013. do 2017.

 

This First Release contains data on international and internal migration of the population of the Republic of Croatia for the period from 2008 to 2017 and data at the county level for the period from 2013 to 2017.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2017. u Republiku Hrvatsku doselile su se iz inozemstva 15 553 osobe, a u inozemstvo su se odselile 47 352 osobe. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -31 799.

 

In 2017, there were 15 553 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 47 352 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had a negative net migration with foreign countries, which amounted to -31 799.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), data from 2013 onwards have included persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2017. iz inozemstva se doselilo 50,9% hrvatskih državljana i 49,1% stranaca, a odselilo se 95,8% hrvatskih državljana i 4,2% stranaca. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku 31,8% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske najviše osoba odselilo se u Njemačku (61,4%).

 

In 2017, there were 50.9% of Croatian citizens and 49.1% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 95.8% of Croatian citizens and 4.2% of foreigners emigrated abroad. Out of the total number of immigrants, there were 31.8% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 61.4% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (63,1%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (55,4%). Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (48,0%).

 

With regard to sex, in the total number of immigrants there were more men (63.1%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (55.4%). The largest number of persons emigrated abroad were aged 20 − 39 (48.0%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2017. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,9%) i Splitsko-dalmatinska županija (12,8%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo na prvome je mjestu Grad Zagreb s 14,4% od ukupnog broja odseljenih, slijede Vukovarsko-srijemska županija i Osječko-baranjska županija, svaka s 10,8%.

 

In 2017, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (23.9%) and the County of Split-Dalmatia (12.8%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (14.4%), followed by the County of Vukovar-Sirmium and the County of Osijek-Baranja (10.8% each).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2017. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 71 580 osoba.

 

In 2017, there were 71 580 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (46,9%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,8%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia were aged 20 − 39 (46.9%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.8%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2017. najviše osoba (42,5%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,1% osoba, a između naselja istoga grada/općine 19,4% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2017, the largest number of persons (42.5%) migrated between counties, 38.1% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 19.4% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2017. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2017 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima pet županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (4 102 osobe). Negativan saldo migracije među županijama ima petnaest županija, s tim da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-1 021 osoba) i Osječko-baranjskoj županiji (-964 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, five counties and the City of Zagreb had a positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (4 102 persons). Fifteen counties had a negative net migration between counties, the largest ones recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-1 021 persons) and the County of Osijek-Baranja (-964 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2017.

 

The total migration of population in 2017

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2017. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (1 003 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-5 665 osoba) i Osječko-baranjska županija (-5 460 osobe).

 

The largest positive total net migration of population in 2017 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (1 003 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-5 665 persons) and the County of Osijek-Baranja    (-5 460 persons).

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

2016.1)

13 985

36 436

-22 451

2017.1)

15 553

47 352

-31 799

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

5 085

13 394

4 824

19 555

6 483

28 268

7 733

34 815

7 911

45 367

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

4 703

1 586

5 116

1 070

4 512

1 055

5 570

1 303

6 891

1 661

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

1 843

708

2 334

 494

2 192

 415

2 212

 593

2 187

 675

European Union

Austrija

105

57

 134

 36

134

23

 134

 27

 116

 20

Austria

Belgija

31

7

 23

 3

21

2

 36

 4

 22

 6

Belgium

Češka

57

29

 65

 16

50

18

 39

 20

 52

 12

Czech Republic

Francuska

59

46

 122

 37

69

32

 97

 25

 85

 51

France

Italija

244

103

 305

 76

356

70

 300

 133

 304

 134

Italy

Mađarska

81

44

 130

 38

90

22

 113

 51

 99

 51

Hungary

Nizozemska

56

14

 42

 16

48

8

 65

 8

 55

 8

Netherlands

Njemačka

416

122

 474

 85

437

62

 462

 87

 462

 94

Germany

Poljska

56

14

 66

 18

83

22

 62

 26

 57

 18

Poland

Rumunjska

60

34

 51

 12

36

16

 67

 26

 47

 36

Romania

Slovačka

41

26

 72

 18

43

18

 51

 19

 55

 20

Slovakia

Slovenija

385

90

 504

 73

510

61

 467

 78

 513

 105

Slovenia

Švedska

53

18

 63

 6

67

8

 47

 20

 63

 18

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

79

50

 122

 28

88

19

 105

 14

 100

 28

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 860

878

2 782

 576

2 320

640

3 358

 710

4 704

 986

Other European countries

Bosna i Hercegovina

1 602

545

1 395

 271

1 032

 272

1 921

 271

2 946

 482

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

37

10

 33

 13

 44

14

 47

 23

 48

 20

Montenegro

Makedonija

241

53

 270

 50

240

 59

 173

 76

 205

 71

Macedonia, FYR

Rusija

154

42

 142

 59

 151

 62

 139

 49

 132

 51

Russian Federation

Srbija

407

138

 456

 102

404

 127

 557

 135

 553

 185

Serbia

Švicarska

34

5

 41

 5

 39

 13

 17

 14

 44

 16

Switzerland

Ukrajina

65

26

 91

 24

 104

 21

 206

 40

 223

 76

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

274

107

 334

 141

 404

 186

 339

 192

 401

 192

Asia

Kina

97

68

 105

 67

 123

 104

 82

 104

 72

 93

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

74

20

 86

 16

 89

 21

 58

 16

 70

 28

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

146

59

 180

 53

 142

 75

 197

 75

 165

 75

North and Central America

Kanada

25

3

 45

 7

 23

 8

 32

 11

 32

 19

Canada

SAD

102

52

 115

 40

 103

 64

 150

 56

 115

 49

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

63

9

 51

 12

46

 11

 56

 10

 75

 16

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

23

5

 37

 9

23

11

 27

 13

 34

 5

Oceania

Australija

19

4

 34

 8

16

10

 22

 11

 29

 4

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

10

82

 10

 2

 7

 24

 5

 12

 6

 8

Unknown

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2017. PREMA STAROSTI I SPOLU

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2017

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

15 553

9 819

5 734

47 352

26 214

21 138

0 –  4

 363

 187

 176

1 867

 927

 940

5 –  9

 335

 158

 177

2 777

1 449

1 328

10 – 14

 273

 153

 120

2 183

1 113

1 070

15 – 19

 665

 412

 253

2 001

1 072

 929

20 – 24

1 799

1 156

 643

4 450

2 393

2 057

25 – 29

2 000

1 213

 787

6 667

3 565

3 102

30 – 34

1 841

1 228

 613

6 286

3 642

2 644

35 – 39

1 536

1 063

 473

5 333

3 203

2 130

40 – 44

1 294

 899

 395

4 144

2 415

1 729

45 – 49

1 140

 792

 348

3 601

2 080

1 521

50 – 54

1 079

 748

 331

2 794

1 599

1 195

55 – 59

 846

 516

 330

1 719

 996

 723

60 – 64

 807

 419

 388

1 221

 611

 610

65 – 69

 737

 441

 296

1 023

 518

 505

70 – 74

 358

 216

 142

 655

 342

 313

75 i više

75 and over

480

218

262

631

289

342

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2017. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2017

