image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 30. STUDENOGA 2020. / 30 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.29.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

POPIS POLJOPRIVREDE 2020. – privremeni podaci

Agricultural Census 2020 Provisional Data

 

 

 

Prikazani su privremeni podaci vezani za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u 2020., i to za važnije poljoprivredne površine po kategorijama te broj stoke i peradi. Podaci su uspoređeni s podacima posljednjeg istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava iz 2016.

 

Provisional data related to the structure of agricultural holdings in 2020 are presented, such as important agricultural areas by categories and the number of livestock and poultry. The data are compared with the data of the last survey on the structure of agricultural holdings from 2016.

 

 

 

Prema privremenim podacima, poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2020. koriste se s ukupno 863 000 ha oranica i vrtova. Najveći udio u površini oranica i vrtova imale su žitarice (60,7%
ili 524 000 ha), industrijski usjevi (20,5% ili 177 000 ha) i krmno bilje (11,9% ili 103 000 ha). U usporedbi s 2016., površine zasijane žitaricama manje su za 1,7%, a pod krmnim biljem za 11,2%, dok su površine pod industrijskim usjevima veće za 1,7%.

 

According to the provisional data, in 2020, agricultural holdings in the Republic of Croatia used 863 000 ha of arable land. Among arable land, the largest share was that of cereals (60.7% or 524 000 ha), followed by industrial crops (20.5% or 177 000 ha) and fodder crops (11.9 % or
103 000 ha).
Compared to 2016, the area under cereals decreased by 1.7% and under fodder plants by 11.2%, while the area under industrial crops increased by 1.7%.

 

 

 

Što se privremenih podataka o stočarstvu tiče, u svinjogojstvu, ovčarstvu i peradarstvu porastao je ukupan broj grla. Tako je broj svinja veći za 13,4%, broj ovaca za 2,4 %, dok je broj peradi veći za 27,7%. Istodobno je broj koza smanjen za 8,1%, a goveda za 1,4%.

 

As far as provisional data on livestock are concerned, there was an increase in the total number of heads in pig breeding, sheep breeding and poultry farming. Thus, the number of pigs increased by 13.4% and of sheep by 2.4%, while the number of poultry increased by 27.7%. At the same time, the number of goats decreased by 8.1% and of cattle by 1.4%.

 

 

 

1.   POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA, stanje 1. lipnja

      AREA OF UTILISED AGRICULTURAL LAND, BY CATEGORIES, situation as on 1 June

 

Korištena poljoprivredna površina, tis. ha

Utilised agricultural area, ‘000 ha

Indeks

Index

 

 

2016.

2020.

2020.
2016.

 

 

 

 

 

 

Oranice i vrtovi

882

863

97,8

Arable land

Žitarice

533

524

98,3

Cereals

Suhe mahunarke

3

2

66,7

Dried pulses

Korjenasti i gomoljasti usjevi

26

21

80,8

Root and tuber crops

Industrijski usjevi

174

177

101,7

Industrial crops

Svježe povrće, dinje i jagode

11

9

81,8

Fresh vegetables, melons and strawberries

Krmo bilje

116

103

88,8

Fodder crops

Cvijeće i ukrasno bilje

0,3

0,2

66,7

Flowers and horticultural plants

Sjemenski usjevi i sadni materijal

0,4

0,4

100,0

Seeds and seedlings

Ugari

18

26

144,4

Fallow land

Povrtnjaci

2

2

100,0

Kitchen gardens

Trajni nasadi

74

78

105,4

Land under permanent crops

 

 

 

2.   BROJ STOKE, stanje 1. lipnja

      NUMBER OF LIVESTOCK, situation as on 1 June

 

Broj stoke, tis. grla

Number of livestock, ‘000 head

Indeks

Index

 

 

2016.

2020.

2020.
2016.

 

 

 

 

 

 

Goveda

418

412

98,6

Cattle

Svinje

945

1 072

113,4

Pigs

Ovce

778

797

102,4

Sheep

Koze

99

91

91,9

Goats

Perad

10 389

13 265

127,7

Poultry

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

 

 

 

Prikazani su privremeni podaci Popisa poljoprivrede 2020., koji je proveden za poslovne subjekte od 1. do 30. lipnja 2020., a za obiteljska poljoprivredna gospodarstva od 14. rujna do 14. listopada 2020.

 

The provisional results of the Agricultural Census 2020 are presented, which was conducted for businesses entities and parts thereof from 1 to 30 June 2020, and for private family farms from 14 September to
14 October 2020.

