ESS

ESDS

Što je ESS?

Još od samih početka Europske zajednice bilo je očigledno da se odluke te planiranje i provedba politika Zajednice moraju temeljiti na pouzdanoj i usporedivoj statistici. Europski statistički sustav (ESS) izgrađen je postupno radi pružanja usporedive statistike na razini EU-a.

ESS je partnerstvo između nositelja statistike Zajednice, koji nastupa u svojstvu Komisije (Eurostat) i nacionalnih statističkih instituta te ostalih nacionalnih autoriteta statistike odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u svakoj zemlji članici. Partnerstvo uključuje zemlje EEA i EFTA-e.

Zemlje članice prikupljaju podatke i kompiliraju statistiku za nacionalne potrebe i potrebe EU-a. ESS funkcionira kao mreža u kojoj Eurostat usklađuje statistike u bliskoj suradnji s nacionalnim statističkim uredima. Posao ESS-a koncentrira se uglavnom na područja politika ESS-a, ali s proširenjem politike EU-a, usklađivanje se proširilo na gotovo sva statistička područja.

ESS također koordinira svoj posao sa zemljama kandidatkinjama te na europskoj razini s ostalim uslužnim djelatnostima, agencijama Komisije, Europskom bankom i međunarodnim organizacijama kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

Europski statistički sistem nudi preko svojih internetskih stranica sljedeće informacije:

• zanimljive informacije koje se odnose na sve ESS-ove partnere, kao što su sastanci, najave događaja i konferencija, mogućnosti za obuku, slobodna mjesta i publikacije

• korporativne podatke o ESS-ovim partnerima, kao što su njihova organizacijska struktura, podaci vezani za menadžment i praktične informacije

 

Pravni okvir

Pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike određen je Uredbom (Europske komisije) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici kojom se ukida Uredba (EZ, Euroatom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu podataka koji podliježu statističkoj povjerljivosti u Eurostat, Uredbom Vijeća (Europske komisije) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odlukom Vijeća br. 89/382/EEZ, Euroatom, kojom se osniva Odbor za statističke programe europskih zajednica.

Zakonodavstvo Europske zajednice koje se tiče statistike dostupno je na internetu. Eurostatove internetske stranice pružaju ažurirane informacije.

Uredba br. 223/2009 (EZ-a) odnosi se na europsku statistiku.

Uredba br. 2533/98 (EZ-a) odnosi se statističke informacije koje prikuplja Europska središnja banka.

 

Kodeks prakse europske statistike

Službena europska statistika regulirana je načelima Kodeksa prakse europske statistike, koji teži postići kvalitetu i vjerodostojnost podataka. Kodeks prakse europske statistike temelji se na 15 načela koja obuhvaćaju institucijsko okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako načelo skup pokazatelja dobre prakse daje odrednicu za ocjenu primjene Kodeksa.

Kriteriji kvalitete europske statistike definirani su europskim statističkim pravom1). Statistička tijela2), koja obuhvaćaju Komisiju (Eurostat), nacionalne statističke ustanove i druga nacionalna tijela te su odgovorni za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike3) zajedno s vladama, ministarstvima i Europskim vijećem, obvezuju se pridržavati Kodeksa. Načela Kodeksa prakse, zajedno s općim načelima upravljanja kvalitetom, zajednički su okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava.

------------------------------------------

1) Uredba br. 223/2009 (EZ-a), članak 12.

2) Uredba br. 223/2009 (EZ-a), članci 4. i 5.

3) Uredba br. 223/2009 (EZ-a)., članak 1. U Kodeksu prakse "ostala nacionalna tijela odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike" zovu se "ostala statistička tijela".

 

Europski statistički podaci

Eurostat nudi više od 300 milijuna statističkih podataka na svojim internetskim stranicama, koji su dostupni u predefiniranim tablicama, bazama podataka, publikacijama, metodologijama i na ostalim korisnim poveznicama.

Podacima, publikacijama i informacijama na njihovim internetskim stranicama može se pristupiti te ih se može besplatno preuzimati 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, na trima jezicima: engleskom, njemačkom i francuskom.

Korisnici mogu pronaći usporedive i usklađene podatke za pojedine zemlje članice EU-a te agregirane podatke za Europsku uniju kao cjelinu (zemlje EU-28), EU-15, EU-25 i eurozonu. Također se može pristupiti podacima zemalja članica EFTA-e (Švicarska, Norveška, Island, Lihtenštajn), zemalja kandidatkinja (Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska), izabranih novih nezavisnih država s područja bivšeg Sovjetskog Saveza te podacima SAD-a i Japana.

 

Kako pristupiti podacima

Postoji više načina na koje se može pristupiti podacima. Općenitije podatke korisnici mogu pronaći u obliku predefiniranih tablica. Kompleksnije podatke može se pronaći u bazi podataka, gdje korisnici moraju definirati/odabrati tražene varijable/podatke (tako sami kreiraju izgled tablice). Istraživači imaju mogućnost pristupanja setovima mikropodataka.

Za pretraživanja baza podataka, Eurostat na svojim internetskim stranicama korisnicima nudi demo verzije kao pomoć u pretraživanju.

Preko ove poveznice Eurostat omogućuje jednostavniji pristup najvećoj bazi podataka europske statistike.

 

ESDS-pomoć korisnicima

Eurostat je statistički ured Europske unije koji prikuplja podatke nacionalnih statističkih ureda, objavljuje službenu harmoniziranu statistiku Europske unije, eurozone, zemalja članica i zemalja kandidata te osigurava usporedivu, pouzdanu i objektivnu sliku promjena u Europi.

Državni zavod za statistiku usko surađuje s Eurostatom. Osim dostavljanja naših nacionalnih podataka u Eurostat, mi također pomažemo našim korisnicima pri snalaženju u europskoj statistici i osiguravamo korisničku podršku na hrvatskom jeziku.

Osiguravajući slobodan pristup podacima, Eurostat je u suradnji s nacionalnim statističkim uredima osnovao mrežu nacionalnih centara pod nazivom European Statistical Data Support (ESDS). ESDS centar Državnog zavoda za statistiku pruža besplatnu uslugu koja korisnicima osigurava jednostavniji pristup statističkim podacima na internetskim stranicama Eurostata. Da biste se koristili ESDS uslugom, morate se registrirati. Ta usluga ne uključuje posebnu obradu podataka.

Ovdje se nalazi kratak opis usluga koje pruža Eurostat.

Internetske stranice Eurostata

Internetske stranice Eurostata omogućuju besplatan pristup svim statističkim bazama podataka i s njima povezanim elektroničkim publikacijama. Baze podataka Eurostata odnose se na Europsku uniju, države članice EU-a, eurozonu, države kandidate i države EFTA-e, a često sadrže i usporedive podatke o drugim važnim državama (SAD, Kanada, Japan, Rusija itd.).

U dijelu Statistika podaci su organizirani prema pokazateljima politike EU-a i po temama, uključujući detaljne osnovne informacije. Također se može koristiti opcija pretraživanja unošenjem bilo koje ključne riječi za tražene podatke.

Priopćenja

Najnoviji europski podaci objavljuju se u sklopu priopćenja koja obuhvaćaju europokazatelje (BDP, inflaciju, nezaposlenost itd.) i druge statističke teme (poljoprivredu, okoliš, socijalne teme, regije, istraživanje i razvoj itd.). U Kalendaru publiciranja mogu se naći predviđeni datumi objavljivanja publikacija i europokazatelja za cijelu godinu.

Eurostatova priopćenja mogu se pratiti i preko Twittera.

Statistics Explained

Svako područje statistike koju proizvodi Eurostat opisano je u jednome ili više statističkih članaka u Statistics Explained. Taj internetski alat u stilu Wikipedije jest enciklopedija o statistici Europske unije, portal koji pruža više informacija povremenim i redovitim korisnicima, a ujedno je i statistički pojmovnik.

Svaki statistički članak sadrži poveznice prema pripadajućim tablicama s podacima i publikacijama u dijelu ''Više informacija o Eurostatu'' (engl. Further Eurostat information).

Glavne tablice

Da biste pristupili prethodno definiranim tablicama s podacima o pokazateljima politike EU-a i statistici po temama, izaberite temu u odjeljku za statistiku i pratite poveznicu ''glavne tablice'' u lijevom kutu navigacijskog prikaza.

Podaci u glavnim tablicama prikazuju se preko tablica, grafikona i mapa (TGM alat). Ovaj alat omogućuje preuzimanje i ispisivanje tabela, grafova i mapa u tri dimenzije (pokazatelj, vrijeme i država).

Statistička baza podataka

Svi podaci koje prikuplja Eurostat dostupni su u statističkoj bazi podataka, koja je pravi rudnik informacija o državama članicama Europske unije i drugim ekonomijama. Ona uključuje i prethodno definirane tablice i tablice s detaljnim podacima koje možete kreirati prema svojim zahtjevima (odabirati pokazatelje i izdvojiti tražene podatke iz baze).