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski

državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

15 553

7 911

7 636

 6

47 352

45 367

1 977

 8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

13 599

7 329

6 268

 2

45 432

43 878

1 551

 3

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

5 860

3 825

2 033

 2

39 071

38 432

 638

 1

European Union

Austrija

 545

 426

 117

 2

2 706

2 684

 22

-

Austria

Belgija

 55

 34

 21

-

 215

 209

 6

-

Belgium

Češka

 75

 22

 53

-

 137

 124

 13

-

Czech Republic

Danska

 56

 36

 20

-

 152

 146

 6

-

Denmark

Francuska

 105

 45

 60

-

 245

 194

 51

-

France

Irska

 124

 109

 15

-

2 676

2 675

 1

-

Ireland

Italija

 534

 256

 278

-

 794

 662

 132

-

Italy

Luksemburg

19

18

1

 -

96

96

-

-

Luxembourg

Mađarska

 94

 14

 80

-

 157

 114

 43

-

Hungary

Nizozemska

 82

 42

 40

-

 231

 223

 7

 1

Netherlands

Njemačka

2 973

2 517

 456

-

29 053

28 972

 81

-

Germany

Poljska

 66

 9

 57

-

 61

 44

 17

-

Poland

Rumunjska

 46

 5

 41

-

 38

 5

 33

-

Romania

Slovačka

 56

 8

 48

-

 106

 86

 20

-

Slovakia

Slovenija

 622

 118

 504

-

 717

 618

 99

-

Slovenia

Španjolska

 39

 14

 25

-

 114

 99

 15

-

Spain

Švedska

 120

 69

 51

-

 802

 786

 16

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 159

 71

 88

-

 639

 614

 25

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

7 739

3 504

4 235

-

6 361

5 446

 913

 2

Other European countries

Bosna i Hercegovina

4 949

2 225

2 724

-

2 758

2 328

 430

-

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 68

 24

 44

-

 68

 47

 21

-

Montenegro

Kosovo

248

41

207

85

23

62

 -

Kosovo

Makedonija

 238

 47

 191

-

 115

 55

 60

-

Macedonia, FYR

Norveška

 53

 22

 31

-

 347

 344

 3

-

Norway

Rusija

 144

 20

 124

-

 78

 25

 53

-

Russian Federation

Srbija

1 272

 736

 536

-

2 049

1 868

 179

 2

Serbia

Švicarska

 423

 372

 51

-

 702

 687

 15

-

Switzerland

Ukrajina

 168

-

 168

-

 76

 3

 73

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 419

 115

 304

-

 505

 350

 155

-

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 87

 25

 62

-

 71

 44

 27

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 424

 281

 143

-

 757

 683

 74

-

North and Central America

Kanada

 132

 104

 28

-

 373

 354

 19

-

Canada

SAD

 273

 172

 101

-

 357

 310

 47

-

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 109

 44

 65

-

 29

 15

 14

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 150

 115

 35

-

 260

 255

 5

-

Oceania

Australija

 135

 104

 31

-

 226

 222

 4

-

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 765

 2

 759

 4

 298

 142

 151

 5

Unknown

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

627

787

551

1 699

 652

2 276

 707

2 907

 830

3 201

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

56

124

79

256

 118

 409

 114

 625

 192

 593

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

244

1 608

258

1 317

 361

1 748

 421

2 241

 502

3 211

Karlovačka

Karlovac

164

700

198

762

 257

 901

 287

 964

 421

1 194

Varaždinska

Varaždin

123

290

120

511

 203

 800

 195

1 021

 343

1 346

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

48

115

62

271

 90

 374

 124

 886

 185

 989

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

70

367

108

441

 117

 621

 131

 986

 162

1 016

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

915

961

957

1 435

1 049

2 549

1 426

2 807

1 479

2 962

Ličko-senjska

Lika-Senj

137

371

146

491

 147

 513

 202

 419

 178

 608

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

67

236

66

443

 99

 804

 143

 941

 167

1 322

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

80

239

87

404

 125

1 028

 125

1 238

 166

1 564

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

216

695

212

914

 300

1 571

 329

2 208

 348

3 271

Zadarska

Zadar

561

718

534

1 248

 612

1 542

 745

1 283

 732

1 367

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

395

983

378

1 505

 470

2 212

 522

3 634

 598

5 094

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

343

1 004

516

778

 415

 929

 491

 999

 487

1 199

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

325

1 019

287

1 594

 434

1 967

 494

2 763

 447

5 091

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 765

1 359

1 678

1 948

1 828

2 155

1 959

2 617

1 984

2 992

Istarska

Istria

895

638

1 009

879

1 076

1 280

1 562

1 379

1 859

1 543

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

664

870

552

461

 465

 584

 515

 886

 555

 788

Međimurska

Međimurje

89

174

100

380

 130

 342

 163

 756

 203

1 187

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 594

2 004

2 740

3 121

2 758

5 046

3 330

4 876

3 715

6 814

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

2015.

