Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

POSLOVNI SUBJEKTI: REGISTRACIJE I STEČAJEVI

Tromjesečno praćenje registracija1) i stečajeva2) pruža ažurnije podatke o utjecaju gospodarskog okružja na poslovne subjekte od tradicionalnih godišnjih statističkih podataka o poslovnoj demografiji.

Statistika registracija i stečajeva obuhvaća poslovne subjekte koji posluju na tržišnom načelu, s tim da su u broj registracija uključeni obrti, dok se broj stečajeva odnosi samo na trgovačka društva.

Pandemija bolesti COVID-19 u posljednje dvije godine narušila je uobičajene trendove u broju registracija i otvorenih stečajeva koji su bili vidljivi u godinama prije pandemije, no do kraja 2021. pokazatelji su se približili pretpandemijskim godinama, što se nastavilo i u prvom tromjesečju 2022.

Broj registracija u prvom tromjesečju 2022. samo je za 6% manji od broja registracija u prvom tromjesečju 2019., a za 7% manji od onih u rekordnoj 2018. Broj otvorenih stečajeva u prvom tromjesečju 2022. na najvišoj je razini od trećeg tromjesečja 2018.

Kada se uspoređuju podaci po tromjesečjima, vidljivo je da se trend u 2021., kao i u prvom tromjesečju 2022., približio obrascu pretpandemijskih godina.

Od 2017. primjećuje se trend smanjenja broja otvaranja stečajnih postupaka, iako u pojedinim godinama postoje oscilacije. U 2020. znatno je poremećen dotad prisutan trend, a čini se da su i pokazatelji u 2021. posljedica pandemije.

U prvom tromjesečju 2022. nastupio je izrazitiji porast broja stečajeva, što se također može pripisati gospodarskim okolnostima postpandemijskog razdoblja.

REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA PO DJELATNOSTIMA

Promatrajući podatke o broju registracija u pojedinim područjima djelatnosti, odnosno u skupinama nekoliko područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.), vidljivo je da je u godinama prije pandemije broj registracija u prvom tromjesečju u svim djelatnostima bio veći nego u posljednjem tromjesečju prethodne godine. Od prvog tromjesečja 2020. primjećuje se drugačija pojava, odnosno da je broj registracija u prvom tromjesečju manji od četvrtog tromjesečja prethodne godine.

U prvom tromjesečju 2022. samo je u djelatnostima H Prijevoz i skladištenje i I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvaren veći broj registracija nego na kraju 2021.

Ukupno je najviše registracija bilo u sljedećim skupinama djelatnosti: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, Poslovanje nekretninama, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (područja od K do N) – 1 836 registracija i u djelatnosti Građevinarstvo (područje F) – 926 registracija, dok ih je najmanje bilo u djelatnosti Prijevoz i skladištenje (područje H) – 400 registracija.

STEČAJEVI POSLOVNIH SUBJEKATA PO DJELATNOSTIMA

Podaci o broju otvorenih stečajeva po djelatnostima i skupinama djelatnosti pokazuju porast broja stečajeva u svim djelatnostima u odnosu na prethodno tromjesečje.

Najviše otvorenih stečajeva u prvom tromjesečju bilo je u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (područje G), što je i razumljivo jer je u ukupnom broju poslovnih subjekta najveći udio upravo u području djelatnosti G.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

od B do E Rudarstvo i vađenje; Prerađivačka industrija; Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
od K do N Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Poslovanje nekretninama; Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
od P do S (osim S94) Obrazovanje; Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Umjetnost, zabava i rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti

1) Statistika se temelji na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a). Podaci o registracijama svakog se dana prenose iz Registra poslovnih subjekata i Obrtnog registra, a kao datum registracije uzima se datum kada je poslovni subjekt upisan u spomenute izvorne registre. Podaci ne uključuju poslovne subjekte koji obavljaju djelatnosti u području poljoprivrede.

2) Statistika se temelji na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a). Podaci o stečajevima prenose se iz Sudskog registra, a kao datum otvaranja stečaja uzima se datum objavljivanja odluke o otvaranju stečajnog postupka u Sudskom registru

Više informacija:

Statistika u nizu – Registracije, otvoreni stečajevi i brisanja poslovnih subjekata