Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaUčinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdan izvor za analizu postojećeg stanja i donošenje odluka, među glavnim su zadacima hrvatskoga statističkog sustava.

 

Državni zavod za statistiku u svim fazama rada – od prikupljanja, obrade, proizvodnje do diseminacije statističkih podataka – brine se o kvaliteti statističkih procesa, krajnjih rezultata, odnosno proizvoda te razini pruženih usluga svojim korisnicima.

 

Da kvaliteta postaje sve važniji čimbenik, potvrđuje i Vizija Europskoga statističkog sustava 2020., koja primjenom holističkog pristupa u statistici ima cilj ostvarenje veće kvalitete statističkih proizvoda i usluga. Upotrebom novih izvora podataka kvaliteta postaje sveobuhvatni element u statističkom procesu proizvodnje i pokretač novih oblika suradnje koji potiču uključivanje korisnika statističkih proizvoda i usluga u statističke procese, a to u konačnici pridonosi nesmetanom napretku poslovanja.

 

Po uzoru na Europski statistički sustav, Državni zavod za statistiku razvio je model Potpunog upravljanja kvalitetom, koji se temelji na Kodeksu prakse europske statistike. Riječ je o modelu koji je potpuno prilagođen statističkim potrebama jer se sustavno unapređivanje kvalitete statističkih procesa, krajnjih rezultata odnosno proizvoda te pružanje usluga uvelike razlikuju od standardnog praćenja kvalitete proizvoda i usluga profitno orijentiranih poslovnih subjekata na tržištu. Kvaliteta je u statističkom smislu usmjerena na oblikovanje statističkih proizvoda i usluga s obilježjima koja će omogućiti i olakšati uspješno planiranje i vođenje gospodarske politike. Iz navedenog su razloga sve statističke aktivnosti usmjerene na ostvarenje tog cilja koji postižemo praćenjem sljedećih šest osnovnih obilježja kvalitete.

 

 

 

 

 

Smislenost:

Odnosi se na usklađenost podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora. Teškoće se mogu pojaviti kada su na raspolaganju podaci iz potpuno različitih izvora ili iz različitih statističkih istraživanja, pri čemu primijenjeni pojmovi, klasifikacije i metodološki standardi nisu usklađeni, tj. smisleni.

 

Dostupnost i jasnoća:

Podrazumijevaju jednostavan i korisnički orijentiran način pristupa statističkim podacima. Dostupnost statističkih rezultata, odnosno proizvoda i usluga odnosi se na konkretne fizičke okolnosti u kojima su podaci raspoloživi korisniku, a to su: mjesto na kojem se nalaze, uvjeti korištenja, načini preuzimanja i korištenja, vrijeme objave, dostupnost mikropodataka i makropodataka, mogućnost upotrebe u različitim formatima i na različitim medijima (npr. papir, računalne datoteke, CD-ROM, internet).

 

Jasnoća se odnosi na statističko informacijsko okruženje podataka u kojem korisnik dolazi do informacija: jesu li za podatke vezane i tekstualne informacije, metodološka objašnjenja, dokumentacija; jesu li podaci opremljeni grafičkim i drugim slikovnim prikazima; daje li se informacija o kvaliteti podataka; jesu li korisniku dostupne dodatne informacije prema potrebi (sve navedeno označujemo pojmom ''metapodaci'').

 

Usporedivost:

Odnosi se na potrebu dobivenih podataka i informacija da budu usporedivi u vremenu, među geografskim područjima te među različitim domenama.

 

Relevantnost:

Stupanj u kojem statistički podaci zadovoljavaju sadašnje i buduće korisničke potrebe. Drugim riječima, provode li se statistička istraživanja koja su rezultat stvarne i objektivne potrebe korisnika; jesu li njihovim provođenjem opravdana njihova očekivanja te jesu li primijenjene prikladne mjere (definicije, klasifikacije itd.).

 

Točnost:

Označuje moguću razliku između procijenjenih i stvarnih podataka populacije. Statistički podaci nisu jednaki stvarnim vrijednostima zbog varijabilnosti i pristranosti.

 

Pravodobnost i vremenska određenost:

Pravodobnost objavljivanja podataka odnosi se na razdoblje od bilježenja statističke pojave do datuma objave podataka, a vremenska određenost odnosi se na razdoblje između najavljenog datuma objave (npr. u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka) i stvarnog datuma objave podataka.