 

 

 

Podaci za poslovne subjekte i njihove dijelove prikupljeni su izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću internetske aplikacije. Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom osobnog intervjua.

 

Data for business entities and parts thereof were collected by the reporting method on the form and via the Internet application. Data for private family farms were collected with the help of interviewers by the method of personal interview.

 

 

 

Popisom poljoprivrede prikupljeni su podaci o radnoj snazi, načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci), broju stoke, objektima za smještaj životinja, gospodarenju gnojem, mehanizaciji i potrošnji goriva.

 

The Agricultural Census is used to collect data on labour force, land use (arable land and gardens, permanent crops, vegetable gardens, meadows and pastures), number of livestock, animal housing, manure management, mechanisation and fuel consumption.

 

 

 

Podaci o površinama i broju stoke odnose se na stanje na
dan 1. lipnja.

 

Data on areas and number of livestock refer to the situation as on
1 June.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production but classified in other activities.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production.

 

 

 

Poljoprivredna gospodarstva izabrana su iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava Državnog zavoda za statistiku. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,40 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih jedinica.

 

Agricultural holdings were selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings of the Central Bureau of Statistics. The frame includes holdings that have more than 0.40 ha of agricultural land and more than 0.5 livestock units.

 

 

 

U 2020. izabrano je 173 776 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 400 poslovnih subjekata i njihovih dijelova koji obuhvaćaju 98% korištene poljoprivredne površine i 98% stočnih jedinica.

 

A total of 173 776 private family farms and 4 400 business entities and parts thereof were selected in 2020, covering 98% of the utilised agricultural area and 98% of livestock units.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ovim istraživanjem obuhvaćena su sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju više od 0,4 ha korištene poljoprivredne površine i više
od 0,5 stočnih jedinica.

 

Agricultural holding is a production management unit engaged in agriculture and operating as a company, craft or cooperative if it is registered for agricultural activities as well as a peasant farm or a private family farm. This survey covers all farms with more than
0.4 hectares of utilised agricultural land and more than 0.5 livestock size units.

 

 

 

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća oranice i vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, vinograde te površine pod košaračkom vrbom.

 

Utilised agricultural area is the total agricultural area that was used for crop production in the reference. It covers arable land, kitchen gardens, meadows, pastures, nurseries, orchards, vineyards and land under osier willow.

 

 

 

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju i nalaze se pod sustavom plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, povrće, cvijeće i ukrasno bilje te sjemenski i sadni materijal.

 

Arable land refers to the land that is regularly farmed and cultivated and is under crop rotation. The following plants are grown on arable land: cereals, pulses for dry grain, root and tuber crops, industrial crops, fodder crops, vegetables, flowers and horticultural plants as well as seeds and seedlings.

 

 

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Kitchen gardens are areas scheduled for growing of crops (mostly vegetables) that are intended for consumption by persons living in a household and mainly not intended for sale. Only occasional surplus of products grown on these areas is sold outside the household.

 

 

 

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sjena i sjenaže (livade i pašnjaci). Isključeni su:

 

Permanent grasslands are areas used for grazing, making hay and silage (meadows and pastures). It does not include:

 

-

travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

 

-

grassland not used any more (difficult to access, bad quality);

-

travnjaci zarasli šumskim drvećem, uključeni u šume

 

-

former grassland overgrown with forest trees, which are included in forests;

-

djelomično zarasli travnjaci, uključeni u šumsko zemljište

 

-

partly overgrown land, which is included in item wooded land not used for agriculture;

-

površine zasijane djetelinom i lucernom, uključene u usjeve na oranicama i vrtovima,

 

-

areas sown with clover and lucerne, which are included in arable land;

-

površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim smjesama, uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

 

-

areas sown with multi-annual grasses, grass mixtures and grass-clover mixtures, which are included in arable land.

 

Trajni nasadi uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu.

 

Land under permanent crops includes orchards, vineyards, olive groves, nurseries and osier willows.

 

 

 

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

 

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and other poultry.

 

 

 

Stočna jedinica jest referentna jedinica koja olakšava agregiranje stoke različitih vrsta i starosti primjenom specifičnih koeficijenata postavljenih na temelju hranidbenih zahtjeva za pojedinu vrstu stoke.

 

Livestock unit is a reference unit which facilitates the aggregation of livestock from various species and age, via the use of specific coefficients established initially on the basis of the nutritional or feed requirement of each type of animal.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ha

hektar

 

ha

hectare

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

 

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148