75 927

14 241

28 268

33 418

2016.

74 752

14 890

28 350

31 512

2017.

71 580

13 869

27 278

30 433

 

 

 

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2017.

        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2017

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

71 580

13 869

27 278

30 433

Total

Total

 

muškarci

32 365

6 009

11 981

14 375

Men

 

 

žene

39 215

7 860

15 297

16 058

Women

 

   0 –  4

ukupno

4 985

1 055

2 093

1 837

Total

   0   4

 

muškarci

2 558

 530

1 101

 927

Men

 

 

žene

2 427

 525

 992

 910

Women

 

   5 –  9

ukupno

3 900

1 020

1 637

1 243

Total

   5   9

 

muškarci

1 991

 505

 825

 661

Men

 

 

žene

1 909

 515

 812

 582

Women

 

10 – 14

ukupno

2 761

 792

1 132

 837

Total

10 14

 

muškarci

1 390

 381

 574

 435

Men

 

 

žene

1 371

 411

 558

 402

Women

 

15 – 19

ukupno

3 014

 693

1 270

1 051

Total

15 19

 

muškarci

1 298

 309

 508

 481

Men

 

 

žene

1 716

 384

 762

 570

Women

 

20 – 24

ukupno

6 768

1 263

2 471

3 034

Total

20 24

 

muškarci

2 155

 377

 655

1 123

Men

 

 

žene

4 613

 886

1 816

1 911

Women

 

25 – 29

ukupno

10 875

1 997

3 862

5 016

Total

25 29

 

muškarci

3 825

 641

1 224

1 960

Men

 

 

žene

7 050

1 356

2 638

3 056

Women

 

30 – 34

ukupno

9 394

1 685

3 465

4 244

Total

30 34

 

muškarci

4 166

 704

1 526

1 936

Men

 

 

žene

5 228

 981

1 939

2 308

Women

 

35 – 39

ukupno

6 541

1 279

2 421

2 841

Total

35 39

 

muškarci

3 307

 623

1 177

1 507

Men

 

 

žene

3 234

 656

1 244

1 334

Women

 

40 – 44

ukupno

4 685

 887

1 773

2 025

Total

40 44

 

muškarci

2 514

 429

 915

1 170

Men

 

 

žene

2 171

 458

 858

 855

Women

 

45 – 49

ukupno

3 594

 704

1 371

1 519

Total

45 49

 

muškarci

1 902

 344

 708

 850

Men

 

 

žene

1 692

 360

 663

 669

Women

 

50 – 54

ukupno

3 258

 578

1 282

1 398

Total

50 54

 

muškarci

1 759

 300

 676

 783

Men

 

 

žene

1 499

 278

 606

 615

Women

 

55 – 59

ukupno

2 895

 495

1 119

1 281

Total

55 59

 

muškarci

1 506

 249

 588

 669

Men

 

 

žene

1 389

 246

 531

 612

Women

 

60 – 64

ukupno

2 721

 435

1 028

1 258

Total

60 64

 

muškarci

1 401

 231

 521

 649

Men

 

 

žene

1 320

 204

 507

 609

Women

 

65 – 69

ukupno

2 221

 354

 815

1 052

Total

65 69

 

muškarci

1 108

 171

 412

 525

Men

 

 

žene

1 113

 183

 403

 527

Women

 

70 – 74

ukupno

1 311

 185

 476

 650

Total

70 74

 

muškarci

 597

 78

 223

 296

Men

 

 

žene

 714

 107

 253

 354

Women

 

75 i više

ukupno

2 657

 447

1 063

1 147

Total

75 and over

 

muškarci

 888

 137

 348

 403

Men

 

 

žene

1 769

 310

 715

 744

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2017. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA

        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION

        AND EMIGRATION, 2017

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

migracije

među

županijama

Net migration

between

counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge

županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another

county

među naseljima

istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među

gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

71 580

30 433

71 580

30 433

0

13 869

27 278

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 464

3 828

5 733

3 097

 731

1 371

1 265

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 982

 695

2 015

 728

- 33

 402

 885

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 546

 743

3 433

1 630

- 887

 881

 922

Karlovačka

Karlovac

1 719

 546

2 033

 860

- 314

 449

 724

Varaždinska

Varaždin

2 481

 666

2 661

 846

- 180

 549

1 266

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 571

 518

1 795

 742

- 224

 343

 710

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

2 076

 632

2 456

1 012

- 380

 669

 775

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 152

1 988

5 771

1 607

 381

 668

3 496

Ličko-senjska

Lika-Senj

1 015

 454

1 142

 581

- 127

 357

 204

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 109

 354

1 544

 789

- 435

 321

 434

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 388

 401

1 825

 838

- 437

 411

 576

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

1 789

 614

2 567

1 392

- 778

 211

 964

Zadarska

Zadar

3 113

1 455

2 855

1 197

 258

 241

1 417

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 633

1 165

5 597

2 129

- 964

1 036

2 432

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

2 036

 918

2 101

 983

- 65

 422

 696

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 457

 709

3 478

1 730

-1 021

 177

1 571

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

7 192

1 771

7 458

2 037

- 266

1 021

4 400

Istarska

Istria

4 780

1 657

4 097

 974

 683

 719

2 404

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

2 579

 891

2 521

 833

 58

 777

 911

Međimurska

Međimurje

1 960

 385

2 062

 487

- 102

 349

1 226

Grad Zagreb

City of Zagreb

12 538

10 043

8 436

5 941

4 102

2 4951)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2017.

      TOTAL MIGRATION IN 2017

 

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2017. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2017

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

30 433

15 553

-1)

30 433

47 352

-1)

0

-31 799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 658

3 828

 830

6 298

3 097

3 201

-1 640

 731

-2 371

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 887

 695

 192

1 321

 728

 593

- 434

- 33

- 401

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 245

 743

 502

4 841

1 630

3 211

-3 596

- 887

-2 709

Karlovačka

Karlovac

 967

 546

 421

2 054

 860

1 194

-1 087

- 314

- 773

Varaždinska

Varaždin

1 009

 666

 343

2 192

 846

1 346

-1 183

- 180

-1 003

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 703

 518

 185

1 731

 742

 989

-1 028

- 224

- 804

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 794

 632

 162

2 028

1 012

1 016

-1 234

- 380

- 854

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

3 467

1 988

1 479

4 569

1 607

2 962

-1 102

 381

-1 483

Ličko-senjska

Lika-Senj

 632

 454

 178

1 189

 581

 608

- 557

- 127

- 430

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 521

 354

 167

2 111

 789

1 322

-1 590

- 435

-1 155

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 567

 401

 166

2 402

 838

1 564

-1 835

- 437

-1 398

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 962

 614

 348

4 663

1 392

3 271

-3 701

- 778

-2 923

Zadarska

Zadar

2 187

1 455

 732

2 564

1 197

1 367

- 377

 258

- 635

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 763

1 165

 598

7 223

2 129

5 094

-5 460

- 964

-4 496

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 405

 918

 487

2 182

 983

1 199

- 777

- 65

- 712

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 156

 709

 447

6 821

1 730

5 091

-5 665

-1 021

-4 644

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 755

1 771

1 984

5 029

2 037

2 992

-1 274

- 266

-1 008

Istarska

Istria

3 516

1 657

1 859

2 517

 974

1 543

 999

 683

 316

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 446

 891

 555

1 621

 833

 788

- 175

 58

- 233

Međimurska

Međimurje

 588

 385

 203

1 674

 487

1 187

-1 086

- 102

- 984

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 758

10 043

3 715

12 755

5 941

6 814

1 003

4 102

-3 099

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13). The Foreigners Act (NN, Nos 130/11, 74/13, 69/17 and 46/18) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of foreigners in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability