Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica

Institucionalne jedinice u Republici Hrvatskoj klasificiraju se u sektore i podsektore sukladno europskoj regulativi u svrhu izrade službene statistike.

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa ESA 2010 je najnoviji računovodstveni okvir za postizanje međunarodne usklađenosti nacionalnih računa koji, među ostalim, propisuje metodologiju za razvrstavanje institucionalnih jedinica u sektore i podsektore.

ESA 2010 je objavljena 26. lipnja 2013. godine u službenom glasilu Europske unije kao Aneks A Uredbe broj 549/2013.
Institucionalne jedinice razvrstane u skladu s metodologijom ESA 2010 možete pretražiti i preuzeti u csv formatu klikom na link:
Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan: 25.06.2024
Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan: 25.06.2024

Institucionalne jedinice u Republici Hrvatskoj klasificiraju se u sektore i podsektore, sukladno europskoj regulativi - Europski sustav nacionalnih računa 2010 (ESA 2010), u svrhu izrade službene statistike. Prema ESA 2010 metodologiji sektor ukupnog gospodarstva sastoji se od pet sektora:
  • Sektor S.11 Nefinancijska poduzeća
  • Sektor S.12 Financijska poduzeća
  • Sektor S.13 Ukupna država
  • Sektor S.14 Kućanstva
  • Sektor S.15 Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima
Opširnije…
Pretraživanje po OIB-u, matičnom broju ili šifri institucionalnog sektora: