image description

 

GODINA/ YEAR: LIX.

ZAGREB, 18. OŽUJKA 2022./ 18 MARCH, 2022

BROJ/ NUMBER: RAD-2022-1-1/1

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za siječanj 2022.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For January 2022

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. iznosila je 7 378 kuna, što je nominalno više za 1,3%, a realno za 1,0% u odnosu na prosinac 2021.

 

For January 2022, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 7 378 kuna, which represented a nominal increase of 1.3% and a real one of 1.0%, as compared to December 2021.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. iznosila je 9 982 kune, što je nominalno više za 1,5%, a realno za 1,2% u odnosu na prosinac 2021.

 

For January 2022, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 9 982 kuna, which represented a nominal increase of 1.5% and a real one of 1.2%, as compared to December 2021.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 569 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 856 kuna.

 

The highest average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities for January 2022 were paid off in the activity Air transport and amounted to 11 569 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of wearing apparel and amounted to 4 856 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2022. bila je u Informacijskim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 16 389 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 224 kune.

 

The highest average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities for January 2022 were recorded in the Information service activities and amounted to 16 389 kuna, while the lowest earnings were recorded in the activity Manufacture of wearing apparel and amounted to 6 224 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,7%, a realno je ostala ista.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia for January 2022 were nominally higher by 5.7%, while in real terms it remained the same, as compared to the same month last year.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,5%, a realno za 0,8%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia for January 2022 were nominally higher by 6.5% and really by 0.8%, as compared to the same month last year.

 

 

 

U siječnju 2022. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na prosinac 2021. niže za 8,2%. Najveći broj plaćenih sati bio je u Pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu i Djelatnosti zdravstvene zaštite (178), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (150).

 

In January 2022, there were 167 paid hours on average, which means that they decreased by 8.2%, as compared to December 2021. The greatest number of paid hours was recorded in Mining support service activities and Human health activities (178) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (150).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2022. iznosila je 43,16 kuna, što je u odnosu na prosinac 2021. više za 10,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,6%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for January 2022 amounted to 43.16 kuna, which was 10.0% higher than in December 2021. As compared to the same month last year, they increased by 5.6%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2022. iznosila je 58,40 kuna, što je u odnosu na prosinac 2021. više za 10,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,4%.

 

The average monthly gross earnings per hour for January 2022 amounted to 58.40 kuna, which was 10.1% higher than in December 2021. As compared to the same month last year, they increased by 6.4%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za siječanj 2022. iznosila je 6 175 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 106 kuna.

 

Median net earnings for January 2022 amounted to 6 175 kuna, while median gross earnings amounted to 8 106 kuna.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line.


 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR JANUARY 2022

 

I. 2022.

Indeksi

Indices

 

  I. 2022.  

XII. 2021.

I. 2022.

I. 2021.

 

Neto plaća

Net earnings

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

7 378

101,3

105,7

Average monthly paid off net earnings per employee,
kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

101,0

100,0

Real net earnings per employee

 

 

Bruto plaća

Gross earnings

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

9 982

101,5

106,5

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

101,2

100,8

Real gross earnings per employee

 

 

Neto plaća po satu

Net earnings per hour

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

43,16

110,0

105,6

Average paid off net earnings per hour,kuna

Realna neto plaća po satu

 

109,7

99,9

Real net earnings per hour

 

 

Bruto plaća po satu

Gross earnings per hour

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

58,40

110,1

106,4

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

109,8

100,7

Real gross earnings per hour

 

 

 

2.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA SIJEČANJ 2022.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY QUARTILES, FOR JANUARY 2022

 

I. 2022.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi (donji) kvartil

4 758

6 094

First (lower) quartile

Drugi kvartil (medijan)

6 175

8 106

Second quartile (median)

Treći (gornji) kvartil

8 452

11 399

Third (upper) quartile

Četvrti kvartil

z

z

Fourth quartile

 

 

 

3.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA SIJEČANJ 2022.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY DECILES, FOR JANUARY 2022

 

I. 2022.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi decil

4 057

5 000

First decile

Drugi decil

4 561

5 701

Second decile

Treći decil

4 988

6 289

Third decile

Četvrti decil

5 510

7 071

Fourth decile

Peti decil (medijan)

6 175

8 106

Fifth decile (median)

Šesti decil

6 995

9 258

Sixth decile

Sedmi decil

7 928

10 630

Seventh decile

Osmi decil

9 100

12 372

Eighth decile

Deveti decil

11 389

15 970

Ninth decile

Deseti decil

z

z

Tenth decile


 

 

 

4.   ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U SIJEČNJU 2022.

      PAID OFF NON-TAXABLE INCOMES, ACCORDING TO NKD 2007.1), JANUARY 2022

 

I. 2022.

 

prosječni neoporezivi primitak po broju
primatelja, kune

Average non-taxable income by number of receivers, kuna

prosječni neoporezivi primitak po broju
zaposlenih koji su primili
plaću, kune

Average non-taxable
income by number of persons in employment
who received earnings,
kuna

 

 

 

 

 

 

Ukupno

740

4

Total

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

574

3

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

1 467

7

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

666

4

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

512

4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

532

6

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1 163

5

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

524

2

G

Wholesale and retail trade;repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

639

4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

853

3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

456

1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

627

1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

602

2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

434

4

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

700

13

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

663

3

O

Public administration and defence;
compulsory social security

P

Obrazovanje

499

1

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1 100

16

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

823

2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

519

3

S

Other service activities

 

 

1)   Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)   Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

 

 

 


 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje
od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working hours.

 

 

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Persons in part-time employment who received earnings are expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in the current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received. It does not apply to paid-off non-taxable incomes.

 

 

 

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

 

Non-taxable incomes received by person in employment are presented in table 4.

 

 

 

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

 

The following non-taxable incomes are covered, according to codes on the JOPPD form:

 

 

 


šifra 21 −

dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa

 

Code 21 –

gift for a child younger than 15 and benefit for a newborn, up to a prescribed amount


šifra 22 –

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

 

Code 22 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.), up to a prescribed amount


šifra 24 –

pomorski dodatak, do propisanog iznosa

 

Code 24 –

supplements for seafarers, up to a prescribed amount


šifra 25 –

naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa

 

Code 25 –

compensation for living separately from family, up to a prescribed amount


šifra 26 –

otpremnine, do propisanog iznosa

 

Code 26 –

severance, up to a prescribed amount


šifra 60 –

nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa

 

Code 60 –

jubilee payments to persons in employment depending on years of service, up to a prescribed amount


šifra 61 –

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)

 

Code 61 –

occasional bonuses (Christmas bonus, annual leave bonus, etc.) for previous taxation periods (subsequent payments), up to a prescribed amount


šifra 62 –

trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 62 –

expenses for food and accommodation of seasonal workers, according to Article 7, Item 35, of the Income Tax Ordinance


šifra 63 –

novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

 

Code 63 –

pecuniary awards for performance results and other types of additional awarding of persons in employment (supplemental earnings, supplements to monthly earnings, etc.)


šifra 64 –

troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Code 64 –

expenses for accommodation and food of persons engaged in occasional seasonal agricultural works, according to Article 6, Item 10, of the Income Tax Ordinance


šifra 65 –

novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa

 

Code 65 –

pecuniary lump-sum reimbursements for covering food costs of persons in employment, up to a prescribed amount

šifra 66 –

troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa

 

Code 66 –

food expanses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, up to a prescribed amount


šifra 67 –

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

 

Code 67 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, paid through cashless transaction


šifra 68 –

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

 

Code 68 –

accommodation expenses for persons in employment emerged during employment with the employer based on authentic documentation, transmitted to worker’s account


šifra 69 –

naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

 

Code 69 –

reimbursements for expanses of hospitality, tourist and other services rendered during workers’ vacation, pursuant to regulations determined by the ministry in charge for tourism


šifra 70 –

naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)

 

Code 70 –

reimbursements for expanses of regular care for workers’ children in institutions of pre-school education as well as in other legal entities or natural persons (kindergartens etc.)


šifra 71 –

premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

 

Code 71 –

premiums of supplemental and additional health inisurance – in effect since 2020.

 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents, etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour are calculated by dividing the total of pay-offs with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

 

Median monthly net and gross earnings are calculated by determining a mean after earnings of persons in employment have been rank-ordered from the lowest to the highest one and shows that 50% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than that amount (median) and another 50% get earnings that are equal to or higher than that amount (median).

 

 

 

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

 

Quartile monthly net and gross earnings are calculated by dividing the earnings of persons in employment into four equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 25%, 50%, 75% and 100% of the earnings of persons in employment are placed. They can be divided to first (lower) quartile, second quartile (median), third (upper) quartile and fourth quartile.

 

 

 

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

 

The first (lower) quartile indicates that 25% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first quartile, while 75% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the first quartile.

 

 

 

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

 

The third (upper) quartile indicates that 75% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the third quartile, while 25% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the third quartile.

 

 

 

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

 

Decile monthly net and gross earnings are calculated by dividing earnings of persons in employment into ten equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% of earnings of persons in employment are placed.

 

 

 

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili   veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

The first decile includes persons in employment with the lowest monthly earnings and indicates that 10% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first decile, while 90% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than that amount. The second decile includes persons in employment who get earnings that are higher than those included in the first decile and lower than those included in the third decile, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva, Zdenka Mandarić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148