Statistička baza podataka ima svoju tražilicu koja vam pomaže u pronalaženju svih podataka koja sadrže ključnu riječ(i) u naslovu ili opisu podataka.

Publikacije

Eurostatove publikacije dostupne su besplatno na internetskim stranicama Eurostata u PDF formatu. Publikacije su organizirane u kolekcije ili se mogu pretraživati po temama u odjeljku za statistiku prateći izbornik ''Publikacije'' na lijevoj strani internetske stranice.

Tiskane publikacije mogu se naručiti putem internetskih stranica u EU knjižari ili preko lokalnih agenata za prodaju.

Besplatna registracija

Kao registrirani korisnik internetskih stranica Eurostata, možete primati elektroničke obavijesti o novim publikacijama odmah nakon njihova postavljanja na stranice i pristupiti naprednim funkcijama u bazama podataka (prilagođivanje navigacijskog stabla, preuzimanje veće količine podataka (bulk download)).

Da biste se registrirali i/ili prijavili, pratite korisničku ikonu ( ) na internetskoj stranici.

Demo ture

Demo ture pokazuju kako da pretražujete internetske stranice Eurostata te kako da preuzimate podatke iz različitih Eurostatovih baza podataka.

Korisnička podrška

Ako ne možete naći tražene informacije na internetskim stranicama Eurostata ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na hrvatskom jeziku vodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske u suradnji s Eurostatom.

Korisnička podrška pruža informacije o tome jesu li traženi EU podaci i informacije dostupni te gdje se mogu naći na Eurostatovoj internetskoj stranici, pomaže pri verifikaciji podataka, pruža dodatne informacije o metodologiji te pomaže pri rješavanju tehničkih pitanja.

Radno vrijeme za korisničku podršku na hrvatskom jeziku:

- ponedjeljak – petak, 8 – 16 sati

Kontakt:

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Ulica Frane Petrića 2/polukat, 10000 Zagreb
telefon.: (+385 1) 4806-154
telefaks: (+385 1) 4806-148
on-line zahtjevi za informacijama:
Obrazac za korisničke zahtjeve
Korisnička podrška - Eurostat

Autorsko pravo/dozvola

Osim ako se drugačije ne navodi, preuzimanje i umnožavanje Eurostatovih podataka/dokumenata za osobnu upotrebu ili za daljnju nekomercijalnu ili komercijalnu diseminaciju dopušteni su pod uvjetom da se Eurostat navede kao izvor podataka.

Za informacije o politici dozvole za različite Eurostatove proizvode posjetite internetsku stranicu Eurostata.

 

Obavijesti

ESS izvještaj 2015.

Izvješće ESS-a za 2015. godinu objašnjava njegovu organizaciju, te donosi pregled ključnih inicijativa u 2015. Nekoliko članaka govori o važnosti daljnjeg razvoja terminologije i metodologije statističkih pokazatelja kako bi se oni mogli koristiti za mjerenje razvoja društva te nekoliko članaka govori o statistici migracija. Martti Hetemäki, novi predsjednik Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima (ESGAB) naglasio je ulogu odbora, važnost stručne ocjene usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike i važnost međusobne suradnje nacionalnih statističkih ureda i statističara te su Aija Žigure i Serge Allegrezza, ravnatelji statističkih ureda Latvije i Luxembourga, predstavili glavne rezultate predsjedavanja Europskim vijećem svojih zemalja prošle godine. Isto tako je opisan drugi krug stručnih ocjena usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike 2013. – 2015., njihova važnost i što se iz njih naučilo te su navedena iskustva iz Estonije i Norveške. U Izvješću se također nalaze prilozi pojedinih zemalja članica koji se odnose na navedene teme.

 

Okvirna uredba integracije poslovnih statistika (FRIBS)

Eurostat razvija horizontalni pravni okvir za sustavno prikupljanje, kompilaciju, prijenos i diseminaciju statističkih podataka koji se odnose na strukturu, gospodarske aktivnosti, konkurentnost, globalne transakcije i uspješnost europskoga poslovnog sektora.

U sklopu analize učinka predviđenih promjena Eurostat je pokrenuo javnu raspravu radi prikupljanja stajališta poduzeća o osiguravanju podataka za izradu poslovnih statistika i informacija od korisnika poslovnih statistika o tome kako bi statistika mogla bolje odgovoriti potrebama korisnika. Davatelji i korisnici podataka pozvani su na sudjelovanje u istraživanju popunjavanjem odgovarajućeg upitnika. Upitnici se mogu pronaći na: