GODINA/ YEAR: LIX.

ZAGREB, 16. OŽUJKA 2022./ 16 MARCH, 2022

BROJ/ NUMBER: CIJ-2022-1-1/2

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2022.

CONSUMER PRICE INDICES, FEBRUARY 2022

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2022. u odnosu na siječanj 2022. u prosjeku su više za 0,9%. U odnosu na veljaču 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 6,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 3,6%.

 

In February 2022 compared to January 2022, the prices of goods and services for personal consumption, measured by the consumer price index, increased by 0.9% on average. Compared to February 2021, that is, at the annual level, they increased by 6.3% on average, while on the annual average they increased by 3.6%.

 

 

 

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Prijevoz, za 10,7%, Hrana i bezalkoholna pića, za 10,0%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 6,5%, Alkoholna pića i duhan, za 6,4%, Restorani i hoteli, za 6,2%, Rekreacija i kultura, za 4,0%, Odjeća i obuća, za 3,5%, Razna dobra i usluge, za 3,4%, te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 3,3%.

 

Observing the main divisions of the ECOICOP classification, at the annual level, the highest increase on average in consumer prices was recorded in the following divisions: Transport, of 10.7%, Food and non-alcoholic beverages, of 10.0%, Furnishings, household equipment and routine household maintenance, of 6.5%, Alcoholic beverages and tobacco, of 6.4%, Restaurants and hotels, of 6.2%, Recreation and culture, of 4.0%, Clothing and footwear, of 3.5%, Miscellaneous goods and services, of 3.4%, and Housing, water, electricity, gas and other fuels, of 3.3%.

 

 

 

Najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića (+2,59 postotnih bodova), Prijevoz (+1,57 postotnih bodova) te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+0,56 postotnih bodova).

 

The largest contribution to the growth rate of the annual index came from the following divisions: Food and non-alcoholic beverages (+2.59 percentage points), Transport (+1.57 percentage points), and Housing, water, electricity, gas and other fuels (+0.56 percentage points).

 

 

 

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupinama Energija, za 10,4%, (doprinos porastu od +1,74 postotna boda), Neprerađeni prehrambeni proizvodi, za 10,0%, (+0,85 postotnih bodova) te Hrana, piće i duhan, za 9,4%, (+2,92 postotna boda).

 

Observing the selected groups, the highest increase on average in consumer prices at the annual level was recorded in the groups Energy, of 10.4% (contribution to the grownth of +1.74 percentage points), Unprocessed food, of 10.0% (+0.85 percentage points), and Food, beverages and tobacco, of 9.4% (+2.92 percentage points).

 

 

 

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Odjeća i obuća, za 3,0%, (doprinos porastu od +0,18 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 1,9%, (+0,11 postotnih bodova), Prijevoz, za 1,6%, (+0,24 postotna boda), Rekreacija i kultura, za 1,5%, (+0,08 postotnih bodova), Restorani i hoteli, za 1,3%, (+0,06 postotnih bodova) te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,5%, (+0,08 postotnih bodova).

 

 

At the monthly level, the highest increase on average in consumer prices was recorded in the divisions Clothing and footwear, of 3.0% (contribution to the growth of +0.18 percentage points), Furnishings, household equipment and routine household maintenance, of 1.9% (+0.11 percentage points), Transport, of 1.6% (+0.24 percentage points), Recreation and culture, of 1.5% (+0.08 percentage points), Restaurants and hotels, of 1.3% (+0.06 percentage points), and Housing, water, electricity, gas and other fuels, of 0.5% (+0.08 percentage points).

 

 

 

 

 

 

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

 

Harmonised index of consumer prices

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2022. u odnosu na siječanj 2022. u prosjeku su više za 1,0%. U odnosu na veljaču 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 6,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 3,6%.

 

The prices of goods and services for personal consumption, measured by the harmonised index of consumer prices, increased by 1.0% on average in February 2022 compared to January 2022. Compared to February 2021, that is, at the annual level, they increased by 6.3% on average, while, on the annual average, they increased by 3.6%.

 

 

 


1.  INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2022.1)

      CONSUMER PRICE INDICES, FEBRUARY 20221)

 

ECOICOP

Struktura

Structure

(%)

II. 2022.
Ø 2015.

II. 2022.
II. 2021.

II. 2022.
I. 2022.

III. 2021. – II. 2022.
III. 2020. – II. 2021.

 

ECOICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

109,1

106,3

100,9

103,6

00

Consumer price index – total

01

Hrana i bezalkoholna pića

25,93

115,3

110,0

100,4

103,4

01

Food and non-alcoholic beverages

02

Alkoholna pića i duhan

5,10

123,0

106,4

100,2

106,2

02

Alcoholic beverages and tobacco

03

Odjeća i obuća

5,84

91,8

103,5

103,0

100,2

03

Clothing and footwear

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin
i ostala goriva

16,87

102,8

103,3

100,5

102,2

04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva

5,70

108,8

106,5

101,9

102,0

05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

06

Zdravlje

3,21

106,2

100,5

100,4

100,6

06

Health

07

Prijevoz

14,72

112,4

110,7

101,6

110,4

07

Transport

08

Komunikacija

5,47

98,1

100,6

100,1

101,0

08

Communication

09

Rekreacija i kultura

5,27

106,8

104,0

101,5

102,0

09

Recreation and culture

10

Obrazovanje

0,71

102,3

100,4

100,0

100,6

10

Education

11

Restorani i hoteli

4,99

121,9

106,2

101,3

103,6

11

Restaurants and hotels

12

Razna dobra i usluge

6,19

107,7

103,4

100,4

101,2

12

Miscellaneous goods and services

 

 

1)   Vremenske serije indeksa potrošačkih cijena prema ECOICOP klasifikaciji možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Baze podataka pod naslovom PC AXIS baze podataka.

1)   Time series of consumer price indices according to the ECOICOP classification can be downloaded on the website of the Croatian Bureau of Statistics within the Databases section under PC AXIS Databases.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

2.  INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U VELJAČI 2022.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, FEBRUARY 2022

 

Struktura

Structure

(%)

II. 2022.
Ø 2015.

II. 2022.
II. 2021.

II. 2022.
I. 2022.

III. 2021. – II. 2022.
III. 2020. – II. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

73,81

109,6

107,9

101,0

104,2

Goods

Usluge

26,19

107,3

101,7

100,5

101,7

Services

Ukupno bez energije

83,22

109,3

105,5

100,8

102,4

Total, without energy

Ukupno bez energije i hrane

59,85

107,0

103,6

101,0

101,9

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana

52,20

105,1

103,2

101,0

101,5

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

74,76

109,2

105,0

100,8

102,3

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije

68,26

110,5

108,5

101,1

104,5

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

65,89

110,7

108,8

101,2

104,7

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

26,01

102,8

104,6

101,5

101,2

Non-food industrial goods without energy

Energija

16,78

107,8

110,4

101,5

109,5

Energy

Hrana, piće i duhan

31,03

116,4

109,4

100,4

103,9

Food, beverages and tobacco

Dobra bez hrane, pića i duhana

42,78

104,7

106,8

101,5

104,4

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

8,46

111,1

110,0

100,4

102,9

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

22,56

118,8

109,1

100,4

104,2

Processed food

 

 

3.  HARMONIZIRANI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2022., STOPE PROMJENE1)

      HARMONISED INDICES OF CONSUMER PRICES, FEBRUARY 2022, RATES OF CHANGE1)

 

ECOICOP

II. 2022.2)
Ø 2015.

II. 2022.
II. 2021.

II. 2022.
I. 2022.

III. 2021. – II. 2022.
III. 2020. – II. 2021.

 

ECOICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena – ukupno

109,80

6,3

1,0

3,6

00

Harmonised index of consumer prices
total

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

115,51

10,1

0,6

3,6

01

Food and non-alcoholic beverages

02

Alkoholna pića i duhan

120,09

5,9

0,4

5,0

02

Alcoholic beverages and tobacco

03

Odjeća i obuća

91,67

3,4

2,8

0,3

03

Clothing and footwear

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin
i ostala goriva

105,13

6,3

1,0

5,2

04

Housing, water, electricity, gas and other
fuels

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva

107,87

6,1

1,6

1,6

05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

06

Zdravlje

109,18

0,5

0,4

0,7

06

Health

07

Prijevoz

110,56

9,1

1,5

9,1

07

Transport

08

Komunikacija

98,79

1,7

0,1

1,6

08

Communication

09

Rekreacija i kultura

105,99

4,0

1,1

2,0

09

Recreation and culture

10

Obrazovanje

102,18

0,5

0,0

0,6

10

Education

11

Restorani i hoteli

113,90

6,4

1,3

3,5

11

Restaurants and hotels

12

Razna dobra i usluge

108,85

3,6

0,6

1,2

12

Miscellaneous goods and services

 

 

1)  Vremenske serije harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena prema ECOICOP klasifikaciji možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Cijene te na Eurostatovim mrežnim stranicama.

2)   Indeksi

 

1)   Time series of the harmonised index of consumer prices according to the ECOICOP classification can be downloaded on the website of the Croatian Bureau of Statistics within the Statistics in Line section under Prices and on the Eurostat website.

2)    Indices.

 

 

 


 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje. Osim navedenog, koristi se i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za analitičke svrhe.

 

Consumer price index (CPI) is used as a general measure of inflation in the Republic of Croatia and reflects the changes in prices of goods and services acquired, used or paid over time by a reference population (private households) for consumption purposes. In addition, it is used to guarantee the value of contracts with index clauses (e.g. for indexing wages and salaries in collective agreements, for indexing pensions, etc.), as well as for the comparison of the price movements within a particular country between different economy sectors, it can serve as a basis for deflating individual categories of national accounts data and other statistical series, as well as for analytical purposes.

 

 

 

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

 

Harmonised index of consumer prices (HICP) is a set of European consumer price indices calculated according to a harmonised approach and a special set of definitions, which enable a comparable measure of inflation in the euro area, the European Union, the European Economic Area and in candidate countries.

 

 

 

IPC i HIPC računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva (HIPC obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena).

 

CPI and HICP are calculated on the basis of the same representative basket of goods and services. The main difference is the coverage of the population (HICP includes the total consumption of institutional households and non-residents in the economic territory and this consumption is not included in the national consumer price index).

 

 

 

Dok se IPC najčešće primjenjuje kao opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima, HIPC usporediva je mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

 

While the CPI is most often applied as a general measure of inflation within the national framework, the HICP is a comparable measure of inflation among the countries of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i prikupljanje cijena

 

Coverage and price collection

 

 

 

Reprezentativnu košaricu za praćenje potrošačkih cijena čini oko 900 proizvoda, a svakog mjeseca prikupi se oko 38 000 cijena na unaprijed definiranim prodajnim mjestima. IPC-om su obuhvaćena sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni imputirana stambena renta, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja.

 

The representative basket for monitoring consumer prices consists of about 900 products. About 38 000 prices are collected each month in predefined outlets. The CPI covers all goods and services purchased by the reference population for the purpose of final consumption. Imputed rents, expenditure on lotteries and gambling, as well as life insurance services are not included.

 

 

 

Obuhvat dobara i usluga revidira se jedanput godišnje kako bi se očuvala reprezentativnost košarice proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove kupovne navike.

 

The coverage of goods and services is revised once a year in order to ensure the representativeness of the basket with respect to consumer tastes and their purchasing habits.

 

 

 

Snimanje cijena za većinu dobra i usluga iz košarice provode ovlašteni snimatelji cijena putem tablet računala na devet geografskih lokacija (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin). Za odabrane proizvode iz košarice snimatelji cijena samostalno izabiru konkretan artikl čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih artikala te kako bi se moglo pratiti koje artikle izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i usporedbu prosječnih cijena između različitih geografskih lokacija.

 

Most of the prices of goods and services from the basket are collected by authorised price collectors using tablet computers at nine geographical locations (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik and Varaždin). For the selected products from the basket, price collectors independently choose a specific product offer whose price will be recorded at the outlet. In order to make sure that collectors record the prices of the same items each month, as well as to monitor which product offers are selected at outlets, price collectors also record a pre-defined set of additional product characteristics. Such a method of price collection enables the monitoring of changes in prices between two periods, but not the comparison of average prices between different geographic locations.

 

 

 

Osim cijena koje se prikupe izravno od snimatelja na terenu (lokalno snimanje cijena), podaci o nacionalno homogenim cijenama prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica ili putem interneta (centralno snimanje cijena). Od siječnja 2021. za odabrane skupine proizvoda (tržišni najam nekretnina, kućanski aparati i elektronika) cijene se prikupljaju korištenjem tehnike web scraping.

 

In addition to the prices collected directly by price collectors at outlets (local price collection), data on nationally homogenous prices are collected directly from reporting units or via the internet (central price collection). Since January 2021, the prices for selected groups of products (market rents, household appliances and electronics) are collected using the web scraping technique.

 

 

 

Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danima (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama, cijene u zračnome putničkom prijevozu te cijene prikupljene tehnikom web scraping. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana, cijene najma apartmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje snimaju se jedanput na godinu.

 

The majority of prices are collected once a month, on a working day (prices are not collected during weekends and public holidays), on approximately the same day of the month. The prices of agricultural products sold in market places, the prices of passenger air transport and the prices collected using the web scraping technique are recorded twice a month. The prices of fuel for passenger cars, the prices of package holidays, the prices of apartment rents and the prices of accommodation in camps are recorded weekly. The prices of school books and education fees are recorded once a year.

 

 

 

U okolnostima pandemije bolesti COVID-19 s podacima o maloprodajnim cijenama koje se ne mogu prikupiti postupa se u skladu s Eurostatovim preporukama za HIPC. Smjernicama su definirana i primjenjuju se ova osnovna načela: stabilnost ponderacijske strukture, izračun indeksa za sve kategorije klasifikacije ECOICOP te minimiziranje broja imputiranih cijena. Prema Eurostatovim preporukama, ako je broj imputiranih cijena za agregat veći od 50% ili ako je ponder imputiranog dijela agregata veći od 50%, objavljeni indeksi označuju se kao ''nisko pouzdani''.

 

In the context of the COVID-19 pandemic, the data on retail prices that could not be collected are treated in accordance with the Eurostat recommendations for the HICP. The guidelines define the following basic principles, which are applied accordingly: the stability of the weighting structure, the calculation of the index for all categories of the ECOICOP classification and the minimisation of the number of imputed prices. According to the recommendations, indices are marked as having low reliability if the number of imputed prices for an aggregate exceeds 50% or if the weight of the imputed part of an aggregate exceeds 50%.

 

 

 

 

 

 

Ponderi

 

Weights

 

 

 

Ponderi koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa odražavaju relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji kućanstava na domaćem teritoriju.

 

The weights used for calculating the indices reflect the relative importance of the sampled goods or services in the total consumption of households within the domestic territory.

 

 

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun indeksa potrošačkih cijena jest Anketa o potrošnji kućanstava (APK), koju Državni zavod za statistiku redovito provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je raspoloživim dodatnim izvorima podataka. Za izračunavanje IPC-a od siječnja 2022. primjenjuju se ponderi koji se temelje na potrošnji kućanstava iz APK 2019., preračunani na cijene u prosincu 2021. Pandemija bolesti COVID-19 u velikoj je mjeri utjecala na osobnu potrošnju kućanstava i stoga su za izračun pondera u 2022. podaci iz APK 2019. dodatno ažurirani procijenjenim podacima nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2021.

 

The main data source for determining the weights used in the calculation of the CPI is the Household Budget Survey (HBS), conducted on a regular basis by the Croatian Bureau of Statistics since 1998. This data source is supplemented by available additional data sources. Since January 2022, the compilation of CPIs has been based on the weights derived from data on household expenditures from the 2019 HBS recalculated to December 2021 prices. The COVID-19 pandemic has largely affected household personal consumption and therefore, for the calculation of weights in 2022, data from the 2019 HBS were further updated with estimated national accounts data on household final consumption expenditure for 2021.

 

 

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun HIPC-a na višim razinama agregacije jesu podaci nacionalnih računa, a za niže razine agregacije upotrijebljeni su podaci APK. Za izračunavanje HIPC-a od siječnja 2022. upotrijebljeni su procijenjeni podaci nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2021. nadopunjeni dodatnim raspoloživim izvorima podataka te preračunani na razliku između prosjeka 2021. i prosinca 2021. u skladu s Eurostatovim preporukama.

 

The main data source for determining the weights for the calculation of the HICP at higher levels of aggregation are the national accounts data, and for lower levels of aggregation, the data from the HBS are used. Since January 2022, the calculation of the HICP has been based on estimated national accounts data on household final consumption expenditure for 2021, supplemented by additional available data sources and recalculated to the difference between the 2021 average and December 2021 according to the Eurostat recommendations.

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija

 

Classification

 

 

 

Za klasificiranje proizvoda upotrebljava se Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP).

 

The European Classification of Individual Consumption according to Purpose (ECOICOP) is used for the classification of products.

 

 

 

 

 

 

Izračun indeksa

 

Calculation of indices

 

 

 

Izračunavanje indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih agregata.

 

The calculation of the CPIs begins with the computation of the elementary aggregate indices.

 

 

 

Indeksi elementarnih agregata izračunavaju se kao odnos geometrijskih sredina cijena za svaku geografsku lokaciju. To znači da se cijene proizvoda unutar elementarnog agregata u tekućemu mjesecu stavljaju u odnos s cijenama referentnog razdoblja (prosinac prethodne godine). Iz indeksa elementarnih agregata na razini geografskih lokacija izračunavaju se indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini primjenom formule za vaganu aritmetičku sredinu.

 

The elementary aggregate indices are compiled as a ratio of the geometric means of prices for each geographical location. It means that prices for product-offers within elementary aggregates in the current month are compared to prices of the reference period (December of the previous year). From elementary aggregate indices at the level of geographical locations, elementary aggregate indices at national level are then calculated using the formula for the weighted arithmetic mean.

 

 

 

Indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini agregiraju se na više razine indeksa primjenom formule Laspeyresova tipa.

 

Elementary aggregate indices at national level are aggregated to higher index levels using the Laspeyres’ type formula.

 

 

 

 

 

 

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (HIPC-CT)

 

Harmonised index of consumer prices at constant tax rates (HICP-CT)

 

 

 

HIPC-CT jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena, gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje, tj. u tijeku vremena. U slučaju promjene poreznih stopa razlika između tekućeg HIPC-CT-a i HIPC-a upućuje na utjecaj promjene poreznih stopa na promjene cijena uz pretpostavku da su se promjene u poreznim stopama primijenile trenutačno i potpuno.

 

HICP-CT is the harmonised index of consumer prices where the rates of taxes on products are kept constant in the observation period compared to the reference period, i.e. through time. In the event of a tax rate change, the difference between the current HICP-CT and HICP indicates the effect of the tax rate change on the price changes assuming that changes in tax rates are applied instantaneously and fully.

 

 

 

Vremenske serije HIPC-CT ukupno možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Cijene, a detaljniju razradu prema ECOICOP klasifikaciji na mrežnim stranicama Eurostata.

 

Time series of the total HICP-CT can be downloaded on the website of the Croatian Bureau of Statistics within the Statistics in Line section under Prices, while a detailed breakdown according to the ECOICOP classification is available on the Eurostat website.


 

 

 


Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

Corona Virus Disease-19

EU

Europska unija

 

EU

European Union

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Snježana Strukar, Jasminka Stančić, Marita Novoselec, Gordana Šiletić i Ivana Ključarić

Prepared by: Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Snježana Strukar, Jasminka Stančić, Marita Novoselec, Gordana Šiletić and Ivana Ključarić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148