Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaDeklaracija o kvaliteti Europskoga statističkog sustava

 

Europski statistički sustav temelji se na partnerskom odnosu suradnje između Eurostata i nacionalnih statističkih tijela svih država članica EU-a i EFTA-e. Zajednička nam je misija pribaviti neovisne statističke podatke visoke kvalitete na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini te omogućiti dostupnost tih podataka svima radi odlučivanja, istraživanja i rasprave.
Članice Europskog statističkog sustava raspravljale su i postigle dogovor o programu i prioritetima europske statistike, a konačne su odluke donesene demokratski i u skladu s europskim zakonodavnim postupcima.

 

Naše je djelovanje određeno strogim pravnim okvirom(1), dopunjenim snažnim, vrlo naprednim autonomnim okvirom kvalitete, čija je okosnica Kodeks prakse europske statistike(2). Usklađenost našeg djelovanja s Kodeksom prakse periodički se procjenjuje i preispituje te se strogo prate rezultati mjera za poboljšanje(3).


Kvaliteta je temelj naše konkurentske prednosti u svijetu rastućeg trenda trenutačnih informacija kojima često nedostaje nužan dokaz kvalitete. U radu smo profesionalno neovisni, nepristrani prema svim našim korisnicima, objektivni smo, pouzdani, poštujemo načela povjerljivosti statističkih podataka i troškovne učinkovitosti. Razvoj, proizvodnja i diseminacija naših statističkih podataka temelje se na pouzdanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima te transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima.

 

Naša su načela kvalitete sljedeća: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštovanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.

Ustrajno nastojimo smanjiti opterećenje naših ispitanika, njegujemo dobru suradnju s pružateljima podataka te blisko surađujemo sa skupinama dionika i znanstvenim zajednicama.

Težimo statističkoj izvrsnosti i sustavno utvrđujemo naše prednosti i nedostatke te s njima povezane rizike koje s dužnom pažnjom uzimamo u obzir pri trajnom razvoju našeg zajedničkog okvira kvalitete. Stalnom modernizacijom, inovacijama i izradom novih pokazatelja ne samo da unapređujemo kvalitetu naših proizvoda i usluga, nego nastojimo i predvidjeti događaje i potrebe naših korisnika.


Čelnici nacionalnih statističkih ureda i glavni direktor Eurostata

 

__________

(1) Ugovor o funkcioniranju Europske unije: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN i Uredba (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/759: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN.

(2) Kodeks prakse europske statistike: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922169/10425-HR-HR.PDF i Okvir za osiguranje kvalitete Europskog statističkog sustava: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final. pdf/bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646.

(3) Prvi i drugi krug stručne revizije Europskog statističkog sustava: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peerreviews i http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.