Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

POSLOVNI SUBJEKTI: REGISTRACIJE I STEČAJEVI

Statistika registracija i stečajeva obuhvaća poslovne subjekte koji posluju prema tržišnom načelu, s tim da su u broj registracija uključeni obrti, dok se broj otvorenih stečajeva odnosi samo na trgovačka društva.

Nakon anomalija koje se vide u trendu broja registracija i otvorenih stečajeva u dvije pandemijske godine (2020. i 2021.), u okolnostima širenja bolesti COVID-19, u 2022. vidljiv je oporavak i vraćanje na pretpandemijske trendove.

Broj registracija i otvorenih stečajeva u 2022. sličan je pokazateljima iz 2019. Na godišnjoj razini broj registracija je samo 2% manji od broja registracija u 2019., dok je ukupan broj otvorenih stečajeva 7,1% veći.

Kada se promatra na razini tromjesečja, broj registracija u četvrtom tromjesečju 2022. bio je 7 048, što je za 4,8% manje nego u istom tromjesečju 2019.

Broj otvorenih stečajeva u četvrtom tromjesečju 2022. bio je 10,8% veći nego u četvrtom tromjesečju 2019.

Kada se uspoređuju podaci o broju registracija po tromjesečjima, vidljivo je da je trend u sva četiri tromjesečja 2022. sličan trendu iz godina na koje nisu utjecale okolnosti naglog širenja bolesti COVID-19.

REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA PO DJELATNOSTIMA

Promatrajući podatke o broju registracija u pojedinim područjima djelatnosti, odnosno u skupinama nekoliko područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.), broj registracija u većini skupina djelatnosti u četvrtom tromjesečju 2022. porastao je u odnosu na prethodno tromjesečje iste godine.

Osjetan pad broja registracija u odnosu na prethodno tromjesečje prisutan je u djelatnostima područja H – Prijevoz i skladištenje (21,3%).

Najveći broj registracija u četvrtom tromjesečju 2022., kao i u prethodnim razdobljima, ostvaren je u skupini područja djelatnosti od K do N – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, Poslovanje nekretninama, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Prema zastupljenosti u ukupnom broju registracija u istom tromjesečju, slijede djelatnosti područja F – Građevinarstvo te uslužne djelatnosti područja P do S (osim S94) – Obrazovanje; Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti.

STEČAJEVI POSLOVNIH SUBJEKATA PO DJELATNOSTIMA

Podaci o broju otvorenih stečajeva po djelatnostima i skupinama djelatnosti u četvrtom tromjesečju 2022. pokazuju porast u svim djelatnostima u odnosu na prethodno tromjesečje.

Najviše otvorenih stečajeva (290) u četvrtom tromjesečju 2022. bilo je u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (područje G) te u Djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I) – 250.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

od B do E Rudarstvo i vađenje; Prerađivačka industrija; Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
od K do N Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Poslovanje nekretninama; Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
od P do S (osim S94) Obrazovanje; Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Umjetnost, zabava i rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti